1522-1695 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Başlangıç Yılı Seçiniz
129916971827185718731908

1522-1695 Yıllar Arası Osmanlı Kronolojisi

 • 1522 – Kanuni Sultan Süleyman’ın validesi, Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa’da bimaristan inşa edilmesi
 • 1522 – Rodos’un fethi
 • 1524 – Mısır’da Hain Ahmed Paşa isyanı, Kazan Hanlığı’nın Osmanlı’ya tabiiyeti
 • 1525 – İlk Fransız elçisi İstanbul’da
 • 1526 – Mohaç Savaşı
 • 1527 – Bosna’nın fethi’nin tamamlanması
 • 1528 – Piri Reis’in Kanuni Sultan Süleyman’a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
 • 1529 – Viyana kuşatması, Budin’in geri alınışı, Barbaros Hayreddin Paşa’nın Marsilya’ya çıkması
 • 1532 – Alman Seferi, Kanuni’nin Graz’ı fethi
 • 1533 – Osmanlı Almanya arasında İstanbul Antlaşması
 • 1533-1534 – Barbaros’un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği’ne tayini
 • 1534 – Osmanlı-İran Savaşı’nin açılışı, Tebriz’e ikinci defa giriş ve Bağdat’ın alınışı
 • 1534 – Şeyhülislam İbn-i Kemal’in ölümü
 • 1535 – Tunus’un kaybedilişi
 • 1536 – Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
 • 1536 – Veziriazam İbrahim Paşa’nın idamı
 • 1537 – Körsof-Avlonya seferi
 • 1537 – Avusturyalılara ve Macarlara karşı Vertizo Zaferi
 • 1538 – Preveze Zaferi
 • 1538 – Hadım Süleyman Paşa’nın Hint Seferi, Aden ve Hadramut’un alınışı
 • 1540 – Venedik ahidnamesindeki Karadeniz’de ticaret imtiyazının kaldırılması
 • 1541 – Budin’in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
 • 1543 – Estergon ve Szekesfehervar’ın fethi
 • 1547 – Osmanlı-Habsburg Sulhü
 • 1547 – Avusturyalılar’a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
 • 1548 – 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı
 • 1550 – Süleymaniye Külliyesi’nin inşaası
 • 1551 – Trablus Kuşatması
 • 1553 – Piri Reis’in ölümü
 • 1553 – Fransa ile İstanbul Antlaşması ve Fransa’nın Alman tehdidine karşı himaye altına alınması
 • 1553 – 1554 – Turgut Reis’in Akdeniz seferi, Korsika’yı fethi
 • 1553 – 1554 – Nahcıvan Seferi
 • 1555 – İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması
 • 1555 – Kanem-Bornu devletiyle ticaret antlaşması
 • 1557 – Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas’ın fethi
 • 1559 – Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid’in yenilerek İran’a sığınması
 • 1560 – Cerbe Savaşı’nda Osmanlı Donanmasının İspanyollara karşı zafer kazanması
 • 1562 – Osmanlı Almanya arasında 1547 antlaşmasının yenilenmesi
 • 1565 – Başarısız Malta kuşatması
 • 1565 – 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
 • 1566 – Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi: Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim’in tahta geçişi
 • 1566 – Sakız adası’nın fethi
 • 1567 – Yemen isyanı
 • 1568 – Osmanlı ve Almanya arasındaki antlaşmanın tekrar yenilenmesi
 • 1568 – yeniden Yemen’in fethi
 • 1569 – Astarhan seferi
 • 1569 – Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
 • 1570 – Kıbrıs Seferi
 • 1571 – Kırım Hanı 1.Devlet Giray’ın Moskova’yı fethi
 • 1571 – İnebahtı hezimeti, Kıbrıs’ın fethi.
 • 1573 – Lehistan’ın himaye altına alınışı
 • 1574 – Tunus’un fethi
 • 1574 – II. Selim’in vefatı ve III. Murad’ın tahta geçişi
 • 1575 – Edirne’de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii’nin inşası
 • 1576 – Kanem-Bornu devletinin Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildirmesi
 • 1577 – Takiyüddin’in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru’r-Rasadü’l-Cedid’de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
 • 1578 – Osmanlı-İran Savaşı’nın başlaması
 • 1578 – Vadi’üs-seyl Savaşı ve Fas’ın himaye altına alınması
 • 1579 – Hazar Denizi’nde Osmanlı deniz kuvvetlerinin kuruluşu
 • 1580 – İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
 • 1580 – İstanbul Rasathanesi’nin donanmayla topa tutularak yıktırılması (22 Ocak)
 • 1581 – Maskat’ın Fethi
 • 1583 – Cizvitlerin Galata’daki Saint Benoit Kilisesi’ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)
 • 1583 – Meşale Savaşı
 • 1585 – Tebriz’in Fethi
 • 1585 – 1. Mombasa seferi, Osmanlı nüfuzunun Sofala’ya varması
 • 1586 – İlk Sikke tashihi
 • 1588 – Gence seferi
 • 1588 – Resm-i tashih-i sikke konulması
 • 1589 – İkinci sikke tashihi
 • 1589 – 2. Mombasa seferi
 • 1590 – Ferhat Paşa Antlaşması; Osmanlı’nın doğuda en geniş sınırlara ulaşması
 • 1590 – Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine “zarar-ı kassabiye” adıyla* %1 oranında ilave yapılması
 • 1592 – Lehistan’ın Osmanlı himayesinden çıkışı
 • 1593 – Osmanlı-Avusturya savaşı’nın başlaması
 • 1595 – Estergon’un düşüşü
 • 1595 – III. Murad’ın vefatı, III. Mehmet’in tahta geçişi
 • 1596 – Eğri Kalesi’nin alınışı ve Haçova Savaşı
 • 1600-1699 yılları arası
 • 1600 – Sikke tashihi
 • 1601 – Kanije Savunması
 • 1601 – İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3’e indirileceğinin ahidnameye derci
 • 1603 – Osmanı-İran Savaşı’nın başlaması
 • 1603 – III. Mehmed’in vefatı, I. Ahmed’in tahta geçişi
 • 1612 – Osmanlı-İran Antlaşması
 • 1615 – Revan Seferi
 • 1617 – İran Savaşı’nın yeniden başlaması
 • 1617 – I. Mustafa’nın tahta geçişi
 • 1617 – İstanbul’da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii’nin inşası
 • 1618 – I. Mustafa’nın hal’I ve II. Osman’ın tahta geçişi
 • 1618 – Sikke tashihi
 • 1618 – İran ile Serav Antlaşması
 • 1621 – II. Osman’ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
 • 1622 – II. Osman’ın katli ve I. Mustafa’nın yeniden tahta çıkışı
 • 1622 – İran ile savaşın yeniden başlaması
 • 1623 – I. Mustafa’nın tahttan indirilip IV. Murad’ın tahta çıkışı
 • 1624 – Sikke tashihi
 • 1629 – Cizvitler tarafından, İstanbul’da “Saint Georges” Fransız okulu ile yine “St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi”nin kurulması
 • 1634 – İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
 • 1635 – IV. Murad’ın Revan seferine çıkışı
 • 1638 – Bağdat Seferi ve Bağdat’ın alınışı
 • 1639 – Osmanlı-İran sulhü : Kasr-ı Şirin Antlaşması
 • 1640 – IV. Murad’ın ölümü, I. İbrahim’in tahta çıkışı, sikke tashihi
 • 1645 – Girit seferinin açılışı, Hanya’nın alınışı
 • 1648 – I. İbrahim’in hal’ı, IV. Mehmed’in tahta çıkışı
 • 1648 – Kandiye kuşatması
 • 1656 – Çanakkale Boğazı’nın Venedik ablukası altına alınması
 • 1656 – Çınar Vak’ası
 • 1656 – Köprülüler devrinin başlaması
 • 1658 – Katip Çelebi’nin ölümü
 • 1660 – Varad Kalesi’nin Fethi
 • 1663 – Osmanlı-Avusturya Savaşı’nın başlangıcı
 • 1663 – Uyvar’ın Fethi
 • 1664 – St. Gotthard Savaşı ve Vasvar Antlaşması
 • 1666 – Girit’in tamamen alınması için son Girit Harekatı
 • 1669 – Kandiye’nin alınışı, Girit’in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
 • 1672 – Lehistan seferi, Kamaniçe’nin alınışı, Podolya’nın fethi
 • 1672 – Bucaş Antlaşması, Podolya ve Ukrayna’nın Osmanlı hakimiyetine girmesi.
 • 1673 – Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3’e indirilmesi
 • 1676 – Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
 • 1677 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması, I. Çehrin seferi’nin başarısız olması
 • 1678 – 2.Çehrin seferi sonucu Çehrin Kalesi’nin fethi
 • 1681 – Ruslarla Bahçesaray Antlaşması, Dinyeper’in batı kıyısı Osmanlı egemenliğinde
 • 1682 – Orta Macar isyanına müdahale, Kosice, Filek ve Honad’ın fethi
 • 1682 – Seyahatname’nin yazarı Evliya Çelebi’nin ölümü
 • 1683 – II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları
 • 1685 – Uyvar’ın elden çıkışı
 • 1686 – Budin’in düşüşü.(bkz. Budin Kuşatması (1686))
 • 1687 – IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi, II. Süleyman’ın tahta çıkışı
 • 1687 – Eğri Kalesi’nin düşüşü
 • 1687 – İkinci Mohaç Savaşı
 • 1687 – Bir akçe itibarı değerli “mankur” un piyasaya çıkarılması
 • 1688 – Belgrad’ın elden çıkışı
 • 1690 – Kanije Kalesi’nin düşüşü
 • 1690 – Belgrad’ın geri alınışı
 • 1690 – Fransızların Mısır’da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
 • 1691 – II. Ahmed’in tahta çıkışı
 • 1691 – Salankamen Savaşı

Kaynak: Wikipedia

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin