Osmanlı Kronolojisi

Son Güncelleme Zamanı:

Daha önce 2013 yılında açılan konu üzerindeki hatalar giderilerek mobil uygulamalarda da rahat okunabilecek şekilde tekrar güncelleme yapılmıştır.Kerim Yarınıneli

1299 – Söğüt’de Osmanlı’nın Osman Gazi tarafından kurulması
1300 – Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.
1300 – Yenişehir’in başşehir yapılması.
1302 – Koyunhisar Muharebesi Osman’ın bölgede karizmatik lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun
kuruluşu (Devlet-i Aliyye, Halil İnalçık)
1302 – Köprühisar’ın Fethi
1303 – İznik kuşatması
1303 – Marmaracık Kalesi’nin Fethi
1306 – Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin ferthi.
1306 – İlk askeri antlaşma
1307 – İznik’in sıkıştırılması ve Yalova akını.
1308 – İmralı Adası’nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası’na dayanmaları.
1308 – Koçhisar’ın Fethi
1313 – Harmankaya Tekfuru Köse Mihail’in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.
1326 – Orhan Gazi’nin tahta geçişi
1326 – Bursa’nın Osmanlılar tarafından alınışı
1331 – İznik’in Osmanlılar tarafından alınışı
1331 – İlk Osmanlı medresesinin İznik’te Orhan Gazi tarafından kurulması
1334 – Karesi Beyliği’nin ilhakı
1337 – Kocaeli’nin Fethi
1346 – Orhan Gazi’nin Kantakuzenos’un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
1349-1352 – Bizans’a yardım için Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi ve Çimpe Kalesi’nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
1352 – Osmanlılar’ın Cenevizliler’e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
1354 – Gelibolu’nun Osmanlılar tarafından alınışı
1362 – Orhan Gazi’nin vefatı ve I. Murat’ın tahta çıkışı
1362 – İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri
1362 – Kadıaskerliğin teşkili
1363 – Pençik Kanununun çıkışı
1364 – Sırpsındığı Savaşı
1366 – Gelibolu’nun Osmanlıların elinden çıkışı
1371 – Çirmen Savaşı
1376 – Bulgar Krallığı’nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
1377 – Gelibolu’nun Osmanlılar’a iadesi
1385-1386 – Niş ve Sofya’nın Osmanlılar tarafından alınışı
1388 – Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü
1389 – I. Kosova Savaşı
1389 – I. Murat’ın ölümü, Yıldırım Bayezid’in tahta geçişi
1390 – Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
1390 – Karaman Seferi, Konya’nın kuşatılması
1390 – Gelibolu tersanesi’nin inşası
1391 – İstanbul’un kuşatılması
1396 – Niğbolu Savaşı
1397-1398 – Karaman Beylerbeyliği’nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
1398 – Kadı Burhaneddin’in ölümü
1398 – Karadeniz beyliklerinin ilhakı
1400 – Bursa’da I. Bayezid tarafından Ulu Cami’nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü’ş-şifa’sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
1402 – Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid’in esir düşmesi
1402 – 1413 – Fetret Devri, iç karışıklıklar
1409 – Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı’nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü’n-Necat adlı eserin yazılışı
1411 – I. Mehmed’in tahta çıkışı
1413 – I. Mehmed’in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
1416 – Şeyh Bedreddin isyanı
1416 – Macaristan Seferi
1417 – Avlonya’nın fethi
1418-1420 – Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
1419-1424 – Bursa’da Hacı İvaz’a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami’nin yaptırılması
1421 – Çelebi Mehmed’in ölümü ve II. Murad’ın tahta geçişi
1422 – Mustafa Çelebi’nin (Düzme) bertarafı
1422 – Osmanlılar tarafından yapılan ilk kapsamlı İstanbul Kuşatması
1425 – Molla Fenari’nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
1425 -1426 – Tekeoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
1427-1428 – Germiyanoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
1430 – Selanik’in Fethi
1432 – Fatih Sultan Mehmed’in doğumu
1434 – Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii’nin yaptırılması
1439 – Semendire’nin Osmanlılar tarafından alınışı
1444 – II. Murat’ın tahttan çekilişi, II. Mehmed’in tahta geçişi ve Varna Savaşı
1445 – II. Mehmed’in tahttan çekilişi ve II. Murad’ın ikinci defa geçişi
1447 – Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii’nin yaptırılması
1448 – II. Kosova Savaşı
1451 – II. Murad’ın ölümü ve II. Mehmed’in ikinci defa tahta geçişi
1453 – İstanbul’un fethi, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi
1453 – Enez’in Fethi
1454 – II. Mehmed’in Birinci Sırbistan Seferi
1455 – II. Mehmed’in İkinci Sırbistan Seferi
1455 – Boğdan Voyvodalığı’nın Osmanlı’ya bağlılığını bildirmesi
1456 – II. Mehmed’in Üçüncü Sırbistan Seferi, Belgrad kuşatmasının başarısız olması
1458 – II. Mehmed’in Birinci Mora Seferi, Atina’nın Fethi
1459 – II. Mehmed’in Dördüncü Sırbistan Seferi, Başkent Semendire’nin Fethi ve Sırbistan’ın tamamen ilhakı
1460 – II. Mehmed’in İkinci Mora Seferi, Mora’nın Fethi
1461 – Trabzon Rum İmparatorluğu’nun Osmanlılar tarafından yıkılışı
1461 – Candaroğulları Beyliği’nin ilhakı
1461 – Cenevizlilerden Amasra’nın alınışı
1462 – II. Mehmed’in Eflak Seferi, Eflak’ın tekrar Osmanlı idaresine girmesi
1463 – Osmanlı-Venedik Savaşı’nın başlaması
1463 -1470 – İstanbul’da Fatih Külliyesi’nin inşaası
1463 – II. Mehmed’in Birinci Bosna Seferi, Bosna’nın Fethi
1464 – II. Mehmed’in İkinci Bosna Seferi, Bosna’nın fethinin tamamlanması
1466 – II. Mehmed’in Karaman seferi
1466 – II. Mehmed’in Birinci Arnavut Seferi seferi
1467 – II. Mehmed’in İkinci Arnavut Seferi seferi
1468 – Karamanoğulları Beyliği’nin Osmanlılar tarafından yıkılışı
1468 – II. Mehmed tarafından İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın tesisi
1470 – Eğriboz’un Fethi, Ağrıboz adasının fethi
1470 – Kıreli Muharebesi, Akkoyunlular’a karşı zafer
1473 – Otlukbeli Savaşı’nda Akkoyunlu ordusuna karşı zafer
1475 -Fatih Sultan Mehmet döneminde ,Gedik Ahmet Paşa tarafından Kırım’ın Fethi
1475 – Başarısız Boğdan seferi
1476 – Boğdan seferi, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı
1478 – II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
1478 – II. Mehmed’in Üçüncü Arnavut Seferi seferi, Arnavutluğun tamamen fethi
1479 – Korfu hariç tüm İyonya adalarının fethi
1479 – Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih’in Venedikliler’e Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
1480 – Otranto Seferi
1480 – Başarısız Rodos Kuşatması
1480 – Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
1481 – Mısır seferine çıkan II.Mehmed’in ölümü ve II. Bayezid’in tahta çıkışı
1481 – 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
1482 – Cem Sultan’ın mağlubiyeti, Rodos’a ilticası
1483 – Morova Seferi ve Hersek’in ilhakı
1484 – Boğdan Seferi ve Kili ile Akkirman’ın fethi
1485 – Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
1486 – Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
1488 – Sultan II. Bayezid tarafından Edirne’de Bayezid Darü’ş-şifası’nın yapımı
1489 – Memlüklere karşı toprak kaybı
1491 – Osmanlı-Memlük Barışı
1492 – Macar Seferi
1492 – İspanya’dan çıkarılan Yahudiler’in de Osmanlı Devleti’nin himayesine girmesi
1494 – Şehzade Süleyman’ın doğumu
1495 – Macarlarla mütareke, Cem Sultan’ın ölümü
1497 – İlk Rus elçisinin İstanbul’a gelişi
1498 – Lehistan Seferleri
1499 – Venedik Harbi
1500 – Modon, Navarin ve Koron’un alınışı
1502 – Venedikle sulh
1508 – Çaul seferi
1509 – Diu seferi
1511 – Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
1512 – II. Bayezid’in tahttan çekilişi, I. Selim’in tahta geçişi
1514 – Çaldıran Savaşı, Tebriz’e giriş
1516 – Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı
1517 – Ridaniye Savaşı ve Kahire’ye giriş
1517 – Haremeyn’in himaye altına alınması
1517 – Piri Reis’in Mısır’da Sultan Selim’e ilk dünya haritasını sunması
1519 – Celali isyanları
1519 – Cezayir’in iltihakı
1520 – I. Selim’in vefatı, I. Süleyman’ın tahta geçişi
1521 – Belgrad’ın fethi
1521 – Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması
1522 – Kanuni Sultan Süleyman’ın validesi, Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa’da bimaristan inşa edilmesi
1522 – Rodos’un fethi
1524 – Mısır’da Hain Ahmed Paşa isyanı, Kazan Hanlığı’nın Osmanlı’ya tabiiyeti
1525 – İlk Fransız elçisi İstanbul’da
1526 – Mohaç Savaşı
1527 – Bosna’nın fethi’nin tamamlanması
1528 – Piri Reis’in Kanuni Sultan Süleyman’a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
1529 – Viyana kuşatması, Budin’in geri alınışı, Barbaros Hayreddin Paşa’nın Marsilya’ya çıkması
1532 – Alman Seferi, Kanuni’nin Graz’ı fethi
1533 – Osmanlı Almanya arasında İstanbul Antlaşması
1533-1534 – Barbaros’un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği’ne tayini
1534 – Osmanlı-İran Savaşı’nin açılışı, Tebriz’e ikinci defa giriş ve Bağdat’ın alınışı
1534 – Şeyhülislam İbn-i Kemal’in ölümü
1535 – Tunus’un kaybedilişi
1536 – Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
1536 – Veziriazam İbrahim Paşa’nın idamı
1537 – Körsof-Avlonya seferi
1537 – Avusturyalılara ve Macarlara karşı Vertizo Zaferi
1538 – Preveze Zaferi
1538 – Hadım Süleyman Paşa’nın Hint Seferi, Aden ve Hadramut’un alınışı
1540 – Venedik ahidnamesindeki Karadeniz’de ticaret imtiyazının kaldırılması
1541 – Budin’in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
1543 – Estergon ve Szekesfehervar’ın fethi
1547 – Osmanlı-Habsburg Sulhü
1547 – Avusturyalılar’a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
1548 – 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı
1550 – Süleymaniye Külliyesi’nin inşaası
1551 – Trablus Kuşatması
1553 – Piri Reis’in ölümü
1553 – Fransa ile İstanbul Antlaşması ve Fransa’nın Alman tehdidine karşı himaye altına alınması
1553 – 1554 – Turgut Reis’in Akdeniz seferi, Korsika’yı fethi
1553 – 1554 – Nahcıvan Seferi
1555 – İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması
1555 – Kanem-Bornu devletiyle ticaret antlaşması
1557 – Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas’ın fethi
1559 – Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid’in yenilerek İran’a sığınması
1560 – Cerbe Savaşı’nda Osmanlı Donanmasının İspanyollara karşı zafer kazanması
1562 – Osmanlı Almanya arasında 1547 antlaşmasının yenilenmesi
1565 – Başarısız Malta kuşatması
1565 – 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
1566 – Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi: Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim’in tahta geçişi
1566 – Sakız adası’nın fethi
1567 – Yemen isyanı
1568 – Osmanlı ve Almanya arasındaki antlaşmanın tekrar yenilenmesi
1568 – yeniden Yemen’in fethi
1569 – Astarhan seferi
1569 – Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
1570 – Kıbrıs Seferi
1571 – Kırım Hanı 1.Devlet Giray’ın Moskova’yı fethi
1571 – İnebahtı hezimeti, Kıbrıs’ın fethi.
1573 – Lehistan’ın himaye altına alınışı
1574 – Tunus’un fethi
1574 – II. Selim’in vefatı ve III. Murad’ın tahta geçişi
1575 – Edirne’de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii’nin inşası
1576 – Kanem-Bornu devletinin Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildirmesi
1577 – Takiyüddin’in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru’r-Rasadü’l-Cedid’de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
1578 – Osmanlı-İran Savaşı’nın başlaması
1578 – Vadi’üs-seyl Savaşı ve Fas’ın himaye altına alınması
1579 – Hazar Denizi’nde Osmanlı deniz kuvvetlerinin kuruluşu
1580 – İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
1580 – İstanbul Rasathanesi’nin donanmayla topa tutularak yıktırılması (22 Ocak)
1581 – Maskat’ın Fethi
1583 – Cizvitlerin Galata’daki Saint Benoit Kilisesi’ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)
1583 – Meşale Savaşı
1585 – Tebriz’in Fethi
1585 – 1. Mombasa seferi, Osmanlı nüfuzunun Sofala’ya varması
1586 – İlk Sikke tashihi
1588 – Gence seferi
1588 – Resm-i tashih-i sikke konulması
1589 – İkinci sikke tashihi
1589 – 2. Mombasa seferi
1590 – Ferhat Paşa Antlaşması; Osmanlı’nın doğuda en geniş sınırlara ulaşması
1590 – Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine “zarar-ı kassabiye” adıyla* %1 oranında ilave yapılması
1592 – Lehistan’ın Osmanlı himayesinden çıkışı
1593 – Osmanlı-Avusturya savaşı’nın başlaması
1595 – Estergon’un düşüşü
1595 – III. Murad’ın vefatı, III. Mehmet’in tahta geçişi
1596 – Eğri Kalesi’nin alınışı ve Haçova Savaşı
1600-1699 yılları arası
1600 – Sikke tashihi
1601 – Kanije Savunması
1601 – İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3’e indirileceğinin ahidnameye derci
1603 – Osmanı-İran Savaşı’nın başlaması
1603 – III. Mehmed’in vefatı, I. Ahmed’in tahta geçişi
1612 – Osmanlı-İran Antlaşması
1615 – Revan Seferi
1617 – İran Savaşı’nın yeniden başlaması
1617 – I. Mustafa’nın tahta geçişi
1617 – İstanbul’da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii’nin inşası
1618 – I. Mustafa’nın hal’I ve II. Osman’ın tahta geçişi
1618 – Sikke tashihi
1618 – İran ile Serav Antlaşması
1621 – II. Osman’ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
1622 – II. Osman’ın katli ve I. Mustafa’nın yeniden tahta çıkışı
1622 – İran ile savaşın yeniden başlaması
1623 – I. Mustafa’nın tahttan indirilip IV. Murad’ın tahta çıkışı
1624 – Sikke tashihi
1629 – Cizvitler tarafından, İstanbul’da “Saint Georges” Fransız okulu ile yine “St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi”nin kurulması
1634 – İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
1635 – IV. Murad’ın Revan seferine çıkışı
1638 – Bağdat Seferi ve Bağdat’ın alınışı
1639 – Osmanlı-İran sulhü : Kasr-ı Şirin Antlaşması
1640 – IV. Murad’ın ölümü, I. İbrahim’in tahta çıkışı, sikke tashihi
1645 – Girit seferinin açılışı, Hanya’nın alınışı
1648 – I. İbrahim’in hal’ı, IV. Mehmed’in tahta çıkışı
1648 – Kandiye kuşatması
1656 – Çanakkale Boğazı’nın Venedik ablukası altına alınması
1656 – Çınar Vak’ası
1656 – Köprülüler devrinin başlaması
1658 – Katip Çelebi’nin ölümü
1660 – Varad Kalesi’nin Fethi
1663 – Osmanlı-Avusturya Savaşı’nın başlangıcı
1663 – Uyvar’ın Fethi
1664 – St. Gotthard Savaşı ve Vasvar Antlaşması
1666 – Girit’in tamamen alınması için son Girit Harekatı
1669 – Kandiye’nin alınışı, Girit’in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
1672 – Lehistan seferi, Kamaniçe’nin alınışı, Podolya’nın fethi
1672 – Bucaş Antlaşması, Podolya ve Ukrayna’nın Osmanlı hakimiyetine girmesi.
1673 – Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3’e indirilmesi
1676 – Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
1677 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması, I. Çehrin seferi’nin başarısız olması
1678 – 2.Çehrin seferi sonucu Çehrin Kalesi’nin fethi
1681 – Ruslarla Bahçesaray Antlaşması, Dinyeper’in batı kıyısı Osmanlı egemenliğinde
1682 – Orta Macar isyanına müdahale, Kosice, Filek ve Honad’ın fethi
1682 – Seyahatname’nin yazarı Evliya Çelebi’nin ölümü
1683 – II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları
1685 – Uyvar’ın elden çıkışı
1686 – Budin’in düşüşü.(bkz. Budin Kuşatması (1686))
1687 – IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi, II. Süleyman’ın tahta çıkışı
1687 – Eğri Kalesi’nin düşüşü
1687 – İkinci Mohaç Savaşı
1687 – Bir akçe itibarı değerli “mankur” un piyasaya çıkarılması
1688 – Belgrad’ın elden çıkışı
1690 – Kanije Kalesi’nin düşüşü
1690 – Belgrad’ın geri alınışı
1690 – Fransızların Mısır’da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
1691 – II. Ahmed’in tahta çıkışı
1691 – Salankamen Savaşı
1695 – II. Ahmed’in ölümü ve II. Mustafa’nın tahta çıkışı
1697 – Zenta Savaşı
1698 – Şehremini Baruthanesi yangını
1699 – Karlofça Antlaşması’nın imzalanması(26 Ocak)
1700 – Ruslar’la İstanbul Antlaşması’nın imzalanması
1702 – İskender Çelebi Bahçesi’ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
1703 – Edirne Vak’ası
1703 – III. Ahmed’in tahta çıkışı
1703 – “Tuğralı” altın paranın piyasaya çıkarılması
1711 – Prut Savaşı ve Barışı
1715 – Venedik ile savaş ve Mora Seferi
1718 – Pasarofça Antlaşması
1718 – Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere “imdadiyye-i seferiyye” toplamalarının kabulü
1720 – Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan’a)
1720 – III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
1721 – Çelebi Mehmed Efendi’nin sefaret vazifesiyle Fransa’ya gidişi
1723 – İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
1724-1725 – Tebriz ve Cence’nin alınışı
1726 – İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
1729 – “Zer-i mahbub” adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
1729 – Cevheri’n nın Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
1730 – Patrona Halil isyanı, III. Ahmed’in hal’i, I. Mahmud’un tahta çıkışı
1733 – İran Savaşı’nın hızlanması, Nadir Şah’ın başarıları
1735 – Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı’nın kurulması
1735 – Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
1739 – Belgrad Antlaşması
1739 – Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
1745 – Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika’nın ölümü
1746 – Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)
1751 – Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton’un Essai’si)
1754 – I. Mahmud’un ölümü, III. Osman’ın tahta çıkışı
1757 – III. Osman’ın ölümü, III. Mustafa’nın tahta çıkışı
1768 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması
1770 – Rus filosunun İngilizler’in yardımıyla Akdeniz’e girmesi
1771 – Kırım’ın işgali
1772 – Tersane yakınlarında Topçu Mektebi’nin kurulması
1773 – Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un kuruluşu
1773 -1774 – Darphanenin Hazine-i Amire’nin yedeği vazifesini görmeye başlaması
1774 – 3. Mustafa’nın ölümü ve 1. Abdülhamit’in tahta çıkışı
1774 – Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı’nın kurulması
1774 – Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)
1776 – Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey’in Bükreş ve Yaş’ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması
1783 – Rusya’nın Kırım’ı ilhakı
1784 – Avusturyalılar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı verilmesi
1784 – Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın Kırım’ı ilhakını bir “sened” ile resmen tanıması (8 Ocak)
1787-1788 – İstanbul’da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
1787 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın ilanı (17 Ağustos)
1788 – Yılan Adası Deniz Savaşı
1788 – Rusya’nın müttefiki sıfatıyla Avusturya’nın da savaşa girmesi (9 Şubat)
1789 – Özi Kalesi’nin Ruslar tarafından zaptı
1789 – I. Abdülhamid’in ölümü ve III. Selim’in tahta çıkması (7 Mayıs)
1789 – Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz
1790 – İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı’da açılması
1790 – Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)
1790 – Avusturya’nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
1790 – Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)
1790 – Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
1791 – Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)
1791 – Rus Savaşı’nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)
1792 – Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
1792 – III. Selim devrinde 100’lük guruş basılması
1792 – Yaş Antlaşması (10 Ocak)
1793 – Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana’da daimi elçilik ihdası
1793 – Nizam-ı Cedid Ordusu’nun Kuruluşu
1793 – Hasköy’de Mühendishane-i Cedide’nin açılması
1793 – Zahire Nezareti’nin kurulması
1793 -1794 – Baruthane-i Amire’de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
1794 – Halkalı’da yapılan Azadlu Baruthanesi’nin faaliyete geçmesi
1795 – Lehistan’ın Avrupa haritasından silinmesi
1795 – Cezayir’in şanlı denizcileri (Barbaros’un torunları) İspanyol limanı Cadiç açıklarında Amerika ile yaptığı savaşı kazanarak her yıl vergi aldı.
1795 – Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon’un III. Selim’e gönderdiği)
1797 – Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler ihdası
1797 – Pazvandoğlu isyanı
1797 – Venedik Devleti’nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)
1798 – Fransa’ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
1798 – Fransa’nın Mısır’a saldırması (1 Temmuz)
1798 – Fransa’ya savaş ilanı (3 Eylül)
1799 – Fransa’ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)
1799 – Napolyon’un El-Ariş ve Gazze’yi ele geçirmesi (Şubat)
1799 – Napolyon’un Akka’da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)
1799 – Napolyon’un Fransa’ya dönmesi, Mısır’ın işgalinin devamı (Ağustos)
1800 – Takvimlerin Jacques Cassini Zicin’e göre hazırlanmaya başlaması
1800 – Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurmaları (Mart)
1801 – Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani’nin getirilmesi
1801 – Mısır’ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
1802 – Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz’e çıkmalarına müsaade edilmesi
1802 – Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)
1804 – Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)
1805 – Avrupa tarzında ilk hastane’nin Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’de açılması
1805 – Osmanlı Devleti’nin Napolyon’un “İmparator” unvanını tanıması
1805 – Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’a vali olarak tayini (Temmuz)
1806 – Nizam-ı Cedid’in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak’ası
1806 – Osmanlı-Rus Savaşı
1806 – III. Selim’in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
1806 – Tersane Tıbbiyesi’nin kurulması (Ocak)
1806 – Memleketeyn’in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
1807 – Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
1807 – İngiltere’nin Rusya’nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)
1807 – İngiliz filosunun İskenderiye’ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart – Eylül)
1807 – Nizam-ı Cedid’e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
1807 – III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid’in ilgası (29 Mayıs)
1808 – Mustafa Rakım’ın celi sülüs ve tuğra’ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
1808 – Alemdar Mustafa Paşa’nın müdahalesi, IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi, III. Selim’in katli, II. Mahmud’un tahta çıkması (28 Temmuz)
1808 – Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
1808 – Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
1809 – İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal’a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
1810 – II. Mahmud devrinde beşlik “cihadiyye”lerin basılması
1810 – İzmir Jimnasium’unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet’in ta’lik’e son şeklini verişi
1812 – Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
1812 – Fransız postalarının ilk kuruluşu
1812 – 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan’a özerklik verilmesi (28 Mayıs)
1816 – Miloş Obronoviç’in “başknez” olarak tanınması ve Sırbistan’ın özerliğinin temini
1817 – Hüseyin Rıfkı Tamani’nin ölümü
1821 – Eflak ve Mora’da Rum isyanlarının başlaması (Şubat – Mart)
1823 – Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
1824 – Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
1824 – Fatih Külliyesindeki Darü’ş-Şifa’nın yıkılması; Sultan II. Mahmud’un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
1826 – İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
1826 – Şinasi’nin doğumu; Mustafa Rakım’ın İstanbul’da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
1826 – Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin kurulması (14 Haziran)
1826 – Rusya ile Akkerman Antlaşması’nın akdi (7 Ekim)
1827 – Osmanlılar’ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
1827 – Tıphane-i Amire’nin kurulması; İlk “Marş-ı Sultani” bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud’a)
1827 – Mukataa Hazinesi’nin Hazine-i Amire’den ayrılması
1827 – İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan’ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)
1827 – Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları, Atina’nın teslimi (Temmuz)
1827 – Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)
1828 – Rusya’nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)
1829 – Ziya Paşa’nın doğumu; Mahmud Celaleddin’in İstanbul’da vefatı; Şevki Efendi’nin İstanbul’da doğuşu
1829 – Deli Teşkilatının kaldırılması
1829 – Edirne Antlaşması : Yunanistan’ın bağımsızlığı (14 Eylül)
1830 – Mühendishane-i Bahri’nin Heybeliada’daki kışlaya taşınması; İshak Efendi’nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması
1830 – Tiftik keçisinin Güney Afrika’da yetiştirilmeye başlanması
1830 – Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
1830-1831 – Nüfus sayımları
1830 – Fransızlar’ın Cezayir’e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)
1831 – İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
1831 – Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
1831-1834 – İshak Efendi’nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
1831 – İlk gazete Takvim-i Vekayi’nin neşri (1 Kasım)
1832 – Tıphane-i Amire’nin Şehzadebaşı’ndan Cerrahhane’nin bulunduğu binaya nakledilmesi
1832 – Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı
1832 – İstanbul-İzmit “posta yolu” nun yapımı
1832 – İngiliz postalarının kuruluşu
1832 – Topkapı Sarayı’na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire’nin açılması (29 Ocak)
1832 Mısır kuvvetlerinin Konya’da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)
1833 – Feshanenin kuruluşu
1833 – Mısır kuvvetlerinin Kütahya’ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)
1833 – Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz’a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul’a gelmesi (5 Nisan)
1833 – Mehmed Ali’nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs)
1833 – Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar’ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)
1833 – Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)
1834 – Maçka Kışlası’nda, Mekteb-i Harbiye’nin kurulması
1834 – Mukataat Hazinesi’nin isminin “Mansure Hazinesi” olarak değiştirilmesi
1835 – Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı’ndaki kahvede)
1836 – Umur-ı Hariciye Nezareti’nin kurulması (11 Mart)
1837 – Osmanlı yapımı “Eser-i Hayr” adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)
1838 – Mekteb-i Adli’nin açılması; Üsküdar’da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri’nin Tersane’deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud’un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi’nin İstanbul’da doğuşu
1838 – Maliye Nezareti’nin kurulması ve Hazine-i Amire’nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi’yle birleştirilmesi
1838 – Defterdarlığın Maliye Nazırlığı’na çevrilmesi
1838 – Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye’nin kurulması (24 Mart)
1838 – İngiliz tüccarına geniş imkânlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması’nın imzalanması (16 Ağustos)
1839 – Kaime-i mutebere-i nakdiyye’nin çıkarılması
1839 – Ali Süavi’nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti’nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye’nin Galatasaray’daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye’nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi’nin kurulması
1839-1844 – Dr. Bernard’ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
1839-1845 – Mekteb-i Fenn-i Nücum’un faaliyet dönemi
1839 – Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran)
1839 – II. Mahmud’un vefatı üzerine Abdülmecid’in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali’ye teslimi (1 Temmuz)
1839 – Tanzimat Fermanı’nın ilanı (3 Kasım)
1840 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun Fransa’dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851’de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
1840 – Gayri müslim tebaadan Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması
1840 – Tanzimat’ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
1840 – Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi’ne katılması
1840 – Posta Nezareti’nin kurulması
1840 – Namık Kemal’in doğumu (21 Aralık)
1841 – Lübnan olayları
1841-1906 – Ahmed Ali Paşa’nın doğumu. (ressam)
1841 – İngiltere’nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır’ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa’ya bırakılması (24 Mayıs)
1841 – Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)
1842 – Askeri Baytar Mektebi’nin açılması
1843 – Hereke Fabrikası’nın kurulması
1843 – Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
1844 – Tashih-i sikke (1 Şubat)
1844 – Feshane’de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
1845 – İzmir’de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması
1845 – Bahriye Mektebi’nin Heybeliada’daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye’de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü’l-fünun’a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
1845 – Sultan Abdülmecid’in Meclis-i Vala’yı ziyareti (Ocak)
1845 – Meclis-i Muvakkat’ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)
1845 – Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)
1846 – Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti’nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa’nın ölümü
1846 – Rus Ticaret Muahedesi
1846 – Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)
1846 – Darü’l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
1847 – Timarlı Sipahi Teşkilatı’nın ilgası
1847 – Telgrafın Beylerbeyi Sarayı’nda denenmesi
1847 – Dersaadet Bankası’nın kuruluşu
1847 – İstanbul’da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid’e Donizetti’nin Mecidiye Marşı’nı çalıyor); Yeşilköy’de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
1847 – Recaizade Ekrem’in doğumu (1 Mart)
1848 – Avrupa’da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan’da milliyetçi ayaklanmalar
1848 – Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
1848 – İstanbul’da ilk Sanayi Mektebi’nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
1848 – İstanbul’da Darü’l-Muallimin açılması (16 Mart)
1848 – Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)
1849 – Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet’in İstanbul’da vefatı
1850 – 1847’den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20,
ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
1850 – Ticaret Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
1850 – İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
1850 – Muallim Naci’nin doğumu
1850 – Darü’l-Maarif’in öğrenime başlaması (12 Mart)
1851 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
1851 – Londra Sergisi
1851 – Encümen-i Daniş’in kurulması (18 Temmuz)
1852 – Abdülhak Hamid’in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
1853 – “Mukaddes yerler” meselesi, Rusya’nın tazyikleri ve Kırım Savaşı’nın patlaması
1853 – İstanbul’da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı’nın inşa ettirilmesi
1854 – İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
1854 – Meclis-i Vala’nın “Meclis-i Ali-yi Tanzimat” ve “Meclis-i Ahkam-ı Adliye’ye” ayrılması
1854 – İhtisab teşkilatının lağvı
1854 – Rusya’ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak (12 Mart)
1855 – Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım’ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa’nın köşküne İtalya’dan getirtilen)
1855 – Gayri müslimlerden alınan “cizye”nin kaldırılması
1855 – Paris Sergisi
1855 – İstanbul’da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)
1855 – Osmanlı İmparatorluğu’nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)
1855 – Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)
1856 – Rusya’nın Asya’da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
1856 – Bank-ı Osmani’nin kurulması
1856 – Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
1856 – Islahat Fermanı
1856 – 1860 – Köstence-Çernevo’da demiryolu hattının yapımı
1856 – 1866 – İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
1856 – İstanbul Tıp Cemiyeti’nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması (15 Şubat)
1856 – Islahat Fermanı’nın ilanı (18 Şubat)
1856 – Paris Barış Antlaşması (30 Mart)
1856 – Rusya’nın bozguna uğraması (30 Mart)
1856 – Karadeniz’in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi (30 Mart)
1856 – İstanbul Tıp Cemiyeti’ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi (22 Mayıs)
1857 – Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
1857 – Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
1857 – Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi’nin yayımlanması
1857-1862 – Beyrut – Şam şosesinin yapımı
1857 – Maarif-i Umumiyye Nezareti’nin kurulması (17 Mart)
1857 – Paris’te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)
1858 – Birinci Karadağ Harekatı
1858 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
1858 – Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
1858-1859 – Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
1858 – Arazi Kanunnamesi’nin kabulü (6 Haziran)
1858 – Beyoğlu ve Galata’da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye’nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) (8 Haziran)
1859 – Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için “iane-i umumiyye” toplanması
1859 – Fransızca’dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi’nin Tercüme-i Manzume’sinin neşri
1859 – Mekteb-i Mülkiyye’nin kuruluşu (12 Şubat)
1860 – Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
1860 – İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi’nin Şair Evlenmesi’nin tefrika edilmesi
1860-1861 – Lübnan ve Suriye Olayları
1860-1861 – Lübnan’ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
1860 – Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması (22 Ekim)
1861 – Abdülmecid’in vefatı ve Abdülaziz’in tahta çıkması
1861 – Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye’nin kuruluşu
1861 – Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi’nin kabulü
1861-1866 – Rusçuk – Varna demiryolu hattının yapımı
1861 – Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı’nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)
1861 – David Paşa’nın Lübnan’a vali olarak atanması (9 Haziran)
1861 – Fransız ve İngilizler’le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8’e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)
1862 – İkinci Karadağ Harekatı
1862 – Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithat Paşa’nın vali olarak tayini
1862 – Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
1862 – Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
1862 – Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
1862 – Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon’dan Tercüme-I Telemak’ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye’nin kurulması
1862 – Mahrec-i Aklam’ın kurulması
1862 – Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin, “Mekteb-i Aklam” adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)
1862 – Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun teşkil edilmesi (8 Ekim)
1863 – Abdülaziz’in Mısır’a seyahati
1863 – Mithat Paşa tarafından Niş’te ilk Islahhane’nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
1863 – İstanbul Eczacılık Cemiyeti’nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji’nin açılması
1863 – Menafi Sandığı’nın kurulması
1863 – Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
1863 – Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi’nin kabulü
1863 – Darü’l-Fünun’da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması (13 Ocak)
1863 – Sultanahmet Sergisi’nin (Sergi-i Umumi) açılışı (18 Şubat)
1864 – Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu’nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin (Darü’ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey’in Mecmu’atü’l-Makamat’ı)
1864 – İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti’ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan’a verilmesi
1864 – Karadan Hindistan’ı Avrupa’ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
1864 – Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kuruluşu
1864 – Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
1864-1876 – Paris’e talebe gönderilmesi
1864 – Vilayet Nizamnamesi’nin kabulü (8 Ekim)
1865 – Müstakil Romen Kilisesinin kurulması
1865 – İstanbul Birinci Şehir Postası’nın kuruluşu
1865 – Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti’ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye’nin nazırlığına Cemaleddin Efendi’nin getirilmesi
1865 – Mekteb-i Osmani’nin lağvedilmesi (Eylül)
1866 – Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
1866 – Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
1866 – Ahmed Süreyya Emin Bey’in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar’ın topçulukta hamle yapması
1866 – Simkeşler Şirketi’nin kuruluşu
1866 – Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
1866-1867 – Avusturya’nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
1867 – Sırbistan’daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
1867 – Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin kurulması
1867 – Mısır Valisi İsmail Paşa’nın “hıdiv” olması
1867 – Genç Osmanlılar’ın Avrupa’ya kaçmaya başlamaları
1867 – Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
1867 – Bahriye Nezareti’nin Kuruluşu
1867 – Menafi Sandığı’nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
1867-1876 – İzmir Rıhtımı’nın inşası
1867 – Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi (22 Şubat)
1867 – Mısır’a hıdivlik statüsünün verilmesi (8 Haziran)
1867 – Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati (21 Haziran)
1868 – Ali Paşa’nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit’e özerk bir statü verilmesi
1868 – Galatasaray Sultanisi’nin açılması
1868 – İstanbul Emniyet Sandığı’nın kurulması
1868 – Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
1868 – Yunan postasının kapatılması
1868 – Feshane’nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
1868 – Darü’l-Muallimin-i Sıbyan’nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi’nin kurulması; Sanayi Mektebi’nin kurulması
1868 – Adliye Nezareti’nin kurulması (1 Mart)
1868 – Şura-yı Devlet’in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye’nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması (1 Nisan)
1869 – İkinci Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kurulması (8 Nisan)
1869 – Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati (21 Haziran)
1868 – Mekteb-i Sultani’nin açılması (1 Eylül)
1869 – Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi (2 Eylül)
1869 – Turuk Nizamnamesi’nin kabulü (26 Ağustos)
1869 – İmparatoriçe Eugénié’nin İstanbul’a gelişi (13 Ekim)
1869 – Süveyş Kanalı’nın açılması
1869 – Osmanlı Ordusu’nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
1869 – Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin ilk kitabının kabulü
1869 – Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
1869 – Darü’l-Fünun-ı Osmani’de talebe kaydına başlanması (Ekim)
1870 – Müstakil Bulgar Kilisesinin kurulması ve Bulgarlar’ın Rum Patrikhanesi’nin nüfuzundan çıkmaları
1870 – Fransa’nın, Almanya ve Prusya Savaşı’nda ağır mağlubiyet alması
1870 – Cenab Şehabeddin’in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Mithat’ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane’nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü’l-Fünun’ı Osmani’yi teşkil eden şubeler arasında “İlm-i hukuk” şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
1870 – Karadeniz’in tekrar silahlandırılması ve Rusya’nın Paris Antlaşması’nın hükümlerini tanımaması
1870 – Darülfünunun açılması teşebbüsü
1870-1927 – Kemaledin Bey (mimar)
1870 – Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin büyük bir merasimle açılması (20 Şubat)
1870 – Darü’l-Muallimat’ın açılması (26 Nisan)
1870 – Kavanin ve Nizamat Dershanesi’nin açılması (2 Temmuz)
1870 – Darü’l-Fünun müdürü Tahsin Efendi’nin umuma açık konferanslar (ders-I’am) tertip etmesi (Ekim)
1871 – Sadrazam Ali Paşa’nın vefatı
1871 – Saint-Esprit Okulunun kurulması
1871 – Abdülaziz’in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
1871 – Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi’nin yayımlanması
1871 – Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi’nin neşri
1871 – İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi (22 Ocak)
1871 – Şinasi’nin ölümü (13 Eylül)
1872 – Emniyet Sandığı’nın şubelerinin açılması
1872 – Darü’l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
1873 – Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iyye’nin kuruluşu
1873 – Mehmed Akif’in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye’nin neşredilmesi; Sava Paşa’nın yeni bir Darü’l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kapanması
1873 – Mekteb-i Sultani’nin, Gülhane Bahçesi’ndeki Saray’a bitişik binalara nakledilmesi (Haziran)
1874 – Rusya’nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
1874 – Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi’nden oluşan Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin açılması; İstanbul Darü’l-Muallimi’nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
1874 – Kara gümrüklerinin lağvı
1874 – Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
1874-1875 – Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu’nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
1875 – Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
1875 – Bosna-Hersek isyanları
1875 – Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi’nin açılması
1876 – Bulgar isyanları
1876 – Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı
1876 – Abdülaziz’in tahttan indirilmesi, V. Murad’ın tahta çıkması, hal’i ve II. Abdülhamid’in cülusu
1876 – Meşrutiyet’in ilanı
1876 – İstanbul’da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
1876 – İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
1876 – Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin son kitabının kabulü
1876 – Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal’in İntibahı’nın neşri; İzmir ve Manastır’da yatılı idadiler açılması
1876 – Ziya Gökalp’in doğumu
1876 – I. Meşrutiyet’in (Kanun-ı Esasi) ilanı (23 Aralık)
1877 – Rusya’nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması: Balkanlar’ın ve Doğu Anadolu’nun Rus işgaline uğraması
1877 – Mahrec-i Aklam’ın Mekteb-i Mülkiye’nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye’nin tekrar Gülhane’ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi’nin kurulması
1877-1878 – Darü’l-Fünun ve Mekteb-i Sultani’nin bir yıl eğitime ara vermesi
1877 – İlk Meclis-i Meb’usan’ın içtimaı (o yılın 28 Haziran’ına kadar çalışır) (19 Mart)
1877 – Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan’da müzakere edilerek kabul edilir) (25 Eylül)
1877 – Vilayet Belediye Kanunu’nun kabulü (5 Ekim)
1877 – Meclis-i Mebusan’ın süresiz tatili (13 Aralık)
1878 – Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
1878 – Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın müstakil birer devlet olmaları
1878 – Bulgaristan Prensliği’nin ortaya çıkması
1878 – Ermeni meselesinin zuhuru
1878 – Ali Suavi’nin öldürülmesi
1878 – Kıbrıs’ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
1878 – Bosna ve Hersek’in Avusturya-Macaristan’ın işgal ve idaresine terki
1878 – Makedonya meselesinin ortaya çıkması
1878 – Meclisin kapatılması (13 Şubat)
1878 – Darü’l-Fünun-ı Sultanisi’nin tekrar eğitime başlaması (Ekim)
1879 – II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
1879 – Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu’nun kabulü
1879 – Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi’nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
1879 – Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu’nun kabulü
1880 – Vergi reformu
1880 – Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
1880 – İlk köy romanı, Ahmed Mithat’ın Bahtiyarlık’ının neşri; Darü’l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi
1880 – Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu’nun kabulü
1880 – İstanbul’da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)
1880 – Ziya Paşa’nın ölümü (17 Mayıs)
1880 – Darü’l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi (Ekim)
1880 – Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople’un yayınlanması; Cemiyet-i İlmiye’nin kurulması (20 Aralık)
1881 – Mustafa Kemal’in Doğumu
1881 – Mısır’ın İngilizler tarafından işgali
1881 – Muharrem Kararnamesi’nin neşri
1881 – Düyun-ı Umumiyye İdaresinin kurulması
1881 – Mühendishane’de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü’l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi’nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri’nin birleştirilmesi
1882 – Tunus’un Fransızlar tarafından işgali
1882 – Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulması ve Osman Hamdi Bey’in müdür olması (2 Ocak)
1883 – Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
1884 – Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması (20 Haziran)
1884 – Mülkiye Mühendis Mektebi’nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun’un bir odasında eğitimine başlaması (1 Kasım)
1884 – Yahya Kemal’in doğumu (2 Aralık)
1885 – Doğu Rumeli’nin Bulgaristan tarafından ilhakı
1885 – Abdülhak Hamid’in Makber’inin neşri
1885 – Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması (18 Eylül)
1886 – Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
1886 – Maarif Nezareti’ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin kurulması
1886-1887 – Darü’l-muallimin’in yatılı hale getirilmesi
1887 – Yedikule Havagazı Fabrikası’nın kurulması
1887 – Ahmed Haşim’in doğumu; Şevki Efendi’nin İstanbul’da vefatı
1887 – Beşir Fuad’ın intiharı (5 Şubat)
1888 – Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi
1888 – Beyrut’ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi’nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
1888 – Namık Kemal’in ölümü (2 Aralık)
1889 – İttihad-ı Osmanı Cemiyeti’nin (İttihat ve Terakki) kurulması
1889 – İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi’nin kurulması
1889 – Yakup Kadri’nin doğumu (27 Mart)
1890 – Bulgar Makedonya ve Anadolu’da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
1891 – Mülkiye Baytar Mektebi’nin Halkalı Ziraat Mektebi’ne yatılı olarak nakledilmesi
1891 – Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
1891 – Kadıköy – Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası’nın kurulması
1891 – Hereke Fabrikası’nın halı kısmının açılması
1891 – Darü’l-Muallim’in aliye şubesi açılması (3 Kasım)
1892 – Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
1892 – Orman ve Maden Mektebi’nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız’da porselen atölyelerinin kurulması
1893-1896 – İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
1894 – Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey’in Musiki Istılahatı)
1894 – Sasun’da Ermeni olayları
1894 – Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
1895 – İstanbul’da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
1895 – Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
1895 – Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
1895 – Baruthane-i Amire’de dumansız barut imal edilmesi
1895 – Sadrazam Said Paşa’nın beş fakülteden “darülacaze” oluşan bir darül-fünun kurma teklifi (14 Şubat)
1896 – Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun’un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
1896 – Ermenilerin Osmanlı Bankası’nın İstanbul şubesine saldırmaları
1896 – Girit isyanının alevlenmesi
1896 – Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
1897 – Yunan kuvvetlerinin Girit’e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli’deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
1897 – 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi (17 Nisan)
1898 – Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi’nin vali olarak kabul edilmesi
1899 – Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi
1899 – Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması
1900 – Hicaz Demiryolu’nun inşasına girişilmesi
1900 – İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
1900 – Darü’l Fünun-ı Şahane’nin kurulması (31 Ağustos)
1901 – Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması
1901 – Makedonya’da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
1901-1908 – Hicaz demiryolu hattının yapımı
1902 – Yemen isyanlarının tekrar başlaması
1902 – Makedonya’da Bulgar İhtilal Cemiyeti’nin faaliyeti (23 Kasım)
1902 – Cum’a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)
1902 – Hüseyin Hilmi Paşa’nın geniş yetkilerle “umumi müfettiş” olarak Makedonya’ya tayini (8 Aralık)
1903 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi’nin kurulması (31 Ağustos)
1903 – Mürzsteg Programı : Makedonya’ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
1904 – Haydarpaşa Rıhtımı’nın tamamlanarak işletmeye açılması
1905 – Hereke Fabrikası’nda fes imalatına başlanması
1905 – Ermeniler’in II. Abdülhamid’e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)
1906 – Akabe olayları ve Akabe krizi
1908 – Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti’nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi’nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin kurulması
1908 – II. Meşrutiyet’in ilanı (23 Temmuz)
1908 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)
1908 – Girit Rumları’nın adayı Yunanistan’a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)
1908 – II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan’ın toplanması (17 Aralık)
1909 – Adana’da Ermeniler’in ayaklanmaları
1909 – Gayri müslimlere “bedel” yerine askerlik hizmeti konulması
1909 – Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu
1909 -1910 – Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası’nın çıkması
1909 – 31 Mart Olayı (13 Nisan)
1909 – Hareket Ordusu’nun Yeşilköy’e varması, İstanbul’daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)
1909 – II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad’ın tahta çıkarılması (27 Nisan)
1909 – Meclisin açılması (17 Aralık)
1910 – Arnavutlar’ın ayaklanmaları
1910 – Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
1911 – Sultan Reşad’ın Arnavutlar’ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
1911 – İtalya’nın Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırması ve işgali
1911 – Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
1911 -1912 – Osmanlı İtalyan Savaşı
1912 – Yeşilköy Hava Uçuş Okulu’nun açılışı
1912 -1913 – Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı’ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
1912 – Meclis-i Mebusan’ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)
1912 – II. Dönem Meclis-i Mebusan’ın toplanması (18 Nisan)
1912 – İtalyanlar’ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı’na tecavüzleri (18 Nisan)
1912 – II. Dönem Meclis-i Meb’usan’ın feshi (5 Ağustos)
1912 – Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)
1912 – Trablus ve Bingazi’nin İtalya’ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada’nın İtalya elinde kalması (15 Ekim)
1912 – Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa’nın sadareti (29 Ekim)
1912 – Arnavutluk’un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)
1913 – Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa’nın sadareti (23 Ocak)
1913 – I. Balkan Savaşı’nın sona ermesi (30 Mayıs)
1913 – Sadrazam Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesi, Said Halim Paşa’nın sadareti (11 Haziran)
1913 – II. Balkan Savaşı’nın başlaması (29 Haziran)
1913 – Edirne’nin geri alınması (21 Temmuz)
1913 – Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül)
1913 – Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)
1914 – Dış ticarette gümrük resmi oranının %15’e çıkarılması
1914 – Islah-ı Medaris Nizamnamesi
1914 – Türk Bilgi Derneği’nin kurulması; Medreset’ül-Hattatin’in kurulması; Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri’nin kurulması
1914 – 5. Meclis-i Mebusan’ın açılışı (14 Mayıs)
1914 – Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna’da öldürülmesi (28 Haziran)
1914 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş ilanı (28 Temmuz)
1914 – Almanya’nın Rusya’ya savaş ilanı (1 Ağustos)
1914 – Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)
1914 – Almanya’nın Fransa’ya, İngiltere’nin Almanya’ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı’nın başlaması (4 Ağustos)
1914 – Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)
1914 – 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)
1914 – İslah-ı Medaris Nizamnamesi’nin yayınlanması (29 Eylül)
1914 – Karadeniz’e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)
1914 – Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım – Aralık)
1914 – Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı (3 Kasım)
1914 – İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı (5 Kasım)
1914 – Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’ne savaş ilanı (11 Kasım)
1914 – Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)
1914 – Mısır’ın İngiltere himayesinde bir “krallık” haline getirilmesi, Osmanlı Devleti’nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)
1915 – Gümrük resmi oranının %30’a yükseltilmesi
1915 – Mekteb-i Tıbbiye’nin Darü’l-Fünun’a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dönüşmesi
1915 – Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi
1915 – Müttefiklerin Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak – 18 Mart)
1915 – Doğu Anadolu’da Ruslar’la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs
1916 – Hicaz ve Mekke’nin kaybı
1916 – Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü’l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü’t-Talim-i Musiki)
1917 – Yıldırım Ordular Grubu’nun kurulması
1917 – Sina ve Filistin Cephesi’nin çöküşü
1917 – Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması ve çarlığın sonu
1917 – Şer’iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
1917 – Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa iştiraki ve Almanya’ya savaş ilanı(25 Mart)
1918 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi’nin Beyrut’un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın ölümü (6 Nisan)
1918 – Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)
1918 – Sultan Reşad’ın vefatı ve Mehmet Vahidettin’in tahta çıkması
1918 – Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)
1918 – Sadrazam Talat Paşa’nın istifası, Ahmed İzzet Paşa’nın sadareti (8 Ekim)
1918 – Mondros Mütarekesi’nin imzalanması (30 Ekim)
1918 – Almanya ve Avusturya’nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)
1918 – Ahmed İzzet Paşa’nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa’nın sadareti (8 Kasım)
1918 – İtilaf Devletleri’nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)
1919 – Damat Ferid Paşa’nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nin iktidara geçmesi
1919 – Yunanlılar’ın İzmir’i işgali ve Batı Anadolu’da ilerlemeleri (15 Mayıs)
1919 – Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu’ya gönderilmesi (19 Mayıs)
1919 – Erzurum Kongresi (23 Temmuz)
1919 – Sivas Kongresi (4 Eylül)
1919 – Damat Ferid’in istifası ve Ali Rıza Paşa’nın sadareti (2 Ekim)
1919 – Amasya Protokolü (22 Ekim)
1919 – 1920 – Mekteb-i Harbiye’nin Ankara’da “Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı” olarak açılması
1920 – Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (28 Ocak)]])
1920 – İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul’daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın dağıtılması ve kapanması
1920 – Damat Ferid Paşa’nın sadareti (5 Nisan)
1920 – Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal’i idama mahkûm etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)
1920 – İstanbul Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalanması (10 Ağustos)
1920 – Gümrü Antlaşması’nın imzalanması (3 Aralık)
1921 – Birinci İnönü Muharebesi (6 Ocak)
1921 – Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti’nde olduğunun tespiti (27 Ocak – 12 Şubat)
1921 – İkinci İnönü Muharebesi (31 Mart)
1921 – Sakarya Meydan Muharebesi (3 Eylül)
1921 – Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)
1922 – Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)
1922 – İzmir’in kurtuluşu (9 Eylül)
1922 – Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)
1922 – Mehmet Vahidettin’in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi’nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)
1923 – Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması(29 Ekim)

Bir Yorum

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir