Sayıların Yazılış Kuralları

Sayıların Yazılış Kuralları

Sayıların Yazılış Kuralları

 • Para tutarı, ölçü ve istatistik veriler rakamla yazılırken bunun dışında bulunan sayılar yazı ile yazılırlar. Örnek:”280 kilometre, 4850 Lira, 3500 Kişi, iki ay sonra” gibi…
 • Saat hem rakamla hem de yazı ile yazılabilir.
  Örnek:”21.30’da, saat dokuzu beş geçe” gibi…
 • Dört veya daha çok basamaklı sayıların rahat okunması amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir.
  Örnek:”2 milyar 100 milyon kişi, 3 bin 255 kalem” gibi…
 • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.
  Örnek:”iki yüz, üç yüz altmış beş ” gibi…

  Devamını Oku…

Türk Kültüründe ve İnancında Kutsal Sayılar

Türk Kültüründe ve İnancında Kutsal Sayılar

Türk Kültüründe ve İnancında Kutsal Sayılar

Eski Türk inancı olan Şamanizm’den başlayarak, İslami ve İslamiyet sonrası dönemlerde, Türk kültüründe ve inancında sayıların önemli olduğu görülmektedir. Türk Mitolojisinde bazı sayılar kutsal bir özellik taşır. Şimdi bu sayıların destanlarda ve geleneksel kültürde nerelerde kullanıldığını inceleyelim.

a- Bir Sayısı, İslam dininde bir sayısı Allah’ı ifade eder. Allah birdir ve tektir.

b- Üç Sayısı, Geleneksel kültürümüzde ve âşıkların dilinde en çok işlenen sayılardan biridir.

Devamını Oku…

Türk Mitolojisinde Sayılar

Türk Mitolojisinde Sayılar

Türk Mitolojisinde Sayılar

 • 120= Yüz Yirmi: Bazı İslami kaynaklara göre Allah Adem’e biçim verdikten sonra onu yüz yirmi yıl ruhsuz bırakmış ve bu süre sonucunda kendisine ruh verilmiştir.
 • 99= Doksandokuz: Esma-i hüsna denilen Allah’ın en güzel isimlerini ifade eder. Aslında Kuran’da ve hadislerde geçen daha başka isimler olmakla birlikte terim olarak genellikle doksandokuz isim kabul edilir.
 • 80= Seksen: Bazı İslami kaynaklara göre Âdem yaratılırken seksen yıl çamur halinde kalmıştır ve ondan sonra Allah tarafından kendisine biçim verilmiştir
 • 70=Yetmiş: Adem’in dünyanın bütün dillerini ifade için yetmiş dil bildiği ileri sürülür. Muhammed’in miraca çıkarken Kuran’ı yetmiş defa ezbere okuduğu söylenir. Yine Peygamberin Allah’tan günde yetmiş kez af dilediği ifade edilir.

  Devamını Oku…

Rasyonel Sayılar Hakkında Bilgi

Rasyonel Sayılar Hakkında Bilgi

RASYONEL SAYILAR

İki tam sayının oranlanması sonucu meydana gelen kümenin adı olup  “Q” sembolü ile gösterilmektedir. Küme  negatif ise Q-, pozitif ise Q+ simgesini kullanırız.

Çeşitleri:

 1. Kesirler: Bütün kesirler rasyonel sayı olarak kabul edilir.
 2. Doğal Sayılar: Bütün Doğal sayılar rasyonel sayı olarak kabul edilir.
 3. Tam Sayılar: Bütün tam sayılar rasyonel sayı olarak kabul edilir.
 4.  Ondalık Sayılar: Kesir olarak yazılabilen ondalık  sayılar  rasyonel sayı olarak kabul edilir.
 5.  Devirli Sayılar: Devirli sayılar da aynı ondalık sayılarda ki gibi  kesirli olması şartı aranır.
 6. Tam Bölünebilen Karekök Sayılar: Tam kare olan karekök sayıların bölünenleri de rasyonel olarak kabul edilir.

Örnekler:

Devamını Oku…

Doğal Sayılar Hakkında Bilgiler

Doğal Sayılar Hakkında Bilgiler

DOĞAL SAYILAR

0, 1, 2, 3, … , 50, … devam eden sayılara doğal sayılar denir. Doğal sayılar kümesi D ile gösterilir.
D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }

İkinin katı olan sayılara çift doğal sayılar, çift doğal sayılardan bir sonra gelen sayılara da tek doğal sayılar denir.
n bir doğal sayı iken;

Çift doğal sayılar : 2
Tek doğal sayılar : 2 + 1 biçiminde gösterilir.

SAYMA SAYIIARI

Sıfır dışındaki doğal sayılara sayma sayıları denir.
S = {1, 2, 3, 4, 5, …}

Devamını Oku…

Ondalık Sayılar-Kesirler

Ondalık Sayılar-Kesirler

ONDALIK SAYILARLA ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

Ondalık Kesirler (Sayılar):
m Є Z ve n Є Z+ olmak üzere, m / 10n şeklinde yazılabilen kesirlere Ondalık Kesir, sayılara da Ondalık Sayılar denir. Yani, paydası 10′ un kuvveti olan kesirler (sayılar) dır.

Örnekler:

 • 1/10 = 0,1 sıfır tam onda bir
 • 2/10 = 0,2 sıfır tam onda iki
 • 3/10 = 0,3 sıfır tam onda üç
 • 25/100 = 0,25 sıfır tam yüzde üç
 • 2/1000 = 0,002 sıfır tam binde iki
 • 25/10 = 2,5 iki tam onda beş
 • 15/10 = 1,5 bir tam onda beş
 • 103/100 = 1,03 bir tam yüzde üç
 • 2345/1000 = 2,345 iki tam binde üçyüzkırkbeş

Bir ondalık kesir, ondalık sayı şeklinde yazıldığında, virgülden önceki kısma ondalık sayının tam kısmı, virgülden sonraki kısma da ondalık sayının ondalık kısmı denir.

Devamını Oku…