Kur’anı Kerim’den Dualar

Kur'anı Kerim'den Dualar

KUR’ANI KERİM’DEN DUALAR

* “Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin”( Bakara- 28 )

* “Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahirette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru”( Bakara- 201 )

* “Ey Rabbimiz Unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme(yarlığa).Ey Rabbimiz Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme”( Bakara- 285 )

* “Rabbimiz Bizim gücümüzün yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Çünkü sen mevlamızsın. Kafir kavimlere karşı bize yardım et”( Bakara- 286 )

* “Rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki, lütfü en bol olan sensin”
(Ali İmran_8)

* “Rabbimiz Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan Sen’sin. Allah asla sözünden dönmez”( Ali İmran – 9 )

* “Ey Rabbimiz İman ettik, öyleyse bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru”( Ali İmran -l6 )

* “Rabbimiz İndirdiğine inandık ve Peygamber’e uyduk Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden)şahitlerden yaz”( Ali İmran- 53 )

* “Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (yolundan) kaydırma, kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl”( A1i İmran-147 )

* “Rabbimiz Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru”
( Ali İmran -191 )

* “Rabbimiz, doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan artık rüsva etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur”
( Ali İmran- 192 )

* “Ey Rabbimiz, Gerçek şu ki biz, * “Rabbınize iman edin* ” diye seslenen bir davetçiyi (Peygamberi, Kur’anı) işittik. Artık günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz”( Ali- İmran- 193 )

* “Rabbimiz’ bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi perişan etme: Şüphesiz sen vaadinden caymazsın”( Ali- İmran -194 )

* “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz”( Araf- 23 )

* “Lütfedip hidayetiyle bizi buna(bu nimete) kavuşturan Allah’a hamdolsun, Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Andolsun ki, Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişlerdir”( Araf- 43 )

* “Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!”( Araf- 47 )

* “Rabbimiz! Bizimle kavmımız arasında adaletle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın”( Araf- 89 )

* “Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür”( Araf- l26 )

* “Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi. O zalimler topluluğuna bir fitne (konusu) yapma. Ve bizi rahmetinle 0 kafirler topluluğundan kurtar”( Yunus 85-86 )

* “Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlar eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et!( İbrahim-40 )

* “Ey Rabbimiz (amellerin) hesap olunacağı gün beni ana-babamı ve mu’minleri bağışla”( İbrahim- 4l )

* “Rabbimiz, Bize tarafından rahmet ver ve bize, şu durumumuzdan kurtulacak yolu hazırla”( Kehf- 10 )

* “Rabbimiz, Biz iman ettik, öyleyse bize acı. Sen merhametlilerin en iyisisin”( Mü’minün 109 )

* “Rabbimiz, Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici bir şey değildir”( Furkan- 65 )

* “0rasi cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır”( Furkan- 66 )

* “Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl”( Furkan-74 )

* “Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir”( Fatir- 54 )

* “Rabbimiz bizi ve iman ile daha önce bizi geçmiş din kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde, iman edenlere karşı hiç bir km bırakma. Rabbimiz, Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin”( Hasr- 10 )

* “Rabbimiz, Sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş sanadır”( Mümtehine-4 )

* “Rabbimiz, Bizi inkar edenler için bir fitne kılma bizi bağışla, Ey Rabbimiz, yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin”( Mümtehine-5 )

* “Ey Rabbimiz, Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kadirsin”( Tahrim- 8 )

* “Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin”( Enbiya- 83 )

* “Senden başka hiç bir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben (nefsine zulmeden) zalimlerden oldum”( Enbiya- 87 )

* “Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. (Her şey sonunda senindir.)( Enbiya- 89 )

* “Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin”( Mü’minün- 118 )

* “Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamdolsun”( Mü’minün- 28 )

* “Rabbim beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol”( Mü’minün- 38 )

* “Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi merhametine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin”( Araf- 151 )

* “Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, sen de onları esirge”( İsra-24 )

* “Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana, tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver”( İsra- 80 )

* “Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben sadece O’na (güvenip)dayanırım. Çünkü 0 büyük arşın sahibidir”( Tevbe- 129 )

* “Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla İnanıyorum ki sen, duayı hakkıyla işitensin”( Ali-İmran- 38 )

* “Rabbim, Ruhuma genişlik ver”

* “İşimi bana kolaylaştır”

* “Dilimin bağını çöz. Ki sözümü anlasınlar* “( Taha- 25-26-27- 28 )

* “Rabbim, benim ilmimi artır”( Taha- 114 )

* “Rabbim, Bana hikmet ver ve beni iyiler (zümresi ne ) kat”( Suara- 83 )

* “Bizi mu’min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a hamdolsun”( Neml- 15 )

* “Ey Rabbim, Bana ve ana-babama verdiğin nimet şükretmemi ve hoşnut alacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat”( Neml- 19 )

* “Rabbim, doğrusu kendime zülmettim. Beni bağışla”( Kasaş- 16 )

* “Rabbim beni zalimler güruhundan kurtar”( Kasaş- 2l )

* “Rabbim, Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım”( Kasaş- 24 )

* “Rabbim, Şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım et”( Ankebut- 30 )

* “Rabim, Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım”( Ahkaf- 15 )

* “Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma* “( Nuh- 26 )

* “Rabbim, Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman sahibi erkekleri ve kadınları bağışla, zalimlerinde ancak helakını artır”( Nuh- 28 )

AMİN!

Yorum yapın