Yüzyıla Göre Divan Edebiyatı Şair ve Yazarları

15.Yüzyıl Çağatay Edebiyatı Sanatçıları
 • Ali Şir Nevai
 • Atai
 • Gedai
 • Hamidi
 • Haydar Tilbe
 • Hüseyin Baykara
 • Mevlana Lütfi
 • Sekkaki
 • Seydi Ahmed Mirza
 • Yakini
 • Yusuf Emiri
16.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 16.Yüzyıl Nazım
 • Agehi
 • Amrî
 • Aşık Çelebi
 • Âzeri
 • Bağdatlı Ruhi
 • Baki
 • Behişti
 • Celili
 • Cinani
 • Dai
 • Dukakinzade Ahmed Bey
 • Emri
 • Fevri
 • Figani
 • Fuzuli
 • Gazali
 • Gazayi
 • Gelibolulu Ali
 • Güvahi
 • Hakaani
 • Hatayi
 • Hayali Bey
 • Hayreti
 • Helaki
 • İshak Çelebi
 • Kabuli
 • Kemal Paşazade
 • Lamiî
 • Makaali
 • Meali
 • Meyli
 • Muidi
 • Muradi
 • Nazmi
 • Nevi
 • Nihani
 • Rahmi
 • Revani
 • Suzi Çelebi
 • Şahidi
 • Şemi
 • Şemseddin Sivasi
 • Şerifi
 • Şükrî
 • Taliî
 • Ubeydi
 • Ulvi
 • Usuli
 • Vasfi
 • Yahya Bey
 • Zaifi
 • Zati

16. Yüzyıl Divan Edebiyatı-16.Yüzyıl Tekke Şiiri-16.Yüzyıl Çağatay Edebiyatı Sanatçıları

 • Abdurrahim Tırsi
 • Ahmed Sarban
 • Arşî
 • Azmi
 • Babur
 • Bayram Han
 • İbrahim Gülşeni
 • Kamran Mirza
 • Muhammed Salih
 • Seyyid Nizamoğlu
 • Sivaslı Şemseddin
 • Sünbül Sinan
 • Şeybani Han
 • Ubeydullah Han
 • Üftade
 • Ümmî Sinan
 • Vizeli Alaeddin
17.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 17.Yüzyıl Nazım
 • Abdi(Abdurrahman Paşa)
 • Ahmed (II.Ahmed)
 • Azmizade Haleti
 • Bahti (I.Ahmed)
 • Cevri
 • Faizi Kafzade
 • Farisi (II.Osman)
 • Fasih(Ahmed Dede)
 • Fehim-i Kadim
 • Ganizade Nadiri
 • Güfti
 • Haşimi
 • İsmail Rusûhi Efendi
 • İsmeti(Mehmed)
 • Kâmi
 • Kelim-i Eyyubi
 • Küfri-i Bahayi
 • Mantıki
 • Mezaki (Süleyman Dede)
 • Nâbi
 • Naili
 • Nedim
 • Nefi
 • Neşati
 • Nevizade Atai
 • Rami Mehmed Paşa
 • Rıza
 • Riyazi
 • Sâbit
 • Sabri(Muhammed Şerif)
 • Sabuhi(Ahmed Dede)
 • Şehri
 • Şeyhülislam Bahayi
 • Şeyhülislam Yahya
 • Tâlib
 • Tıfli
 • Vecdi
 • Vefai (IV.Mehmed)
 • Veysi

17.Yüzyıl Nesir

 • Evliya Çelebi
 • İsmail Rusuhi
 • Karaçelebizade Abdülaziz Efendi
 • Kâtip Çelebi
 • Koçi Bey
 • Nâbi
 • Nergisi
 • Ömer Fuadi
 • Peçevi İbrahim Efendi
 • Rıza
 • Riyazi
 • Sarı Abdullah Efendi
 • Veysi
18.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 18.Yüzyıl Nazım – 18.Yüzyıl Tekke Şiiri
 • Âkif
 • Arpaeminizade Sami
 • Âsaf Mehmet Paşa
 • Âtıf
 • Beliğ İsmail
 • Beliğ Mehmet emin
 • Bursalı İsmail Hakkı
 • Dürri-i Yekçeşm
 • Enderunlu Vasıf
 • Enis Recep Dede
 • Esrar Dede
 • Fıtnat Hanım
 • Hami
 • Hasib
 • Haşmet
 • Hatem Akovalızade
 • Hazık
 • Hoca Neşet
 • İbrahim Hakkı
 • İlhami (III.Selim)
 • İzzet Ali Paşa
 • Kâmi
 • Kâni
 • Kavsarazade Selim
 • Koca Rakıp Paşa
 • Küçük Çelebizade Âsım
 • Mekki
 • Münif
 • Nahifi
 • Naşit İbrahim
 • Nati
 • Nazim Yahya
 • Neccarzade Şeyh Rıza
 • Nedim Ahmed
 • Nesib Dede
 • Nevres-i Kadim
 • Neyli
 • Neyyir
 • Nuri
 • Osmanzade Taib
 • Rasih Bey
 • Raşit
 • Sakıp Dede
 • Sâlim
 • Sermet
 • Seyyid Vehbi
 • Sezayi-i Gülşeni
 • Sünbülzade Vehbi
 • Şeyh Galip
 • Şeyh Rıza Efendi
 • Şeyhülislam Edat Efendi
 • Şeyhülislam İshak Efendi
 • Şîri
 • Vahid Mahtumi
 • Zati Süleyman
18. Yüzyıl Divan Edebiyatı – 18.Yüzyıl Divan Nesri
 • Abbasizade Haşmet
 • Ahmet Cavit Bey
 • Ayvansarayi Hafız Hüseyin Efendi
 • Aziz Ali Efendi
 • Azizzade Ramiz
 • Bursalı Beliğ
 • Dürri
 • Ebubekir Kani
 • Esrar Dede
 • İbrahim Hakkı
 • Küçükçelebizade Âsım
 • Mucip Mansurizade
 • Müstakimzade Süleyman Sadettin
 • Naima
 • Raşit
 • Resmî Ahmet Efendi
 • Safayi
 • Sakıp Mustafa Dede
 • Salim
 • Seyyid Vehbi
 • Silahdar Mehmet Ağa
 • Şamdanizade Süleyman Efendi
 • Şehrizade Mehmet Said
 • Şeyhi Mehmet
 • Taip Osmanzade
 • Uşşakizade Hasip
 • Yirmisekiz Çelebi Mehmet

19.Yüzyıl Divan Edebiyatı – 19.Yüzyıl Divan Nesri

 • Abdi Efendi
 • Âgâh Paşa
 • Ahmet Cevdet Paşa
 • Âkif Paşa
 • Âlî
 • Atâ Bey
 • Ayni
 • Celâl Bey
 • Dâniş
 • Deli Hikmet
 • Esat Efendi
 • Eşref Paşa
 • Fatin
 • Fehim Süleyman Efendi
 • Hâlet Bey
 • Hersekli Arif Hikmet
 • İzzet Molla
 • Kâzım Paşa
 • Lebip Efendi
 • Leskofçalı Galip
 • Leyla Hanım
 • Lutfi Ahmet
 • Muallim Naci
 • Mütercim Âsım
 • Naili-i Cedid
 • Namık Kemal
 • Nevres
 • Osman Şems
 • Pertev Paşa
 • Refi-i Kalayi
 • Şanizade Ataullah
 • Şeref Hanım
 • Şeyh Nazif
 • Şeyhülislam Arif Hikmet
 • Üsküdarlı Hakkı Bey
 • Yenişehirli Avni
 • Ziya Paşa

Yorum yapın