Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Şairler ve Yazarları

Sponsorlu Bağlantılar

Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Şairleri-Yazarları harf sırasına göre sıralama yapılarak düzenlenmiş ve sitemizde tanıtımları yapılmış olanlar için link bağlantıları verilmiştir. Konu içerisinde bağlantı linkleri tarafımdan aralıklarla güncelleştirilmektedir. Son Güncelleme tarihi: 22 Tem 2019

13. 14. Yüzyıl Divan Edebiyatı – 13.14.Yüzyıl Nazım

* Ahmedî, (Tacüddin)
* Ahmet Fakih
* Âşık Paşa
* Fahri
* Gülşehri
* Hoca Dehhani
* Kadı Burhaneddin
* Kemaloğlu
* Mehmed
* Mesud Bin Ahmed
* Mustafa Darir
* Pir Mahmud
* Seyyid İmadettin Nesimi
* Sultan Veled
* Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa
* Şeyyad Hamza
* Yunus Emre
* Yusuf Meddah

13.14.Yüzyıl Nesir

* Abdal Musa
* Hamzavi
* Kul Mesud
* Mustafa Darir

15.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 15.Yüzyıl Nazım

* Abdurrahim Karahisari
* Abdülvasi Çelebi
* Adli
* Ahmed Dai
* Ahmed Paşa
* Avni (Fatih Sultan Mehmed)
* Cafer Çelebi
* Cem Sultan
* Cemali
* Derviş Şemseddin
* Elvan-ı Şirazi
* Enveri
* Hafız Halil
* Hamdullah Hamdi
* Hatiboğlu
* Kemal
* Kıvami
* Mesihi
* Mihri Hatun
* Necati
* Sarıca Kemal
* Süleyman Çelebi
* Şahidi
* Şeyhi
* Yazıcıoğlu Mehmed
* Zeynep Hatun

15.Yüzyıl Tekke Şiiri

* Abdurrahim Rumi
* Akşemseddin
* Cemal-i Halveti
* Dede Ömer Ruşani
* Emir Sultan
* Hacı Bayram Veli
* Hamid-i Veli
* İbrahim Tennuri
* Kaygusuz Abdal
* Kemal Ümmi
* Mudinndin Dolu

15.Yüzyıl Nesir

* Ahmed Bican
* Ahmed Dai
* Arif Ali
* Aşık Paşazade
* Ebul-Hayr Rumi
* Eşrefoğlu Rumi
* Firdevsi-i Rumi
* Haliloğlu Yahya
* Kıvami
* Küçük Abdal
* Mercümek Ahmed
* Neşri
* Oruç Beğ
* Sinan Paşa
* Tursun Bey
* Yazıcıoğlu Ali

15.Yüzyıl Çağatay Edebiyatı Sanatçıları

* Ali Şir Nevai
* Atai
* Gedai
* Hamidi
* Haydar Tilbe
* Hüseyin Baykara
* Mevlana Lütfi
* Sekkaki
* Seydi Ahmed Mirza
* Yakini
* Yusuf Emiri

16.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 16.Yüzyıl Nazım

* Agehi
* Amrî
* Aşık Çelebi
* Âzeri
* Bağdatlı Ruhi
* Baki
* Behişti
* Celili
* Cinani
* Dai
* Dukakinzade Ahmed Bey
* Emri
* Fevri
* Figani
* Fuzuli
* Gazali
* Gazayi
* Gelibolulu Ali
* Güvahi
* Hakaani
* Hatayi
* Hayali Bey
* Hayreti
* Helaki
* İshak Çelebi
* Kabuli
* Kemal Paşazade
* Lamiî
* Makaali
* Meali
* Meyli
* Muidi
* Muradi
* Nazmi
* Nevi
* Nihani
* Rahmi
* Revani
* Suzi Çelebi
* Şahidi
* Şemi
* Şemseddin Sivasi
* Şerifi
* Şükrî
* Taliî
* Ubeydi
* Ulvi
* Usuli
* Vasfi
* Yahya Bey
* Zaifi
* Zati

16. Yüzyıl Divan Edebiyatı-16.Yüzyıl Tekke Şiiri-16.Yüzyıl Çağatay Edebiyatı Sanatçıları

* Abdurrahim Tırsi
* Ahmed Sarban
* Arşî
* Azmi
* Babur
* Bayram Han
* İbrahim Gülşeni
* Kamran Mirza
* Muhammed Salih
* Seyyid Nizamoğlu
* Sivaslı Şemseddin
* Sünbül Sinan
* Şeybani Han
* Ubeydullah Han
* Üftade
* Ümmî Sinan
* Vizeli Alaeddin

17.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 17.Yüzyıl Nazım

* Abdi(Abdurrahman Paşa)
* Ahmed (II.Ahmed)
* Azmizade Haleti
* Bahti (I.Ahmed)
* Cevri
* Faizi Kafzade
* Farisi (II.Osman)
* Fasih(Ahmed Dede)
* Fehim-i Kadim
* Ganizade Nadiri
* Güfti
* Haşimi
* İsmail Rusûhi Efendi
* İsmeti(Mehmed)
* Kâmi
* Kelim-i Eyyubi
* Küfri-i Bahayi
* Mantıki
* Mezaki (Süleyman Dede)
* Nâbi
* Naili
* Nedim
* Nefi
* Neşati
* Nevizade Atai
* Rami Mehmed Paşa
* Rıza
* Riyazi
* Sâbit
* Sabri(Muhammed Şerif)
* Sabuhi(Ahmed Dede)
* Şehri
* Şeyhülislam Bahayi
* Şeyhülislam Yahya
* Tâlib
* Tıfli
* Vecdi
* Vefai (IV.Mehmed)
* Veysi

17.Yüzyıl Nesir

* Evliya Çelebi
* İsmail Rusuhi
* Karaçelebizade Abdülaziz Efendi
* Kâtip Çelebi
* Koçi Bey
* Nâbi
* Nergisi
* Ömer Fuadi
* Peçevi İbrahim Efendi
* Rıza
* Riyazi
* Sarı Abdullah Efendi
* Veysi

18.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 18.Yüzyıl Nazım – 18.Yüzyıl Tekke Şiiri

* Âkif
* Arpaeminizade Sami
* Âsaf Mehmet Paşa
* Âtıf
* Beliğ İsmail
* Beliğ Mehmet emin
* Bursalı İsmail Hakkı
* Dürri-i Yekçeşm
* Enderunlu Vasıf
* Enis Recep Dede
* Esrar Dede
* Fıtnat Hanım
* Hami
* Hasib
* Haşmet
* Hatem Akovalızade
* Hazık
* Hoca Neşet
* İbrahim Hakkı
* İlhami (III.Selim)
* İzzet Ali Paşa
* Kâmi
* Kâni
* Kavsarazade Selim
* Koca Rakıp Paşa
* Küçük Çelebizade Âsım
* Mekki
* Münif
* Nahifi
* Naşit İbrahim
* Nati
* Nazim Yahya
* Neccarzade Şeyh Rıza
* Nedim Ahmed
* Nesib Dede
* Nevres-i Kadim
* Neyli
* Neyyir
* Nuri
* Osmanzade Taib
* Rasih Bey
* Raşit
* Sakıp Dede
* Sâlim
* Sermet
* Seyyid Vehbi
* Sezayi-i Gülşeni
* Sünbülzade Vehbi
* Şeyh Galip
* Şeyh Rıza Efendi
* Şeyhülislam Edat Efendi
* Şeyhülislam İshak Efendi
* Şîri
* Vahid Mahtumi
* Zati Süleyman

18. Yüzyıl Divan Edebiyatı – 18.Yüzyıl Divan Nesri

* Abbasizade Haşmet
* Ahmet Cavit Bey
* Ayvansarayi Hafız Hüseyin Efendi
* Aziz Ali Efendi
* Azizzade Ramiz
* Bursalı Beliğ
* Dürri
* Ebubekir Kani
* Esrar Dede
* İbrahim Hakkı
* Küçükçelebizade Âsım
* Mucip Mansurizade
* Müstakimzade Süleyman Sadettin
* Naima
* Raşit
* Resmî Ahmet Efendi
* Safayi
* Sakıp Mustafa Dede
* Salim
* Seyyid Vehbi
* Silahdar Mehmet Ağa
* Şamdanizade Süleyman Efendi
* Şehrizade Mehmet Said
* Şeyhi Mehmet
* Taip Osmanzade
* Uşşakizade Hasip
* Yirmisekiz Çelebi Mehmet

19.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 19.Yüzyıl Divan Nesri

* Abdi Efendi
* Âgâh Paşa
* Ahmet Cevdet Paşa
* Âkif Paşa
* Âlî
* Atâ Bey
* Ayni
* Celâl Bey
* Dâniş
* Deli Hikmet
* Esat Efendi
* Eşref Paşa
* Fatin
* Fehim Süleyman Efendi
* Hâlet Bey
* Hersekli Arif Hikmet
* İzzet Molla
* Kâzım Paşa
* Lebip Efendi
* Leskofçalı Galip
* Leyla Hanım
* Lutfi Ahmet
* Muallim Naci
* Mütercim Âsım
* Naili-i Cedid
* Namık Kemal
* Nevres
* Osman Şems
* Pertev Paşa
* Refi-i Kalayi
* Şanizade Ataullah
* Şeref Hanım
* Şeyh Nazif
* Şeyhülislam Arif Hikmet
* Üsküdarlı Hakkı Bey
* Yenişehirli Avni
* Ziya Paşa

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir