Eğitim Akımları Hakkında Bilgiler

Eğitim Akımları Hakkında Bilgiler

Eğitim Akımları

1-)Daimicilik/Evrenselcilik(Prennalizm)

Bu akım eğitim felsefelerinden realizm ve kısmen de idealizmden etkilenmiştir.Perennial , bütün yıl boyunca süren . daimi olan anlamına gelmektedir. Temsilcileri ; Robert Maynard Hutchincs, Jacques Maritain ve Mortmer J. Adler’dir. Daimici eğitim özellikleri şöyle sıralanabilir

Okullar hayatın bir kopyası değil, bireylerin zihnini geliştirerek yaşama hazırlayan kurumlardır.Evrensel değişmez bir eğitim verilmelidir. İnanın doğası evrenseldir. Bu nedenle eğitim modelleri ve programları da değişmez ve sabittir. Öğretmenler liberal(dilbilgisi, retorik/ikna ve hitabet sanatı, matematik ve mantığı içine alan)ve fen bilimlerinden oluşan iyi bir genel eğitim alarak uzman olmalıdırlar.

Felsefe, tarih, edebiyat ve sanat gibi alanlarla uğraşılarla ortaya konulan olgular nesilden nesile aktarılmalıdır. Klasik eserler öğrencilere okutulmalıdır.

Okul müfredatında edebiyat, dil, mantık, tarih ve felsefe gibi beşeri bilimler ile fen bilimleri ve matematikte görülür

2-)Esasicilik/Özcülük/Temelcilik(Essensializm) :

Esascılık bir felsefeye bağlı olmaktan çok eğitim hareketi olarak ortaya çıkmıştır.

Başta idealizm ve realizm olmak üzere bir çok felsefi sistemle uyum içindedir.

Geçmişte yararlı olan bilimlerin, sanatların ve temel yeteneklerin öğretiminin geleceğe yansıtılmasını savunan bir eğitim akımıdır. Bu görüşe göre insanı eğitilmiş olarak kabul edebilmek için bütün insanların sahip olması gereken esaslar vardır.

Temsilcileri ; William C. Bagley, Arthur Bestor ve Isaac Kandel’dir.Bu akımın eğitimle ilgili temel görüşleri şunlardır.

Okul genel düşünsel disiplinleri ve yaygın yetenekleri, gençlere aktararak kültürel mirasın devamlılığını sağlar. Öğrenmenin doğasında sıkı bir çalışma ve zorlama vardır. Öğrenme ve öğretme süreçlerinde girişim öğretmende olmalıdır. Eğitimin süreci konu alanının özümsenmesidir. Okul Müfredatında tarih, fen, matematik, edebiyat, dil öğretilmelidir.Geleneksel eğitim yöntemleri kullanılmalıdır.

3-)İlerlemecilik/İlericilik(Progressivizm):

Geleneksel eğitimin biçimciliğine, sözelciliğine ve baskıcılığına tepki olarak Amerikada ortaya çıkmıştır. Pragmatist felsefeden etkilenen ilerlemecilik akımının temsilcisi John Dewey’dir. Ama kökenleri aydınlanma çağı naturalizmine kadar uzanır. Pragmatist felsefeye göre gerçeğin esaso değişmedir. Bu değişim, gelişme yönünde olmalıdır. Geçmişteki yaşantılarımız gelecekte daha iyi daha doğru ve daha güzel yönlenmemizde yardımcı olur. Progressivist eğitimin temel özellikleri ise şunlardır.

Okul ve toplum öğrencinin problem çözeceği bir labaratuar gibidir. Bu yüzden okul çocuğu yaşama hazırlamaktan çok yaşamın ta kendisi olmalıdır. Eğitim sürecinde çocuk aktif olmalı ve eğitim çocuğun ilgilerine göre düzenlenmelidir. Öğrenme konuları çocuğun gerçek dünyası ile ilgili olmalıdır.

Öğretmen öğrencinin öğretimini tamamen yönlendirmekten ziyade onun araştırmasına yardımcı olmalıdır .Öğrenci zihinsel, psikolojik, ahlaki ve sosyal gelişimiyle değerlendirilmelidir. Öğretim sürecinde; Öğretmen, okul, ev, aile, arasında çok sıkı bir işbirliği olmalıdır. Öğrenciler birbirleri ile dayanışarak işbirlikli bir şekilde demokratik bir ortamda çalışmalıdır.

4-)Yeniden Kurmacılık/Yeniden İnşacılık/Toplumsal Yeniden Yapılanma(Social Constructivizm) :

Temsilcileri; John Dewey, Isaac Bergson ve Theodore Brameld’tir.Bu eğitim akımı John Dewey’in hem bireysel hem de sosyal deneyiminin yeniden oluşumu gereksinimine önem veren pragmatizmini takip ederek, toplumsal deneyim ve kültürün yeniden yapılanmasını merkeze alır.

İlerlemecilik akımının devamı oldukları için de ilerlemeci akımda söz konusu olan eğitim özelliklerini benimserler. Yeniden yapılanmadan kastedilen şey aslında kültürel yeniden yapılanmadır. Okulun işlevi, değişim içinde sosyal düzeni yeniden sağlayacak olan kurum olmasıdır.

Böylece eğitimle bireyler birçok anlamda sosyal ve kültürel değişikliklere hazır hale gelecektir. Eğitimciler toplumsal reform sağlayacak politika ve programları üretmelidirler. Öğretmenler gençleri toplumsal reform ve sosyal mühendislik programlarına yönlendirmelidirler.

Kaynak: bilgirehberim. net/ egitim-akimlari/