Ramazan-ı Şerif İçin Dua

Ramazan-ı Şerif İçin Dua

Ramazan-ı Şerif İçin Dua

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHIYM,

 • Allâhümme inni es’elüke bismikel hüsna. Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh
 • Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an
 • Yâ Rahiym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıymâ
 • Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin
 • Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm
 • Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk
 • Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm
 • Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz
 • Yâ Aziyz
 • ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ
 • Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir
 • Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn
 • Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil erham
 • Yâ Bâriül Musavvir
 • Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin
 • Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr
 • Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd
 • Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin
 • Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû
 • Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm
 • Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd
 • Yâ Haliym innehû le aliymün haliym
 • Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ
 • Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym
 • Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb’ase
 • Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir
 • Yâ Bâis, innellâhe yeb’asü men fil kubûr
 • Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn
 • Yâ Vâris, Ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard
 • Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz
 • Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey’in şehiyd
 • Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü
 • Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa
 • Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ
 • Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb
 • Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm
 • Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ
 • Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ
 • Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü’miniynel kıtâl
 • Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd
 • Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn
 • Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ
 • Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym
 • Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym
 • Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn
 • Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey’in kadiyr
 • Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym
 • Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk
 • Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ
 • Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş
 • Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh
 • Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ
 • Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk
 • Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym
 • Yâ Vitr, veş şef’ı vel vetr
 • Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ
 • Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn
 • Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd
 • YâMennân, be lillâhü yemünnü aleyküm
 • Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm
 • Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad
 • Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn
 • Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ’
 • YÂ Bedi’, bediy’as semâvâti vel ard
 • Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh
 • Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym
 • Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta’melûne muhıyt
 • Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk
 • Yâ Samed, Allâhüs samed
 • Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey’in hasiba
 • Yâ Nasıyr, ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr
 • Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma
 • Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih
 • Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl
 • Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad
 • Yâ Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr
 • Vel lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym.

MANASI:

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile

 • Ey Rabbim! Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum
 • Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur
 • Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan sensin
 • Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim!
 • Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim!
 • Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir.
 • Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır
 • Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim
 • Ey Aziz ve Hakim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak sana aittir
 • Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan var etmek ancak sana aittir
 • Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren Sensin
 • Zat’ına karşı söylenen sözlerden beri olan, evvel, ahir, zahir, batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin
 • Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim!
 • Ey her görünende birliği gayet açık, zahir ve batın olan Rabbim!
 • Ey her şeyi ayakta tutan, mutlaka adaletin sahibi, zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim!
 • Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur
 • Hay ve Kayyum olan Rabbim!
 • Ey ilmiyle herşeyi kuşatan! Sen herşeyi bilen ve işitensin!
 • Ey herşeyi gören, mutlak surette kulların hert haline nigahban olan Rabbim!
 • Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle herşeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin
 • Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak Sendedir
 • Her şeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin
 • Ey herşeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır
 • Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen dirilteceksin
 • Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin
 • Ey mülkün yegane sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin
 • Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin
 • Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin
 • Ey yoktan varden! Yoku var, varı yok eden Allah’ım!
 • Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin
 • Ey tevbeleri, yakarmaları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin
 • Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin
 • Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle
 • Ey her şeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kafisin
 • Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin
 • Ey bakıp gözeten Allah’ım Savaşta mü’minleri gözetip muvaffak kılan sensin
 • Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin
 • Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak Sen’sin
 • Ey Ğaniy! Zengin olan ancak Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında fakirdir.
 • Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah’’m! Şükredenleri ancak bilen sensin
 • Ey yoktan var eden Allah’’m! Yoktan var eden ve bilen sensin
 • Ey hazinelerinden ihsan eden Allah’’ım! Sen, senin için ihsanda bulanan kullarını seversin
 • Ey Kadir olan Allah’ım! Her şeye kadir olan sensin
 • Ey her şeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin
 • Ey yücelten! Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan sensin
 • Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, arşın sahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir
 • Ey büyük olan Allah’ım! Yüce ve en büyük olan Sen’sin!
 • Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatın gerçek hakkını veren Melik Sen’sin
 • Ey iyilik edenleri seven Allah’ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan Sen’sin
 • Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden Sen’sin
 • Ey günahları bağışlayan Allah’ım! Affedenlerin en hayırlısı Sen’sin
 • Ey Hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamd olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir
 • Ey ihsan edici Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi Sen’sin
 • Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka her şey fani, yalnız Sen Baki’ sin. Celal ve İkram sahibi Sen’sin
 • Ey bir olan Allah’ım! Tek olan ancak Sen’sin
 • Ey güçlü olan Allah’ım! Güçlü olan, rızık veren ancak Sen’sin
 • Ey yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola götürecek Sen’ sin
 • Ey en güzel Yaratıcı Allah’ım! Yerleri ve gökleri yaratan Sen’sin
 • Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen alemleri bilen Sen’sin
 • Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı veren ve bilen Sen’sin
 • Ey her şeyi kudreti ile ihata eden Sensin
 • Ey hükmün sahibi Allah’ım! Gerçek adil hükmü veren Sen’sin
 • Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allah’ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin
 • Ey yardım eden Allah’ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevlasın
 • Ey Kainatı kudret elinde tutan Allah’ım! Her şey Sen’in kudret elindedir
 • Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’ım! Kulları öldürmek de, Sen’in kudret elindedir
 • Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük Sen’sin
 • Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış, doğrulmamış Allah’ım! Sen’in eşin ve bir benzerin yoktur
 • Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın
 • Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür.

 

Yorum yapın