Şair Yazıcıoğlu Mehmed Hakkında Bilgi

Yazıcıoğlu Mehmed Hakkında Bilgi

Şair Yazıcıoğlu Mehmed

Doğum tarihi hakkında tam bir bilgiler ne yazık ki bulunamamıştır. Osmanlı kültür hayatının temel eserlerinden Muhammediyye’nin müellifi Yazıcıoğlu Mehmed ile kardeşi Ahmed-i Bîcan Sultan II. Murad devrinde yaşayan Osmanlı din, kültür ve tasavvuf hayatının önemli şahsiyetlerindendir.

Yazıcıoğlu, çilehânesinde zikir ve ibadetle meşgul olduğu sırada bazı yakınlarının kendisinden Hz. Peygamber hakkında bir kitap kaleme almasını istediklerini, daha önce birçok siyer ve mevlidin yazılmış olduğunu söyleyerek bu teklifi kabul etmediğini, ancak rüyasında Resûlullah’ı görüp ondan, “İçir hikmet şarâbın ümmetime / Sözümü söyle halka âşikârâ” emrini alınca eseri yazmaya başladığını belirtir.

Muhammediyye 853 Cemâziyelâhirinde (Ağustos 1449) Gelibolu’da tamamlanmıştır. Ölüm tarihinin 855/1451 olduğu tahmin edilmektedir.

Eseri:

  • Muhammediye:

Osmanlı dinî-tasavvufî kültürünün oluşmasına katkıda bulunan manzum eseridir. Muhammediyye’nin bazı nüshaları hattatlar tarafından özellikle nesih hattıyla yazılmış ve tezhip edilerek ciltlenmiştir. Bunun yanında cennet, cehennem, arş, kürsü, livâü’l-hamd, Mekke, Medine, Kâbe ve Mescid-i Nebevî ile ilgili şekil ve çizimlerin eklenmesi eseri dinî halk resimciliği açısından değerli kılmaktadır.

Değişik konulardaki manzumelerden oluşan Muhammediyye üç bölümde incelenebilir.

1. Yaratılışla ilgili kısım (1-1413. beyitler).

2. Siyer-mevlid bölümü (1414-4756. beyitler).

3. “Fasl fî eşrâti’s-sâa” başlığından itibaren gelişen kısım (4757-8765. beyitler).

Kaynak:

  • İslam Ansiklopedisi-Muhammediye
  • Anadolu Üniversitesi-XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Yorum yapın