1908-1923 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
129915221697182718571873

1908-1923 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

 • 1908 – Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti’nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi’nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin kurulması
 • 1908 – II. Meşrutiyet’in ilanı (23 Temmuz)
 • 1908 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)
 • 1908 – Girit Rumları’nın adayı Yunanistan’a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)
 • 1908 – II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan’ın toplanması (17 Aralık)
 • 1909 – Adana’da Ermeniler’in ayaklanmaları
 • 1909 – Gayri müslimlere “bedel” yerine askerlik hizmeti konulması
 • 1909 – Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu
 • 1909 -1910 – Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası’nın çıkması
 • 1909 – 31 Mart Olayı (13 Nisan)
 • 1909 – Hareket Ordusu’nun Yeşilköy’e varması, İstanbul’daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)
 • 1909 – II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad’ın tahta çıkarılması (27 Nisan)
 • 1909 – Meclisin açılması (17 Aralık)
 • 1910 – Arnavutlar’ın ayaklanmaları
 • 1910 – Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
 • 1911 – Sultan Reşad’ın Arnavutlar’ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
 • 1911 – İtalya’nın Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırması ve işgali
 • 1911 – Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
 • 1911 -1912 – Osmanlı İtalyan Savaşı
 • 1912 – Yeşilköy Hava Uçuş Okulu’nun açılışı
 • 1912 -1913 – Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı’ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
 • 1912 – Meclis-i Mebusan’ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)
 • 1912 – II. Dönem Meclis-i Mebusan’ın toplanması (18 Nisan)
 • 1912 – İtalyanlar’ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı’na tecavüzleri (18 Nisan)
 • 1912 – II. Dönem Meclis-i Meb’usan’ın feshi (5 Ağustos)
 • 1912 – Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)
 • 1912 – Trablus ve Bingazi’nin İtalya’ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada’nın İtalya elinde kalması (15 Ekim)
 • 1912 – Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa’nın sadareti (29 Ekim)
 • 1912 – Arnavutluk’un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)
 • 1913 – Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa’nın sadareti (23 Ocak)
 • 1913 – I. Balkan Savaşı’nın sona ermesi (30 Mayıs)
 • 1913 – Sadrazam Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesi, Said Halim Paşa’nın sadareti (11 Haziran)
 • 1913 – II. Balkan Savaşı’nın başlaması (29 Haziran)
 • 1913 – Edirne’nin geri alınması (21 Temmuz)
 • 1913 – Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül)
 • 1913 – Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)
 • 1914 – Dış ticarette gümrük resmi oranının %15’e çıkarılması
 • 1914 – Islah-ı Medaris Nizamnamesi
 • 1914 – Türk Bilgi Derneği’nin kurulması; Medreset’ül-Hattatin’in kurulması; Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri’nin kurulması
 • 1914 – 5. Meclis-i Mebusan’ın açılışı (14 Mayıs)
 • 1914 – Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna’da öldürülmesi (28 Haziran)
 • 1914 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş ilanı (28 Temmuz)
 • 1914 – Almanya’nın Rusya’ya savaş ilanı (1 Ağustos)
 • 1914 – Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)
 • 1914 – Almanya’nın Fransa’ya, İngiltere’nin Almanya’ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı’nın başlaması (4 Ağustos)
 • 1914 – Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)
 • 1914 – 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)
 • 1914 – İslah-ı Medaris Nizamnamesi’nin yayınlanması (29 Eylül)
 • 1914 – Karadeniz’e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)
 • 1914 – Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım – Aralık)
 • 1914 – Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı (3 Kasım)
 • 1914 – İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı (5 Kasım)
 • 1914 – Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’ne savaş ilanı (11 Kasım)
 • 1914 – Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)
 • 1914 – Mısır’ın İngiltere himayesinde bir “krallık” haline getirilmesi, Osmanlı Devleti’nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)
 • 1915 – Gümrük resmi oranının %30’a yükseltilmesi
 • 1915 – Mekteb-i Tıbbiye’nin Darü’l-Fünun’a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dönüşmesi
 • 1915 – Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi
 • 1915 – Müttefiklerin Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak – 18 Mart)
 • 1915 – Doğu Anadolu’da Ruslar’la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs
 • 1916 – Hicaz ve Mekke’nin kaybı
 • 1916 – Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü’l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü’t-Talim-i Musiki)
 • 1917 – Yıldırım Ordular Grubu’nun kurulması
 • 1917 – Sina ve Filistin Cephesi’nin çöküşü
 • 1917 – Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması ve çarlığın sonu
 • 1917 – Şer’iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
 • 1917 – Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa iştiraki ve Almanya’ya savaş ilanı(25 Mart)
 • 1918 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi’nin Beyrut’un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın ölümü (6 Nisan)
 • 1918 – Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)
 • 1918 – Sultan Reşad’ın vefatı ve Mehmet Vahidettin’in tahta çıkması
 • 1918 – Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)
 • 1918 – Sadrazam Talat Paşa’nın istifası, Ahmed İzzet Paşa’nın sadareti (8 Ekim)
 • 1918 – Mondros Mütarekesi’nin imzalanması (30 Ekim)
 • 1918 – Almanya ve Avusturya’nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)
 • 1918 – Ahmed İzzet Paşa’nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa’nın sadareti (8 Kasım)
 • 1918 – İtilaf Devletleri’nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)
 • 1919 – Damat Ferid Paşa’nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nin iktidara geçmesi
 • 1919 – Yunanlılar’ın İzmir’i işgali ve Batı Anadolu’da ilerlemeleri (15 Mayıs)
 • 1919 – Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu’ya gönderilmesi (19 Mayıs)
 • 1919 – Erzurum Kongresi (23 Temmuz)
 • 1919 – Sivas Kongresi (4 Eylül)
 • 1919 – Damat Ferid’in istifası ve Ali Rıza Paşa’nın sadareti (2 Ekim)
 • 1919 – Amasya Protokolü (22 Ekim)
 • 1919 – 1920 – Mekteb-i Harbiye’nin Ankara’da “Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı” olarak açılması
 • 1920 – Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (28 Ocak)]])
 • 1920 – İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul’daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın dağıtılması ve kapanması
 • 1920 – Damat Ferid Paşa’nın sadareti (5 Nisan)
 • 1920 – Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal’i idama mahkûm etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)
 • 1920 – İstanbul Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalanması (10 Ağustos)
 • 1920 – Gümrü Antlaşması’nın imzalanması (3 Aralık)
 • 1921 – Birinci İnönü Muharebesi (6 Ocak)
 • 1921 – Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti’nde olduğunun tespiti (27 Ocak – 12 Şubat)
 • 1921 – İkinci İnönü Muharebesi (31 Mart)
 • 1921 – Sakarya Meydan Muharebesi (3 Eylül)
 • 1921 – Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)
 • 1922 – Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)
 • 1922 – İzmir’in kurtuluşu (9 Eylül)
 • 1922 – Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)
 • 1922 – Mehmet Vahidettin’in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi’nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)
 • 1923 – Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması(29 Ekim)

 

 

Yorum yapın