1299-1521 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
1522 16971827185718731908

1299-1521 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

 • 1299 – Söğüt’de Osmanlı’nın Osman Gazi tarafından kurulması
 • 1300 – Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.
 • 1300 – Yenişehir’in başşehir yapılması.
 • 1302 – Koyunhisar Muharebesi Osman’ın bölgede karizmatik lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun
 • kuruluşu (Devlet-i Aliyye, Halil İnalçık)
 • 1302 – Köprühisar’ın Fethi
 • 1303 – İznik kuşatması
 • 1303 – Marmaracık Kalesi’nin Fethi
 • 1306 – Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.
 • 1306 – İlk askeri antlaşma
 • 1307 – İznik’in sıkıştırılması ve Yalova akını.
 • 1308 – İmralı Adası’nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası’na dayanmaları.
 • 1308 – Koçhisar’ın Fethi
 • 1313 – Harmankaya Tekfuru Köse Mihail’in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.
 • 1326 – Orhan Gazi’nin tahta geçişi
 • 1326 – Bursa’nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1331 – İznik’in Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1331 – İlk Osmanlı medresesinin İznik’te Orhan Gazi tarafından kurulması
 • 1334 – Karesi Beyliği’nin ilhakı
 • 1337 – Kocaeli’nin Fethi
 • 1346 – Orhan Gazi’nin Kantakuzenos’un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
 • 1349-1352 – Bizans’a yardım için Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi ve Çimpe Kalesi’nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
 • 1352 – Osmanlılar’ın Cenevizliler’e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
 • 1354 – Gelibolu’nun Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1362 – Orhan Gazi’nin vefatı ve I. Murat’ın tahta çıkışı
 • 1362 – İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri
 • 1362 – Kadıaskerliğin teşkili
 • 1363 – Pençik Kanununun çıkışı
 • 1364 – Sırpsındığı Savaşı
 • 1366 – Gelibolu’nun Osmanlıların elinden çıkışı
 • 1371 – Çirmen Savaşı
 • 1376 – Bulgar Krallığı’nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
 • 1377 – Gelibolu’nun Osmanlılar’a iadesi
 • 1385-1386 – Niş ve Sofya’nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1388 – Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü
 • 1389 – I. Kosova Savaşı
 • 1389 – I. Murat’ın ölümü, Yıldırım Bayezid’in tahta geçişi
 • 1390 – Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
 • 1390 – Karaman Seferi, Konya’nın kuşatılması
 • 1390 – Gelibolu tersanesi’nin inşası
 • 1391 – İstanbul’un kuşatılması
 • 1396 – Niğbolu Savaşı
 • 1397-1398 – Karaman Beylerbeyliği’nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
 • 1398 – Kadı Burhaneddin’in ölümü
 • 1398 – Karadeniz beyliklerinin ilhakı
 • 1400 – Bursa’da I. Bayezid tarafından Ulu Cami’nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü’ş-şifa’sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
 • 1402 – Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid’in esir düşmesi
 • 1402 – 1413 – Fetret Devri, iç karışıklıklar
 • 1409 – Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı’nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü’n-Necat adlı eserin yazılışı
 • 1411 – I. Mehmed’in tahta çıkışı
 • 1413 – I. Mehmed’in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
 • 1416 – Şeyh Bedreddin isyanı
 • 1416 – Macaristan Seferi
 • 1417 – Avlonya’nın fethi
 • 1418-1420 – Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1419-1424 – Bursa’da Hacı İvaz’a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami’nin yaptırılması
 • 1421 – Çelebi Mehmed’in ölümü ve II. Murad’ın tahta geçişi
 • 1422 – Mustafa Çelebi’nin (Düzme) bertarafı
 • 1422 – Osmanlılar tarafından yapılan ilk kapsamlı İstanbul Kuşatması
 • 1425 – Molla Fenari’nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
 • 1425 -1426 – Tekeoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
 • 1427-1428 – Germiyanoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
 • 1430 – Selanik’in Fethi
 • 1432 – Fatih Sultan Mehmed’in doğumu
 • 1434 – Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii’nin yaptırılması
 • 1439 – Semendire’nin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1444 – II. Murat’ın tahttan çekilişi, II. Mehmed’in tahta geçişi ve Varna Savaşı
 • 1445 – II. Mehmed’in tahttan çekilişi ve II. Murad’ın ikinci defa geçişi
 • 1447 – Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii’nin yaptırılması
 • 1448 – II. Kosova Savaşı
 • 1451 – II. Murad’ın ölümü ve II. Mehmed’in ikinci defa tahta geçişi
 • 1453 – İstanbul’un fethi, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi
 • 1453 – Enez’in Fethi
 • 1454 – II. Mehmed’in Birinci Sırbistan Seferi
 • 1455 – II. Mehmed’in İkinci Sırbistan Seferi
 • 1455 – Boğdan Voyvodalığı’nın Osmanlı’ya bağlılığını bildirmesi
 • 1456 – II. Mehmed’in Üçüncü Sırbistan Seferi, Belgrad kuşatmasının başarısız olması
 • 1458 – II. Mehmed’in Birinci Mora Seferi, Atina’nın Fethi
 • 1459 – II. Mehmed’in Dördüncü Sırbistan Seferi, Başkent Semendire’nin Fethi ve Sırbistan’ın tamamen ilhakı
 • 1460 – II. Mehmed’in İkinci Mora Seferi, Mora’nın Fethi
 • 1461 – Trabzon Rum İmparatorluğu’nun Osmanlılar tarafından yıkılışı
 • 1461 – Candaroğulları Beyliği’nin ilhakı
 • 1461 – Cenevizlilerden Amasra’nın alınışı
 • 1462 – II. Mehmed’in Eflak Seferi, Eflak’ın tekrar Osmanlı idaresine girmesi
 • 1463 – Osmanlı-Venedik Savaşı’nın başlaması
 • 1463 -1470 – İstanbul’da Fatih Külliyesi’nin inşaası
 • 1463 – II. Mehmed’in Birinci Bosna Seferi, Bosna’nın Fethi
 • 1464 – II. Mehmed’in İkinci Bosna Seferi, Bosna’nın fethinin tamamlanması
 • 1466 – II. Mehmed’in Karaman seferi
 • 1466 – II. Mehmed’in Birinci Arnavut Seferi seferi
 • 1467 – II. Mehmed’in İkinci Arnavut Seferi seferi
 • 1468 – Karamanoğulları Beyliği’nin Osmanlılar tarafından yıkılışı
 • 1468 – II. Mehmed tarafından İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın tesisi
 • 1470 – Eğriboz’un Fethi, Ağrıboz adasının fethi
 • 1470 – Kıreli Muharebesi, Akkoyunlular’a karşı zafer
 • 1473 – Otlukbeli Savaşı’nda Akkoyunlu ordusuna karşı zafer
 • 1475 -Fatih Sultan Mehmet döneminde ,Gedik Ahmet Paşa tarafından Kırım’ın Fethi
 • 1475 – Başarısız Boğdan seferi
 • 1476 – Boğdan seferi, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı
 • 1478 – II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
 • 1478 – II. Mehmed’in Üçüncü Arnavut Seferi seferi, Arnavutluğun tamamen fethi
 • 1479 – Korfu hariç tüm İyonya adalarının fethi
 • 1479 – Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih’in Venedikliler’e Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
 • 1480 – Otranto Seferi
 • 1480 – Başarısız Rodos Kuşatması
 • 1480 – Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
 • 1481 – Mısır seferine çıkan II.Mehmed’in ölümü ve II. Bayezid’in tahta çıkışı
 • 1481 – 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
 • 1482 – Cem Sultan’ın mağlubiyeti, Rodos’a ilticası
 • 1483 – Morova Seferi ve Hersek’in ilhakı
 • 1484 – Boğdan Seferi ve Kili ile Akkirman’ın fethi
 • 1485 – Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
 • 1486 – Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
 • 1488 – Sultan II. Bayezid tarafından Edirne’de Bayezid Darü’ş-şifası’nın yapımı
 • 1489 – Memlüklere karşı toprak kaybı
 • 1491 – Osmanlı-Memlük Barışı
 • 1492 – Macar Seferi
 • 1492 – İspanya’dan çıkarılan Yahudiler’in de Osmanlı Devleti’nin himayesine girmesi
 • 1494 – Şehzade Süleyman’ın doğumu
 • 1495 – Macarlarla mütareke, Cem Sultan’ın ölümü
 • 1497 – İlk Rus elçisinin İstanbul’a gelişi
 • 1498 – Lehistan Seferleri
 • 1499 – Venedik Harbi
 • 1500 – Modon, Navarin ve Koron’un alınışı
 • 1502 – Venedikle sulh
 • 1508 – Çaul seferi
 • 1509 – Diu seferi
 • 1511 – Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
 • 1512 – II. Bayezid’in tahttan çekilişi, I. Selim’in tahta geçişi
 • 1514 – Çaldıran Savaşı, Tebriz’e giriş
 • 1516 – Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı
 • 1517 – Ridaniye Savaşı ve Kahire’ye giriş
 • 1517 – Haremeyn’in himaye altına alınması
 • 1517 – Piri Reis’in Mısır’da Sultan Selim’e ilk dünya haritasını sunması
 • 1519 – Celali isyanları
 • 1519 – Cezayir’in iltihakı
 • 1520 – I. Selim’in vefatı, I. Süleyman’ın tahta geçişi
 • 1521 – Belgrad’ın fethi
 • 1521 – Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

Kaynak : Wikipedia

Benzer Konular:
Tarihte Türk Milleti Hakkında Yazılanlar

Tarihte Türk Milleti Hakkında Yazılanlar Türkler (Müslüman olan İlk Türkler) yavuz binicidirler. Hücumda düşmanlarını kolaylıkla çevirip bozarlar. On millete mensup, Devamını Oku

El-Biruni Hakkında Bilgi

Ebü’r-Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Biruni; Astronomi, matematik, fizik, tıp, coğrafya, tarih ve dinler tarihi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli Devamını Oku

Kudûmiye Hakkında Bilgi

Büyük ve önemli bir kişinin seferden dönmesi veya bir şehri ziyaret etmesiyle methedilerek yazılan manzumelere kısaca kudûmiye denir.Bu tanıma giren Devamını Oku

Vakayiname Nedir? Vakayiname Hakkında Bilgi

Arapça vaḳâyi ve Farsça Nâme kelimeleriyle oluşturulmuş,günü gününe yazılmış olayları içine alan eser anlamındadır.Tarihte hükümdar olan bir çok devlet yetkilisi,halka Devamını Oku

Güncelleme tarihi: 12 Ocak 2022

Avatar for Kerim Usta
Kerim Usta Son Yazıları (Hepsini Gör)

Yorum yapın