Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Şairler ve Yazarları


Son Güncelleme Zamanı:

“Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Şair ve Yazarları” harf sırasına göre sıralama yapılarak hazırlandı.Ayrıca “sitemizde tanıtımları yapılmış olanlar” için link olarak bağlantıları verilmiştir.

Konu içerisinde bağlantı linkleri tarafımdan aralıklarla güncelleştirilmektedir. Lütfen bir yanlışımız olursa haber veriniz.

13. 14. Yüzyıl Divan Edebiyatı – 13.14.Yüzyıl Nazım

* Ahmedî, (Tacüddin)
* Ahmet Fakih
* Âşık Paşa
* Fahri
* Gülşehri
* Hoca Dehhani
* Kadı Burhaneddin
* Kemaloğlu
* Mehmed
* Mesud Bin Ahmed
* Mustafa Darir
* Pir Mahmud
* Seyyid İmadettin Nesimi
* Sultan Veled
* Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa
* Şeyyad Hamza
* Yunus Emre
* Yusuf Meddah

13.14.Yüzyıl Nesir

* Abdal Musa
* Hamzavi
* Kul Mesud
* Mustafa Darir

15.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 15.Yüzyıl Nazım

* Abdurrahim Karahisari
* Abdülvasi Çelebi
* Adli
* Ahmed Dai
* Ahmed Paşa
* Avni (Fatih Sultan Mehmed)
* Cafer Çelebi
* Cem Sultan
* Cemali
* Derviş Şemseddin
* Elvan-ı Şirazi
* Enveri
* Hafız Halil
* Hamdullah Hamdi
* Hatiboğlu
* Kemal Ümmî
* Kıvami
* Mesihi
* Mihri Hatun
* Necati
* Sarıca Kemal
* Süleyman Çelebi
* Şahidi
* Şeyhi
* Yazıcıoğlu Mehmed
* Zeynep Hatun

15.Yüzyıl Tekke Şiiri

* Abdurrahim Rumi
* Akşemseddin
* Cemal-i Halveti
* Dede Ömer Ruşani
* Emir Sultan
* Hacı Bayram Veli
* Hamid-i Veli
* İbrahim Tennuri
* Kaygusuz Abdal
* Kemal Ümmi
* Mudinndin Dolu

15.Yüzyıl Nesir

* Ahmed Bican
* Ahmed Dai
* Arif Ali
* Aşık Paşazade
* Ebul-Hayr Rumi
* Eşrefoğlu Rumi
* Firdevsi-i Rumi
* Haliloğlu Yahya
* Kıvami
* Küçük Abdal
* Mercümek Ahmed
* Neşri
* Oruç Beğ
* Sinan Paşa
* Tursun Bey
* Yazıcıoğlu Ali

15.Yüzyıl Çağatay Edebiyatı Sanatçıları

* Ali Şir Nevai
* Atai
* Gedai
* Hamidi
* Haydar Tilbe
* Hüseyin Baykara
* Mevlana Lütfi
* Sekkaki
* Seydi Ahmed Mirza
* Yakini
* Yusuf Emiri

16.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 16.Yüzyıl Nazım

* Agehi
* Amrî
* Aşık Çelebi
* Âzeri
* Bağdatlı Ruhi
* Baki
* Behişti
* Celili
* Cinani
* Dai
* Dukakinzade Ahmed Bey
* Emri
* Fevri
* Figani
* Fuzuli
* Gazali
* Gazayi
* Gelibolulu Ali
* Güvahi
* Hakaani
* Hatayi
* Hayali Bey
* Hayreti
* Helaki
* İshak Çelebi
* Kabuli
* Kemal Paşazade
* Lamiî
* Makaali
* Meali
* Meyli
* Muidi
* Muradi
* Nazmi
* Nevi
* Nihani
* Rahmi
* Revani
* Suzi Çelebi
* Şahidi
* Şemi
* Şemseddin Sivasi
* Şerifi
* Şükrî
* Taliî
* Ubeydi
* Ulvi
* Usuli
* Vasfi
* Yahya Bey
* Zaifi
* Zati

16. Yüzyıl Divan Edebiyatı-16.Yüzyıl Tekke Şiiri-16.Yüzyıl Çağatay Edebiyatı Sanatçıları

* Abdurrahim Tırsi
* Ahmed Sarban
* Arşî
* Azmi
* Babur
* Bayram Han
* İbrahim Gülşeni
* Kamran Mirza
* Muhammed Salih
* Seyyid Nizamoğlu
* Sivaslı Şemseddin
* Sünbül Sinan
* Şeybani Han
* Ubeydullah Han
* Üftade
* Ümmî Sinan
* Vizeli Alaeddin

17.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 17.Yüzyıl Nazım

* Abdi(Abdurrahman Paşa)
* Ahmed (II.Ahmed)
* Azmizade Haleti
* Bahti (I.Ahmed)
* Cevri
* Faizi Kafzade
* Farisi (II.Osman)
* Fasih(Ahmed Dede)
* Fehim-i Kadim
* Ganizade Nadiri
* Güfti
* Haşimi
* İsmail Rusûhi Efendi
* İsmeti(Mehmed)
* Kâmi
* Kelim-i Eyyubi
* Küfri-i Bahayi
* Mantıki
* Mezaki (Süleyman Dede)
* Nâbi
* Naili
* Nedim
* Nefi
* Neşati
* Nevizade Atai
* Rami Mehmed Paşa
* Rıza
* Riyazi
* Sâbit
* Sabri(Muhammed Şerif)
* Sabuhi(Ahmed Dede)
* Şehri
* Şeyhülislam Bahayi
* Şeyhülislam Yahya
* Tâlib
* Tıfli
* Vecdi
* Vefai (IV.Mehmed)
* Veysi

17.Yüzyıl Nesir

* Evliya Çelebi
* İsmail Rusuhi
* Karaçelebizade Abdülaziz Efendi
* Kâtip Çelebi
* Koçi Bey
* Nâbi
* Nergisi
* Ömer Fuadi
* Peçevi İbrahim Efendi
* Rıza
* Riyazi
* Sarı Abdullah Efendi
* Veysi

18.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 18.Yüzyıl Nazım – 18.Yüzyıl Tekke Şiiri

* Âkif
* Arpaeminizade Sami
* Âsaf Mehmet Paşa
* Âtıf
* Beliğ İsmail
* Beliğ Mehmet emin
* Bursalı İsmail Hakkı
* Dürri-i Yekçeşm
* Enderunlu Vasıf
* Enis Recep Dede
* Esrar Dede
* Fıtnat Hanım
* Hami
* Hasib
* Haşmet
* Hatem Akovalızade
* Hazık
* Hoca Neşet
* İbrahim Hakkı
* İlhami (III.Selim)
* İzzet Ali Paşa
* Kâmi
* Kâni
* Kavsarazade Selim
* Koca Rakıp Paşa
* Küçük Çelebizade Âsım
* Mekki
* Münif
* Nahifi
* Naşit İbrahim
* Nati
* Nazim Yahya
* Neccarzade Şeyh Rıza
* Nedim Ahmed
* Nesib Dede
* Nevres-i Kadim
* Neyli
* Neyyir
* Nuri
* Osmanzade Taib
* Rasih Bey
* Raşit
* Sakıp Dede
* Sâlim
* Sermet
* Seyyid Vehbi
* Sezayi-i Gülşeni
* Sünbülzade Vehbi
* Şeyh Galip
* Şeyh Rıza Efendi
* Şeyhülislam Edat Efendi
* Şeyhülislam İshak Efendi
* Şîri
* Vahid Mahtumi
* Zati Süleyman

18. Yüzyıl Divan Edebiyatı – 18.Yüzyıl Divan Nesri

* Abbasizade Haşmet
* Ahmet Cavit Bey
* Ayvansarayi Hafız Hüseyin Efendi
* Aziz Ali Efendi
* Azizzade Ramiz
* Bursalı Beliğ
* Dürri
* Ebubekir Kani
* Esrar Dede
* İbrahim Hakkı
* Küçükçelebizade Âsım
* Mucip Mansurizade
* Müstakimzade Süleyman Sadettin
* Naima
* Raşit
* Resmî Ahmet Efendi
* Safayi
* Sakıp Mustafa Dede
* Salim
* Seyyid Vehbi
* Silahdar Mehmet Ağa
* Şamdanizade Süleyman Efendi
* Şehrizade Mehmet Said
* Şeyhi Mehmet
* Taip Osmanzade
* Uşşakizade Hasip
* Yirmisekiz Çelebi Mehmet

19.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 19.Yüzyıl Divan Nesri

* Abdi Efendi
* Âgâh Paşa
* Ahmet Cevdet Paşa
* Âkif Paşa
* Âlî
* Atâ Bey
* Ayni
* Celâl Bey
* Dâniş
* Deli Hikmet
* Esat Efendi
* Eşref Paşa
* Fatin
* Fehim Süleyman Efendi
* Hâlet Bey
* Hersekli Arif Hikmet
* İzzet Molla
* Kâzım Paşa
* Lebip Efendi
* Leskofçalı Galip
* Leyla Hanım
* Lutfi Ahmet
* Muallim Naci
* Mütercim Âsım
* Naili-i Cedid
* Namık Kemal
* Nevres
* Osman Şems
* Pertev Paşa
* Refi-i Kalayi
* Şanizade Ataullah
* Şeref Hanım
* Şeyh Nazif
* Şeyhülislam Arif Hikmet
* Üsküdarlı Hakkı Bey
* Yenişehirli Avni
* Ziya Paşa

Yorum yapmaya ne dersiniz?