Şair Zeynep Hanım Hakkında Bilgi

Şair Zeynep Hanım Hakkında Bilgi

Şair Zeynep Hanım (öl.1474), Fatih devrinde Amasya’da yetişen iki kadın şairden biridir. Kadı olan babasından devrinin ilimlerini, Arapça ve Farsçayı öğrenen Zeynep Hanım, musikide de bilgi sahibidir. Onun tezkirelerde Fatih adına düzenlediği belirtilen Divan’ı ele geçmemiştir.

Şeyhî’ye nazireler yazmış olan Zeynep Hanım’ın tezkirelerde verilen örneklerden sade ve samimî şiirler yazdığı anlaşılmaktadır. Sehî’nin yer verdiği,

Şehâ bu sûret-i zîbâ sana Hak’dan hidâyetdür
Sanasın sûre-i Yûsuf cemâlünden bir âyetdür

Senün hüsnün benüm ışkum senün cevrün benüm sabrum
Bular her dem-be-dem artar dükenmez bî-nihâyetdür

beyitlerine göre, şarkıya ve musikiye yönelen kıvrak, uçarı, akıcı ve neşveli bir dili vardır. Şiirlerinden anlaşıldığına göre Zeynep Hanım, döneminde şiir ve edebiyat kültüründe önde gelen ve gelecekte unutulmamak düşüncesinde olan bir şairdir. Zeynep Hanım’ı kadın şair olarak Mihrî Hatun (öl. 1506) izlemiştir.

Zeynep Hanım’ın bir gazeli

Keşf it nikâbunı yiri gögi münever it
Bu âlem-i anâsırı Firdevs-i enver it

İki cihânda kalmamışam nesneye hemîn
Yâ Rab Habîbünün bana vaslın müyesser it

Depret lebüni cûşa getür havz-ı kevseri
Anber saçunı çöz bu cihânı mu‘attar it

Yârâ yolunda ışk ile derdünden öleni
Kim dir sana ki hecr ile cânın mükedder it

Hattun berât yazdı sabâya didi ki tîz
Var mülket-i Hıtâ ile Çîn’i musahhar it

Âb-ı hayât olmayıcak kısmet iy gönül
Bin yıl gerekse Hızr-ıla seyr-i Sikender it

Zeyneb çü dost zülfi bigi târmârsın
Dîvâne olma şi‘rüni dîvân u defter it

Kaynak:

  • Anadolu Üniversitesi-XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et