Evrad-ı Bahaiyye ve Arapça Yazılışı

Evrad-ı Bahaiyye ve Arapça Yazılışı

Evrad-ı Bahaiyye

Evrad-ı Bahaiyye’yi her gün bir kere okumayı adet edinen kimselerin dünya ve ahiretleri mamur olur. İman selametine nail olur. Başladığı işlerin neticesi mutlaka iyi ve başarılı sonuçlanır. Kötülüklerden korunur. Fena hastalıklara tutulmaz. Fena hastalıklara tutulmuş olanlara bir bardak suya yedi gün birer kere okunup nefes edildikten sonra hastaya içirilirse biiznillah vadesi gelmeyen hasta şifaya kavuşur. Uzun seneler hasta ve mefluc olsalarda. Delilere okunursa Allah’ın izni ile iyi olur. Bekar okursa iyi ve hayırlı bir izdivaç yapar.

Fakir okursa zengin olur. Mahpus okursa kısa zamanda halas olup selamete çıkar. İşsiz okursa az zamanda bir işe girer. Miftahil Kulub isimli kitapta yapılmış olan tercümesini okur ve manasını kısmen de anlayabilmiş olursanız cidden bu muazzam ve paha biçilmez virdin kıymeti hakkında pek az da olsa bir fikir ve kanaate erişmiş olursunuz.

Bismillahirrahmanirrahiym

 • Allahümme entel melikül hayyül kayyumül mübin
 • Ellezi la ilahe illa ente rabbi halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike masteta’tü euzü bike min şerri ma sana’tü ebuü leke bi nı’metike aleyye ve ebuü bi zenbi fağfirli zünubi fe innehu la yağfiruz zünube illa ente ya ğaffar.
 • Sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illellahü vallahü ekberu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym
 • Hüvel evvelü vel ahıru vez zahiru vel batınü ve hüve bi külli şey’in alim
 • Yuhyi ve yümitü ve hüve hayyüllezi la yemutü bi yedihil hayr
 • Ve hüve ala külli şey’in kadir
 • Sübhaneke ya azıymel müazzameh
 • Sübhaneke ya kayyumel mükerram
 • Sübhaneke ya bais
 • Sübhaneke ya varis
 • Sübhaneke ya kadir
 • Sübhaneke ya muktedir
 • Sübhaneke ya alimes sirri vel hafiyyat
 • Sübhaneke ya baıse men fil cedalete vel müsmekat
 • Sübhaneke ya müsta’bede cemiy’ıl halaık
 • Sübhaneke ya mukaddiral vahd ves savafık
 • Sübhaneke ya men la tatraü aleyhil afat
 • Sübhaneke ya mükevvinel ezmineti vel evkat
 • Ala kadruke ve tealeyte amma yekulüz zalimune ulüvven kebira
 • Sübhaneke ya mu’tikar rikab
 • Sübhaneke ya müsebbibel esbab
 • Sübhaneke ya hayyü ya kayyumüllezi la yemut
 • Sübhaneke ya ilahi ve ilahen nasut
 • Halaktena Rabbena bi yedike ve faddaltena ala kesirin min halkık
 • Fe lekel hamdü ven na’ma
 • Ve leket tavlü vel ala’
 • Tebarakte Rabbena ve tealeyte
 • Nestağfiruke ve netubü ileyke
 • Allahümme entel evvelü fe la şey’e kableke
 • Ve entel ahıru fe la şey’e ba’deke
 • Ve entez zahiru fe la şey’e yüşbihüke
 • Ve entel batinü fe la şey’e yerak
 • e entel vahıdü bi la kesir
 • Ve entel kadiru bi la vezir
 • Ve entel müdebbiru bi la müşir
 • Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tuızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayru inneke ala külli şey’in kadir
 • Tülicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab
 • Sübhaneke ya menıhtecebe fil ula an cemiy’ıl vera
 • Sübhaneke ya men teradda bil vekari vel kibriya’
 • Sübhaneke ya malike cemiy’ıl eşya’
 • Sübhaneke ya men teazzeze bil kudrati vel ula
 • Ve ya men ya’lemü ma fid davahis seb’ı vel husna
 • Ve ya men ya’lemü ma yeteleclecü fis suduri vel ahşa’
 • Ve ya men şerrafel aruda alel müdüni vel kura
 • Sübhaneke ya men ya’lemü ma tahtel cebubi ves sera
 • Sübhaneke ya men teala ve letufe an en yüra tebarakte ve tealeyte la rabbe ğayruke ve la kahira sivak
 • Allahümme entel mün’ımül müfdılül mükıylüş şekur
 • Ve eşhedü enneke entellahüllezi la ilahe illa ente
 • Ente rabbi ve rabbü külli şey’in fatırus semavati vel erdı alimül ğaybi veş şehadetil aliyyül kebirul müteal
 • Taha ta sin mim tasin yasin ha mim ayn sin kaf
 • Meracel bahrayni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyan
 • Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyumü la te’huzühu sinetün ve la nevmün lehu ma fis semavati ve ma fil erdı men zenzellezi yeşfeu ındehu illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve la yühiytune bi şey’in min ılmihi illa bima şae vesia kürsiyyyühüs semavati vel erda ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym
 • Hamim hamim hamim hamim hamim hamim hamim
 • Hummel emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun
 • Ha mim
 • Tenzilül kitabi minellahil azizil alim
 • Ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi zit tavli la ilahe illa hüve ileyhil masıyr
 • Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratihi ve yahkümü ma yürıdü bi ızzetıh
 • Ve la münazia fi ceberutihi ve la şerike lehu fi mülkih
 • Sübhanellahi ve bi hamdihi la kuvvete illa billah
 • Ma şaellahü kane ve ma lem yeşe’lem yekün
 • A’lemü ennellahe ala külli şey’in kadir
 • Ve ennellahe kad ehata bi külli şey’in ılma
 • Allahümme la taktülna bi ğadabike ve la tühliküna bi mesülatike ve afina kable zalik
 • Sübhanellahil melikil kuddus
 • Sübhanellahi zil mülki vel melekut
 • Sübhaneke zil ızzeti vel azameti vel heybeti vel kudrati vel kibriyae vel celali vel cemali vel kemali vel beka ves sültani vel ceberut
 • Sübhanel melikil hayyillezi la yenamü ve la yemutü ebeden bakıyen daimen sübbuhun kuddusün rabbüna ve rabbül melaiketi ver ruh
 • Allahümme allimna min ılmike ve fehhimna anke ve kallidna bi samsami nasrik
 • Allahümmec’alna leke şakiran ve leke zakiran ve leke rahiben ve leke mıtvaan ve leke muhbiten ve ileyke evvahen müniba
 • Allahümme tekabbel tevbetena vağsil havbetena ve seddid mekavilena veslül sehıymete sudurina
 • Ve ezhibid dahle vez zahle ver rane vel ıhnete min kulubina
 • Allahümme inna neuzü bike min cüdaıl füc’eti ve harkıl me’nuseti ve minel ilhadi vel ğırrati ve minel cemmi vel aneti ve minel ümuril mütammirat
 • Allahümmeksim lena min haşyetike ma tehulü bihi beynena ve beyne measıyk
 • Ve min taatike ma tüdhılüna ve tübelliğna bihi ila hazıyratil kuds
 • Ve minel yekıyni ma tühevvinü bihi aleyna müsıybatid dünya vel ahırah
 • Vahşürna mea hayril eşavid
 • Ve metı’na bi esmaına ve ebsarina ve kuvvetina ma ahyeytena
 • Ve mevvitna ala ahyeytena vec’alhül varise minna vec’al se’rana ala men zalemena vensurna ala men adena vağfir hatayana vekşif razayana
 • Veşfi merdana ve nevir cü’şena
 • Vakdı evtarana verham nacileyna ve la tec’alil acilete ekbera hemmina ve la mebleğa ılmina ve la tec’al müsıybetena fi dinina ve la tusellıt aleyna bi zünubina men la yerhamüna verzukna ve ente erhamür rahımiyn
 • Allahümme inna nes’elüke rahmeten min ındike tehdi biha ruana ve telümme biha şa’sena ve tecmeu biha şemlena
 • Ve teşfi biha meridana ve tüzekki biha a’malena ve evkatina ve tülhimüna biha ruşdena
 • Allahümme inna nes’elüke bi samedaniyyetike ve bi vahdaniyyetike ve bi ferdaniyyetike ve bi ızzetikel bahirati ve bi rahmetikel vasiati en tec’ale lena nuran fi mesamiına ve nuran fi a’yünina ve nuran fi ecdasina ve nuran fi kulubina ve nuran fi havassina ve nuran fi nesemina ve nuran min beyni eydina
 • Allahümme zidna ılmen ve nuran ve hılmen ve atina nı’meten zahiraten ve nı’meten batıneh
 • Hasbünellahü li dinina hasbünellahü li dünyana hasbünellahül kerimü lima ehemmena
 • Hasbünellahül halimül kaviyyü li men beğa aleyna
 • Hasbünellahüş şedidü li men kadena bi su’
 • Hasbünellahür rahıymü ındes sam
 • Hasbünellahür raufü ındel mes’eleti fil cedes
 • Hasbünellahül latiyfü ındel mizan
 • Hasbünellahül hakimü indel cenneti ven nar
 • Hasbünellahül kadiru indes sırat
 • Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym
 • Merhaben merhaben bis sabahı ve bil yevmil cedidi ve bil ibbani ve bil fitnetis seıydi ve bis safiri veş şehid
 • Üktüb lena ma nekulü bismillahil hamidil mecidir rafiy’ıl vedudil mühıytıl fa’ali fi halkıhi lima yürid
 • Ve hüve akrabü ileyhi min hablil verid
 • Asbahna billahi mü’minen ve bi likaihi müsaddikan ve bi huccetihi mu’terifen ve li sivellahi fil uluhiyyeti cahıden ve alellahi mütevekkilen nüşhidüllahe ve nüşhidü melaiketehu ve kütübehu ve enbiyaehu ve hamelete ve arşihi bi ennehu hüvallahüllezi la ilahe illa hüve vahdehu la şerike lehu ve neşhedü enne muhammeden abdühu ve rasulühu ve ennel cennete hakkun ven nara hakkun ve ennel havda hakkun ve enneş şefaate hakkun ve enne münkeran ve nekiran hakkun ve va’deke hakkun ve ennes saate atiyetün la raybe fiha ve ennellahe yeb’asü men fil kubur
 • Ala zalike nahya ve aleyhi nemutü ve aleyhi nüb’asü ğaden ve la nera azaben in şaellahü teala
 • Allahümme innena zalemna enfüsena fağfirlena evzaranel kebaira vel lememi fe innehu la yağfiruhüma illa ente
 • Vehdina li ahsenil ahlakı fe innehu la yehdi li ahseniha illa ente
 • Lebbeyke ve sa’deyke vel hayru küllühu bi yedeyke nestağfiruke ve netubü ileyke
 • Amenna allahümme bima erselte min rasul
 • Ve amenna allahümme bima enzelte min kitabin fe saddakna
 • Allahümmemle’ evcühena minke hayaen ve kulubena minke hubura
 • Allahümmec’alna lühumen ve zalfen ve la tec’alna daninen ve aminen ve nemimen ve nefacen ve dahısa
 • Allahümme inna neuuzü bike minel hebrameti vel caveti ve minel utüvvi vel hatratihi vel hayluleti vel feyheci ver rat’ı vel atli ver rammai vel fitnetid dehmai vel meıyşetid danka’
 • Allahümmec’al evvele yevmina haza salaha
 • Ve evsetahü felahan ve ahırahu necaha
 • Allahümmec’al evvelehu rahmeten ve evsetahu zehadeten ve ahırahu tekrimeh
 • Allahümmerzukna minel ıyşi erğadehü ve minel umri es’adehu ve miner rizkı evseah
 • Allahümme’fü anna bi afvike vahlüm aleyna bi fadlik
 • Sübhanekallahümme ve bi hamdike la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik
 • Azze caruke ve celle senaüke ve la yühzemü cündüke ve la yuhlefü va’düke ve la ilahe ğayruk
 • Sübhaneke ma abednake hakka ıbadetike ya ma’bud
 • Sübhaneke ma arafnake hakka ma’rifetike ya ma’ruf
 • Sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkur
 • Sübhaneke ma şekernake hakka zikrike ya mezkur
 • Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur
 • Allahümme evzı’na şükra ma en’amte bihi aleyna fe inneke entellahüllezirtefa’te an sıfetil cibilli sıfatü kudratik
 • Ve la dıdde şehdüke hıyne fetartel me’ruşe ve la nidde haczüke hıyne bera’tel hubat
 • Allahümme inna neuzü bike min cahmetin la tedma’ ve min cenanin la yefza’ ve min kalbin la yahşa’ ve min avadil maun
 • Allahümme fehhimna esrarake ve elbisna melabise envarike ve ağmisna fi ramuzil letaifi ve efıd aleyna min avarifil mearif
 • Ya nural envari ya letıyfü ya settarü nes’elüke en tüsalliye ve tüsellime ala seyyidina muhammedin nibrasil enbiyai ve neyyiril evliyai ve izbirkanil asfiyai ve yuhıs sekaleyni ve dıyail hafikayn
 • Ve en terfea vücudena ila felekil ırfan
 • Ve tüsebbite şühudena fi mekamil ıhsan
 • Ya allahü ya nuru ya vasiu ya ğafur
 • Ya menis semaü bi emrihi mebniyyeh
 • Vel ğabraü bi kudratihi medhıyyeh
 • Veş şevahiku bi hıkmetihi mersiyyeh
 • Vel kamerani bi fadlike müdıy’eh
 • Nes’elüke bi ismikellezi terakraket minhül hunnesü vel ezheran
 • Ve tecelcelet minhül ananü hırzen manian ve nuran satıan yekadü senaberkıhi yezhebü bil ebsar
 • Yükallibüllahül leyle ven nehara inne fi zalike le ibraten li ülil ebsar
 • Ta sin mim
 • Ve neuzü billahil azıymi minel mearifi vel ıdameti vel mahzuri vel mümahaleti vel ğımar
 • Ve min keydil füccari ve min havadisil asrani ve min şerril ecürran
 • Ya hafiyzu ıhfazna
 • Ya veliyyü ya vali ya aliyyü ya ali ya men la ilahe illa hüve la ya’lemü ehadün keyfe hüve illa hüve ya allahü ya hayyü ya kayyumü ya hakku ya vahıdü ya ehadü ya samedü ya vehhabü ya fettahu ya muhyi ya mümitü ya kahharu ya selam
 • Selamün kavlen min rabbin rahıym.Fe seyekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul alim
 • Hüvellahüllezi la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
 • Elmelikül kuddusüs selamül mü’minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbirul halikul bariül musavvirul ğaffarul mübdiül müiydül berrul muhsır razzakul kadirul kabidul basitul hafidur rafiul müizzül müzillül mükıytüs sadikul bakır raufün nafiud darrul mühlikül mükaddimül müahhırul afüvvül muğnil müntekımüt tevvabüs semiy’ul alimül besıyr
 • Hasbünellahü ve nı’mel vekiyl
 • Nı’mel Mevla ve nı’men nasıyr
 • Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesıyr
 • Ya daimen bi la fenan ve ya kaimen bi la zeval
 • Ve ya müdebbiran bi la vezir
 • Sehhil leyna ve ala ebeveyna külle asir
 • Allahümme la mania lima a’tayte ve la mu’tıye lima mena’te ve la mübeddile lima hakemte
 • Ve la yenfeu zel ceddi minkel ceddü
 • Sübhaneke rabbiyel aliyyil azıymil hasibil hakemil adlir rakıybil bazihış şamihıl mücibil ğaniyyir raşidis saburil celilil bediın nuril muksitıl camiıl mu’tıl mani’
 • La ilahe illellahül vekilüş şehid
 • La ilahe illallahül metinül mecid
 • La ilahe illalahül vacidül vali
 • La ilahe illellahül macidil müteali
 • A’dedna li külli hevlin la ilahe illellah
 • Ve li külli rağsin elhamdü lillah
 • Ve li külli rahainiş şükrü lillah
 • Ve li külli u’cubetin sübhanellah
 • Ve li külli leznin hasbiyellah
 • Ve li külli ismin estağfirullah
 • Ve li külli şecvin ma şaellah
 • Ve li külli kadain ve kaderin tevekkeltü alellah
 • Ve li külli taatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illa billah
 • Ve li külli musiybetin inna lillahi ve li külliş şecbin istaantü billah
 • Allahümme inna asbahna nüşhidüke ve nüşhidü melaiketike ve hamelete arşike ve enbiyaike ve cemiy’ı halkıke bi enneke entellahüllezi la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke ve enne muhammeden sallellahü aleyhi ve selleme abdüke ve rasulüke ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym
 • Ya rahmaned dünya ve ya rahıymel ahırah
 • Fa’fü anna vağfir lena verhamna ente Mevlana ve ente hayrur rahımiyn
 • Bismillahiş şafi fi hüvellah
 • Bismillahi kafi hüvellah
 • Bismillahil müafi hüvellah
 • Bissmillahillezi la yedurru measmihi şey’ün fil erdı ve la fis semai ve hüves semiy’ul alim
 • Fallahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımiyn
 • Vallahü min veraihim mühıytun bel hüve kur’anün mecidün fi levhin mahfuz
 • Hafizu ales salevati ves salatil vüsta ve kumu lillahi kanitin
 • İn küllü nefsin lemma aleyna hafız
 • Nı’mel hafizu Allah
 • Ya hafıyzu ıhfazna sümme enzele aleyküm min ba’dil ğammi emeneten nüasen yağşa taifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahil ğayral hakkı zannel cahiliyyeti yekulune hel lena minel emri min şey’in kul innel emra küllehu lillahi yuhfune fi enfüsihim ma la yübdune leke yekulune lev kane lena minel emri şey’ün ma kutilna hahüna kul lev küntüm fi büyutiküm le berazelleziyne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim ve li yebteliyellahü ma fi suduriküm ve li yumahhısa ma fi kulubiküm vallahü alimün bi zatis sudur
 • Ellezine yekulune Rabbena innena amenna fağfir lena zünubena ve kına azaben nar
 • Essabirine ves sadikıyne vel kanitine vel münfikıyne vel müstağfirine bil eshar
 • Şehidellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ulül ılmi kaimem bil kıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim
 • İnned dine indellahil İslam
 • Fe sübhanellahi hıyne tümsune ve hıyne tusbihun
 • Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyen ve hıyne tuzhirun
 • Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba’de mevtiha ve kezalike tuhracun
 • İnni tevekkeltü alellahi rabbi ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahızun binasıyetiha inne rabbi ala sıratın müstekıym
 • Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve le nasbiranne ala ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil mütevekkilun
 • Kul len yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve Mevlana ve alellahi fel yetefekkelil mü’minun
 • Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi rizkuha ve ya’lemü müstekarraha ve müstevdeaha küllün fi kitabin mübin
 • Ve keeyyin min dabbetin la tahmilu rizkaha allahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semiy’ul alim
 • Ma yeftehıllahü lin nasi min rahmetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu min ba’dihi ve hüvel azizül hakiym
 • Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellahü kul eferaeytüm ma ted’une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetihi kul hasbiyellahü aleyhi yetevekkelül mütevekkilun
 • Ve ma cealehüllahü illa büşra leküm ve li tatmeinne kulubüküm bihi ve men nasru illa min ındillahil azizil hakim
 • Kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf
 • İkfina verhamna hüvellahül kadirul kahiruz zahirul batınül fatırul latıyfül habiru kavlühül mülkü yevme yünfehu fis suri alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel hakimül habir
 • Ya hannanü ya mennanü ya bediy’as semavati vel erdı ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram
 • Nes’elüke bi ızametil lahutiyyeti en tenkule tıbaana min tıbaıl beşeriyyeh
 • Ve en terfea mühecena mea melaiketikel ulviyyeh
 • Ya muhavvilel havli vel ahvali havil halena ila ahsenil hal
 • Sübhanekellahümme ve bi hamdik
 • Eşhedü en la ilahe illa ente
 • Estağfiruke ve etubu ileyke
 • Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı ilel enami nurühu rahmetün lil alemine zuhuruh
 • Adede men meda minel beriyyeti ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil hadd
 • Salaten la ğayete leha ve lentiha’
 • Ve la emede leha ve lenkıda’
 • Salatekelleti salleyte biha aleyh
 • Salaten daimeten bi devamik
 • Ve ala alihi ve sahbihi ve ıtratihi misle zalik
 • Sübhaneke rabbike rabbil ızzeti amma yesıfune ve selamün alel mürselin Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn

Evrad-ı Bahaiyye Arapça Yazılışı

Evrad-bahaiye

Evrad-bahaiye

Evrad-bahaiye

Evrad-bahaiye

Evrad-bahaiye

Evrad-bahaiye

Evrad-bahaiye

Evrad-bahaiye

Evrad-bahaiye

Evrad-bahaiye

Evrad-bahaiye

Evrad-bahaiye

Evrad-bahaiye

“Evrad-ı Bahaiyye ve Arapça Yazılışı” üzerine 15 yorum

 1. Arapçası daha açık ve okunaklı olursa iyi olur.kolay okunan hayrat yayınları arapça harfleri kolay okunuyor.lütfen…..

  Yanıtla
 2. Merhabalar Türkçe anlamı nedir okuduğumu anlamayınca nasıl mana katabilirimki… Yabancı anlamadığımı tekrardan ibaret olur…

  Yanıtla
 3. Latincesini koydunuz anladık lakin neden arapçası yok…? Bana arapçası lazım…varsa arapçasınıda koyarmısınız siteye?

  Yanıtla

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin