Devamı var:

A) Manzum eserleri:

 • Divan-ı İlahiyat
 • El-Fesayıh fi Tercemet-il-Levâyih (Tasavvufi bir eserdir)
 • Hest Behist
 • Gülsenâbad (Çiçeklerin karşılıklı konuşmalarıyla ilgili bir eserdir)
 • İbret-numâ
 • İrşâd-ül-Avvâm
 • Kitâb-ül-Hiyaz mın Sevbi Gamâm-ül-Feyyaz
 • Menâkib-i İmam-ı Azam
 • Menâsık-ı Hac (Hac için gerekli bilgileri ihtiva eder)
 • Mir’at-ül-Ahlak ve Muşevvık-ül-Esvak
 • Mir’at-ül-Esvak
 • Mevlid-i Nebî
 • Süleymân-nâme
 • Terceme-i İlâhi-nâme-i Şeyh Attâr
 • Terceme-i Mantık-ut-Tayr-i Şeyh Attâr
 • Terceme-i Pend-nâme-i Şeyh Attâr
 • Terceme-i Kaside- Burde’dir

B) Mensur (Neşir) eserler:

 • Cila-i Uyûnul-Arâiş-ül-Mühadara
 • Dairet-ül-Usûl
 • Dürer-ül Akaid (Ehl-i Sünnet itikadını açıklayan bir eserdir)
 • El-Câmı-un-Nüfus
 • Hüccet-i İlâhiyye
 • Kıssa-i Mûsâ ve Hızır
 • Letâyif-ül-Âyat ve Nüküs-ül-Beyyinat
 • Meclis
 • Menakib-i Cehar-ı Yâr-i Güzin (Sevgili Peygamberimizin dört halifesini anlatır. {Bedir yayınevi’nde basılmıştır, M.K.})
 • Menakib-i Numan
 • Menazil-ül-Arifin
 • Nakd-ül-Hâtır
 • Risâlet-i Emr-ı İlahi
 • Risâlet-ut-Te’vil
 • Şerh-i Gazeliyyat-ı Murad Han-ı Sâlis
 • Şerh-i Kavâid-ül-İ’rab il İbn-i Hisam
 • Şerh-i Kelimetu Kümeyl İbn-i Ziyad
 • Şerh-i Muhtasa-ül-Menâr
 • Umdet-ül-Edib fit-Teallumi vet-Te’dib (Farca gramer kitabıdır)

Şiirlerinde Şemsî mahlasını kullanan Şemseddin Sivâsi hazretleri divânındaki kıymetli şiirlerinde, dünyanın fâniliğini, Allah adamına talebe olmayı, Peygamber efendimizin sünnetine sıkıca sarılmayı, ilâhi aşkı ve şükrü anlatır.

Divânından seçme:

Nat-ı Şerif

Kapına geldi âsiler,

Şefâat Ya Resûlallah !

Suçunu bildi kâsiler,

Şefâat Ya Resûlallah !

Ne ettim ise ben ettim.

Yanıldım nefse zulm ettim,

Henüz suçum bilip geldim.

Şefâat Ya Resûlallah !

Ne ilmim var ne amelim,

Perişan cümle ahvâlim,

Vesveseyle dolu bâlim,

Şefâat Ya Resûlallah !

Bu Şemsî abd-i âbıktır,

Ne etsen ona lâyıkdir,

Veli yoldunda sadıktır,

Şefâat Ya Resûlallah !

Kaynak:

 • Evliyâlar ansiklopedisi
 • Hazırlayan: Muhammed Faruk
Benzer Konular:
İldenizliler Hakkında Bilgi

İLDENİZLİLER: Azerbaycan ve çevresinde hüküm süren atabeg hanedanı. Hanedanın kurucusu olan Şemseddîn ildeniz, Kıpçak Türklerinden idi ve Irak Selçuklu Devleti Devamını Oku

Milli Mücadele’de Gizik Duran ve Faaliyetleri

Milli Mücadele'de Gizik Duran ve Faaliyetleri / Prof. Dr. Remzi KILIÇ I. Dünya Savaşı Sonrası Durum ve Millî Mücadele’nin Başlaması: Devamını Oku

Mevlana Halid-i Bağdadi Hakkında Bilgi

Nakşibendiyye tarikatının Hâlidiyye kolunun kurucusu Mevlana Halid-i Bağdadi  1193’te (1779) Irak’ın Süleymaniye şehrine bağlı Karadağ kasabasında dünyaya geldi. “Şeşangost” (altıparmak) Devamını Oku

Seyyid Burhanüddin Muhakkık-ı Tirmizi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin şeyhi, Seyyid Burhânüddîn Hüseyn Muhakkık-ı Tirmizî (ö. 639/1241) 561 (1166) veya 565 (1169) yılında Tirmiz’de doğdu. Seyyid Devamını Oku

Güncelleme tarihi: 19 Aralık 2021

Avatar for Ergunca

Yorum yapın