Etiket: tanzimat

İdadi (İdadiye) Nedir? İdadiye Hakkında Bilgi

İdadi (İdadiye) Nedir? İdadiye Hakkında Bilgi

İdadi kelimesi dilimize Arapça iʿdādī kelimesinden girmiştir. Anlamı ise eskiden lise derecesindeki okullara verilen addır. İdadiye olarak da halk arasında kullanılmıştır. Bu okullar aynı zamanda, Askerî tıbbiye ve harp okuluna girmek isteyen öğrenciler için açılan hazırlık sınıflarıdır. İdadîlere 11-14 yaş arasındaki öğrencileri alınmaktaydı. İstanbul’da açılan ilk idadî Mekteb-i, Fünun İdadîye (Fen Lisesi)dir. Mekteb-i Harbiye talebeleri ise imtihanla bu okullara alınıyordu. Orta okul derecesinde olan Rüşdiye mezunlarını yüksek okullara hazırlamak için kurulan bu Daha Fazlasını Oku

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı

Gülhane Parkı’nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Hümayunu veya Tanzimat-ı Hayriye de denir.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Herkesin bildiği gibi, devletimizde kuruluşundan beri Kuran’ın yüce hükümlerine ve şeriat kanunlarına tam uyulduğundan, ülkemizin gücü ve bütün tebaasının refah ve mutluluğu en yüksek noktaya çıkmıştı. Ancak, yüz elli yıl var ki, birbirlerini izleyen karışıklıklar ve çeşitli sebeblerle şeriata ve yüce kanunlarına uyulmadığından evvelki kuvvet ve refah, tam tersine zayıflık ve fakirliğe dönüştü. Oysa, şeriat kanunları ile idare edilmeyen bir ülkenin

Daha Fazlasını Oku

Son Osmanlı Edebiyatı Türleri

Son Osmanlı Edebiyatı Türleri

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

Tanzimat edebiyatında yenileştirilen ilk tür şiirdir. Roman ve piyes gibi türler henüz denenmeden, şiir üzerinde bazı yenileştirmelere başlanmıştı. Şiirde de, önce, yeni bir dil ve söyleyiş aranmakla işe girişilir bu dil ve söyleyişin yöneldiği kaynak ise konuşma dili ve üslûbudur. Daha Fazlasını Oku

Abdülhak Hâmid Tarhan Kimdir?

Abdülhak Hâmid Tarhan Kimdir?

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN (1852-1937)

Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.2 Ocak 1852’de dedesi Hekimbaşı Abdülhak Molla’nın Bebek’teki yalısında doğdu. Babası bir süre Encümen-i Dâniş’in ikinci reisliğini yapan tarihçi Hayrullah Efendi, annesi ise Kafkasya’dan kaçırılıp İstanbul’a getirilen Müntehâ Nasib Hanım’dır. İlk tahsiline Bebek’teki mahalle mektebinde başladı. Evliya Hoca ile, ona şiir zevkini Daha Fazlasını Oku

Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları

Memurlara maaş uygulaması , devlet içinde halktan kopuk bir bürokrasi oluşmasına sebep olmuştur.Yeni kanunlar, uygulamalar , kurumlar eskileri kaldırılmadan kurulmaya çalışıldığı için bir ikilik oluşmasına sebep olmuştur.Buda toplum arasında kargaşa yaşanmasına sebep olmuştur.Ayrıca iki farklı kültürün oluşması için gerekli alt yapıyı hazırlamıştır.Bu ikilik sadece siyasi ve idari alanda değil kültürel , sosyal alanda da kendini göstermiş batı da gelişen liberalizm ve bireycilik Osmanlı sosyal hayatına da tesir etmiş aile yapısını bile değiştirmiştir.Ayrıca misyoner okulu öğrencileri ile medrese öğrencileri de iki farklı dünyanın insanı olarak yetişmeye başlamıştı .

Tanzimat hareketlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının sebepleri şunlardır :

* Batı’dan alınan yeniliklerin derinliğine anlaşılamamış olması , sadece şeklen benimsenmiş olması
* Azınlıklara verilen hakların büyük devletlerce istismar edilmiş olması , Osmanlı Devleti’nin iç işlerine sürekli müdahale edilerek devletin işini zorlaştırmışlar ve bu durumda devletin yıkılmasında büyük rol oynamıştır.
* Tanzimat Fermanı ile amaçlanan ıslahatları gerçekleştirmek için devlet yeterli kadroya sahip değildi . Halbuki böyle bir hareketin başarılı olabilmesi için mutlaka yeterli ve geniş bir ekibe dayanması gerekiyordu .
* Tanzimat ile birlikte sarayın karşısında yeni bir siyasal güç olarak bir ‘’ Tanzimat Bürokrasisi ‘’ oluştu.

Sonuç ve Tartışma

1650 ile 1839‘a kadar geçen süre Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmeye kısmen de toprak kazanmaya, Avrupa Devletleri karşısında zayıf düşmeye başladığı dönemdir.Bu dönemde Yunan İsyanı , Mısır meselesi , Boğazlar Daha Fazlasını Oku

Tanzimat Sanatçıları

Tanzimat Edebiyatı 1. Dönem Temsilcileri

1-Şinasi
* Klasisizmin etkisindedir.
* Tanzimat edebiyatını başlatmıştır.
* Dil ve folklor çalışmaları yapmıştır.
* Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişi odur.
* Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verir.
* İlk makale(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi) ve ilk tiyatroyu (Şair Evlenmesi) yazmıştır.
* İlk şiir çevirisi onundur.
* Cümleleri kısaltmış paragraf birimini ilk kez o kullanmıştır.
* Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar gazetelerini çıkarmıştır.

a-Eserleri:
* Şair Evlenmesi,
* Müntehabat-ı Eş’ar(şiir),
* Terceme-i Manzume(çeviri şiir),
* Durub-ı Emsal-i Osmaniye(atasözleri derlemesi)

2-Namık Kemal
* Vatan Şairi olarak anılır.
* Romantizmin etkisindedir.
* Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.
* Bilinçli bir vatanseverdir.
* Divan edebiyatı geleneğini reddeder,dilin sadeleşmesini savunur. Daha Fazlasını Oku