Yasin Suresinin Faydaları

Yasin Suresinin Faydaları

YASİN SURESİNİN FAYDALARI
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

Her varlığın bir kalbi vardır. Kuran’ın kalbi ise Yâsîn’dir. Her kim Yâsîn sûresini okursa Allah onun bu okumasına Kuran’ı on kere okumuş gibi sevap yazar. Yâsîn, Kuran’ın kalbidir. Ölülerinize Yâsîn okuyunuz. Ahiret yurdunu umarak Yâsîn okuyan kimse muhakkak mağfiret olunur. Gece okuyan gece, gündüz okuyan gündüz bağışlanır. Hem de kendilerine kolaylık ihsan olunur. Sabaha çıkınca okursa akşama kadar o gün kendisine

Devamını Oku…

Yasin-i Şerif Okunuşu ve Türkçe Açıklaması

Yasin Suresinin Faydaları

Yasin-i Şerif Okunuşu ve Türkçe Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

 • (1) Yâsîn
 • (2) Vel Kur’ân-il hakîm
 • (3) İnneke leminel mürselîn
 • (4) Alâ sırâtın müstakîm
 • (5) Tenzîlel azîzirrahîm
 • (6)Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn
 • (7) Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn
 • (8) İnnâ cealnâ fî a’nâkihim ağlâlen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn
 • (9) Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn
 • (10) Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn
 • (11) innemâ tünzirü menittebazzikre ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin kerîm
 • (12) İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
 • (13) Vadrib lehüm meselen eshâbel karyeh. İz câehel mürselûn
 • (14) İz erselnâ ileyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileyküm mürselûn
 • (15) Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzelerrahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn
 • (16) Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ ileyküm lemürselûn
 • (17) Vemâ aleynâ illel belâgul mübîn
 • (18) Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû le nercümenneküm vele yemessenneküm minnâ azâbün elîm
 • (19) Kâlû tâirüküm meaküm ein zikkirtum bel entüm kavmün müsrifûn
 • (20) Vecâe min aksalmedineti racülün yes’â kâle yâ kavmittebiul mürselîn
 • (21) İttebiû men lâ yeselüküm ecran ve hüm muhtedûn
 • (22) Vemâ liye lâ a’büdüllezî fetarenî ve ileyhi türceûn
 • (23) Eettehizü min dûnihî âliheten in yüridnirrahmânü bi-durrin lâ tuğni annî şefâatühüm şey’en velâ yünkizûn
 • (24) İnnî izen lefî dalâlin mübîn
 • (25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
 • (26) Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn
 • (27) Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn
 • (28) Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn
 • (29) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
 • (30) Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn
 • (31) Elem yerev kem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn
 • (32) Ve in küllün lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn
 • (33) Ve âyetün lehümül ardul meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’külûn
 • (34) Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîlin ve a’nâbin ve feccernâ fîha minel uyûn
 • (35) Liye’külû min semerihî vemâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn
 • (36) Sübhânnellezî halekal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya’lemûn
 • (37) Ve âyetün lehümülleyü neslehu minhünnehâre fe izâhüm muzlimûn
 • (38) Veşşemsü tecrî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm
 • (39) Velkamere kaddernâhü menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm
 • (40) Leşşemsû yenbegî lehâ en tüdrikel kamere velelleylü sâbikunnehâri ve küllün fî felekin yesbehûn
 • (41) Ve âyetün lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn
 • (42) Ve halâknâ lehüm min mislihî mâ yerkebûn
 • (43) Ve in neşe’ nugrıkhüm felâ sarîha lehüm velâhüm yünkazûn
 • (44) İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn
 • (45) Ve izâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ halfeküm lealleküm türhamûn
 • (46) Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu’ridîn
 • (47) Ve izâ kîle lehüm enfikû mim mâ rezakakümüllâhü, kâlellezîne keferû, lillezîne âmenû enut’ımü menlev yeşâullâhü et’amehû, in entüm illâ fî dalâlin mübîn
 • (48) Ve yekûlûne metâ hâzel va’dü in küntüm sâdikîn
 • (49) Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn
 • (50) Felâ yestetîûne tevsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn
 • (51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn
 • (52) Kâlû yâ veylenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekal mürselûn
 • (53) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî’un ledeynâ muhdarûn
 • (54) Felyevme lâ tuzlemu nefsün şeyen velâ tüczevne illâ mâ küntüm tâ’melûn
 • (55) İnne ashâbel cennetil yevme fîşüğulin fâkihûn
 • (56) Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin alel erâiki müttekiûn
 • (57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve lehüm mâ yeddeûn
 • (58) Selâmün kavlen min rabbin rahîm
 • (59) Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn
 • (60) Elem a’hed ileyküm yâ benî âdeme en lâ tâ’buduşşeytâne innehû leküm adüvvün mübîn
 • (61) Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
 • (62) Ve lekad edalle minküm cibillen kesîran efelem tekûnû ta’kılûn
 • (63) Hâzihî cehennemülletî küntüm tûadûn

Adım Yasin…

Bir gün  hoca kursa gelen çocukların isimlerini soruyormuş.Bir çocuğa sormuş adım”fatih” demiş… hoca  o zaman sen “fatiha” suresini oku! Diğer öğrenciye sormuş o da “ihlas” demiş hoca demiş ki sende ihlas suresini oku!

Devamını Oku…