Fransızca Bayan İsimleri ve Anlamları

Aşağıdaki harflere tıklayarak harf sırasına göre ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Sayfa altından bir önceki ve sonraki sayfalara geçiş yapabileceğinizi unutmayınız.

A-B-CC-DE-F-GH-İ-J-K-LM-N-O-P-R-S-T-V-Y

Abella : Nefes,Soluk

Aceline : Soylu,Asil kişi

Adele : Hoş mizaç

Adorlee : Tanrıya tapan kişi

Adreanna : Karanlık

Afrodille : Zerrin,Fulya

Aida : Yardım

Alita : Kanatlı

Alhertine : Albertin dişili

Alix : İnsanlığın Koruyucusu

Allaire : Neşeli, keyifli kişi

Allison : Alice’nin bir çeşidi

Alsatia : Fransa’da bir bölge

Amabella : Sevimli, cana yakın kişi

Amelie : Çalışkan, gayretli kişi

Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler

Birbiriyle karıştırılan sözcükler farkında olmadan  anlatım bozukluğuna sebep olmaktadır. Bu sözcükleri belirli aralıklarla güncelleme yaparak anlamlarını belirteceğim. Her zaman yaptığım  gibi sözcükleri harf sırasına göre hazırlamaya özen gösteriyorum. Lütfen hata görürseniz yorum yaparak bizi uyarınız. İncelenen kelime sayısı 120 adettir. Çok sevdiğim Türkçe’mize katkısı olması dileğimle…

Ahize<<->>Avize
-Ahize : Telefonda seslerin duyulduğu ve iletildiği parça
-Avize : Tavana asılan, şamdanlı, lambalı, cam veya metal süslü aydınlatma aracı
**********************************************
Alem <<->> Âlem
-Alem : 1.Bayrak 2.Minare, kubbe, sancak direği vb.yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.
-Âlem : 1.Gök,evren 2.Dünya, cihan 3.Aynı konu ile ilgili kimseler 4.Bu kimselerin uğraşlarının bütünü 5.Belli bir grupraki canlıların bütünü 6.Durum ve şartlar 7.Herkes, başkaları 8.Ortam, çevre 9.Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey.10-)Farklı davranış içinde bulunan kimse.1 1.Eğlence.
**********************************************
Alaka<<->>İlişki
-Alaka : 1. İlgi : 2. isim Gönül bağı.
-İlişki : 1. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, 2. temas
**********************************************
Aktör<<->>Aktris
-Aktör : Sinema ve tiyatroda erkek sanatçı
-aktris : Sinema ve tiyatroda kadın sanatçı
**********************************************
Bekar <<->> Bekâr
-Bekar : Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti.
-Bekâr : Evlenmemiş veya evli olduğu hâlde ailesinden ayrı, yalnız yaşayan kimse.
**********************************************
Berat <<->> Beraat
-Berat : 1.Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent 2.Osmanlı Devletinde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
-Beraat : Aklanma.
***********************************************
Bilakis <<->> Bilhassa
-Bilakis : Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine.
-Bilhassa : Özellikle.
***********************************************
Cefakâr <<->> Cefakeş
-Cefakâr : 1.Eziyet eden 2.Halk ağzında Eziyet çeken,
-Cefakeş : Eskimiş Anlamındadır : Arapça cefā + Farsça -keş
***********************************************
Çekimser <<->> Çekingen
-Çekimser : Oy vermekten, eğilim göstermekten veya bir şey yapmaktan kaçınan, kararsız, taraf olmayan : kimse, müstenkif.
-Çekingen : Her şeyden çekinen, ürkek, tutuk : kimse, muhteriz.
***********************************************
Çözmek<<->>Çözümlemek
-Çözmek : Halletmek
-Çözümlemek : Tahlil etmek
**********************************************
Dansör<<->>Dansöz
-Dansör : Erkek dansçı
-Dansöz : Kadın dansçı
**********************************************
Delalet <<->> Dalalet
-Delalet : 1.Kılavuzluk 2.  İz, işaret
-Dalalet : Sapınç, sapkınlık, doğru yoldan ayrılma
***********************************************
Eşgal <<->> Eşkâl
-Eşgal : İşler
-Eşkâl : şekiller (Hırsızın eşkâli)
***********************************************
Etkin <<->> Edilgin
-Etkin : Aktif
-Eilgin : Pasif
***********************************************
Etkin <<->> Etken
-Etkin : 1.Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif, dinamik 2.Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı 3.Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren “molekül, atom”.
-Etken : 1.Etki eden şey, faktör 2.Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir 3.Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı.
***********************************************
Folklor<<->>Halk oyunları
-Folklor : Halk bilimi.
-Halk Oyunları : Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, duygu ve düşüncelerini anlatan, müzik eşliğinde toplu biçimde oynanan oyunlar.
***********************************************
Hak <<->> Hâk
-Hak : Allah,Tanrı.
-Hâk : Toprak
***********************************************
Hakimane <<->> Hâkimane
-Hakimane : Bilgece
-Hâkimane : Buyururcasına, hükmedercesine.
***********************************************
Hasep <<->> Hesap
-Haseb : Neden
-Hesap : Matematik, alış veriş ilişkisi
***********************************************
Haya <<->> Hayâ
-Haya : Er bezi.
-Hayâ : Utanma duygusu, utanç, utanma, sıkılma.
***********************************************
İltica <<->> İrtica
-iltica : Sığınma.
-İrtica : Gericilik
***********************************************
İndirmek <<->> İndirgemek
-İndirmek : 1.Yüksekten, sarp ve kötü yerden veya yukarıdan aşağıya inmesini sağlamak 2.Bir taşıt veya binek hayvanından aşağıya almak 3.Fiyatını azaltmak, düşürmek 4.Hızla vurmak 5.Kapamak 6.Yağmur, sis, birdenbire bastırmak 7.Kırmak, tahrip etmek.
-İndirgemek : 1.Daha kolay ve yalın duruma getirmek 2.Bir maddenin oksijenini alarak oksit özelliğini yok etmek, irca etmek 3.Bir işlemi daha kısa veya daha yalın bir biçime sokmak, irca etmek.
***********************************************
İstifa <<->> istiğfa
-İstifa : Kişinin bir görevden kendi isteğiyle ayrılması
-İstiğfa : bir alacağın ödenmesi
***********************************************
Kabil <<->> Kabîl
-Kabil : Olabilir, mümkün
-Kabîl : Soy, sınıf; tür, gibi
***********************************************
Katl <<->> Katil
-Katl : Öldürme işi (katil zanlısı)
-Katil : Öldüren kişi
***********************************************
Kurgu <<->> Kurmaca
-Kurgu : 1.Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar 2.Bütün oluşturabilmek için parçaları  birleştirme işi, montaj 3.Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser.
-Kurmaca : 1.Olmadığı hâlde varmış gibi tasarlanmış, kurgulanmış 2.Tasarlanmış olay.
***********************************************
Mahsur <<->> Mahzur
-Mahsur : Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş.
-Mahzur : Sakınca.
***********************************************
Mani <<->> Mâni
-Mani : 1.ruh 2.Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı.
-Mâni : 1.Bir şeyin yapılmasını önleyen şey, engel 2.Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri.
***********************************************
Mahsur <<->> Mahzur
-Mahsur : Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş.
-Mahzur : 1. Sakınca 2. Engel.
***********************************************
Masöz <<->> Masör
-Masöz : Masaj yapan erkek
-Masör : masaj yapan kadın
***********************************************
Masuniyet <<->> Masumiyet
-Masuniyet : 1. Korunmuş olma durumu 2. Dokunulmazlık.
-Masumiyet : Masumluk :
***********************************************
Matine <<->> Suare
-Matine = sinema, tiyatro, konser vb sanatsal etkinliklerin gündüz gösterisi.
-Suare = sinema, tiyatro, konser vb. sanatsal etkinliklerin gece gösterisi
***********************************************
Muharebe <<->> Muhabere
-Muharebe : 1.Askerlik Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri 2.İsim, mecaz Güçlü tartışma.
-Muhabere : 1.Haberleşme.2.Yazışma 3.Teknik İletişim.
***********************************************
Muhasebe <<->> Musahabe
-Muhasebe : Hesaplaşma
-Musahabe : Söyleşi
***********************************************
Mülteci <<->> Mürteci
Mülteci : Sığınmacı
Mürteci : Yeni düzene karşı direnen kimse, gerici
***********************************************
Mütehassis <<->> Mütehassıs
Mütehassis : Duygulanma
Mütehassıs : Uzman
***********************************************
Mütevazi <<->> Mütevazı
Mütevazi : Eşit
Mütevazı : Alçak gönüllü
***********************************************
Nüfus <<->> Nüfuz
Nüfus : İnsanlar
Nüfuz : Sözü geçme, saygınlık, itibar
***********************************************
Öğretim <<->> Öğrenim
-Öğretim : 1.Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim 2.Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.
-Öğrenim : Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil.
***********************************************
Sıcaklık <<->> Isı
-Sıcaklık : 1.Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet 2.Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet 3.Hamamlarda yıkanılan sıcak yer 4.Sevgi, içtenlik ve sevimlilik.
-Isı : 1.Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji 2.Doğal vücut sıcaklığı, hararet 3.Fiziksel bir olaya dayalı, belirli bir ölçü üzerine kurulmuş olan sıcaklık ve soğukluk derecesi.
***********************************************
Şura <<->> Şûra
-Şura : Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer : Şuraya oturmuştu.
-Şûra : Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu.
***********************************************
Olasılık <<->> Olanak
Olasılık : İhtimal
Olanak : İmkan
***********************************************
Tabii <<->> Tabi
-Tabii : Doğal
-Tabi : Bağlı,bağımlı
***********************************************
Tahrifat <<->> Tahribat
-Tahrifat : Bir şeyin aslını bozma, değiştirme
-Tahribat : Yıkım, zarar verme
***********************************************
Taktir<<->> Takdir
-Taktir : Damıtma.
-Takdir : 1.Beğenme, beğenip belirtme, değer verme 2.Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama 3.Takdirname 4.Değer biçme. 5.Kitle iletişim araçlarında izlenme oranı. 6.Yazgı.
***********************************************
Tanıtmak <<->> Tanıştırmak
-Tanıtmak : Takdim etme
-Tanıştırmak : Kişileri birbirine tanıtmak
***********************************************
Tavsiye <<->>  Tasfiye
-Tavsiye : 1.Öğütleme, yol gösterme 2.Bir şeyin, bir kimsenin iyi işe yarar olduğunu ilgili kişiye söyleme, referans.
-Tasfiye : 1.Arıtma, ayıklama, temizleme 2.Dil bilimi Özleştirme 3. Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması vb.sebepler üzerine hesapların kesilmesi, alacaklılara, ortada kalan mal ve paradan paylarına düşen miktarın verilmesi, likidasyon 4.Türlü sebeplerle birçok kimsenin görevine son verme.
***********************************************
Teamül <<->> temayül
-Teamül : 1.Bir yerde öteden beri olagelen davranış 2.Tepkime 3.eskimiş İş, davranış.
-Temayül : 1.isim Bir tarafa eğilme, meyletme 2.Eğilim 3.ruh bilimi Yönseme 4.mecaz Bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma.

***********************************************
Tefriş etmek <<->>  Teşrif etmek
-Tefriş etmek : Döşemek
-Teşrif etmek : 1.Şereflendirmek, onurlandırmak 2.Bir yere gelmek

***********************************************
Tehdit <<->> Tahdit
-Tehdit : Gözdağı verme
-Tahdit : Sınırlama
***********************************************
Tellak <<->> Natır
-Tellak : Hamamda hizmet eden ve erkek müşterileri yıkayan erkek.
-Natır : Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın.

***********************************************
Temyiz <<->>  Temiz
-Temyiz :1. isim, eskimiş Ayırt etme.2. isim, eskimiş, hukuk Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol
-Temiz : 1. Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı (I), pak, münezzeh, hijyen, hijyenik. 2. Özenle yapılmış. 3. Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan. 4. Ahlakça lekesiz, necip, nezih. 5. Sabıkasız.6. Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde

***********************************************
Teskere<<->>Tezkere
-Teskere : 1. Sedye. 2. Yapılarda malzeme taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı tahta araç.
-Tezkere : 1. Pusula 2. Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt 3. isim, askerlik Askerlik görevinin bittiğini bildiren belge.
***********************************************
Olasılık <<->> Olanak
Olasılık : İhtimal
Olanak : İmkan
***********************************************
Öğretim <<->> Öğrenim
Öğretim : Bilgi verme işi (2019-2020 öğretim yılı)
Öğrenim : Bilgi alma işi
***********************************************
Yakın <<->> Yaklaşık
-Yakın : 1.Az bir ara ile ayrılmış olan : zaman veya yer, uzak karşıtı 2.Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan 3.Aralarında sıkı ilgi bulunan 4.Benzeyen, andıran, yaklaşan 5.Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan 6.Uzak olmayan yer 7.Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba.
-Yaklaşık : Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî.
***********************************************
Yakınlık <<->> Uzaklık
-Yakınlık : 1.Yakın olma durumu 2.Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi.
-Uzaklık : 1.Uzak olma durumu, ıraklık 2.İki nokta arasındaki uzay ölçümü, mesafe.
***********************************************
Yaşantı <<->> Hayat
-Yaşantı : 1.Yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey 2.Yaşanılan bir an, hayatın bir bölümü 3.Hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, hayat : Köy yaşantısı.
-Hayat : 1.Canlı, sağ olma durumu 2.Yaşam 3.Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı 4.Meslek 5.Geçim şartlarının bütünü 6.Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma 7.Yazgı 8.Yaşamayı sağlayan şartların bütünü 9-)Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi.10.Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa.1 1.Avlu.1 2.Balkon.13-)Sundurma.
***********************************************
Yar <<->> Yâr
-Yar : Uçurum.
-Yâr : 1.Sevgili 2.Dost, tanıdık 3.Yardımcı.
***********************************************
-zede <<->> -zade
-zede : …-den zarar görmüş kişi (Kazazede = Kaza geçirmiş kişi)
-zade : …-nın oğlu (Paşazade = Paşa oğlu
***********************************************

Not : Kopyalama yaparak dağıtırken site linkini veya site ismimizi kaynak gösterirseniz sevinirim.
Kerim YARININELİ
kerimusta.com

Bayan İsimleri ve Anlamları

Abide : Anıt – değerli eser

Açelya : Fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek.

Adalet : Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek.

Adile : Adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan.

Afet : İnsanlığın önleyemediği büyük doğal felaket

Afife : Namuslu, iffetli, temiz ve dürüst

Afitap : Güneş / çok güzel

Afşar : Atak, uyumlu, oğuz boylarından avşar adı

Ahsen : En güzel, çok güzel

Ahu : Ceylan, karaca, maral güzel kadın

Ajda : Filiz, sürgün üzeri çentik çentik olan şey

Akasya : Küçük sıra yapraklı, süs için yetiştirilen Salkım ağacı

Akgül : Beyaz gül, gül gibi

Akgün : Aydınlık gün

Akife : Sebatlı, kararlı ibadet eden

Alara : Bezeyen, süsleyen , kırmızı süs anlamında bir tamlama

C ve Ç Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

  • C->Cilt
  • Cad.->Cadde, caddesi
  • CBÜ->Celâl Bayar Üniversitesi
  • CC->Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
  • CD->1. Kordiplomatik (Corps Diplomatique) 2. bk. YD (Compact Disc)
  • CGS->Uluslararası fizik birimleri sistemi
  • CİGM->Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
  • CIP->1. Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim. 2. Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)
  • cm->Santimetre

B Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

* B->1. Batı 2. Bay
* BADET->Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
* BAE->Birleşik Arap Emirlikleri
* bağ.->Bağlaç
* BAĞ-KUR->Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
* BAKB->Batı Afrika Kalkınma Bankası
* BASAGM->Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
* BATO->Batı Afrika Takas Odası
* BAÜ->Balıkesir Üniversitesi
* BAY ÜNİ->Bayburt Üniversitesi
* BBC->İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)

A Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

* A ->Alay
* AA->Anadolu Ajansı
* AAET->Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
* AB->1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği
* ABB->Avrupa Birliği Bankası
* ABD->Ana bilim dalı
* ABGS->Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
* ABKF->Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
* ABÖ->Afrika Birliği Örgütü
* ABS->Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
* ACÜ->Acıbadem Üniversitesi