Devamı var:

BİBLİYOGRAFYA

* Ahmed Feridun Bey, Münşeatü’s- Selâtîn, I-II, İstanbul, 1274-1275 h.
* Aka, İsmail, “Şeybanîler”, Türk Ansiklopedisi,XXX, Ankara, 1981, (ss. 267-268).
* Altundağ, Şinasi, ”Selim I”, İslam Ansiklopedisi, M. E. B., XI, İstanbul, 1966, (ss. 423-434).
* Asrar, Ahmet Nihat, Kanunî Sultan Süleyman ve İslâm Âlemi, ( 2. Baskı), İstanbul, ?.
* Barthold, W. İslam Medeniyeti Tarihi, Terc. M. Fuad Köprülü, D. İ. B. Yayınları, (5. baskı), Ankara, 1977.
* Bouvat,L., “Şeybanî Han”, İslam Ansiklopedisi, M. E. B.,XI, İstanbul, 1970, (ss.454-456).
* Danışman, Zuhuri, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Yeni Matbaa, I-XIV, İstanbul, 1965.
* Ebu’l Gâzi Bahadır Han; Şecere-i Türk, (Türk Şeceresi), Terc. Rıza Nur, İstanbul, 1343 h.
* Gömeç, Saadetttin, Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Kömen Yayınları, (2. baskı), Konya, 1997.
* Grousset, Rene, Bozkır İmparatorluğu, Terc. M. Reşat Uzmen, İstanbul, 1980.
* Hammer, J. P., Devlet-i Osmaniyye Tarihi, Terc. Mehmed Ata,Selanik Matbaası,I-X, İstanbul, 1330 h.
* Haydar Çelebi, Ruznâme, Baskıya hazırlayan, Yavuz Senemoğlu, Tercüman 1001 Temel Eser , ?.
* II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim Devrine Ait Muhaberat, Topkapı Sarayı Ktb., Revan Kitaplığı, Nr. 1958, İstanbul.
* Kafalı, Mustafa “Şiban Han Sülalesi ve Özbek Ulusu”, Atsız Armağanı, İstanbul, 1976.
* Kılıç, Remzi, Kanuni Sultan Süleyman Devri Osmanlı-İran Münasebetleri (1520-1566), (Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri, 1994.
* Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590), T.T.K. Yayınları, Ankara, 1993.
* Kramers, J.H. “İran”, İslam Ansiklopedisi, M. E. B.,V/2, İstanbul, 1968, (ss.1013-1030).
* Kurat, Akdes Nimet, Türkiye ve İdil Boyu, Ankara, 1966.
* Mustafa Nuri Paşa, Netayicü’l Vukuat, I-IV, İstanbul, 1327 h.
* Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Sahaifü’l Ahbâr,Terc. Nedim Ahmed, İstanbul,1295 h.
* Saray,Mehmet, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti İle Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasî Münasebetler (1775 – 1875), İstanbul, 1990.
* —-, Türk-İran Münasebetlerinde Şiiliğin Rolü, T. K. A. E., Yayınları, Ankara, 1990.
* Solakzâde Mehmed Hemdemî; Solakzâde Tarihi, İstanbul, 1298 h.
* Süheylî Ahmed b. Hemdem, Tarih-i Şahî, (Mlf. hattı), Süleymaniye Ktb., Fatih Kitaplığı, Nr. 4356, İstanbul.
* Sümer, Faruk, Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, T. T. K. Yayınları, Ankara, 1992.
* Şeşen , Ramazan, “Buhara”, İslam Ansiklopedisi, T. D. V. Yayınları,VI, İstanbul, 1992, (ss.363-367).
* Togan ,Zeki Velidi, XVI. Asırdan Günümüze Kadar Müstemleke Devrinde Asya Tarihi, (Basılmamış Ders Notları), Bayezit Ktb., Nr. 133905, İstanbul, 1965-1966.
* —-,Bugünkü Türk İli ve Türkistan’ın Yakın Tarihi, İstanbul, 1981.
* Uğur, Ahmet, Yavuz Sultan Selim, Kayseri, 1989.
* —-, Epigrafi ve Paleografi, Ankara, 1990.
* Uzunçarşılı, İsmail Hakkı Osmanlı Tarihi,T. T. K. Yayınları, I-VIII, Ankara, 1988.
* Yazıcı, Tahsin, “Şah İsmail”, İslam Ansiklopedisi, M. E. B., XI, İstanbul, 1970, (ss. 275-279).
* Yücel, Yaşar, Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl, T. T. K. Basımevi, (2. baskı), Ankara,

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

“” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir