1697-1827 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
129915221827185718731908

1697-1827 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

 • 1697 – Zenta Savaşı
 • 1698 – Şehremini Baruthanesi yangını
 • 1699 – Karlofça Antlaşması’nın imzalanması(26 Ocak)
 • 1700 – Ruslar’la İstanbul Antlaşması’nın imzalanması
 • 1702 – İskender Çelebi Bahçesi’ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
 • 1703 – Edirne Vak’ası
 • 1703 – III. Ahmed’in tahta çıkışı
 • 1703 – “Tuğralı” altın paranın piyasaya çıkarılması
 • 1711 – Prut Savaşı ve Barışı
 • 1715 – Venedik ile savaş ve Mora Seferi
 • 1718 – Pasarofça Antlaşması
 • 1718 – Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere “imdadiyye-i seferiyye” toplamalarının kabulü
 • 1720 – Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan’a)
 • 1720 – III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
 • 1721 – Çelebi Mehmed Efendi’nin sefaret vazifesiyle Fransa’ya gidişi
 • 1723 – İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
 • 1724-1725 – Tebriz ve Cence’nin alınışı
 • 1726 – İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
 • 1729 – “Zer-i mahbub” adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
 • 1729 – Cevheri’n nın Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
 • 1730 – Patrona Halil isyanı, III. Ahmed’in hal’i, I. Mahmud’un tahta çıkışı
 • 1733 – İran Savaşı’nın hızlanması, Nadir Şah’ın başarıları
 • 1735 – Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı’nın kurulması
 • 1735 – Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
 • 1739 – Belgrad Antlaşması
 • 1739 – Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
 • 1745 – Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika’nın ölümü
 • 1746 – Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)
 • 1751 – Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton’un Essai’si)
 • 1754 – I. Mahmud’un ölümü, III. Osman’ın tahta çıkışı
 • 1757 – III. Osman’ın ölümü, III. Mustafa’nın tahta çıkışı
 • 1768 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması
 • 1770 – Rus filosunun İngilizler’in yardımıyla Akdeniz’e girmesi
 • 1771 – Kırım’ın işgali
 • 1772 – Tersane yakınlarında Topçu Mektebi’nin kurulması
 • 1773 – Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un kuruluşu
 • 1773 -1774 – Darphanenin Hazine-i Amire’nin yedeği vazifesini görmeye başlaması
 • 1774 – 3. Mustafa’nın ölümü ve 1. Abdülhamit’in tahta çıkışı
 • 1774 – Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı’nın kurulması
 • 1774 – Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)
 • 1776 – Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey’in Bükreş ve Yaş’ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması
 • 1783 – Rusya’nın Kırım’ı ilhakı
 • 1784 – Avusturyalılar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı verilmesi
 • 1784 – Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın Kırım’ı ilhakını bir “sened” ile resmen tanıması (8 Ocak)
 • 1787-1788 – İstanbul’da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
 • 1787 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın ilanı (17 Ağustos)
 • 1788 – Yılan Adası Deniz Savaşı
 • 1788 – Rusya’nın müttefiki sıfatıyla Avusturya’nın da savaşa girmesi (9 Şubat)
 • 1789 – Özi Kalesi’nin Ruslar tarafından zaptı
 • 1789 – I. Abdülhamid’in ölümü ve III. Selim’in tahta çıkması (7 Mayıs)
 • 1789 – Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz
 • 1790 – İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı’da açılması
 • 1790 – Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)
 • 1790 – Avusturya’nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
 • 1790 – Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)
 • 1790 – Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
 • 1791 – Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)
 • 1791 – Rus Savaşı’nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)
 • 1792 – Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
 • 1792 – III. Selim devrinde 100’lük guruş basılması
 • 1792 – Yaş Antlaşması (10 Ocak)
 • 1793 – Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana’da daimi elçilik ihdası
 • 1793 – Nizam-ı Cedid Ordusu’nun Kuruluşu
 • 1793 – Hasköy’de Mühendishane-i Cedide’nin açılması
 • 1793 – Zahire Nezareti’nin kurulması
 • 1793 -1794 – Baruthane-i Amire’de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
 • 1794 – Halkalı’da yapılan Azadlu Baruthanesi’nin faaliyete geçmesi
 • 1795 – Lehistan’ın Avrupa haritasından silinmesi
 • 1795 – Cezayir’in şanlı denizcileri (Barbaros’un torunları) İspanyol limanı Cadiç açıklarında Amerika ile yaptığı savaşı kazanarak her yıl vergi aldı.
 • 1795 – Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon’un III. Selim’e gönderdiği)
 • 1797 – Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler ihdası
 • 1797 – Pazvandoğlu isyanı
 • 1797 – Venedik Devleti’nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)
 • 1798 – Fransa’ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
 • 1798 – Fransa’nın Mısır’a saldırması (1 Temmuz)
 • 1798 – Fransa’ya savaş ilanı (3 Eylül)
 • 1799 – Fransa’ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)
 • 1799 – Napolyon’un El-Ariş ve Gazze’yi ele geçirmesi (Şubat)
 • 1799 – Napolyon’un Akka’da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)
 • 1799 – Napolyon’un Fransa’ya dönmesi, Mısır’ın işgalinin devamı (Ağustos)
 • 1800 – Takvimlerin Jacques Cassini Zicin’e göre hazırlanmaya başlaması
 • 1800 – Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurmaları (Mart)
 • 1801 – Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani’nin getirilmesi
 • 1801 – Mısır’ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
 • 1802 – Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz’e çıkmalarına müsaade edilmesi
 • 1802 – Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)
 • 1804 – Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)
 • 1805 – Avrupa tarzında ilk hastane’nin Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’de açılması
 • 1805 – Osmanlı Devleti’nin Napolyon’un “İmparator” unvanını tanıması
 • 1805 – Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’a vali olarak tayini (Temmuz)
 • 1806 – Nizam-ı Cedid’in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak’ası
 • 1806 – Osmanlı-Rus Savaşı
 • 1806 – III. Selim’in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
 • 1806 – Tersane Tıbbiyesi’nin kurulması (Ocak)
 • 1806 – Memleketeyn’in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
 • 1807 – Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
 • 1807 – İngiltere’nin Rusya’nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)
 • 1807 – İngiliz filosunun İskenderiye’ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart – Eylül)
 • 1807 – Nizam-ı Cedid’e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
 • 1807 – III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid’in ilgası (29 Mayıs)
 • 1808 – Mustafa Rakım’ın celi sülüs ve tuğra’ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
 • 1808 – Alemdar Mustafa Paşa’nın müdahalesi, IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi, III. Selim’in katli, II. Mahmud’un tahta çıkması (28 Temmuz)
 • 1808 – Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
 • 1808 – Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
 • 1809 – İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal’a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
 • 1810 – II. Mahmud devrinde beşlik “cihadiyye”lerin basılması
 • 1810 – İzmir Jimnasium’unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet’in ta’lik’e son şeklini verişi
 • 1812 – Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
 • 1812 – Fransız postalarının ilk kuruluşu
 • 1812 – 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan’a özerklik verilmesi (28 Mayıs)
 • 1816 – Miloş Obronoviç’in “başknez” olarak tanınması ve Sırbistan’ın özerliğinin temini
 • 1817 – Hüseyin Rıfkı Tamani’nin ölümü
 • 1821 – Eflak ve Mora’da Rum isyanlarının başlaması (Şubat – Mart)
 • 1823 – Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
 • 1824 – Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
 • 1824 – Fatih Külliyesindeki Darü’ş-Şifa’nın yıkılması; Sultan II. Mahmud’un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
 • 1826 – İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
 • 1826 – Şinasi’nin doğumu; Mustafa Rakım’ın İstanbul’da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
 • 1826 – Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin kurulması (14 Haziran)
 • 1826 – Rusya ile Akkerman Antlaşması’nın akdi (7 Ekim)
 • 1827 – Osmanlılar’ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
 • 1827 – Tıphane-i Amire’nin kurulması; İlk “Marş-ı Sultani” bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud’a)
 • 1827 – Mukataa Hazinesi’nin Hazine-i Amire’den ayrılması
 • 1827 – İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan’ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)

Kaynak: Wikipedia

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et