1873-1906 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
129915221697182718571908

1873-1906 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

 • 1873 – Mehmed Akif’in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye’nin neşredilmesi; Sava Paşa’nın yeni bir Darü’l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kapanması
 • 1873 – Mekteb-i Sultani’nin, Gülhane Bahçesi’ndeki Saray’a bitişik binalara nakledilmesi (Haziran)
 • 1874 – Rusya’nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
 • 1874 – Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi’nden oluşan Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin açılması; İstanbul Darü’l-Muallimi’nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
 • 1874 – Kara gümrüklerinin lağvı
 • 1874 – Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
 • 1874-1875 – Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu’nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
 • 1875 – Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
 • 1875 – Bosna-Hersek isyanları
 • 1875 – Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi’nin açılması
 • 1876 – Bulgar isyanları
 • 1876 – Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı
 • 1876 – Abdülaziz’in tahttan indirilmesi, V. Murad’ın tahta çıkması, hal’i ve II. Abdülhamid’in cülusu
 • 1876 – Meşrutiyet’in ilanı
 • 1876 – İstanbul’da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
 • 1876 – İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
 • 1876 – Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin son kitabının kabulü
 • 1876 – Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal’in İntibahı’nın neşri; İzmir ve Manastır’da yatılı idadiler açılması
 • 1876 – Ziya Gökalp’in doğumu
 • 1876 – I. Meşrutiyet’in (Kanun-ı Esasi) ilanı (23 Aralık)
 • 1877 – Rusya’nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması: Balkanlar’ın ve Doğu Anadolu’nun Rus işgaline uğraması
 • 1877 – Mahrec-i Aklam’ın Mekteb-i Mülkiye’nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye’nin tekrar Gülhane’ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi’nin kurulması
 • 1877-1878 – Darü’l-Fünun ve Mekteb-i Sultani’nin bir yıl eğitime ara vermesi
 • 1877 – İlk Meclis-i Meb’usan’ın içtimaı (o yılın 28 Haziran’ına kadar çalışır) (19 Mart)
 • 1877 – Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan’da müzakere edilerek kabul edilir) (25 Eylül)
 • 1877 – Vilayet Belediye Kanunu’nun kabulü (5 Ekim)
 • 1877 – Meclis-i Mebusan’ın süresiz tatili (13 Aralık)
 • 1878 – Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
 • 1878 – Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın müstakil birer devlet olmaları
 • 1878 – Bulgaristan Prensliği’nin ortaya çıkması
 • 1878 – Ermeni meselesinin zuhuru
 • 1878 – Ali Suavi’nin öldürülmesi
 • 1878 – Kıbrıs’ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
 • 1878 – Bosna ve Hersek’in Avusturya-Macaristan’ın işgal ve idaresine terki
 • 1878 – Makedonya meselesinin ortaya çıkması
 • 1878 – Meclisin kapatılması (13 Şubat)
 • 1878 – Darü’l-Fünun-ı Sultanisi’nin tekrar eğitime başlaması (Ekim)
 • 1879 – II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
 • 1879 – Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu’nun kabulü
 • 1879 – Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi’nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
 • 1879 – Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu’nun kabulü
 • 1880 – Vergi reformu
 • 1880 – Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
 • 1880 – İlk köy romanı, Ahmed Mithat’ın Bahtiyarlık’ının neşri; Darü’l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi
 • 1880 – Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu’nun kabulü
 • 1880 – İstanbul’da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)
 • 1880 – Ziya Paşa’nın ölümü (17 Mayıs)
 • 1880 – Darü’l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi (Ekim)
 • 1880 – Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople’un yayınlanması; Cemiyet-i İlmiye’nin kurulması (20 Aralık)
 • 1881 – Mustafa Kemal’in Doğumu
 • 1881 – Mısır’ın İngilizler tarafından işgali
 • 1881 – Muharrem Kararnamesi’nin neşri
 • 1881 – Düyun-ı Umumiyye İdaresinin kurulması
 • 1881 – Mühendishane’de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü’l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi’nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri’nin birleştirilmesi
 • 1882 – Tunus’un Fransızlar tarafından işgali
 • 1882 – Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulması ve Osman Hamdi Bey’in müdür olması (2 Ocak)
 • 1883 – Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
 • 1884 – Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması (20 Haziran)
 • 1884 – Mülkiye Mühendis Mektebi’nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun’un bir odasında eğitimine başlaması (1 Kasım)
 • 1884 – Yahya Kemal’in doğumu (2 Aralık)
 • 1885 – Doğu Rumeli’nin Bulgaristan tarafından ilhakı
 • 1885 – Abdülhak Hamid’in Makber’inin neşri
 • 1885 – Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması (18 Eylül)
 • 1886 – Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
 • 1886 – Maarif Nezareti’ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin kurulması
 • 1886-1887 – Darü’l-muallimin’in yatılı hale getirilmesi
 • 1887 – Yedikule Havagazı Fabrikası’nın kurulması
 • 1887 – Ahmed Haşim’in doğumu; Şevki Efendi’nin İstanbul’da vefatı
 • 1887 – Beşir Fuad’ın intiharı (5 Şubat)
 • 1888 – Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi
 • 1888 – Beyrut’ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi’nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
 • 1888 – Namık Kemal’in ölümü (2 Aralık)
 • 1889 – İttihad-ı Osmanı Cemiyeti’nin (İttihat ve Terakki) kurulması
 • 1889 – İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi’nin kurulması
 • 1889 – Yakup Kadri’nin doğumu (27 Mart)
 • 1890 – Bulgar Makedonya ve Anadolu’da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
 • 1891 – Mülkiye Baytar Mektebi’nin Halkalı Ziraat Mektebi’ne yatılı olarak nakledilmesi
 • 1891 – Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
 • 1891 – Kadıköy – Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası’nın kurulması
 • 1891 – Hereke Fabrikası’nın halı kısmının açılması
 • 1891 – Darü’l-Muallim’in aliye şubesi açılması (3 Kasım)
 • 1892 – Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
 • 1892 – Orman ve Maden Mektebi’nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız’da porselen atölyelerinin kurulması
 • 1893-1896 – İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
 • 1894 – Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey’in Musiki Istılahatı)
 • 1894 – Sasun’da Ermeni olayları
 • 1894 – Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
 • 1895 – İstanbul’da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
 • 1895 – Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
 • 1895 – Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
 • 1895 – Baruthane-i Amire’de dumansız barut imal edilmesi
 • 1895 – Sadrazam Said Paşa’nın beş fakülteden “darülacaze” oluşan bir darül-fünun kurma teklifi (14 Şubat)
 • 1896 – Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun’un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
 • 1896 – Ermenilerin Osmanlı Bankası’nın İstanbul şubesine saldırmaları
 • 1896 – Girit isyanının alevlenmesi
 • 1896 – Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
 • 1897 – Yunan kuvvetlerinin Girit’e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli’deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
 • 1897 – 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi (17 Nisan)
 • 1898 – Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi’nin vali olarak kabul edilmesi
 • 1899 – Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi
 • 1899 – Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması
 • 1900 – Hicaz Demiryolu’nun inşasına girişilmesi
 • 1900 – İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
 • 1900 – Darü’l Fünun-ı Şahane’nin kurulması (31 Ağustos)
 • 1901 – Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması
 • 1901 – Makedonya’da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
 • 1901-1908 – Hicaz demiryolu hattının yapımı
 • 1902 – Yemen isyanlarının tekrar başlaması
 • 1902 – Makedonya’da Bulgar İhtilal Cemiyeti’nin faaliyeti (23 Kasım)
 • 1902 – Cum’a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)
 • 1902 – Hüseyin Hilmi Paşa’nın geniş yetkilerle “umumi müfettiş” olarak Makedonya’ya tayini (8 Aralık)
 • 1903 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi’nin kurulması (31 Ağustos)
 • 1903 – Mürzsteg Programı : Makedonya’ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
 • 1904 – Haydarpaşa Rıhtımı’nın tamamlanarak işletmeye açılması
 • 1905 – Hereke Fabrikası’nda fes imalatına başlanması
 • 1905 – Ermeniler’in II. Abdülhamid’e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)
 • 1906 – Akabe olayları ve Akabe krizi

 

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et