Orman Endüstri Mühendisliği

Bu makale Tarihinde

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 1 Kasım 2019 Kerim Usta

Ormandan ana ürün olarak elde edilen tomruk, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek parke, yonga levha, karton vb. ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren kişidir.
Orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımı, kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür. Orman ürünlerini işveren adına satın alır. İşlenecek orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitesini denetler. Tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet verir. Kesme ve soyma, kaplama üretiminde teknik hizmet verir. Levha üretiminde çalışmaları koordine eder.Orman Endüstri Mühendisliği, orman endüstrilerinin kurulması, idaresi, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve pazarlaması konusunda eğitim yapar.
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince; Kimya, Fizik, Odun Anatomisi, Mekanik Ağaç Teknolojisi, Ormancılık Bilgisi, Ekonomi, Orman Ürünleri Kimyası, Lif Teknolojisi, Kereste Endüstrisi, Odun Zararlıları, Lif Levha Endüstrisi, Fabrika Planlaması, Maliyet Muhasebesi, Üretim Planlaması, Yüzey İşlemleri, Mobilya Endüstrisi ve kültür dersleri verilir.Orman endüstri mühendisi ağaç işleyen fabrika ve atölyelerde çalışır. İş hem büroda hem de talaşlı, tozlu ve gürültülü makine bölümünde yürütülür. Ağaç işleri endüstri mühendisleri, orman mühendisleri, teknisyen ve ustalarla iletişim halinde çalışırlar.
Orman endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen kağıt, karton fabrikalarında, kereste, mobilya, yonga levha, lif levha, kontraplak, kapı ve pencere ile diğer özel ürünlerin üretimini yapan özel işletmelerin bünyelerinde çalışabilirler.
Orman endüstri mühendisleri, üniversitede öğretim elemanı olarak görev yapıyorlarsa akademik olarak yükselme olanağına sahiptirler. Diğer işyerlerinde çalışanlar ise şef veya müdür olabilirler.
Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden göreve başlarlar. Özel sektörde çalışanların elde edecekleri ücret ise sözleşmeyle belirlenir.
Orman Mühendisliği
Orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda hizmet yürüten kişidir. Ormanfakültelesinden 4 yıllık bir eğitim sonucu lisans alan kişiler “Orman Mühendisi” olarak tanımlanır.
Orman mühendislerinin faaliyet konuları şunlardır:
1. Devlet ormanlarında, Hazine arazilerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde ormanları doğal ve yapay olarak kurmak.

2. Mevcut olan ormanlar dahil, ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, bozuk ormanların imar ve ıslahını yapmak.

3. Enerji ormanları tesis ve bakımını yapmak.

4. Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi ile aşılama faaliyetlerini yürütmek.

5. Orman ağaç ve ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetlerini yürütmek.

6. Orman fidanlıkları kurma, yönetme, işletme, orman fidanı ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve sertifikalandırılması faaliyetlerini yürütmek.

7. Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı ve kırsal kalkınma plânlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

8. Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraların sınırlarının belirlenmesi, ıslahı, korunması, plânlanması çalışmalarını yapmak.

9. Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi, yetişme ortamı analizi, envanteri ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme çalışmalarını yapmak.

10. Orman alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması, envanter çalışmaları ile orman ekosistemleriyle doğrudan ya da dolaylı habitat bağlantısı olan yaban hayvanlarına ilişkin olarak avlak, koruma alanı ve rezerv alanı tefriki, plânlaması, tesisi, yönetimi işlerini yapmak.

11. Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesi, etüt, envanter, plânlama ve projelendirme çalışmalarını yapmak.

12. Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon alanlarının tespit, tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, uzun devreli gelişme plânı çalışmaları, ağaç röleve plânları yapmak.

13. Peyzaj plânlarına uygun uygulamalar yapmak.

14. Orman kaynakları plânlaması, orman sınırlaması, arazinin yorumlanması ve mülkiyet çalışmaları yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarını ormancılık amaçları doğrultusunda yorumlamak ve mevcut haritalar üzerine işlemek.

15. Orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, orman yolları ile orman yangın emniyet yolu ve şeritleri plânlamasını, etüdünü, yapımını, bakımını ve kontrolünü yapmak.

16. Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer rezervleri ile biyotop alanlarının kurulması, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait gen koruma alanlarının plânlanması, kurulması ve yönetilmesi işlerini yapmak.

17. Kent ormancılığı çalışmaları, orman çevre düzenlemesi, orman alanlarında çevresel etki değerlendirmesi faaliyetlerini yapmak.

18. Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

19. Orman ve ormancılıkla ilgili yukarıdaki işlere benzer iş ve hizmetleri yapmak……

Öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) olup; akademik eğitim süresinde toplam 65 adet ders (151 kredi) alınarak “Orman Mühendisliği Bölümü’nü” bitirenlere “Lisans Diploması” ve “Orman Mühendisi” ünvanı verilmektedir. Her “Orman Mühendisi” mezuniyetten önce bir öğretim üyesinin danışmanlığında, “Orman Mühendisliği” ile ilgili bir konuda “Bitirme Çalışması” ve “Staj Çalışması”nı tamamlamak zorundadır. “Orman Mühendisleri” başta Orman Bakanlığı’nın Genel Müdürlükleri, Devlet Su İşleri ve Çevre Bakanlığı olmak üzere, kamu ve özel sektöre ait birimlerin çoğunda görev alabilmektedir.

Kerim Usta Tarafından Yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir