Sekine Duası Hakkında Bilgiler

Sekine Duası

Sekine Duası

 1. Niyet [ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek]
 2. İstiğfar [7 defa]
 3. Salavat-ı Şerife [ 7 defa]
 4. Allah-u Ekber [10 defa]Altı Esma (FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN)her ayetle beraber okunacak.[19 defa] yani besmele çekilir sonra [FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.]denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 defa tekrarlanır. Sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur. (6 esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.)

Sekine Duası Türkçe Yazılışı

 1. Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
 2. Ayet:Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
 3. Ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
 4. Ayet:İnnallahe kane tevvaben rahime
 5. Ayet:innallahe kane gafuran rahime
 6. Ayet:fe innallahe kane afüvven kadira
 7. Ayet:innallahe kane semian besira
 8. Ayet:innallahe kane alimen hakime
 9. Ayet:innallahe kane aleyküm rakibe
 10. Ayet:İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
 11. Ayet:ve yen surakellahu nesran azize
 12. Ayet:İnne hızballahi humül gâlibûn
 13. Ayet:innallahe huvel kaviyyül aziz
 14. Ayet:innallahe huvel ganiyyül hamid
 15. Ayet:Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
 16. .ayet:Hasbünallâhu veni’mel vekîl
 17. ayet:la yeh zünühümül fezeul ekber
 18. ayet:iyyake na’budü ve iyyake nestain
 19. Ayet:velhamdü lillahi rabbil alemin

Sekine Duası

Sekine Duasi Türkçe Meali

 1.  Güç işlerin kolay olması niyetiyle [ Talak-7]
 2. Cebbarları zelil kılmak, her istek için [Taha-111]
 3. Katı gönülleri yumuşatmak, düşmanların gönüllerine rikkat, kalplerine acıma hissi vermek için[Hadid-9]
 4. Tevbe kabulü ve mağfiret istemek [ Nisa-16]
 5. Tevbe kabulü ve mağfiret talebi [Nisa-23-106]
 6. Ehl-i kudretten af talebi için [Nisa-149]
 7. Duanın kabulü niyetiyle[ Nisa-58]
 8. Ehl-ilim olmak ve ulum-u Rabbaniye’ye vakıf olmak [ Nisa-11]
 9. Düşmanların hile ve aldatmalarından emin olmak için [Nisa-1]
 10. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması [ Fetih-1]
 11. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması [ Fetih-3]
 12. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması [ Maide-56]
 13. Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması [ Hud-66]
 14. Cenab-ı Hak’tan gına[zenginlik] ve rızıkta genişlik[Lokman-26]
 15. Düşmanların hilesinden emin olmak için [Tevbe-129]
 16. Düşmanların hilesinden emin olmak için [Al-i İmran-173]
 17. Def’i gam[keder ve hüznün gitmesi] için[Enbiya-103]
 18. Hüzünden kurtulmak için [Fatiha-5]
 19. Allah’ın verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için[Fatiha-2- Enam-45]

Sekine Duasındaki İsimler

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

 

Yorum yapın