Tarihte Türk Milleti Hakkında Ne Söylediler

Tarihte Türk Milleti Hakkında Yazılanlar

Tarihte Türk Milleti Hakkında Yazılanlar

 • Türkler (Müslüman olan İlk Türkler) yavuz binicidirler. Hücumda düşmanlarını kolaylıkla çevirip bozarlar. On millete mensup, on yiğit adamın kuvveti, tek bir kimsede toplansa, yine bir Türk’e bedel olamaz. Türkler yaltaklanma, yalan sözler, münafıklık, kovuculuk, yapmacık, gösteriş, dostlarına karşı havalı, arkadaşlarına karşı fenalık, bi’dat nedir bilmezler. Çeşitli fikirler onları bozmamıştır. CAHİZ (ARAP ALİMİ 870)
 • Türkler pek namuslu insanlardır. CAHİZ (ARAP ALİMİ 870)
 • Poltava’da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belliydi… Gene kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şefkatin, ülüvvü cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar.  DEMİRBAŞ KARL (Prut savaşında 1711’de Osmanlıya esir düşen İsveç kralı )
 • Türkün şefkat ve insaniyet duygusunu etmek mümkün değildir. Bu duygu insanı atalete sevk edip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu… Büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı da mümkün değildir. EDMONDO DE AMICIS (İtalyan yazarı 1908)
 • Dünya’da Türk (Selçuklu) kadar saygılı bir kavim daha yoktur. Türkler ‘de inzibat, büyüklere karşı itaat o derecedir ki, bizim keşiş (dini) sınıfımız bile onlardan örnek alabilir… Türkler bir tek büyük ailenin bireyleri gibi yaşarlar ve dar şartlar içinde olsalar dahi yiyeceklerini kardeşçe paylaşırlar. PLANO CAPRİNİ (Hristiyan misyoner 1246)
 • Müsellah milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadının etek tutuşundan silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır… O doğduğu günden beri müsellahtır, bundan dolayı da hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir. MAREŞAL H. VON MOLTKE (Almanya Genel Kurmay Başkanı 1891)
 • Bütün milletler içinde cesaret ve secaatte Türkmenlerden (Selçuklulardan) daha ileride olan ve büyük amaçları elde etmek uğrunda daha ileri gidebilen bir millet yoktur. Allahu teala onları arslan suretinde yaratmıştır…Türk, bağı çözüldükten sonra, askere başbuğ olmak veya perdedarlık etmek veya bir topluma emir vermek ve yasak koymaktan başka bir işe razı olmaz. İBN HASSUL (Arap Tarihçisi 1055)
 • Osmanlılar Hayvanlara gayet iyi davranırlar. Onları durmadan okşar ve muhabbetlerini kazanırlar. Son derece zorda kalmadıkça kızgınlıklarını çıkarmak için değnekle hayvana vurmazlar. Bunun sonucu olarak da atlar insanlara karşı gayet muhabbetli oluyorlar. OGİER GHİSELIN DE BUSBECQ (1662 Hollandalı diplomat)
 • Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek soyluluk ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde balagatı, zarif bir durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı bir hayat içinde kibar bir hakikat hissettiren tek varlık Türklerdir. Şark hülya ve efsaneler alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan gerçeğidir. PIERRE LOTİ (Fransız deniz amirali 1906)
 • Galip geldik Kralım (Avusturya Kralı II.Karl). Şimdi Tisa suyu, büyük zaferimizin şanlı hikayesini Tuna nehrine götürüyor. Sadrazamın mühürü bile elimde. Elmas Mehmet Paşa kılıçlarımızın altında can verdi, Fakat Kralım (Avusturya Kralı II.Karl) ! itiraf etmeğe mecburum: Osmanlılar, taşıdıkları parlak şöhrete layık bir biçimde döğüştüler. Türk’e yakışır bir feragatle ve celâdetle çarpışa çarpışa öldüler. Onların sönüşü, pırıltılarda göz kamaştırdıktan sonra sönen şimşekleri andırıyor. Karşımızdan, ağır ağır kaybolan bir ışık kütlesi gibi, beyaz bir eriyişle çekildiler, görünmez oldular. Onların galibiyetleri gibi mağlubiyetleri de şanlı ve ibretli. PRENS EUGENE (1736 Avrupa Kutsal İttifakın başkomutanı)
 • Allah – Allah! nidalarıyla ve yiğit yüreklerindeki imanın kudreti ile Rus süngüleri üzerine öyle atılışları vardı ki, İngiltere tarihinde gördüğümüz kahramanlardan hiçbiri bu Türk askerlerinden fazla şecaat göstermiş olamazdı. Silah arkadaşım olmuş bu insanların sahip bulundukları yüksek namus ve şeref duygularını, engin şecaat ve sadakatlerini, üstün vatanseverliklerini gönlümde gururla muhafaza etmekteyim. CHARLES ROYAN 1878 (Plevne’de Gazi Osman Paşa emrinde hizmet görmüş ve sonradan General rütbesine kadar yükselmiş Avusturalyalı bir Dr. General)
 • Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki, (Bu sözlerimin altını çiziyorum),savunmakta Türklerle kıyaslanabilsin. Örnek olarak Çanakkale’yi göstermek isterim. Orada, bizim gemi ateşlerimizle büyük kayıplara uğramış olan kıtalar Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirirlerdi. Oysa Türkler tüm savaş boyunca siperlerinden ayrılmadılar. General TOWNSHEND (Birinci Dünya Savaşında Irak Cephesi komutanı iken Türk ordusuna yenilerek esir düşmüş İngiliz Generali)
 • Çok cesur savaşan ve iyi sevk ve idare edilen Türk Ordusu karşısında bulunuyoruz… General HAMİLTON (1915’de Çanakkale’ye taarruz eden müttefik orduların Başkomutanı)
 • Bizler o Yarımada’dan kahraman Türk Milletine duyduğumuz takdirle ayrılmışızdır… Sonuç olarak belirtmek isterim ki, sizler kahraman olduğu kadar insan ve uygar bir milletin evlatlarısınız… Lord CASEY (1967-1971 arasında Avustralya Genel Valisi ve Çanakkale’de savaşmış bir Anzak)

Tarihte Türk Milleti Hakkında Yazılanlar

 • Çanakkale’yi bir asker olarak anlatmak imkânsızdır. Çelikten, manevi güçten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu sorunun cevabı işte şu gösterişten uzak, mütevekkil ve sakin Anadolu çocuğunun kendisi idi!…Tarih kitaplarında Türkler hakkında yazılı olanlar, hatta onlarla savaşanların anlattıkları gerçekleri ifadeden acizdir. Mutluluk Türklerle aynı safta savaşmaktır. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım. Taş üzerinde yatıyor, Güneşe, fırtınalara, soğuğa, yağmura karşı korunmasız siperlerde çamur ve toz içinde günler geçiriyor, fakat dünyanın bütün vasıta ve imkânlarına sahip düşmanlarıyla arsanlar gibi dövüşüyorlardı. Bu ne sessiz, gösterişsiz bir yurt sevgisi idi!…Allah adını yürekten tekrarlayarak düşmanın üzerine atılıyorlardı. Düşmanları da onlara hayrandı. Yıllar süren silah arkadaşlığımız döneminde, kendisini öldürmeye, yurdunu elinden almaya gelenlere karşı hiçbir gaddarlıklarını görmedim. Yaralı düşmanlarını sırtlarında siperlerine getiriyor, sargı bezi olmadığı zaman, yedeği bulunmayan gömleklerini yırtarak onları sarıyorlardı… General Liman von SANDERS (1915 Çanakkale’de 5’nci Türk Ordusuna komuta etmiş Alman Generali)
 • Türkler, devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadırlar. Ülkeleri değil kıtaları alt üst etmişler ve bu korkunç saldırıları arasında, sarsılması hiç de kolay olmayan hakimiyetler yaratmışlar. Tarih, Türkler ‘den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir. JOSEPH HAMMER (Alman tarihçi1856)
 • Ey Almanlar, bırakınız Türkler Almanya’yı istila etsinler, hakkın, adaletine olduğunu Türkler (Osmanlılar) size öğreteceklerdir. MARTIN LUTHER (Protetant mezhebin kurucusu Almanlara hitap ediyor 1546)
 • Türkler, Asya’nın güçlü ulusudur. ALBERT SOREL (Fransız Tarihçisi 1906)
 • Kılıcı insafsız bir ustalıkla kullanan Türkün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. Lord BYRON (1824 İngiliz yazarı)
 • Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık yapamadıkları halde haksızlığa uğramışlardır. WİLLİAM PİTT (1806 İngiltere Başbakanı)
 • Türklerden (Osmanlılardan) başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur. ALEXANDER HAMİLTON (Amerika Birleşik Devletin ilk maliye bakanı, 1791)
 • İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir başka meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, ama mağlup edilemezler. NAPOLEON BONAPARTE (FRANSIZ IMPARATORU, 1804)
 • Türk tarihinin çok geniş bir devri olan 8. asırdan 19. asra kadarki dönemde, yani Tanzimat Fermanının ilanı arasında kalan bin yıllık süreç içerisinde “İslam Medeniyeti adını” verdiğimiz büyük kültür gelişmesinde askeri otoriteye dayalı devletler kurmuşlardır. Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kuruluşundan başlayarak, son asra kadar, İslam dünyasına hakimiydiler. İşte bu bakımdan, dünyanın ve İslam aleminin kaderi, Türklerin elindeydi. Türklerin tarihini bilmeden, İslam tarihini anlamak mümkün değildir” W. BARTOLD (Rus kökenli Tarih Profesörü)

“Tarihte Türk Milleti Hakkında Ne Söylediler” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin