Şair Neşri Hakkında Bilgi

Şair Neşri Hakkında Bilgi

Şair Neşri

Neşrî mahlası olup asıl adı bilinmemektedir. Karamanlı ve Sultan Selim’in hizmetlilerinden olduğu bilinmektedir. Bursa şer‘iyye sicillerine dayanarak tam adının Hüseyin b. Eyne Bey olabileceği belirtilir.

Şuarâ tezkirelerinde sadece Neşrî diye geçen müellif kaynaklarda bazan Mevlânâ Neşrî ve XIX. yüzyıldan itibaren Mehmed Neşrî adıyla zikredilir. Tahsilini Bursa’da tamamladığı ve uzun yıllar burada ikamet ettiği kesindir. Mevlânâ sıfatı ilmiye mensubu olduğunu gösterir.

II. Murad döneminde Bursa subaşılığı yapan Koca Nâib’in meclislerinde bulunduğu ve 1481’de Fâtih Sultan Mehmed’in ölümünün ardından çıkan hadiselere şahit olduğu anlaşılır.

Eserinden, II. Bayezid’in son zamanlarında Bursa’da Sultâniye Medresesi’nde müderrislik yaptığı çıkarılabilirse de Fâtih’in ölümü sırasında “sâhib-i ayârın” çadırında bulunduğunu belirtmesi kendisinin bürokrasiyle de ilgili olduğu zannını verir. O devirde ilmiye ile bürokrasinin iç içeliği sebebiyle her iki görevi de yapmış olabilir.

Muhtemelen Kanûnî Sultan Süleyman’ın cülûsunu müteakip 926 (1520) veya 927’de (1521) vefat etmiştir. Bursalı Mehmed Tâhir’e göre Bursa’da Mevlevî Süleyman Efendi’nin yanındaki mezarı yol genişletmeleri sırasında harap olmuştur .

Neşrî’nin en önemli eseri Kitâb-ı Cihannümâ adlı tarihidir.

Kaynak:

  • İslam Ansiklopedisi -NEŞRÎ (33 cilt sayfa 20-22)

Yorum yapın