Siyonların Gizli İlmi “Kabala”

Siyonların Gizli İlmi "Kabala"

Kabala, Yahudi mistisizminde ezoterik (gizemli) bir disiplin, düşünce okulu veya kurallar bütünüdür. Bu yazıda, Kabala’nın kökeni, özellikleri, etkileri ve İslami görüşü hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Kabala, Yahudi mistisizminde ezoterik (gizemli) bir disiplin, düşünce okulu veya kurallar bütünüdür. Kabala, Yahudiliğin ilk yıllarına kadar uzanır ve Tevrat’ın ruhu ve içsel boyutu olarak kabul edilir. Kabala, insan tarafından tasarlanmış bir teoloji değil, tersine Allah tarafından iletilen ve insanlar tarafından alınan ilahi bilgidir.

Kabala’nın en önemli özelliği, büyü ile yakından ilgili olmasıdır. Kabala, evrenin yaratılışı, yaratıcı güç ve yaratılan arasındaki ilişki, hayatın gizemleri, ruhun yapısı ve kader gibi konuları semboller, harfler, sayılar ve diyagramlar yoluyla açıklamaya çalışır.

Kabala, Yahudilikte birçok akım ve yorumu etkilemiştir. Örneğin, Sabataycılık, Hristiyan Kabala, Hasidizm, Frankizm gibi hareketler Kabala’nın etkisinde kalmıştır. Kabala, aynı zamanda Hristiyanlık, İslam, Batı ezoterizmi, New Age gibi diğer din ve felsefelerle de ilişkili olmuştur.

İslami görüşe göre, Kabala, Yahudiliğin tahrif edilmiş ve sapkın bir yorumudur. Kabala, Tevrat’ın asıl mesajını bozmuş, putperest ve şeytani öğretileri Yahudiliğe sokmuş, büyü ve sihir gibi haram ve zararlı uygulamaları meşrulaştırmıştır.

Kur’an, bazı Yahudilerin, kendi dinlerinin dışındaki kaynaklardan şeytani büyü öğretileri öğrendiklerini ve uyguladıklarını haber vermektedir. Allah, şöyle buyurur:

“Ve onlar, Süleyman’ın mülkü (nübüvveti) hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkâr etmedi, ancak şeytanlar inkâr etti. Onlar, insanlara sihri ve Babil’deki iki meleğe Harut’a ve Marut’a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: ‘Biz, yalnızca bir fitneyiz, sakın inkâr etme.’ demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu satın alanın, ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler; kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü; bir bilselerdi.” (Bakara, 2/102)

Bu ayetten anlaşıldığı üzere, Kabala, Allah’ın indirdiği kitaplara ve peygamberlere inanmayan, ahireti inkâr eden, insanlara zarar veren, aileleri bozan, fitne ve fesat çıkaran, şeytanın yolunu takip eden bir sapıklıktır.

İslam alimleri, Kabala’nın Yahudiliğin tahrif edilmiş ve sapkın bir yorumu olduğunu belirtmişlerdir. İbn Teymiyye, Kabala’nın, Yahudilerin, Tevrat’ı bozdukları gibi, Talmud’u da bozduklarını ve ona büyü, sihir, astroloji, numeroloji gibi şeytani bilgileri kattıklarını söylemiştir. İbn Teymiyye, Kabala’nın, Yahudilerin, Allah’ın indirdiği kitaplara ve peygamberlere inanmayan, ahireti inkâr eden, insanlara zarar veren, aileleri bozan, fitne ve fesat çıkaran, şeytanın yolunu takip eden bir sapıklık olduğunu ifade etmiştir

Kabala, Hristiyanlık ile de ilişkili olmuştur. Hristiyan Kabala, Yahudi Kabala’nın Hristiyan doktrinleriyle uyumlu hale getirilmeye çalışılan bir yorumudur. Hristiyan Kabala, Yahudi Kabala’dan farklı olarak, Mesih’in, Kutsal Ruh’un, Üçlü Birlik’in, İsa’nın doğumu ve çarmıha gerilişi gibi konuları ele alır

Kabala’nın en önemli özelliği, büyü ile yakından ilgili olmasıdır. Kabala, evrenin yaratılışı, yaratıcı güç ve yaratılan arasındaki ilişki, hayatın gizemleri, ruhun yapısı ve kader gibi konuları semboller, harfler, sayılar ve diyagramlar yoluyla açıklamaya çalışır.  Kabala’nın en bilinen diyagramı, yaşam ağacıdır. Bu diyagram, yaratıcı güç ile yaratılış alanı arasındaki on sefirot (emanasyon) adı verilen basamakları gösterir.

Kabala, Yahudilikte birçok akım ve yorumu etkilemiştir. Örneğin, Sabataycılık, Hristiyan Kabala, Hasidizm, Frankizm gibi hareketler Kabala’nın etkisinde kalmıştır. Kabala, aynı zamanda Hristiyanlık, İslam, Batı ezoterizmi, New Age gibi diğer din ve felsefelerle de ilişkili olmuştur.

Kabalanın kökeni nedir

Kabala, Yahudi mistisizminde ezoterik (gizemli) bir disiplin, düşünce okulu veya kurallar bütünüdür. ¹ Kabala, Yahudiliğin ilk yıllarına kadar uzanır ve Tevrat’ın ruhu ve içsel boyutu olarak kabul edilir.  Kabala, insan tarafından tasarlanmış bir teoloji değil, tersine Allah tarafından iletilen ve insanlar tarafından alınan ilahi bilgidir.

Kabala’nın kökeni konusunda farklı görüşler vardır. Bazı araştırmacılar, Kabala’nın Helenistik dönemde Grek felsefesinden etkilenerek ortaya çıktığını iddia ederler.  Bu görüşe göre, Kabala, Neo-Platonizm, Pitagorasçılık, gnostisizm, hermetizm gibi akımlarla ilişkilidir ve İbrani terimleriyle giydirilmiş bir Grek mistisizmidir.

Diğer araştırmacılar ise, Kabala’nın İbrani geleneğinin özgün bir ürünü olduğunu savunurlar. ⁵ Bu görüşe göre, Kabala, Adem Peygamber döneminden itibaren ilahi bir vahiy olarak insanoğluna ulaşmıştır.  Kabala, Yahudi peygamberler, bilgeler ve kutsal kişiler tarafından geliştirilmiş ve korunmuştur.

Kabala’nın sembolleri

Kabala, evrenin yaratılışı, yaratıcı güç ve yaratılan arasındaki ilişki, hayatın gizemleri, ruhun yapısı ve kader gibi konuları semboller, harfler, sayılar ve diyagramlar yoluyla açıklamaya çalışır.

Kabala’nın en bilinen sembolleri şunlardır:

  • Hayat Ağacı: Kabala’nın en bilinen sembollerinden biri olan Hayat Ağacı, yaratıcı güç ile yaratılış alanı arasındaki on sefirot (emanasyon) adı verilen basamakları gösterir. Her bir sefirot, farklı bir nitelik veya özellik taşır.
  • Davud Yıldızı: Davud Yıldızı, altı köşeli bir yıldız şeklindedir. İki eşkenar üçgenin birbirine geçmesiyle oluşur. Bu üçgenlerden biri yukarı, diğeri aşağı doğru işaret eder. Bu şekilde, yukarı ve aşağı, eril ve dişil, ateş ve su, ruh ve madde gibi zıt kutupları simgeler. Davud Yıldızı, aynı zamanda Yahudiliğin ve İsrail’in sembolüdür.
  • Menora: Menora, yedi kollu bir şamdan şeklindedir. Menora, Yahudi tapınağının kutsal eşyalarından biridir. Menora, yedi gün süren yaratılışı, yedi sefirotu, yedi gezegeni, yedi günü, yedi renkli ışığı ve yedi kutsal bayramı temsil eder. Menora, aynı zamanda Yahudiliğin ve Yahudi kimliğinin sembolüdür.

Kabala’da hangi kitaplar kullanılır

  • Zohar (Parlaklık)
  • Sefer Yetzirah (Yaratılış Kitabı)
  • Sefer ha-Bahir (Parıltı Kitabı)
  • Sefer ha-Zohar (Parlaklık Kitabı)
  • Sefer ha-Temunah (Resim Kitabı)
  • Pardes Rimonim (Nar Bahçesi)
  • Etz Hayim (Hayat Ağacı)

Kabala, Yahudiliğin ve diğer din ve felsefelerin tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Kabala, günümüzde de büyü, sihir, astroloji, numeroloji gibi konularla ilgilenenlerin ilgisini çekmektedir. Ancak, İslami görüşe göre, Kabala, Allah’ın indirdiği kitaplara ve peygamberlere inanmayan, ahireti inkâr eden, insanlara zarar veren, aileleri bozan, fitne ve fesat çıkaran, şeytanın yolunu takip eden bir sapıklıktır.

Kaynak:

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin