1827-1856 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
129915221697185718731908

1827-1856 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

 • 1827 – Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları, Atina’nın teslimi (Temmuz)
 • 1827 – Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)
 • 1828 – Rusya’nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)
 • 1829 – Ziya Paşa’nın doğumu; Mahmud Celaleddin’in İstanbul’da vefatı; Şevki Efendi’nin İstanbul’da doğuşu
 • 1829 – Deli Teşkilatının kaldırılması
 • 1829 – Edirne Antlaşması : Yunanistan’ın bağımsızlığı (14 Eylül)
 • 1830 – Mühendishane-i Bahri’nin Heybeliada’daki kışlaya taşınması; İshak Efendi’nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması
 • 1830 – Tiftik keçisinin Güney Afrika’da yetiştirilmeye başlanması
 • 1830 – Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1830-1831 – Nüfus sayımları
 • 1830 – Fransızlar’ın Cezayir’e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)
 • 1831 – İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
 • 1831 – Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
 • 1831-1834 – İshak Efendi’nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
 • 1831 – İlk gazete Takvim-i Vekayi’nin neşri (1 Kasım)
 • 1832 – Tıphane-i Amire’nin Şehzadebaşı’ndan Cerrahhane’nin bulunduğu binaya nakledilmesi
 • 1832 – Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı
 • 1832 – İstanbul-İzmit “posta yolu” nun yapımı
 • 1832 – İngiliz postalarının kuruluşu
 • 1832 – Topkapı Sarayı’na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire’nin açılması (29 Ocak)
 • 1832 Mısır kuvvetlerinin Konya’da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)
 • 1833 – Feshanenin kuruluşu
 • 1833 – Mısır kuvvetlerinin Kütahya’ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)
 • 1833 – Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz’a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul’a gelmesi (5 Nisan)
 • 1833 – Mehmed Ali’nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs)
 • 1833 – Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar’ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)
 • 1833 – Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)
 • 1834 – Maçka Kışlası’nda, Mekteb-i Harbiye’nin kurulması
 • 1834 – Mukataat Hazinesi’nin isminin “Mansure Hazinesi” olarak değiştirilmesi
 • 1835 – Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
 • 1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı’ndaki kahvede)
 • 1836 – Umur-ı Hariciye Nezareti’nin kurulması (11 Mart)
 • 1837 – Osmanlı yapımı “Eser-i Hayr” adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)
 • 1838 – Mekteb-i Adli’nin açılması; Üsküdar’da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri’nin Tersane’deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud’un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi’nin İstanbul’da doğuşu
 • 1838 – Maliye Nezareti’nin kurulması ve Hazine-i Amire’nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi’yle birleştirilmesi
 • 1838 – Defterdarlığın Maliye Nazırlığı’na çevrilmesi
 • 1838 – Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye’nin kurulması (24 Mart)
 • 1838 – İngiliz tüccarına geniş imkânlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması’nın imzalanması (16 Ağustos)
 • 1839 – Kaime-i mutebere-i nakdiyye’nin çıkarılması
 • 1839 – Ali Süavi’nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti’nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye’nin Galatasaray’daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye’nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi’nin kurulması
 • 1839-1844 – Dr. Bernard’ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
 • 1839-1845 – Mekteb-i Fenn-i Nücum’un faaliyet dönemi
 • 1839 – Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran)
 • 1839 – II. Mahmud’un vefatı üzerine Abdülmecid’in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali’ye teslimi (1 Temmuz)
 • 1839 – Tanzimat Fermanı’nın ilanı (3 Kasım)
 • 1840 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun Fransa’dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851’de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
 • 1840 – Gayri müslim tebaadan Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması
 • 1840 – Tanzimat’ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
 • 1840 – Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi’ne katılması
 • 1840 – Posta Nezareti’nin kurulması
 • 1840 – Namık Kemal’in doğumu (21 Aralık)
 • 1841 – Lübnan olayları
 • 1841-1906 – Ahmed Ali Paşa’nın doğumu. (ressam)
 • 1841 – İngiltere’nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır’ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa’ya bırakılması (24 Mayıs)
 • 1841 – Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)
 • 1842 – Askeri Baytar Mektebi’nin açılması
 • 1843 – Hereke Fabrikası’nın kurulması
 • 1843 – Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
 • 1844 – Tashih-i sikke (1 Şubat)
 • 1844 – Feshane’de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
 • 1845 – İzmir’de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması
 • 1845 – Bahriye Mektebi’nin Heybeliada’daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye’de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü’l-fünun’a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
 • 1845 – Sultan Abdülmecid’in Meclis-i Vala’yı ziyareti (Ocak)
 • 1845 – Meclis-i Muvakkat’ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)
 • 1845 – Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)
 • 1846 – Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti’nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa’nın ölümü
 • 1846 – Rus Ticaret Muahedesi
 • 1846 – Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)
 • 1846 – Darü’l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
 • 1847 – Timarlı Sipahi Teşkilatı’nın ilgası
 • 1847 – Telgrafın Beylerbeyi Sarayı’nda denenmesi
 • 1847 – Dersaadet Bankası’nın kuruluşu
 • 1847 – İstanbul’da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid’e Donizetti’nin Mecidiye Marşı’nı çalıyor); Yeşilköy’de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
 • 1847 – Recaizade Ekrem’in doğumu (1 Mart)
 • 1848 – Avrupa’da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan’da milliyetçi ayaklanmalar
 • 1848 – Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1848 – İstanbul’da ilk Sanayi Mektebi’nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
 • 1848 – İstanbul’da Darü’l-Muallimin açılması (16 Mart)
 • 1848 – Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)
 • 1849 – Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet’in İstanbul’da vefatı
 • 1850 – 1847’den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20,
 • ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
 • 1850 – Ticaret Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
 • 1850 – İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
 • 1850 – Muallim Naci’nin doğumu
 • 1850 – Darü’l-Maarif’in öğrenime başlaması (12 Mart)
 • 1851 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
 • 1851 – Londra Sergisi
 • 1851 – Encümen-i Daniş’in kurulması (18 Temmuz)
 • 1852 – Abdülhak Hamid’in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
 • 1853 – “Mukaddes yerler” meselesi, Rusya’nın tazyikleri ve Kırım Savaşı’nın patlaması
 • 1853 – İstanbul’da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı’nın inşa ettirilmesi
 • 1854 – İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
 • 1854 – Meclis-i Vala’nın “Meclis-i Ali-yi Tanzimat” ve “Meclis-i Ahkam-ı Adliye’ye” ayrılması
 • 1854 – İhtisab teşkilatının lağvı
 • 1854 – Rusya’ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak (12 Mart)
 • 1855 – Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım’ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa’nın köşküne İtalya’dan getirtilen)
 • 1855 – Gayri müslimlerden alınan “cizye”nin kaldırılması
 • 1855 – Paris Sergisi
 • 1855 – İstanbul’da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)
 • 1855 – Osmanlı İmparatorluğu’nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)
 • 1855 – Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)
 • 1856 – Rusya’nın Asya’da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
 • 1856 – Bank-ı Osmani’nin kurulması
 • 1856 – Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
 • 1856 – Islahat Fermanı
 • 1856 – 1860 – Köstence-Çernevo’da demiryolu hattının yapımı
 • 1856 – 1866 – İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
 • 1856 – İstanbul Tıp Cemiyeti’nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması (15 Şubat)
 • 1856 – Islahat Fermanı’nın ilanı (18 Şubat)
 • 1856 – Paris Barış Antlaşması (30 Mart)
 • 1856 – Rusya’nın bozguna uğraması (30 Mart)
 • 1856 – Karadeniz’in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi (30 Mart)
 • 1856 – İstanbul Tıp Cemiyeti’ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi (22 Mayıs)

Kaynak:Wikipedia

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin