Sayıların Yazılış Kuralları


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 10 Mayıs 2020 Kerim Usta

* Para tutarı, ölçü ve istatistik veriler rakamla yazılırken bunun dışında bulunan sayılar yazı ile yazılırlar. Örnek:”280 kilometre,4850 Lira,3500 Kişi,iki ay sonra” gibi…

* Saat hem rakamla hem de yazı ile yazılabilir.
Örnek:”21.30’da,saat dokuzu beş geçe” gibi…

* Dört veya daha çok basamaklı sayıların rahat okunması amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir.
Örnek:”2 milyar 100 milyon kişi, 3 bin 255 kalem” gibi…

* Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.
Örnek:”iki yüz, üç yüz altmış beş ” gibi…

* Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır.“650,89 (altıyüzelliTL,seksendokuzkr.)” gibi..

* Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz.
Örnek:”%25, ‰50 “gibi…

* Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır.
Örnek:” altmışaltı, ellibir, yirmibir” gibi…

* Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların nu­maralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır.
Örnek:” II. Dünya Savaşı; XX. yüzyıl; III. Selim” gibi…

* Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.
Örnek:”4.567, 326.197, 49.750.812″ gibi…

* Sayılarda kesirler virgülle ayrılır.
Örnek:”15,2 (15 tam, onda 2); 5,26 (5 tam, yüzde 26) vb…

* Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösteril­mesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.
Örnek:”15., 56., XX.; 15’inci, 56’ncı” vb.

* Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz.
Örnek:” 8.’inci değil 8’inci, 2.’nci değil 2’nci” gibi…

* Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.
Örnek:”2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer” gibi…

 

Kaynak
* TDK sözlük kaynaklarından yararlanılmıştır.

Konuyu Paylaş

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...