Ramazan-ı Şerif Duası

Ramazan-ı Şerif Duası

Ramazan-ı Şerif Duası

Hazreti Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sırtını mihraba verip oturmuştu. Cebrâil aleyhisselâm içeri girip selâm verdi. Buyurdu ki:

“Ya Muhammed sallallahu Teâlâ aleyhi ve sellem Allah sana selâm etti. Bu duâyı sana ve senin ümmetine hediye gönderdi ve hem buyurdu ki: “Ben azimuşşan bu duâyı arş-ı a’zam sağında bu cihânı yaratmazdan beşyüzyıl evvel yazdım” dedi. İmdi her kim bu duâyı Ramazan ayının evvelinde veya ortasında, ya âhirinde Cuma gecesi hayırlı bir niyet için okursa Allahu Teâlâ: bu benim has kulumdur, ol kulumun her ne türlü hâceti varsa reva kılarım “dedi. Hem de ol kişi kâdir gecesine erişir. Bu duâ berekâtına dahi Hak Teâlâ yerde ve gökte yetmiş bin melek yaratmıştır. Bu feriştehter durmadan tesbihler ve tehliller ederler, sevabını bu duâyı okuyan kişiye yahut okutan veya yazdırana, götürene bağışlamaktadır. Her kim bu duâyı Ramazan ayının her cuma gecesi veyahut gündüzleri okusa veya okutsa, ya götürse, ya dinlese Allahu Teâlâ: “Her ne türlü hâceti varsa reva ederim ” dedi.

Ya Muhammed (s.a.v.) cümle mahlûkatı beşer kabrinden kalktıkta üryan olsa gerektir. Ol vakit bu duâyı Ramazanı şerife ta’zim için okuyan kimseler melekler cennetinde libaslar götürüp giydirseler gerektir ve dahi o yetmiş bin melek ellerinde inciden kadehler içlerinde türlü şerbetler bulunmakta ve üzerlerinde ” La ilahe illallah Muhammedün Resûlullah “yazılı mühürlerle kapanmaktadır. Melekler çağrışıp:
Bu hediye ve bu ikram filân oğlu filanındır, Ramazan-ı şerif ayına ta’zımeten ve hürmeten bu duâ-i şerifi her gün veya cuma günleri ve geceleri okudu veya okuttu, veya dinledi, yahut götürdü idi, bu nimetleri ol kimseye Hak Teâlâ gönderdi.” derler.

Hazreti Peygamber aleyhisselâm buyuruyor ki: Benim ümmetimden her kim bu duâyı Ramazan ayında on kere okursa ona cennete girmek nasip olur. Hiç olmazsa ömründe bir kere okusunlar. Hak Teâlâ yetmiş bin melaike yaratıp ol meleklerin cümlesi tesbih ve tehlil okuyup sevabını bu duâyı ta’zimen okuyanlara bağışlasa gerektir. Bu duâyı okuyanlar Mevlânın izniyle cennete girmeleri gerektir. Bu duânın bereketi, bu duânın fazileti pek çoktur. Biz muhtasar kıldık şek olunmaya.

Ramazan-ı Şerif Duası

Bismillâhirrahmânirrahim

Allahümme inni es’elüke biesmaikelhüsna. Ya Allahü, fa’lem ennehü la ilâhe he illallah. Ya rahmanü, errahmanü allemelKur’ân. Ya rahimü, vekanallâhü gafuren rahima. Ya mâliku, mâliki yevmiddin. Ya kuddusü elmelikül hakkulmübin. Ya selâmü, vallâhü yed’ü ila darisselâm. Ya müminü, elmü’minül müheymünül azizül cebbarül mütekkebir. Ya azizü, ve kânallâhü azizen hekima. Ya hâliku, fetebarekallâhü, fil erhami. Ya evvelü hüvel evvelü vel âhirü zevvâhirü velbâtın. Ya şekûrü inne rabbeka legafurun şekur. Ya gafuru vallâhü gafurun rahim. Ya vedudu ve hüvel gafurulvedut. Ya zâhiru vezzâhirü, vel batın. Ya kaimü, kaimen bilkıstı lâ ilâhe illâ hu. Ya hayru allâhü lâ ilâhe illâ hüvelhayyül Kayyûm. Ya semîu ve hüvessemiul alimü. Ya basirü, innallahe basirün bil ibad. Ya hakimü ve kânal ahü azizen hakima. Ya kerimü innellahe lâganiyün kerim. Ya kadirü ve hüvel kadiru alâ en yeb’ase aleyküm. Ya muktedirü inde melikin muktedir. Ya bâisü innellahe yeb’asü men filkubur. Ya rezzaku, vallâhü hayrürrazikîn. Ya vârisü ve lillâhi mirassessemâvâti vel’ard. Ya kaviyyü şey’in şehid. Ya mübdiü, ya muidü innehu hüve yübdiü ve yûid. Ya tevvabü innehu kâne tevvaba. Ya vehhabü, inneke entelvehhab. Ya celilü, zülcelüli vel ikram. Ya cemilü, fasbir sabren cemilâ. Ya vekilü ve kefa billâhi vekilâ. Ya kâfi ve kefallâhü’l mü’minînel kıtâl. Ya veliyyü ve hüvvel veliyyülhamîd. Ya rabbellâlemin. Ya ganiyyü, vellahül ganiyyü ve entmül fukara. Ya şâkiru, innellahe şakirun alîm. Ya hallaku öi hüvel hallakul alîm. Ya muhsinu vallâhü yuhibbul muhsinin. Ya kâdiru, vallâhü alâ külli şey’in kadir. Ya müfaddalü, vallâhü zülfazlil azîm. Ya mü’minü ve yütimmü nimetehû aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekîm. Ya muizzu, tuizzu men teşûu. Ya müzillü tüzillü men teşâu. Ya râfiu, râfiudderecâti. Ya şefiu, men zellezî yeşfeu indehü illâ biiznihî. Ya kebîru innallahe kâne aliyyen kebîrâ. Ya Hakku, veTeâlâllahu’l melikü’l hak. Ya berru, innellahe hüvelberrür rahîm. Ya vitru, veşşefî, velvetr. Ya gaffaru, innehu kâne gaffarâ. Ya gâfiru ve ente hayyül ghafirîn. Ya hamîdü, tenzîlün min hakîmin hamîd. Ya mennâhü, belillâhü yemünnü aleyküm. Ya bâki ve yebkâ vechü rabbiki. Ya ehadü, kulhüvallâhü enad. Ya samadü, Allâhüssamed. Ya metînü hüver rezzaku zilkuvvetil metin. Ya hâdî, innellâhe yehdî men yeşa ya bedîu, bediussemevâti vel ard ya hâlimü ve hüve bikülli şey’in alim. Ya halima, halimül gaybi veşşehâdeti.

Ya fettâhu, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakki ve ente hayrülfâtihîn. Ya mübînü innâ fetahnâ leke fethan mübînâ. Ya muhîtu, vallâhü bimâ ta’melhune muhît. Ya kadiyyü, vallâhü yekdî bilhak. Ya hasibü vekâhallâhü alha külli şey’in hasîbâ. Ya nâsiru, nimel Mevlâ ve nimen nasîr Ya vasîu ve kânellahu vâsian alîma Ya kâhıru ve huvel kâhıru fevka ibâdihi. Ya ghafıru, innellahe yağfiruzzûnübe cemîâ Ya tâhiru, innellahe yuhibbul mutetahhirîn. Ya men leyse lehu mislun ve lâ şebîhun fil’ard ve lâ fissemâi ve huvessemmiul alîm. Ve lâhavle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.
Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihitayyıbinet tâhirîn birahmetike ya erhamerrâhimîn. Vel hamdü lillhahi rabbilâlemîn.
Bu duâ Ramazanın herhangi bir Cuma gecesinde okunursa çok büyük sevabı vardır.

“Ramazan-ı Şerif Duası” üzerine 2 yorum

    • Konu 2012 olunca kaynaklar kaybolmuş biz kaynak olmuşuz… Hangi kitaptan toparladığımızı kaynak olarak vermeyi ilk yılların heyecanı ile unutunca böyle olabiliyor. Aklımızın bir kenarına koyduk sayende.

      Cevapla

Yorum yapın