1857-1873 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
1299 1522 1697 1827 1873 1908

1857-1873 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

 • 1857 – Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
 • 1857 – Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
 • 1857 – Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi’nin yayımlanması
 • 1857-1862 – Beyrut – Şam şosesinin yapımı
 • 1857 – Maarif-i Umumiyye Nezareti’nin kurulması (17 Mart)
 • 1857 – Paris’te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)
 • 1858 – Birinci Karadağ Harekatı
 • 1858 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
 • 1858 – Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
 • 1858-1859 – Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
 • 1858 – Arazi Kanunnamesi’nin kabulü (6 Haziran)
 • 1858 – Beyoğlu ve Galata’da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye’nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) (8 Haziran)
 • 1859 – Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için “iane-i umumiyye” toplanması
 • 1859 – Fransızca’dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi’nin Tercüme-i Manzume’sinin neşri
 • 1859 – Mekteb-i Mülkiyye’nin kuruluşu (12 Şubat)
 • 1860 – Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
 • 1860 – İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi’nin Şair Evlenmesi’nin tefrika edilmesi
 • 1860-1861 – Lübnan ve Suriye Olayları
 • 1860-1861 – Lübnan’ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
 • 1860 – Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması (22 Ekim)
 • 1861 – Abdülmecid’in vefatı ve Abdülaziz’in tahta çıkması
 • 1861 – Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye’nin kuruluşu
 • 1861 – Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi’nin kabulü
 • 1861-1866 – Rusçuk – Varna demiryolu hattının yapımı
 • 1861 – Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı’nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)
 • 1861 – David Paşa’nın Lübnan’a vali olarak atanması (9 Haziran)
 • 1861 – Fransız ve İngilizler’le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8’e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)
 • 1862 – İkinci Karadağ Harekatı
 • 1862 – Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithat Paşa’nın vali olarak tayini
 • 1862 – Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
 • 1862 – Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
 • 1862 – Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
 • 1862 – Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon’dan Tercüme-I Telemak’ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye’nin kurulması
 • 1862 – Mahrec-i Aklam’ın kurulması
 • 1862 – Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin, “Mekteb-i Aklam” adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)
 • 1862 – Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun teşkil edilmesi (8 Ekim)
 • 1863 – Abdülaziz’in Mısır’a seyahati
 • 1863 – Mithat Paşa tarafından Niş’te ilk Islahhane’nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
 • 1863 – İstanbul Eczacılık Cemiyeti’nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji’nin açılması
 • 1863 – Menafi Sandığı’nın kurulması
 • 1863 – Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
 • 1863 – Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi’nin kabulü
 • 1863 – Darü’l-Fünun’da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması (13 Ocak)
 • 1863 – Sultanahmet Sergisi’nin (Sergi-i Umumi) açılışı (18 Şubat)
 • 1864 – Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu’nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin (Darü’ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey’in Mecmu’atü’l-Makamat’ı)
 • 1864 – İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti’ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan’a verilmesi
 • 1864 – Karadan Hindistan’ı Avrupa’ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
 • 1864 – Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kuruluşu
 • 1864 – Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
 • 1864-1876 – Paris’e talebe gönderilmesi
 • 1864 – Vilayet Nizamnamesi’nin kabulü (8 Ekim)
 • 1865 – Müstakil Romen Kilisesinin kurulması
 • 1865 – İstanbul Birinci Şehir Postası’nın kuruluşu
 • 1865 – Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti’ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye’nin nazırlığına Cemaleddin Efendi’nin getirilmesi
 • 1865 – Mekteb-i Osmani’nin lağvedilmesi (Eylül)
 • 1866 – Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
 • 1866 – Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
 • 1866 – Ahmed Süreyya Emin Bey’in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar’ın topçulukta hamle yapması
 • 1866 – Simkeşler Şirketi’nin kuruluşu
 • 1866 – Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
 • 1866-1867 – Avusturya’nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • 1867 – Sırbistan’daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
 • 1867 – Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin kurulması
 • 1867 – Mısır Valisi İsmail Paşa’nın “hıdiv” olması
 • 1867 – Genç Osmanlılar’ın Avrupa’ya kaçmaya başlamaları
 • 1867 – Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
 • 1867 – Bahriye Nezareti’nin Kuruluşu
 • 1867 – Menafi Sandığı’nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
 • 1867-1876 – İzmir Rıhtımı’nın inşası
 • 1867 – Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi (22 Şubat)
 • 1867 – Mısır’a hıdivlik statüsünün verilmesi (8 Haziran)
 • 1867 – Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati (21 Haziran)
 • 1868 – Ali Paşa’nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit’e özerk bir statü verilmesi
 • 1868 – Galatasaray Sultanisi’nin açılması
 • 1868 – İstanbul Emniyet Sandığı’nın kurulması
 • 1868 – Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
 • 1868 – Yunan postasının kapatılması
 • 1868 – Feshane’nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
 • 1868 – Darü’l-Muallimin-i Sıbyan’nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi’nin kurulması; Sanayi Mektebi’nin kurulması
 • 1868 – Adliye Nezareti’nin kurulması (1 Mart)
 • 1868 – Şura-yı Devlet’in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye’nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması (1 Nisan)
 • 1869 – İkinci Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kurulması (8 Nisan)
 • 1869 – Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati (21 Haziran)
 • 1868 – Mekteb-i Sultani’nin açılması (1 Eylül)
 • 1869 – Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi (2 Eylül)
 • 1869 – Turuk Nizamnamesi’nin kabulü (26 Ağustos)
 • 1869 – İmparatoriçe Eugénié’nin İstanbul’a gelişi (13 Ekim)
 • 1869 – Süveyş Kanalı’nın açılması
 • 1869 – Osmanlı Ordusu’nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
 • 1869 – Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin ilk kitabının kabulü
 • 1869 – Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
 • 1869 – Darü’l-Fünun-ı Osmani’de talebe kaydına başlanması (Ekim)
 • 1870 – Müstakil Bulgar Kilisesinin kurulması ve Bulgarlar’ın Rum Patrikhanesi’nin nüfuzundan çıkmaları
 • 1870 – Fransa’nın, Almanya ve Prusya Savaşı’nda ağır mağlubiyet alması
 • 1870 – Cenab Şehabeddin’in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Mithat’ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane’nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü’l-Fünun’ı Osmani’yi teşkil eden şubeler arasında “İlm-i hukuk” şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
 • 1870 – Karadeniz’in tekrar silahlandırılması ve Rusya’nın Paris Antlaşması’nın hükümlerini tanımaması
 • 1870 – Darülfünunun açılması teşebbüsü
 • 1870-1927 – Kemaledin Bey (mimar)
 • 1870 – Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin büyük bir merasimle açılması (20 Şubat)
 • 1870 – Darü’l-Muallimat’ın açılması (26 Nisan)
 • 1870 – Kavanin ve Nizamat Dershanesi’nin açılması (2 Temmuz)
 • 1870 – Darü’l-Fünun müdürü Tahsin Efendi’nin umuma açık konferanslar (ders-I’am) tertip etmesi (Ekim)
 • 1871 – Sadrazam Ali Paşa’nın vefatı
 • 1871 – Saint-Esprit Okulunun kurulması
 • 1871 – Abdülaziz’in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
 • 1871 – Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi’nin yayımlanması
 • 1871 – Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi’nin neşri
 • 1871 – İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi (22 Ocak)
 • 1871 – Şinasi’nin ölümü (13 Eylül)
 • 1872 – Emniyet Sandığı’nın şubelerinin açılması
 • 1872 – Darü’l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
 • 1873 – Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iyye’nin kuruluşu

Kaynak:wikipedia

Yorum yapın