1299-1521 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
152216971827185718731908

1299-1521 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

• 1299 – Söğüt’de Osmanlı’nın Osman Gazi tarafından kurulması
• 1300 – Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.
• 1300 – Yenişehir’in başşehir yapılması.
• 1302 – Koyunhisar Muharebesi Osman’ın bölgede karizmatik lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun
• kuruluşu (Devlet-i Aliyye, Halil İnalçık)
• 1302 – Köprühisar’ın Fethi
• 1303 – İznik kuşatması
• 1303 – Marmaracık Kalesi’nin Fethi
• 1306 – Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin ferthi.• 1306 – İlk askeri antlaşma
• 1307 – İznik’in sıkıştırılması ve Yalova akını.
• 1308 – İmralı Adası’nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası’na dayanmaları.
• 1308 – Koçhisar’ın Fethi
• 1313 – Harmankaya Tekfuru Köse Mihail’in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.
• 1326 – Orhan Gazi’nin tahta geçişi
• 1326 – Bursa’nın Osmanlılar tarafından alınışı
• 1331 – İznik’in Osmanlılar tarafından alınışı
• 1331 – İlk Osmanlı medresesinin İznik’te Orhan Gazi tarafından kurulması
• 1334 – Karesi Beyliği’nin ilhakı
• 1337 – Kocaeli’nin Fethi
• 1346 – Orhan Gazi’nin Kantakuzenos’un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
• 1349-1352 – Bizans’a yardım için Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi ve Çimpe Kalesi’nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
• 1352 – Osmanlılar’ın Cenevizliler’e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
• 1354 – Gelibolu’nun Osmanlılar tarafından alınışı
• 1362 – Orhan Gazi’nin vefatı ve I. Murat’ın tahta çıkışı
• 1362 – İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri
• 1362 – Kadıaskerliğin teşkili
• 1363 – Pençik Kanununun çıkışı
• 1364 – Sırpsındığı Savaşı
• 1366 – Gelibolu’nun Osmanlıların elinden çıkışı
• 1371 – Çirmen Savaşı
• 1376 – Bulgar Krallığı’nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
• 1377 – Gelibolu’nun Osmanlılar’a iadesi
• 1385-1386 – Niş ve Sofya’nın Osmanlılar tarafından alınışı
• 1388 – Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü
• 1389 – I. Kosova Savaşı
• 1389 – I. Murat’ın ölümü, Yıldırım Bayezid’in tahta geçişi
• 1390 – Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
• 1390 – Karaman Seferi, Konya’nın kuşatılması
• 1390 – Gelibolu tersanesi’nin inşası
• 1391 – İstanbul’un kuşatılması
• 1396 – Niğbolu Savaşı
• 1397-1398 – Karaman Beylerbeyliği’nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
• 1398 – Kadı Burhaneddin’in ölümü
• 1398 – Karadeniz beyliklerinin ilhakı
• 1400 – Bursa’da I. Bayezid tarafından Ulu Cami’nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü’ş-şifa’sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
• 1402 – Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid’in esir düşmesi
• 1402 – 1413 – Fetret Devri, iç karışıklıklar
• 1409 – Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı’nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü’n-Necat adlı eserin yazılışı
• 1411 – I. Mehmed’in tahta çıkışı
• 1413 – I. Mehmed’in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
• 1416 – Şeyh Bedreddin isyanı
• 1416 – Macaristan Seferi
• 1417 – Avlonya’nın fethi
• 1418-1420 – Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
• 1419-1424 – Bursa’da Hacı İvaz’a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami’nin yaptırılması
• 1421 – Çelebi Mehmed’in ölümü ve II. Murad’ın tahta geçişi
• 1422 – Mustafa Çelebi’nin (Düzme) bertarafı
• 1422 – Osmanlılar tarafından yapılan ilk kapsamlı İstanbul Kuşatması
• 1425 – Molla Fenari’nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
• 1425 -1426 – Tekeoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
• 1427-1428 – Germiyanoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
• 1430 – Selanik’in Fethi
• 1432 – Fatih Sultan Mehmed’in doğumu
• 1434 – Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii’nin yaptırılması
• 1439 – Semendire’nin Osmanlılar tarafından alınışı
• 1444 – II. Murat’ın tahttan çekilişi, II. Mehmed’in tahta geçişi ve Varna Savaşı
• 1445 – II. Mehmed’in tahttan çekilişi ve II. Murad’ın ikinci defa geçişi
• 1447 – Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii’nin yaptırılması
• 1448 – II. Kosova Savaşı
• 1451 – II. Murad’ın ölümü ve II. Mehmed’in ikinci defa tahta geçişi
• 1453 – İstanbul’un fethi, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi
• 1453 – Enez’in Fethi
• 1454 – II. Mehmed’in Birinci Sırbistan Seferi
• 1455 – II. Mehmed’in İkinci Sırbistan Seferi
• 1455 – Boğdan Voyvodalığı’nın Osmanlı’ya bağlılığını bildirmesi
• 1456 – II. Mehmed’in Üçüncü Sırbistan Seferi, Belgrad kuşatmasının başarısız olması
• 1458 – II. Mehmed’in Birinci Mora Seferi, Atina’nın Fethi
• 1459 – II. Mehmed’in Dördüncü Sırbistan Seferi, Başkent Semendire’nin Fethi ve Sırbistan’ın tamamen ilhakı
• 1460 – II. Mehmed’in İkinci Mora Seferi, Mora’nın Fethi
• 1461 – Trabzon Rum İmparatorluğu’nun Osmanlılar tarafından yıkılışı
• 1461 – Candaroğulları Beyliği’nin ilhakı
• 1461 – Cenevizlilerden Amasra’nın alınışı
• 1462 – II. Mehmed’in Eflak Seferi, Eflak’ın tekrar Osmanlı idaresine girmesi
• 1463 – Osmanlı-Venedik Savaşı’nın başlaması
• 1463 -1470 – İstanbul’da Fatih Külliyesi’nin inşaası
• 1463 – II. Mehmed’in Birinci Bosna Seferi, Bosna’nın Fethi
• 1464 – II. Mehmed’in İkinci Bosna Seferi, Bosna’nın fethinin tamamlanması
• 1466 – II. Mehmed’in Karaman seferi
• 1466 – II. Mehmed’in Birinci Arnavut Seferi seferi
• 1467 – II. Mehmed’in İkinci Arnavut Seferi seferi
• 1468 – Karamanoğulları Beyliği’nin Osmanlılar tarafından yıkılışı
• 1468 – II. Mehmed tarafından İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın tesisi
• 1470 – Eğriboz’un Fethi, Ağrıboz adasının fethi
• 1470 – Kıreli Muharebesi, Akkoyunlular’a karşı zafer
• 1473 – Otlukbeli Savaşı’nda Akkoyunlu ordusuna karşı zafer
• 1475 -Fatih Sultan Mehmet döneminde ,Gedik Ahmet Paşa tarafından Kırım’ın Fethi
• 1475 – Başarısız Boğdan seferi
• 1476 – Boğdan seferi, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı
• 1478 – II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
• 1478 – II. Mehmed’in Üçüncü Arnavut Seferi seferi, Arnavutluğun tamamen fethi
• 1479 – Korfu hariç tüm İyonya adalarının fethi
• 1479 – Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih’in Venedikliler’e Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
• 1480 – Otranto Seferi
• 1480 – Başarısız Rodos Kuşatması
• 1480 – Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
• 1481 – Mısır seferine çıkan II.Mehmed’in ölümü ve II. Bayezid’in tahta çıkışı
• 1481 – 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
• 1482 – Cem Sultan’ın mağlubiyeti, Rodos’a ilticası
• 1483 – Morova Seferi ve Hersek’in ilhakı
• 1484 – Boğdan Seferi ve Kili ile Akkirman’ın fethi
• 1485 – Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
• 1486 – Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
• 1488 – Sultan II. Bayezid tarafından Edirne’de Bayezid Darü’ş-şifası’nın yapımı
• 1489 – Memlüklere karşı toprak kaybı
• 1491 – Osmanlı-Memlük Barışı
• 1492 – Macar Seferi
• 1492 – İspanya’dan çıkarılan Yahudiler’in de Osmanlı Devleti’nin himayesine girmesi
• 1494 – Şehzade Süleyman’ın doğumu
• 1495 – Macarlarla mütareke, Cem Sultan’ın ölümü
• 1497 – İlk Rus elçisinin İstanbul’a gelişi
• 1498 – Lehistan Seferleri
• 1499 – Venedik Harbi
• 1500 – Modon, Navarin ve Koron’un alınışı
• 1502 – Venedikle sulh
• 1508 – Çaul seferi
• 1509 – Diu seferi
• 1511 – Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
• 1512 – II. Bayezid’in tahttan çekilişi, I. Selim’in tahta geçişi
• 1514 – Çaldıran Savaşı, Tebriz’e giriş
• 1516 – Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı
• 1517 – Ridaniye Savaşı ve Kahire’ye giriş
• 1517 – Haremeyn’in himaye altına alınması
• 1517 – Piri Reis’in Mısır’da Sultan Selim’e ilk dünya haritasını sunması
• 1519 – Celali isyanları
• 1519 – Cezayir’in iltihakı
• 1520 – I. Selim’in vefatı, I. Süleyman’ın tahta geçişi
• 1521 – Belgrad’ın fethi
• 1521 – Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

Yorum yapın