Bazı Fıkıh Terimleri Açıklamaları

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 12 Nisan 2021 Kerim Usta

Bazı Fıkıh Terimleri

Bazı Fıkıh Terimleri olarak daha önceden açılmış olan konumuz yeniden güncelleme yapılarak ,tekrarlamalar kaldırılmış ve harf sırasına göre dizilmiştir.
KerimYarınıneli

 • Afakî: mekke dışında başka yerlerde oturanlara verilen isim.
 • Akika: çocuk için kesilen kurban.
 • Arafat: mekke’nin güney doğusunda altı saatlik mesafede bir dağın adıdır (mekke’ye 25 km).
 • Ariyet: ödünç/iğreti verme.
 • Asabe: baba tarafından akrabalar, erkek tarafı hısımlar, uzak akraba.
 • Ashab-ı feraiz: mirastan hisseleri nassan muayyen olan varislerdir.
 • Baîn talak: nikâh tazelenmeden dönülmeyen boşama.
 • Bayi: bir malı başkasına satan kimsedir.
 • Berâet-î asliyye: bir şeyde asıl olan, o şeyin herhangi bir hükümden vareste olması prensibi. yani kişi, bir delil bulunmadıkça hiçbir şeyle yükümlü tutulamaz. buna göre bir şeyin haram kılınışı, belli bir nassa dayanmak zorundadır. hakkında bir hüküm bulunmayan şeyler mubah (serbest) demektir,
 • Bey’i fasid: şartlarında eksiklik olan satışa denir.
 • Bey’i mevkuf: başkanın iznine bağlı olan satıştır.
 • Bey’i mün’akid: tamamlanmış olan bey’e denir.
 • Bey’ul-vefâ: fıkıh terimi olarak bir malı, satış bedeli geri ödendiğinde iade etmek üzere, bir kimseye şu kadar paraya satmaktır ki satıcı, satış bedeli olarak aldığı parayı müşteriye geri ve¬rince, müşteri de satın almış olduğu malı iade eder. çünkü satış akdi bu şart üzere tahakkuk etmiştir. bu tür sözleşmeye mâlikîler bey’us-senaya, şâfiîler bey’ul-uhde ve han-belîler de bey’ul-emânet derler. ayrıca bey’ut-tâa, bey’ul-câ-iz ve bey’ul-muâmele gibi isimler de verilir.
 • Beyi: bir malı, diğer bir mal ile değiştirmektir.
 • Bid’î talâk: sünnete aykırı boşama.
 • Büyük tahallül: tıraş olup ihramdan çıkma.
 • Ca’ferîler: hz. ali’nin oğlu hüseyin soyundan gelen imam cafer es-sadık’ı mezheb imamı olarak tanıyan şiiler. bunlara “ısnâ aşeriyye” ve “ima-miyye” de denir.
 • Cem’u’s-salât: dört rekâtlı namazlar; aynı vakitte kılmak. namazları birleştirmek.
 • Cizye: vergi, gayri müslim vatandaşlardan alınan baş vergisi.
 • Cumhûr-u fukaha (cumhûr-u ulema): fakihlerin büyük çoğunluğu.
 • Cumhur: (hanefi, şafiî, maliki, hanbeli’nin de aralarında bulunduğu) fukahanın çoğunluğu.
 • Edâ: yapma, zamanında yapma.
 • Emanet: fıkıh literatüründe emanet, tarafların birbirine uygun karşılıklı irade beyanıyla kurulan ve bağlayıcı olmayan bir akittir.
 • Ensâr: hz. peygamber’in yardımcıları; islâm’ın güçlenerek yayılmasında büyük hizmetleri bulunan medineli ilk müslümanlar.

Kerim Usta Yayımladı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir