Sünnetin Tarihçesi

Bu makale Tarihinde

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 15 Kasım 2020 Kerim Usta

Kaynaklar

[1] Ali Yardım, “Hadis I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 1992, s. 27
[2] Ferit Devellioğlu, “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat”, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 2010, s. 1133.
[3] Ali Yardım, a.g.e., s. 30.
[4] Yrd. Doç. Dr. Erdal Yıldırım, “Tunceli Alevilerinde Sünnet ve Kirvelik Geleneği Uygulamaları”, Tunceli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16:2 (2011), s.83-99.
[5] T. Maktav, “Sünnet ve Kanser”, Dirim aylık tıp dergisi, 1955, sayı: 30, s.308.
[6] Levent Cankorkmaz – Selma Çetinkaya – Gökhan Köylüoğlu, “Pratisyen Hekimlerin Sünnetle İlgili Bilgi Düzeyleri”, Trakya University Faculty of Medicine, Balkan Med, 2011, 28, s.264-268.
[7] Karslızade Cemalettin, “Me’debetül-Hıtân”, İstanbul 1252 H., s. 7
[8] Prof. Dr. Ali Haydar Bayat, “Tıp Tarihi”, Zeytinburnu Belediyesi, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, İstanbul 2010.
[9] Brisson PA, Patel HI, Feins NR. Revision of circumcision in children: Report of 56 cases. J Pediatr Surg 2002;37: 1343-6.
[10] Dr. Mesut Yavuz – Dr. Türkay Demir – Dr. Burak Doğangün, “Sünnetin Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkisi: Gözden Geçirme Çalışması”, Türk Psikiyatri Dergisi 2012;23(1): 63-70.
[11] Prof. Dr. M. İhsan Karaman – Doç. Dr. Metin Öztürk – Uzm Dr. Orhan Koca, “Sünnet Komplikasyonları”, Androloji Bülteni, İstanbul Haziran 2013, sayı 53, s.75.
[12] A.J. Wensinck, Hiton, IA, VlI, s. 543
[13] A. Verit, “Circumcision phenomenon in Turkey as a traditional country: From past”, 2003
[14] Taberi, “Milletler ve Hükümdarlar Tarihi”, çev. Z. K. Uğan, Ankara 1954, I, 371
[15] tr.wikipedia.org/wiki/Erkek_sünneti
[16] WHO, “Male circumcision: global trends and determinants of prevalence, safety and acceptability.”, 2006.
[17] Aybars Özkan – Alper Özorak – Melike Oruç, “Bin Dokuz Yüz Sünnet Olgusunda Komplikasyonların Retrospektif İncelenmesi”, Konuralp Tıp Dergisi 2012;4(1), s.8-12.
[18] Hayashi Y, Kojima Y, Mizuno K, Kohri K. Prepuce, “Phimosis, Paraphimosis and Circumcision.”, The Scientific World Journal. 2011; 11, 289-301.
[19] Prof. Dr. Arın Namal, “İlkçağdan Ortaçağ’a Tıp Tarihi”.
[20] Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. 38, İstanbul 2010, s. 155-159
[21] Massry SG. “History of circumcision: a religious obligation or a medical necessity.” J Nephrol 2011;24(Suppl 17): S100-2.
[22] W. D. Dunsmuir , E. M. Gordon , “The history of circumcision. Brit J Urol Int 83”, 1999. (Suppl. 1), s.1-12.
[23] Selami Sözübir, “Çocuk Hekimleri İçin Sünnet Bilgileri”, Türk Ped Arş. 2010; 45 Özel Sayı: 100-3.
[24] Prof. Dr. Asaf Ataseven, “Sünnet Hakkında Bir Araştırma”, İslamî Araştırmalar, Cilt:2, sayı:6, 6 Ocak 1988, s.22-23.
[25] G. Wiet, Crum-W. Eving, VI/716.
[26] Doç. Dr. Mustafa Erdem, “Kıpti Kilisesi Üzerine Bir Araştırma” (makale).
[27] Arda Kısakürek – Evin Esmen Kısakürek, “Bizimkiler: Anadolu Merkezli Dünya Tarihi”, 1. Kitap.
[28] D. L. Gollaher, “Circumcision: A History of the World’s Most Controversial Surgery”, New York 2000, Basic Books.
[29] Ali Köse, “Musa ve Tektanrıcılık: Bir Tarih Psikanalizinin Açmazları”, D‹VAN 1998/1.
[30] Sigmund Freud, “Moses and Monotheism”, s. 336
[31] Herodotos, “Herodot Tarihi”, Türkçesi: M. Ökmen, İstanbul 1973, s. 138.
[32] James Demeo, Ph.D. Kyoto Review 23: 19-38, Spring 1990 (Japan)
[33] Ashley Montagu, “Mutilated Humanity (Sakatlanan İnsanlık)” (makale), Presented at The Second International Symposium on Circumcision, San Francisco, California, April 30-May 3, 1991.
[34] Kaynak Kişi: Kenan Demirtaş, 1961 Çemişgezek doğumlu, ilkokul mezunu
[35] Fahrettin Kırzıoğlu, “Kars Tarihi”, Cilt I, İstanbul 1953, s. 504.
[36] S.N. Cenk Büyükünal, “Türkiye’de Çocuk Cerrahisinin Tarihçesi”, Çocuk Cerrahisi Dergisi 24(2):55-66, 2010.
[37] Nizamettin Kılıç, “Sünnet (Circumcision)”
[38] Op. Dr. Haşim Ata Maden, “Fimozis ve Sünnet”, Dr. Sami Ulus Sağlık Dergisi, Temmuz – Ağustos – Eylül 2012, s.11.
[39] P. C. Remondino, “History of circumcision from the earliest times to present”, Phialadelphia, FA Davis, 1891.
[40] S. E. Lerman – J. C. Liao, “Neonatal circumcision”, Pediatr Clin North Am 2001; 48: 1539-57.
[41] D. Gairdner, “The fate of foreskin.”, BMJ 1949; 2: 200-3.
[42] “Americam Academy of pediatrics: report of the task force on circumcision.”, Pediatrics 1989; 84: 388-91.
[43] Moses S, Bailey RC, Ronald AR. “Male circumcision: assessment of health benefits and risks.” Sex Transm Infect 1998; 74: 368-73.
[44] W. Dekkers – C. Hoffer – J. P. Wils, “Scientific contribution, bodily integrity and male and female circumcision.” Med Health Care Philos, 2005, 8(2): 179-91.
[45] L. M. Solomon – R. C. Noll, “Male versus female genital alteration: Differences in legal, medical, and socioethical Responses.”, Gend Med, 2007, 4(2): 89-96.
[46] İbn Meymun, “Şaşırmışlara Rehber”, 49. Bölüm, s.609
[47] Graves R, Patai R. “The Hebrew Myths”. New York: Doubleday, S: 65-69, 1964.
[48] Dr. Egemen Eroğlu – Dr. Tayfun Oktar, “Sünnet Ritüelinin Mitolojik Değerlendirilmesi”, Derleme, s.1.
[49] Johnson AAW. “On An Injurious Habit Occasionally Met With In Infancy And Early Childhood”, The Lancet, Vol. 1 (7 April 1860).
[50] Prof. Dr. Fuat Aydın, “Dinler Tarihi”, hafta 6, Sakarya Üniversitesi.
[51] İnsan Hakları ve Din Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çanakkale 2010.
[52] “Yahudilik, Hıristiyanlık ve Íslam.”
[53] Luk. 1:59, 2:21
[54] Res. İş. 15:1 vd.; 21:21; Rom. 2:25, 3:1,29; 1 Ko. 7:17-18; Tit. 1:10
[55] “Yahudilikte Kavram ve Değerler”, s. 101.
[56] Muammer Ulutürk, “Hıristiyanlık’ta Havarilik” (doktora tezi), Selçuk Üniversitesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Konya 2005.
[57] Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu, “Hıristiyanlığın Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış” (makale).
[58] Elçilerin İşleri 15/1-2.
[59] Bkz. Harman, “Konsil” DİA, XXVI,177.
[60] Elçilerin İşleri 15/2-14.
[61] Elçilerin İşleri 15/25.
[62] Kudüs Toplantısı adıyla meşhur olan bu toplantı için bkz: Elçilerin İşleri 15/1-31. Geniş bilgi için bkz. Gündüz, Pavlus, s. 59-63.
[63] Arş. Gör. Alparslan Yalduz, “Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili”, T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Cilt: 12, Sayı:2, 2003, s. 257-296
[64] Gal. 2:11-12
[66] Flp. 3:5.
[67] Maurice Bucaille, “Kitab-ı Mukaddes, Kur’an ve Bilim”, çev: Suat Yıldırım, Türkiye Öğretmenler Vakfı Yay., İzmir, 1984, s. 83
[68] Rom. 3:1-2
[69] Gal. 5:3.
[70] bkz. Levililer 12:1-3
[71] bkz. Elçilerin İşleri 15:1-20; 1 Korintliler 7:18,19
[72] Buhârî, Gusl, 28; Müslim, Hayz, 8; Ebu Davud Tahare, 81, 83.
[73] Sami Aldeeb, “Myth of the Difference”.
[74] Nebi Bozkurt, Şamil İslam Ansiklopedisi, “Sünnet (Hitan)” maddesi.
[75] Buhâri, Enbiyâ, 8; Müslim, Fedâil, 151; Müsned-i Şamiyyin, I, 88.
[76] Tecridi-Sarin Tercümesi, IX, 112.
[77] Muvatta, Sıfatu’n-Nebî’, 4.
[78] Buhâri, Libas, 51, 63, 64; Müslim, Tahare, 49; Ebu Davud, Tereccül, 16; Tirmizi, Edeb, 14.
[79] Tirmizî, Ahmed b. Hanbel, Müsned.
[80] bk. İbn Haldun, Mukaddime, İstanbul 1970, II, s. 400; Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, İstanbul 1972, I, 59.
[81] Dr. Mustafa Aksoy, “Gelenek, Görenek, İnançlar Seksiyon Bildirileri”, Ankara 1997.
[82] Wensinck, A.J. a.g.m., ss. 543-544.
[83] Ana Britannica, C.II., s. 186.
[84] Ahmed b. Hanbel, V, 75; Ebu Davud Edeb, 167; el-Fethu’r-Rabbânî, XVII, 1312
[85] el-Fethu’r-Rabbanî, XVII, 1312
[86] M. Ertuğrul Düzdağ, “Şerhul-İslam Ebu’s-Suud Efendi Fetvaları”, İstanbul 1972, s. 35
[87] Kenzul-Ummâl, I, 263.
[88] Ahmed İbn Hanbel III, 415; Ebu Davud, Tahare, 129.
[89] Gülsüm Ezgi Korkmaz, “Sûrnâmelerde 1582 Şenliği”, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü, Ankara 2004.
[90] Ebru Baykal, “Osmanlı’da Törenler” (yüksek lisans tezi), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2008.
[91] dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1392
[92] Mustafa Sabri, “Sünnet Meselesi” (Osmanlıca), Yarın Gazetesi, 23 Teşrin-i Sâni, 1928.
[93] Dr. Rıza Nur, “Fenn-i Hitan” (Osmanlıca), Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul (hicri) 1322.
[94] Prof. Dr. Asaf Ataseven, “Sünnet – Hitan”, Türk Hekimler Vakfı Araştırma Merkezi, Araştırma Serisi 1, Kandil Matbaası, Ankara 1985.
[95] Naskali-Gürsoy E (2009) Giriş. Sünnet. İğdiş, Sünnet, Bedene Şiddet Kitabı. Naskali-Gürsoy E, Koç A, (Ed) s.1-2.
[96] Prof. Dr. M. İhsan Karaman, “Tüm Yönleriyle Sünnet”
[97] Murat Aksu – İlhan Çetin – İlhan Yıldırım, “Erkek Çocuk Sünneti ve İçinde Barındırdığı Etik Sorunlar”, 5. Tıp Etiği Kongresi, Türkiye Biyoetik Derneği, Ankara 2008, s.116-117.
[98] Orhan Büyük, “Şer’iyye Sicillerine Göre 17. Yüzyılın Ortalarında Edirne’de Sosyo-Ekonomik Hayat”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2009.
[99] “Hıristiyan Evliliğinde İlkeler”, Carelinks, PO Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA.

Ergunca Tarafından Yayımlandı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir