Selçuklulardan Osmanlılara Medreseler ve Yönetim İlişkileri

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 17 Eylül 2021 Kerim Usta

KAYNAKÇA:

 • ADIVAR, A. Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, (Hazırlayan Aykut Kazancıgil – Sevim Tekeli), Remzi Kitabevi, (4. baskı), İstanbul, 1982.
 • AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, (7. baskı), İstanbul, 1999.
 • _______, , Türk Eğitim Tarihi, (12. baskı), Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2008.
 • ARIK, Feda Şamil, “Osmanlılarda Kadılık Müessesesi”, OTAM, S. 8, Ankara, 1997, (ss. 1-72).
 • ATAY, Hüseyin, Osmanlılar’da Yüksek Din Eğitimi, Dergah Yay., İstanbul, 1983.
 • BALTACI, Cahid, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1976.
 • BİNBAŞIOĞLU, Cavit, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, M. E. B., İstanbul, 1995.
 • ÇAĞATAY, Neşet, İslam Tarihi, T. T. K. Basımevi, Ankara, 1993.
 • ÇELEBİ, Ahmet, İslam’da Eğitim Öğretim Tarihi, (Terc. Ali Yardım), Damla Yay., İstanbul, 1983.
 • Defterdâr Sarı Mehmet Paşa, Devlet Adamlarına Öğütler, (Nesâyıhü’l-Vüzerâ ve’l-Ümerâ),     (Derleyen ve Çeviren Hüseyin Ragıp Uğural), İzmir, 1990.
 • ERGİN, Osman Nuri, Türk Maarif Tarihi, I-II, İstanbul, 1977.
 • GÜNGÖR, Erol, Tarihte Türkler, Ötüken Yay., İstanbul, 1997.
 • KAFESOĞLU, İbrahim, Türk Millî Kültürü, (8. baskı), Boğaziçi Yay., İstanbul, 1993.
 • KAZICI, Ziya, İslam Müesseseleri Tarihi, Kayıhan Yay., İstanbul, 1991.
 • KİTAPÇI, Zekeriya, Türkistan’da İslamiyet ve Türkler, Konya, 1988.
 • KOÇER, Hasan Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, M.E.B., İstanbul, 1991.
 • Koçi Bey, Koçi Bey Rsâlesi, (Sadeleştiren Zuhuri Danışman), M. E. B., İstanbul, 1993.
 • KURAN, Ercüment, Türkiye’nin Batılılaşması ve Millî Meseleler, (Derleyen Mümtaz’er           Türköne), T. D. V. Yay., (2. baskı), Ankara, 1997.
 • MERÇİL, Erdoğan, Müslüman -Türk Devletleri Tarihi, T.T. K. Basımevi, Ankara, 1993.
 • ÖZKAN, Salih, Türk Eğitim Tarihi, Tolunay Yay., Niğde, 1997.
 • ÖZTÜRK, Ali, Ötüken Türk Kitâbeleri, M. E. B., İstanbul, 1996.
 • PAKALIN, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, M. E. B.,     İstanbul, 1993.
 • TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk- İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1996.
 • TURHAN, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, M. Ü. İlâhiyat Fak. Vakfı Yay.,  İstanbul, 1987.
 • UĞUR, Ahmet, Epigrafi ve Paleografi, Erciyes Üni. Yay., Kayseri, 1994.
 • —————–, Osmanlı Siyâset-nâmeleri, Kültür ve Sanat Yay., ?, 1987.UNAN, Fahri, “Bir Alimin Hayat Hikâyesi ve Klâsik Osmanlı Eğitim Sistemi Üzerine”,OTAM, S. 8, Ankara, 1997, (ss. 365-391).
 • UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, T. T. K., Basımevi, Ankara, 1988.
 • YAKIT, İsmail, “Osmanlı İlmiye Teşkilâtı ve Şeyhülislamlar”, Türk Yurdu, C. 19-20, S. 148-149,        Ankara, 2000, (ss.174 -187).
 • YAZICI, Nesimi, İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, A. Ü. İlahiyat Fak. Yay., Ankara, 1992.
 • [1] Bakınız; Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul, 1964; Erol Güngör, Tarihte Türkler, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1997; Ali Öztürk, Ötüken Türk Kitabeleri, M. E. B. Yayınları, İstanbul, 1996.
 • [2] Bu eserler; Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, C. I-II, İstanbul, 1977; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, T. T. K. Basımevi, Ankara, 1988; Cahid Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1976; Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1983; Abdulhak Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, Remzi Kitabevi, (4. baskı), İstanbul, 1982; Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, (12. baskı), Ankara, 2008.
 • [3] Zekeriya Kitapçı, Türkistan’da İslamiyet ve Türkler, Konya, 1988, s. 175-176.
 • [4] Nesimi Yazıcı, İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1992, s. 99-106; Erdoğan Merçil, Müslüman -Türk Devletleri Tarihi, T.T. K. Basımevi, Ankara, 1993, s. 30.
 • [5] Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, (12. baskı), Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2008, s. 42.
 • [6] Akyüz, a.g.e., s. 42; İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, (8. baskı), Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1993, s. 373; Ziya Kazıcı, İslam Müesseseleri Tarihi, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 1991, s. 231.
 • [7] Akyüz, a.g.e., s. 43.
 • [8] Kafesoğlu, a.g.e., s. 373; Ahmet Çelebi, İslam’da Eğitim Öğretim Tarihi, (Terc. Ali Yardım), Damla Yayınları, İstanbul, 1983, s. 375.
 • [9] Kafesoğlu, a.g.e., s. 373.
 • [10] Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk- İslam Medeniyeti, (5. baskı), Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1996, s. 332.
 • [11] Ahmet Uğur, Osmanlı Siyâsetnâmeleri, Kültür ve Sanat Yayınları, (1. baskı), ?, 1987, s. 22-23.
 • [12] İsmail Yakıt, ”Osmanlı İlmiye Teşkilâtı ve Şeyhülislamlar”, Türk Yurdu, S. 148-149, Ankara, 2000, s. 174.
 • [13] Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), M.E.B., İstanbul, 1991, s. 9
 • [14] Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, (7. baskı), İstanbul, 1999, s. 55; Koçer, a.g.e., s. 10.
 • [15] Mehmet Zeki Pakalın,Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, M.E.B., İstanbul, 1993, C. II, s. 436;  Kazıcı, a.g.e., s. 248; Akyüz, a.g.e., s. 55.
 • [16] Kazıcı, a.g.e., s. 241.
 • [17] Salih Özkan, Türk Eğitim Tarihi, Tolunay Yay., Niğde, 1997, s. 52.
 • [18] Adıvar, a.g.e., s. 44; Yakıt, a.g.mk., s.174.
 • [19] Akyüz, a.g.e., s.56; Yakıt, a.g.mk., s.175.
 • [20] Akyüz, a.g.e., s. 57-58.
 • [21] Pakalın, a.g.e., C.II, s. 439; Yakıt, a.g.mk., s.175.
 • [22] İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilâtı, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1988, s. 33.
 • [23] Uzunçarşılı, a.g.e., s. 36-37.
 • [24] Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi, (Sadeleştiren Zuhuri Danışman), M.E.B., İstanbul, 1993; Defterdâr Sarı Mehmet Paşa, Devlet Adamlarına Öğütler,(Nesâyıh’ül-Vüzerâ ve’l-Ümerâ), (Derleyen ve Çeviren Hüseyin Ragıp Uğural), Kültür Bakanlığı Yayınları, İstiklal Matbaası, İzmir, 1990
 • [25] Uzunçarşılı, a.g.e., s. 1; Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 1994, s. 195 vd.
 • [26] Cavit Binbaşıoğlu, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, M.E.B., İstanbul, 1995, s. 10.
 • [27] Fahri Unan,”Bir Âlimin Hayat Hikâyesi ve Klâsik Osmanlı Eğitim Sistemi Üzerine”, OTAM, S. 8, Ankara, 1997, s. 368
 • [28] Koçi Bey, a.g.e., s. 19-23
 • [29] Pakalın, a.g.e., C. II, s. 598; Kazıcı, a.g.e., s.265.
 • [30] Feda Şamil Arık, ”Osmanlılar’da Kadılık Müessesesi”, OTAM, S. 8, Ankara, 1997, s. 13.
 • [31] Arık, a.g. mk., ss. 1-72; Osmanlılar’da kadılık hakkında fevkalâde doyurucu bilgi içermektedir; Ayrıca bakınız, Kazıcı, a.g.e., ss. 109-119.M yüksek
 • [32] Kazıcı, a.g.e., ss. 157- 182; Şeyhülislamlık hakkında geniş bilgi vermektedir. Ayrıca bakınız; Yakıt, a.g. mk., ss. 180-187.
 • [33] Ercüment Kuran, Türkiye’nin Batılılaşması ve Milli Meseleler, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, (2. baskı), Ankara, 1997, s. 52-54.
 • [34] Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, M. Ü.  İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1987, s. 143-144.
 • [35] Adıvar, a.g.e., s. 206; Kuran, a.g.e., s. 54-55.
 • [36] Uzunçarşılı, a.g.e., s. 255.
 • [37] Koçer, a.g.e., s. 27-28.
 • [38] Akyüz, a.g.e., s. 127; Koçer, a.g.e., s.37-38.
 • [39] Turhan, a.g.e., s. 162-163.
 • [40] Adıvar, a.g.e., s. 207-208.
 • [41] Binbaşıoğlu, a.g.e., s. 10.

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir