Takrir-i Sükun Kanunu

Takrir-i Sükun Kanunu

Takrir-i Sükun Kanunu-Huzurun Sağlanması Yasası

Şeyh Sait Ayaklanması üzerine 4 Mart 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bir yasadır.

3 maddeden oluşan 4 Mart 1341 (1925) tarihli Takrir-i Sükûn yasası

Takrir-i Sükun Kanunu

Madde 1

İrtica ve isyana ve memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükûnunu ve emniyet ve asayişini ihlale bais bilumum teşkilat ve tahrikat ve teşvikat ve teşebbusat ve neşriyatı Hükümet, Reisicumhurun tasdiki ile resen ve idareten men‘e mezundur. İşbu efal erbabının Hükümet İstiklal Mahkemesine tevdi edebilir.

Madde 2

İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren iki sene müddetle meriyül icradır.

Madde 3

İşbu kanunun tatbikine İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

8 şaban 1343 ve 4 mart 1341

Kaynak:

  • TBMM Takriri sükun kanunu (Mesmî Ceride ile neşir ve ilâm : 4. III. İMİ – Sayı t 87)
  • wikipedia
  • Milli Eğitim Bakanlığı-belirligunler

Yorum yapın