Hâfız Dîvânı’ndan Seçme Beyitler-1

Hâfız Dîvânı'ndan Seçme Beyitler-1
Hâfız Dîvânı’ndan Seçme Beyitler, I
Şirâzi

Elâ-yâ eyyühesâki edir kesen ve navilhâ
Kicışķ âsan nemûd evvel veli uftâd müşkilhâ

Sâki, döndür kadehi, herkese sun, bana da ver.

Çünkü aşk, önce kolay göründü; ama sonradan çok müşkiller meydâna getirdi.

Sâki benûr-ı bâde berefrûz câm-ı mâ
Muţrib bigü ki kâr-ı cihân şud bekâm-ı mâ.

Sâki, kadehimizi şarabın nûruyla parlat. Çalgıcı, sen de çal.

Çünkü âlem, tam istediğim hâle geldi, bize uydu.

Sûfî biyâ ki âyine safist câmrâ
Tâ binger sefâ-yı mey-i lâcl-fâmârâ

Sofi, gel… Kadehin aynası, tertemiz.

Gel de lâl renkli şarabın ayrılığını gör. Neşesini, zevkini seyret