Hoca Ahmed Yesevi Hakkında Bilgi

Hoca Ahmed Yesevi Hakkında Bilgi

Hoca Ahmed Yesevi

İlk Türk Mutasavvıfı” olarak kabul edilen Ahmed Yesevi, Türkistan’ın Sayram kasabasında (1093?) doğdu. Sayram’ın tanınmış şahsiyetlerinden olan babası, kerametleri ve menkıbeleriyle tanınan ve Hz. Ali soyundan geldiği kabul edilen Şeyh İbrahim adlı bir zattır. Annesi ise Şeyh İbrahim’in halifelerinden Mûsâ Şeyh’in kızı Ayşe Hatun’dur. ilk eğitimini babası Şeyh İbrahim’den almıştır. Fakat küçük yaşta anne ve babasının vefat etmesi sonrası Arslan Baba’nın Mürşidi olmuştur.  Arslan Baba’nın vefatının ardından Buhara ve Semerkant’a gitmiş, Semerkant’ta Yusuf Hamedani’ye intisap etmiştir.

Yusuf Hamedani’nin vefatından bir süre sonra Türkistan’a dönmüştür. Kaynağını Kur’an ve sünnetten alan ve kendi adıyla anılan Yeseviyye’yi kurmuştur. Anadili Türkçe ile söylediği hikmetlerle güzel ahlak, aşk ve barış dini olan İslamiyet’i anlatmış; yetiştirdiği dervişler geniş

Devamını Oku…

Sevdim Seni Ben Candan

Sevdim Seni Ben Candan

Sevdim Seni Ben Candan

Sevdüm seni ben cândan cânum seven ölsün mi?
Ayrılmazam senden cânum seven ölsün mi?

(Ben seni candan sevdim. Seni seven ölsün mü? Senden ayrılamıyorum. Seni seven ölsün mü?)

Sen hüsn ile âyetsin bir hoş kadm ü kametsin
Ey vây ne kıyâmetsin cânum seven ölsün mi?

(Sen güzellikle âyetsin. Bir hoş boylu güzelsin. Eyvah ne kıyametsin. Seni seven ölsün mü?)

İy lâl’-i lebi kandüm cevrün odına yandum
Lûtfeylesin sandum cânum seven ölsün mi?

(Ey lâl taşı gibi kırmızı dudağı benim şekerim olan sevgili. Senin cevrine yandım. Lütfedersin sandım. Seni seven ölsün mü?)

Ol kaş ile gözler kirpük okını gezler
Her lahzâ beni gözler cânum seven ölsün mi?

(O kaş ile gözler kirpik okunu gezler (yerleştirir) Her an varmak için beni gözler. Seni seven ölsün mü?)

Hep cevr ü cefâ senden bu kamu belâ senden
Derdüme devâ senden cânum seven ölsün mi?

(Hep eziyet senden. Bu bütün belâ senden. Derdime çare senden. Seni seven ölsün mü?)

İy serv-i sehî-kaamet Dâî kuluna rahm it
Hak ide sana rahmet cânum seven ölsün mi?

(Ey servi boylu güzel ! Dâî kuluna acı. Sana Hak rahmet eder. Seni seven ölsün mü?)

Kaynak :

  • AHMED-İ DÂ’Î GERMİYÂNÎ (Ahmed b. İbrahim b. Muhammed)

Ahmed Muhtar Paşayı Anıyoruz

Ahmed Muhtar Paşayı Anıyoruz

1877-78 Rus harbinde Osmanlı orduları Doğu cephesi komutanı Ahmed Muhtar Paşa

Ahmed Muhtar Paşa 1839 Bursa doğumlu olup henüz 32 yaşında askerlik mesleğinin zirvesine ulaşmış ve Müşir yani Mareşal olmuştu. Yemende ve 93 harbi diye geçen 77-78 Rus harbinde zaferler kazanmıştır.

Ahmed Muhtar Paşa’nın emrindeki kısıtlı imkanlarla Rus ordularını mağlup etmesi ve güç durumlara sokması Abdülhamid Han tarafından ödüllendirilmişti.

Abdülhamid Han Paşa’ya “Gazi”unvanını verirken, sırmalı bir kılıç ve 2 at hediye etti. Ömrünün son yıllarında ise kısa bir süre sadrazamlık yaptı.

Devamını Oku…

Akka Müdafaası, Akka Kuşatması

Akka Müdafaası

Akka Kuşatması, bugünkü Lübnan dolaylarında bir yerde yapılmıştır. Fransız Napolyon Bonaparta karşı Cezzar Ahmed Paşa (günümüz Türkçesi ile Kasap Ahmet Paşa) tarafından savunulmuştur.

Esasında Akka Müdafaası ikiye ayrılır:

Mısır Savaşı, Akka Müdafaası
Osmanlı Devleti’nin o günlerde çok sıkıntısı vardı. Dışarıda Avusturya ve Rusya’ya karşı savaşılıyordu.

Devamını Oku…

Sultan Sencer Hakkında Bilgi

Sultan Sencer Kimdir?

Sultan Sencer

Ahmed Sencer veya Sultan Sencer ya da Muizzeddin Ahmed Sencer (1086 – 1157), 1097-1118 tarihleri arası Horasan Selçuklu Sultanı, 1118-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanı. Sultan olmadan önce Melikşah’ın oğludur. Babasının bir seferi sırasında, 1086 yılında Sincar’da doğdu. Babası öldüğünde 1092’de henüz küçüktü. Melikşah’ın ölmesi ile Büyük Selçuklu Devleti bir anarşi içine girdi.

Melihşah’ın eşi Terken Hatun, Melikşah’ın kücük yaştaki oğlu ve Sencer’in kardeşi I. Mahmud’un sultanlığını ilan etti. Melihşah’ın büyük oğlu olan Berkyaruk taraftarları tarafından Rey şehrine kaçırılıp Sultan ilan edildi ve Berkyaruk ve I. Mahmud güçleri arasında 17 Ocak 1093 Burûçird’de yapılan savaşta Berkyaruk galip geldi.

Devamını Oku…

Ahmed Cevdet Paşa Kimdir?

Ahmed Cevdet Paşa Kimdir?

Ahmed Cevdet Paşa

Osmanlı Devleti’nde on dokuzuncu asırda yetişen en büyük ilim ve devlet adamı. Asıl adı Ahmed olup, babası İsmâil Ağa, annesi Topuzoğullarından Ayşe Sünbül Hanım’dır. 27 Mart 1822 târihinde Lofça’da doğdu. İtibarlı bir aileden olan Cevdet Paşa, ilk tahsiline Lofça’da başladı ve müftî Hâfız Ömer Efendi’den sarf, nahiv, belagat, fıkıh ilimlerini öğrendi. Halebî ve Mültekâ’yı okudu. Ayrıca Hâfız Mehmed Efendi’den, mantık ve beyân ilimlerini tahsil etti.

Yaradılıştan zekî ve kabiliyetli olduğu gibi, pek çalışkandı. Dedesinin yardımı ile 1839 senesinde İstanbul’a geldi. Önce Fâtih Câmii’ndeki derslere devam etti. Devrin büyük âlimlerinden İmâmzâde Es’âd, Antakyalı Saîd, Şâkir ve Kara Halil efendilere talebe oldu.

Din ilimlerinin yanı sıra müsbet ilimleri öğrenmek için Mühendishâne-i berrî-i hümâyûnda muallim olan miralay Nuri Bey’den matematik, astronomi, târih ve coğrafya dersleri aldı. Karşılığında Nuri Bey’e din ilimlerini öğretti. O devirde çok meşhur olan Murâd Molla tekkesine giderek Fârisî öğrendi ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sini bitirerek icazet alıp mesnevîhan oldu. Dîvânçe’sinde bulunan şiirlerin çoğunu bu tekkeye devam ettiği sırada yazdı.

Devamını Oku…

Akka Zaferi ve Cezzar Ahmed Paşa

“Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim!..”Bu söz, Fransızlar’ın ünlü başkomutanı ve tarihin en önemli şahsiyetlerinden bir kabul edilen Napolyan’a ait. 1798 yılında Mısır’ın işgaliyle başlayan Fransız istila programı başarıya ulaşsaydı, kim bilir nerede nihayet bulacaktı. Başarıya ulaşsaydı diyoruz, çünkü Napolyon’un Doğu hakimiyeti hayali küçük bir Osmanlı kasabası önünde yok olup gitti. Bugün İsrail sınırları içinde bulunan Akka kasabası önünde. Kasabayı savunan komutan yetmişlik bir ihtiyar: Cezzar Ahmed Paşa. Ve Batılı tarihçilerin söz etmekten pek hoşlanmadığı bir hezimet. Sahi, Napolyon’u bilmeyen yok. Ama Cezzar Ahmed Paşa ismini kaç kişi biliyor?“Ey Mısır halkı! Ben buraya sizin haklarınızı korumak ve o hakları ihlâl edenleri

Devamını Oku…