Kudûmiye Hakkında Bilgi

 Kudûmiye Hakkında Bilgi

Büyük ve önemli bir kişinin seferden dönmesi veya bir şehri ziyaret etmesiyle methedilerek yazılan manzumelere kısaca kudûmiye denir.Bu tanıma giren devlet büyükleri,akraba,dost ve dini şahıslar üzerine edebi olarak içeriği övgü dolu kudûmiyeler yazılmıştır. İlk olarak 14.yy Ahmedi tarafından yazılan kudûmiye , ilerleyerek 18 ve 19.yüzyılda doruk noktasına ulaşmıştır. Kudûmiyeler çoğunlukla başlıklı veya başlıksız kaside ve kıt’ nazmı ile yazılmışlardır. Başlıklarda genellikle “kaside, medh, sitâyiş, senâ, târîh, avdet, fetih, teşrif,kudûmiye, tehniye, âmedî, tevcih, tebrik, tenezzül, geldükde” gibi kelimelere yer verilmiştir. Methiyelerde ise  genellikle adalet, lütuf, kerem, cömertlik,kahramanlık gibi iyi bir insanda bulunması gereken ideal niteliklere yer verildiği görülmektedir.

Bu kişilerin;

 • Doğum günlerinde,
 • Sünnet merasimlerinde,
 • Bayram Günlerinde,
 • Hac ziyaretleri ve dönüşlerinde,
 • Tahta çıkış törenlerinde,
 • Zafer Kazanmalarında,
 • Hastalıktan kurtulmalarında,
 • Uzak bir yerden geldiklerinde,
 • Bir yapı yaptırdıklarında,
 • Yeni bir yer alındığında,
 • Önemli bir yapının onarılmasında,
 • Yeni yıl gibi bunlara benzer bir çok konuda kudûmiye yazılmıştır.

Aşağıda Bâkî’nin Sultan Süleyman ve Sultan Mehmed’in seferden dönüşü üzerine yazdığı kudûmiyeden bir örnek verilmiştir:

Der-tehniye-i cülûs-ı Sultân Mehemmed Hân
Minnet Cenâb-ı Hakka dem-â-dem hezâr-bâr
Fasl-ı şitâda bâg-ı cihân buldı nev-bahâr
Gün gibi tâc-ı devlet-i şâhî tulû’ idüp
Kevn ü mekâna virdi ziyâ âfitâbvâr
Hûrşîd gibi pertev-i cûd u sehâ ile
Rûy-ı zemîne saçdı zer-i kâmilü’l-‘ayâr
Kıldı zemîni berf gibi nakdi sîme gark
İn’âm-ı ‘ âm-ı şâh-ı cevân-merd-i bahtyâr

Kaynak:

 • Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları D ergisi2019.14(Mart)/261
 • Şeyhülislam Muhammed ve Sâmih’in kudûmiyeleri üzerine mukayeseli bir inceleme / H. Batur; E. Yıldız (259-288. s.)
Benzer Konular:
Tarihte Türk Milleti Hakkında Yazılanlar

Tarihte Türk Milleti Hakkında Yazılanlar Türkler (Müslüman olan İlk Türkler) yavuz binicidirler. Hücumda düşmanlarını kolaylıkla çevirip bozarlar. On millete mensup, Devamını Oku

El-Biruni Hakkında Bilgi

Ebü’r-Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Biruni; Astronomi, matematik, fizik, tıp, coğrafya, tarih ve dinler tarihi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli Devamını Oku

Vakayiname Nedir? Vakayiname Hakkında Bilgi

Arapça vaḳâyi ve Farsça Nâme kelimeleriyle oluşturulmuş,günü gününe yazılmış olayları içine alan eser anlamındadır.Tarihte hükümdar olan bir çok devlet yetkilisi,halka Devamını Oku

Türkler’in Tarih Sahnesine Çıkışları

Türk Tarihinin Başlangıcı Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklar'ın ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk Devamını Oku

Güncelleme tarihi: 1 Nisan 2021

Avatar for Kerim Usta
Kerim Usta Son Yazıları (Hepsini Gör)

Yorum yapın