Devamı var:

KAYNAKÇA:

 • Ahmed Rasim; Resimli Haritalı Osmanlı Tarihi, C. I-IV, I. Baskı, Şems Matbaası, İstanbul, 1326-1328 h.
 • Ahmed Refik; XVI. Asır’da Rafızilik ve Bektaşîlik, Ahmet Halit Ktb., İstanbul, 1932.
 • ALTUNDAĞ, Şinasi; “Selim I”, İ.A., C. XI, M.E.B., İstanbul, 1966, (ss. 423-434).
 • ASRAR, N. Ahmet; Kânunî Sultan Süleyman ve İslam Alemi, 2. Baskı, Hilâl Yayınları, İstanbul, (t.y.).
 • Franz Babinger, Babinger, Franz; Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev. Coşkun Üçok, Ankara, 1992.
 • BALCIOĞLU, Tahir Harimi; Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları, Kanaat Kitabevi, Ankara, 1940.
 • BARTHOLD, W.; İslam Medeniyeti Tarihi, Çev. Fuad Köprülü, 5. Baskı, D.İ.B. Yayınları, Ankara, 1977.
 • II. Bâyezid ve I. Selim Devrine Ait Muhaberât, Revan Kitaplığı, Nr. 1958, T.S.M.K., İstanbul, (t.y.).
 • Bursalı Mehmed Tahir; Osmanlı Müellifleri, C. I-III, Amire Matbaası, İstanbul, 1333 h.
 • Celâlzâde Koca Nişancı Mustafa Çelebi; Selim-nâme (Meâsir-i Selim Hânî), Haz. Ahmet Uğur-Mustafa Çuhadar, 1. Baskı, K.B. Yayınları, Ankara, 1990.
 •  ____________ ; Tabakâtu’l-Memâlik fi Derecâti’l-Mesâlik, Fatih Kitaplığı, Nr. 4423,(Türkçe Yazma), Süleymaniye Ktb., İstanbul, (t.y.).
 • DANİŞMEND, İsmail Hami; İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. I-IV, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1948.
 • EMECEN, Feridun; “Kânunî Süleyman Devri”, D.G.B.İ.T., C. X, Zafer Matbaası, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989, (ss. 313-382).
 • Feridûn Ahmed Bey; Münşeatu’s-Selâtin, C. I-II, 2. Baskı, İstanbul, 1274-1275 h.
 • FIRAT, M. Şerif; Doğu İlleri ve Varto Tarihi, 5. Baskı, T.K.A.E., Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1983.
 • Gelibolu’lu Mustafa Âlî; Kitabu’t-Târih-i Künhu’l-Ahbâr, Nr. 920, (Türkçe Yazma), Raşid Efendi Ktb., Kayseri, 1083 h.
 • GRAMMONT, Jean-Louis Becque; “Osmanlı İmparatorluğu Doruğu Olaylar (1512-1606)”,Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Çev. Server Tanilli, l. Baskı, Say Yayınları, İstanbul, 1992, (ss. 171-194).
 • GÖKBİLGİN, M. Tayyib; Kânunî Sultan Süleyman, 2. Baskı, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1992.
 •  __________; “Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşa’nın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütûhâtı”, Belleten, T.T.K. Basımevi, S. 83, XXI, Ankara, 1957, (ss. 449-483).
 • ________ ; “Çaldıran Muharebesi”, İ.A., C. III, M.E. Basımevi, İstanbul, 1977, (ss. 329-331).
 • GÖLPINARLI, Abdulbaki; “Kızılbaş”, İ.A., C. VI, M.E. Basımevi, İstanbul, 1977, (ss. 789- 795).
 • GÖYÜNÇ, Nejat; “Kânunî Devri Başlarında Güney-Doğu Anadolu”, Kânunî Armağanı, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1975, (ss. 61-74).
 • _______; XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1991.
 • HAMMER, Joseph Pustgall; Devlet-i Osmaniyye Tarihi, Terc. Mehmed Atâ, C. I-X, Selânik Matbaası, İstanbul, 1330 h.
 • Haydar Çelebi; Haydar Çelebi Rûznâmesi, Haz. Yavuz Senemoğlu, Tercüman, ( 1001 Temel Eser), İstanbul, ?.
 • Hezarfen Hüseyin b. Cafer; Tenkihu’t-Tevârih-i Mülûk, Es’ad Efendi Kitaplığı, Nr. 2239, (Türkçe Yazma), Süleymaniye Ktb., İstanbul, 1083 h.
 • HINZ, Walther; XV. Yüzyıl’da İran’ın Millî Bir Devlet Haline Yükselişi (Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd), Çev. Tevfik Bıyıkoğlu, 2. Baskı, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1992.
 • Hoca Saadeddin Efendi; Tâcü’t-Tevârih, C. I-II, İstanbul,1279-1280 h.
 • ________ ; Tâcü’t-Tevârih, Haz. İsmet Parmaksızoğlu, C. I-V, 3. Baskı, K.B.Yayınları, Ankara, 1992.
 • KANTEMİR, Dimitri; Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi, Çev. Özdemir Çobanoğlu, C. I-III, 1. Baskı, K.B. Yayınları, Ankara, 1979.
 • Karaçelebizâde, Abdu’l-Aziz; Târih-i Ravzatu’l-Ebrâr, Hüsrev Paşa Kitaplığı, Nr. 397, Süleymaniye Ktb., (Bulak Matbaası- Mısır), İstanbul, 1238 h.
 • Kemal Paşa-zâde; Fetavây-ı Kemal Paşa-zâde der Hakk-ı Kızılbaş, Mecmûa, Es’ad Efendi Kitaplığı, Nr. 3548, (Türkçe Yazma), Süleymaniye Ktb., İstanbul, (t.y.).
 • KESKİN, Mustafa; “Yavuz Sultan Selim Han’ın Menkîbeleri”, Türk Tarih Kongresi Tebliği,Elazığ, 1993.
 • KEVSERÂNİ, Vecih; El-Fakih ve’s-Sultân (Osmanlı ve Safevîlerde Din-Devlet İlişkisi), Çev. Muhlis Canyürek, Denge Yayınları, İstanbul, 1992.
 • KIRZIOĞLU, M. Fahrettin; Osmanlılar’ın Kafkas Elleri’ni Fethi (1451-1590), T.T.K. Basımevi, Ankara, 1993.
 • MİROĞLU, İsmet; “Yavuz Selim Devri”, D.G.B.İ.T., C. X, Zafer Matbaası, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989, (ss. 281-312).
 • Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah; Sahâifu’l-Ahbâr fi Vekây-i ü’l-Asâr, Terc. Nedim Ahmed, C. I-III, Hacı Mahmud Kitaplığı, Nr. 4741, Süleymaniye Ktb., İstanbul, 1285 h.
 • _________ ; Sahâifu’l-Ahbâr fi Vekây-i ü’l-Asâr, (Müneccimbaşı Tarihi), Terc. İ. Erünsal, C. I-III, Tercüman ( 1001 Temel Eser), İstanbul, (t.y.).
 • Nişancı Mehmed Paşa; Târih-i Nişancı Mehmed, İzmirli İsmail Hâkkı Kitaplığı, Nr. 2375, Süleymaniye Ktb., İstanbul, 1290 h.
 • Peçevî İbrahim Efendi; Târih-i Peçevî, C. I-II, Amire Matbaası, İstanbul, 1281- 1283h.
 • _______ ; Peçevî Tarihi, Haz. Bekir Sıtkı Baykal, C. I-II, 2. Baskı, K.B. Yayınları, Ankara, 1992.
 • SARAY, Mehmet; Türk-İran Münâsebetlerinde Şiîliğin Rolü, T.K.A.E. Yayınları, Ankara, 1990.
 • Sarı Abdullah Efendi; Düstûru’l-İnşâ, Es’ad Efendi Kitaplığı, Nr. 3332, (Türkçe Yazma) Süleymaniye Ktb., İstanbul, 1053 h.
 • _________ ; Münşeat-ı Fârisi, Es’ad Efendi Kitaplığı, Nr. 3333, (Yazma), Süleymaniye Ktb., İstanbul, 1039 h.
 • Solakzâde Mehmed Hemdemî; Solakzâde Târihi, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1297 h.
 • _________ ; Solakzâde Târihi, Haz. Vahid Çabuk, C. I-II, 1. Baskı, K.B. Yayınları, Ankara, 1989.
 • Süheylî Ahmed b. Hemdem; Târih-i Şahî (Tarih-i Süheylî), Fatih Kitaplığı, Nr. 4356, (Mlf. Hattı Türkçe Yazma), Süleymaniye Ktb., İstanbul, (t.y.).
 • SÜMER, Faruk; Safevî Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri’nin Rolü(Şah İsmail ile Halefleri ve Anadolu Türkleri), T.T.K. Basımevi, Ankara, 1992.
 • _________ ; Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1990.
 • III. Şemseddin b. Şeref (Şeref Han) Bidlisî; Târih-i Şerefnâme (Farsça Yazma), Nr. 4539 /12, Mehmet Paşa Ktb., Darende, 1051 h.
 • TANSEL, Selahattin; Yavuz Sultan Selim, l. Baskı, M.E. Basımevi, Ankara, 1969.
 • TEKİNDAĞ, M. C. Şehabeddin; Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi (1451-1574)(Basılmamış Ders Notları), İ.Ü.E.F., İstanbul, 1977.
 • ___________; “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”,Tarih Dergisi, S. 22, XVII, İstanbul, 1968, (ss. 49-78).
 • UĞUR, Ahmet; Yavuz Sultan Selim, E.Ü.S.B.E. Müdürlüğü Yayınları, l. Baskı, Kayseri, 1989.
 • UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı; Osmanlı Tarihi, C. I-VIII, 5. Baskı, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1988.
 • VARLIK, Mustafa Çetin; “Çaldıran Savaşı”, İ.A., C. VIII, T.D.V. Yayınları, İstanbul, 1993, (ss. 193-195).
 • YAZICI, Tahsin; “Safevîler”, İ.A., C. X, M.E. Basımevi, İstanbul, 1966, (ss. 53-59).
 • _______ ; “Şah İsmail”, İ.A., C. XI, 1. Baskı, M.E. Basımevi, İstanbul, 1970, (ss. 275- 279).
 • YİNANÇ, Refet; “Dulkadıroğulları”, İ.A., C. IX, T.D.V. Yayınları, İstanbul, 1994, (ss. 553-557).
 • Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, kilicremzi@gmail.com
 • [1] Müneccimbaşı, Sahaifu’l-Ahbar, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 450; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi, s. 116; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. Ahmet Uğur-Mustafa Çuhadar, s. 359; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 259; Solâkzâde, Solâk-zâde Tarihi, s. 360; Süheylî; Târihi Şahî, v. 450a; Hoca Saadeddin, Tâcü’t Tevârih“, C. II, s. 244; Uğur,Yavuz Sultan Selim, s. 56; Edirne’den çıkışı bir-iki gün farklı belirtenler de olmuştur. Solâkzâde; “Kendileri de saadetle “Nevrûz-ı Sultanî” hulûl eylediğinde…” diyerek 21 Mart’ta çıktığını belirtir.
 • [2] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 450; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 57.
 • [3] Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 400; Hoca Saadeddin, Tâcü’t Tevârih, C. II, s. 245; Süheylî, Târih-i Şâhi, v. 450b; Müneccimbaşı,  Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 450; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikalârın Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”,T.D.,  S. 22, C. XVII, s. 58; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 59.
 • [4] Sarı Abdullah Efendi, Münşeat-ı Fârisi, Esad Efendi Kitaplığı, Nr. 3332, (Türkçe Yazma) Süleymaniye Ktb., İstanbul, 1053h. v. 96b-98a; Feridun Bey, Münşeâtü’s-Selâtin, C. I, İstanbul, 1274 h., s. 379-381; Haydar Çelebi, Haydar Çelebi Rûznâmesi, Haz. Yavuz Senemoğlu, Tercüman Yayınları, İstanbul, ?, s. 43-44; Hoca Saadeddin, Tâcü’t Tevârih, C. II, s. 246-248; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi” s. 116; Celâlzâde,Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 362-365; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 7.
 • [5] Feridun Bey, A.g.e., C. I, s. 397 vd; Hoca Saadeddin, Tâcü’t Tevârih, C. II, s. 246-248; Haydar Çelebi, H.Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 43-44; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A Uğur-M. Çuhadar, s. 364; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 58; Tansel, A.g.e., s. 40.
 • [6] Feridun Bey, A.g.e., C. I, s. 381; Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 42-43; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi, s.117.
 • [7] Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 40-41; Feridun Bey, A.g.e., C. I, s. 374-377; “Ubeydullah Han’a gönderildiğini yazmakta ise de gerçekte o sırada Özbeklerin başında Göçgüncü Han bulunuyordu. Mektup ona gönderilmiştir. Bkz; II. Bâyezid ve Yavuz Sultan Selim Devrine Ait Muhaberât, T.S.M.K., Revan Kitaplığı, Nr. 1958, İstanbul, v. 104a-111a.
 • [8] Süheylî,  A.g.e., v. 450b; Hoca Saadeddin, Tâcü’t-Tevârih, C. II, s. 249; Celâlzâde,Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 366; Solâkzâde, Solâk-zâde Tarihi, s. 361; Uğur,Yavuz Sultan Selim, s. 60; Hammer, Osmanlı Tarihi, Özt. A. Kadir Karahan, C. I, s. 374.
 • [9] Hoca Saadeddin, Tâcü’t-Tevârih, C. II, s. 249-250; Süheylî, A.g.e., v. 450b; Solâkzâde,Solâkzâde Tarihi, s. 361; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 450; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 366-367; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 60-61; Tekindağ, Fatih’den III Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi, s. 117-118.
 • [10] Hoca Saadeddin, Tâcü’t-Tevârih, C. II, s. 250; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr. Terc. N. Ahmed, C. III, s. 451; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 367; Tekindağ,Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi, s. 118; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 59.
 • [11] Hoca Saadeddin, Tâcü’t-Tevârih, C. II, s. 250; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 59; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 61.
 • [12] Solâkzâde, Solâkzâde Tarihi, s. 361; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 450; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 61.
 • [13] Hoca Saadeddin, Tâcü’t-Tevârih, C. II, s. 250; Süheylî,  A.g.e., v. 451a; Karaçelebizâde,Ravzatu’l-Ebrâr, s. 400; Solâkzâde, Solâk-zâde Tarihi, s. 361; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III,. s. 451; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 368; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”,T.D., S. 22, C. XVII, s. 60.
 • [14] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III,. s. 451; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 60.
 • [15] Süheylî, A.g.e., v. 451a; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 8.
 • [16] Sarı Abdullah Efendi, Münşeat-ı Fârisi, v. 98b-99a; Feridun Bey, A.g.e., C. I, s. 382; Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 44;, Hoca Saadeddin, Tacü’t Tevârih, C. II, s. 251-252; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 368- 369.
 • [17] Feridun Bey, A.g.e. C. I, s. 382-383; Sarı Abdullah Efendi, Münşeat-ı Fârisi, v. 98b-99a; Hoca Saadeddin, Tâcü’t-Tevârih, C. II, s. 252-254; Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 401. Solâkzâde, Solâk-zâde Tarihi, s. 362-363.
 • [18] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 451; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 369; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 8; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s.119; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 62.
 • [19] Feridun Bey, A.g.e., C. I, s. 383-384; Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 44-46; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 60.
 • [20] T.S.M.A., Ev, nr. 5465; Erzincandan Tebriz’e kadar olan menzilleri belirtmektedir; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.104.
 • [21] Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 370; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 63; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s. 104.
 • [22] Hoca Saadeddin, Tacü’t-Tevârih, C. II, s. 252 vd.; Süheylî, A.g.e., v. 451a; Rasim,A.g.e., C. I, s.184; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 60; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 8; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 64; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 370.
 • [23] Sarı Abdullah, Münşeât-ı Fârisi,  v. 95b-96a; Feridun Bey, A.g.e., C. I, s. 384-385; Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 46-47; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 64.
 • [24] Süheylî, A.g.e., v. 451a; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 451; Solakzade, Solak-zâde Tarihi, s. 362-363; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 370-371; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 8.
 • [25] Feridun Bey, A.g.e., C. I, s. 385-386; Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 47-49; Tansel, A.g.e., s. 48; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 371; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 9; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 261.
 • [26] Süheylî, A.g.e., v. 451b; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 451; Solakzade, Solakzâde Tarihi, s. 364; Rasim, A.g.e., C. I, s. 185; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 263; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 61; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi ,s.120.
 • [27] Nişancı Mehmed, A.g.e., s. 184; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.104; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s. 121.
 • [28] Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”,T.D., S. 22, C. XVII, s. 61-62; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 264; Kırzıoğlu,Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s. 106.
 • [29] Feridun Bey, A.g.e., C. I, s. 374 vd; Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 41-42.
 • [30] Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s.121.
 • [31] Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 264; Rasim, A.g.e., C. I, s. 184; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s. 121; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s. 106.
 • [32] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 452; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 66; Enver Konukçu, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara, 1992, s. 140.
 • [33] Danişmend, A.g.e., C. II, s. 9; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 460; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”,T.D., S. 22, C. XVII, s. 62.
 • [34] Danişmend, A.g.e., C. II, s. 9.
 • [35] Süheylî, A.g.e., v. 452a; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 65.
 • [36] Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”,T.D., S. 22, C. XVII, s. 62-63; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s. 106-107.
 • [37] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. İ. Erünsal, C. II, s. 460; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 264; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 63; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 10.
 • [38] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 452; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II. s. 264-265; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 10; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s.122; Rasim, A.g.e., C. I, s. 186.
 • [39] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. İ. Erünsal, C. II, s. 461; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 64; Rasim,A.g.e., s. 187.
 • [40] Süheylî, A.g.e., v. 452a; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 373-374; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 64; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s. 107-108; Müneccimbaşı,Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. İ. Erünsal, C. II, s. 461.
 • [41] Hoca Saadeddin Tacû’t Tevarih, C. II, s. 260; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 265; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 67.
 • [42] M.Tayyib Gökbilgin, “Çaldıran Muharebesi”, İ.A., İstanbul, C. III, s. 330; Danişmend,A.g.e., C. II, s. 11; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s. 122; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 268; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 69.
 • [43] Hoca Saadeddin, Tacû’t Tevarih, C. II, s. 261; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 11; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 265-266; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T. D., S. 22, C. XVII, s. 65.
 • [44] Hoca Saadeddin Tacû’t Tevarih, C. II, s. 261; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s. 123; Miroğlu, a.g.m., s. 298; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 11; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 70; Tansel, A.g.e., s. 53-54.
 • [45] Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T. D., S. 22, C. XVII, s.  66-67; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s.123; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 11; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. İ. Erünsal, C. II, s. 462; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 266.
 • [46] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 453; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 11; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II. s. 266; Gökbilgin, “Çaldıran Muharebesi”, İ. A., C. III, s. 331; Mustafa Çetin Varlık, “Çaldıran Muharebesi” İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1993, C. VIII, s. 194.
 • [47] Danişmend, A.g.e., C. II, s. 11; Tansel, A.g.e., s. 54; İran kuvvetleri yüz bin süvaridir, demektedir.
 • [48] Danişmend, A.g.e., C. II, s. 11-12; Tansel, A.g.e., s. 54-55.
 • [49] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 453; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 12; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 268; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 67.
 • [50] Danişmend, A.g.e., C. II, s. 12; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 268; Haydar Çelebi,H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 77; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 68.
 • [51] Karaçelebizâde, Ravzatu’l Ebrar, s. 401; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 68; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 12.
 • [52] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 454; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 12; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”,T.D., S. 22, C. XVII, s. 69; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 268.
 • [53] Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”,T.D., S. 22, C. XVII, s. 70; Tansel,  A.g.e., s. 59; Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 77; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 13.
 • [54] Tansel,  A.g.e., s. 59; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 72.
 • [55] Hoca Saadeddin, Tacû’t Tevarih, C. II, s. 276 vd; Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 78; Hammer, Osmanlı Tarihi, Özt. A. Kadir Karahan, C. I, s. 381; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s. 125.
 • [56] Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrar , s. 402; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. İ. Erünsal, C. II, s. 466; Saray,  A.g.e., s. 22.
 • [57] Tansel, A.g.e., s. 66; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 75; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. İ. Erünsal, C. III, s. 466; Dimitri Kantemir, Osmanlı Devleti’nin Yükseliş ve Çöküş Tarihi, Çev. Özdemir Çobanoğlu, Ankara, 1979, C. II, s. 53.
 • [58] Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 43-59; Rasim, A.g.e., C. I, s. 190; Tansel, A.g.e., s. 66.
 • [59] Feridun Bey, A.g.e., C. I, s. 390; Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 49.
 • [60] Feridun Bey,  A.g.e., C. I, s. 386 vd; Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 50-52; Ayrıca bkz. Feridun Bey, A.g.e., C. I, s. 390; Selim tarafından Tebriz Ayanına Çaldıran Fetihnamesi; C. I, s. 391; Selim tarafından Şark reayasına buyurulmak üzere gönderilen nâme ve Sultan Selim tarafından Ahmed Paşa, Tebriz zaptına memur oldukda irsâl buyurulan, Nâme-i  Humayun, bulunmaktadır.
 • [61] Danişmend, A.g.e., C. II, s. 14.
 • [62] Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrar, s. 402; Hoca Saadeddin, Tacû’t Teravih, C. II, s. 279; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 455; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 13; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”,T.D.,  S. 22, C. XVII, s. 71; Tansel, A.g.e., s.67; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 382.
 • [63] Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrar, s. 402; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 455; Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevarih, C. II, s. 280; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 382; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 71-72; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 78; Saray, A.g.e., s. 22.
 • [64] Rasim A.g.e., C. I, s.  190; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 15; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. İ. Erünsal, C. II, s. 467; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 72; Tansel, A.g.e., s. 68-69.
 • [65] Haydar Çelebi, H. Ç. Rûznâmesi, Haz. Y. Senemoğlu, s. 80;  Altundağ, “Selim I”, İ.A., X, s.427; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s.126; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 72; Tansel, A.g.e., s. 69; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 79-80.
 • [66]  Hezarfen Hüseyin B. Cafer, Tenkihu’t Tevârih-i Mülûk, (Türkçe yazma), Esad Efendi Kitaplığı, nr. 2239, Süleymaniye Ktb., İstanbul, 1083 h., v. 139 b; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 383; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 79.
 • [67] Danışman, A.g.e., C. V, s.187.
 • [68] Mustafa Nuri Paşa Netayicu’l-Vukûat, İstanbul, 1327h., C. I, s. 74; Hoca Saadeddin,Tacu’t Tevarih, C. II, s. 281-282; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 455; Nişancı Mehmed, s.185; Karaçalebi-zâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 402; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 73; Tansel, A.g.e., s. 69.
 • [69] Karaçalebi-zâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 402; Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevarih, C. II, s. 281-282; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 15; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II. s. 269; Tansel,A.g.e., s. 70;  Sümer, Safevî Devleti’nin Kuruluşu…, s. 37; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 82.
 • [70] Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevarih, C. II, s. 283.
 • [71] Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevarih, C. II, s. 283-284; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 456; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 15; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 73; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s. 126; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 269.
 • [72] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 456; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 73.
 • [73] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 456; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 15; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 270; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 73-74; Altundağ, “Selim I”,İ.A., C. X, s. 427; Miroğlu, “Yavuz Sultan Selim Devri”, D.G.B.İ.T., C. X, s. 300.
 • [74] Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevarih, C. II, s. 284.
 • [75] Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 402; Rasim, A.g.e., C. I, s. 191; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 74; Tansel, A.g.e., s. 70; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 87; Konukçu, A.g.e., s. 143.
 • [76] Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.108.
 • [77] Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevarih, C. II, s. 284; Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 403; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 374; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 71; Tansel, A.g.e., s. 71.
 • [78] Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevarih, C. II, s. 284-285; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 456; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 374; Karaçelebizâde,Ravzatu’l-Ebrâr, s. 403; Altundağ, “Selim I”, İ.A., C. X, s. 427; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s. 127; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 83.
 • [79] Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s. 111.
 • [80] Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevarih, C. II, s. 285; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 456;  Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s.403; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 384; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 74; Tansel, A.g.e., s. 72; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 83.
 • [81] Süheylî, A.g.e., v. 454b; Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevarih, C. II, s. 286; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 373 vd; Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 403; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 389; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 84.
 • [82] Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevarih, C. II, s. 287; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 457; Süheylî, A.g.e., s. 454b; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 374; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 75; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 17; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 386; Tansel A.g.e., s. 72.
 • [83] Feridun Bey, A.g.e., C. I, s. 413-414; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 457; Tansel, A.g.e., s. 72; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 387.
 • [84] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 457; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 374; Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 403; Süheylî, A.g.e., v. 454b; Tansel,A.g.e., s. 72; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 17; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 84; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 75.
 • [85] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 457; Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi”, T.D., S. 22, C. XVII, s. 75.
 • [86] Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s. 127; Altundağ, “Selim I”,İ.A., C. X, s. 427.
 • [87] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 470; Tansel, A.g.e., s. 75; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s. 129; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 271.
 • [88] Süheylî, A.g.e., v. 445a; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 457; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 374; Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 403; “…Ve Arabkir ve Çemişgezek halkı dahi sabit kadem makama teslim oldular”.; Celâlzâde, Selim-nâme, Haz. A. Uğur-M. Çuhadar, s. 390-392; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 18; Tansel, A.g.e., s. 75-76.
 • [89] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 470; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s. 129; Miroğlu, “Yavuz  Selim Devri”, D.G.B.İ.T., C. X, s. 302; “Selim Rumeli Beylerbeyisi Hadım Sinan Paşa’yı kırk bin kişi ile Alauddevle Bozkurt Bey üzerine gönderdi”, demektedir.
 • [90] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 471; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s.130; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini fethi, s. 112; Refet Yinanç, “Dulkadıroğulları”, İ.A., İstanbul, 1994, C. IX, s. 556.
 • [91] Rasim, A.g.e., C. I, s. 192; Tekindağ, Fatih’den III. Muradt’a Kadar Osmanlı Tarihi ,s.130; Uğur, Yavuz Sultan Selim, s. 90.
 • [92] Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 471.
 • [93] Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 404; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 472; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 20.
 • [94] Süheylî, A.g.e., v. 458b; Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi , s. 128; Miroğlu, A.g.m.,  D.G.B.İ.T., C. X, s. 301.
 • [95] Süheylî, A.g.e., v. 455b; Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevârih, C. II, s. 299; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 378.
 • [96] Danişmend, A.g.e., C. II, s. 22.
 • [97] Tansel, A.g.e., s. 76-77.
 • [98] Nişancı Mehmed, A.g.e., s. 186; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 274; Müneccimbaşı,Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 458.
 • [99] Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevârih, C. II, s. 300; Süheylî, A.g.e., v. 455b; Müneccimbaşı,Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 459; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 378; Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 405; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 22.
 • [100] Süheylî, A.g.e., v. 455b; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 459; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 378; Nejat Göyünç, “Kânunî Devri Başlarında Güneydoğu Anadolu”, Kânunî Armağanı, Ankara, 1975, s. 62; Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev. Coşkun Üçok, Ankara, 1992, s. 52; İdris-î Bitlisî, Heşt-i Behişt, adıyla Farsça büyük bir Osmanlı tarihi yazmıştır; Tansel, A.g.e., s. 78.
 • [101] Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 379; Süheylî, A.g.e., v. 456a; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s. 115.
 • [102] Süheylî, A.g.e., v. 456a; Hoca Saadeddin, Tacu’t Tevârih, C. II, s. 302; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 378; Müneccimbaşı, Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 459; Nişancı Mehmed, A.g.e., s. 186; Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 405.
 • [103] Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 274.
 • [104] Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini fethi, s. 115.
 • [105] Tansel, A.g.e., s. 78.
 • [106] Süheylî, A.g.e., v. 457b;  Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 381-382; Müneccimbaşı,Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 459; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 274.
 • [107] Süheylî, A.g.e., v. 458a; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 382; Müneccimbaşı,Sahâifu’l-Ahbâr, Terc. N. Ahmed, C. III, s. 459.
 • [108] Karaçelebizâde, Ravzatu’l-Ebrâr, s. 405; Danişmend, A.g.e., C. II, s. 23.
 • [109] Rasim, A.g.e., C. I, s. 193; Sümer, Safevî Devleti’nin Kuruluşu…, s. 40.
 • [110] Müneccimbaşı, Sahaifu’l-Ahbar, Terc. İ. Erünsal, C. II, s. 477; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, s. 383; Tansel, A.g.e., s. 89; Göyünç, A.g.m., Kânunî Armağanı, s. 62.
 • [111] Müneccimbaşı, Sahaifu’l-Ahbar, Terc. İ. Erünsal, C. II, s. 477; Tansel, A.g.e., s. 89.
 • [112] Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, s. 97.
 • [113] Rasim, A.g.e., C. I, s. 194.
Benzer Konular:
Yavuz Selimden İbretlik Hikaye

Biz Türkler bir defa üzerine oturduğumuz şeyi, sırtımıza almayız. Vakti zamanında Acem şahı, Osmanlı devletinin büyüklüğünü ve şaşaasını kıskanmaktadır. Ve Devamını Oku

Sözde Senden Kaçıyorum

Sözde senden kaçıyorum Dolu dizgin atlarla Bazen sessiz sedasız İpekten kanatlarla Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla Karşıma çıkıyorsun Devamını Oku

Osmanlı Elçisinin Şaha Tokat Gibi Cevabı

Osmanlı Elçisinin Şaha Tokat Gibi Cevabı Vakti zamanında Acem şahı, Osmanlı devletinin büyüklüğünü ve şaşaasını kıskanmaktadır. Ve bunu her davranışıyla Devamını Oku

Padişah Yavuz Sultan Selim

YAVUZ SULTAN SELÎM HAN Babası: İkinci Bâyezîd Han Annesi: Âişe Hâtûn Doğumu: 10 Ekim 1470 Vefâtı: 21/22 Eylül 1520 Tahta Devamını Oku

Güncelleme tarihi: 18 Aralık 2021

Avatar for Kerim Usta
Kerim Usta Son Yazıları (Hepsini Gör)

“” üzerine 2 yorum

Yorum yapın