Kenzül Arş Duası ve Anlamı

Kenzül Arş Duası ve Anlamı

Kenzül Arş Duası

Bismillahirrahmanirrahim

 • La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
 • La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
 • Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
 • La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
 • La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la
 • yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.
 • Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
 • La ilahe illellahü sükran li ni´metih.
 • La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.
 • Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..
 • Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:
 • Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.
 • Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.
 • Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi
 • aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.
 • Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.
 • Inneke entel kerimül kebiru.
 • Hasbünellahü ve ni´mel vekil.
 • Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
 • Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem

Kenzül Arş duası Anlamı Tercümesi:

 • Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur.
 • Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur.
 • Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur.
 • Sen arınıksındır.
 • Ben zalimlerden oldum.
 • Allah’tan başka ilah yoktur.
 • Onun ortağı yoktur.
 • Yönetim onundur.
 • Övgüler onun içindir.
 • Diriltir ve öldürür.
 • O diridir ve ebediyen ölmez.
 • Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır.
 • Ve O her şeye gücü yetendir.
 • Ve onunla yardım isteriz.
 • İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.
 • Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur.
 • Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur.
 • Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
 • Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine,
 • Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine,
 • İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine,
 • Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine,
 • ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine,
 • ve kullarının sendeki sırları hürmetine,
 • İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine,
 • ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,
 • Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine,
 • Arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,
 • Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine,
 • Kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine,
 • Sözlerin tamamı hürmetine,
 • İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine,
 • İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,
 • İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine,
 • Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine,
 • Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,
 • Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,
 • Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,
 • Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine,
 • Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,
 • Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine
 • Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine,
 • israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,
 • Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine,
 • Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine senden istiyorum.
 • Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün.
 • Bize Allah yeter.
 • O ne güzel vekildir.
 • İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır.
 • Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

Kenzül Arş Duası Fazileti

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor:
-Cebrail bana dedi ki:

 • Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah´u Teala onu,kıyamet gününde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder.
 • Hatta bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanırlar.
 • Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.
 • Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir.
 • Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer.
 • Onun günahı denizlerden suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin umre sevabı yazar.
 • Korkan kimse olursa, Allah onu onu korktuğundan emin kılar.
 • Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir.
 • Aç olan okursa ,giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur, dünya ve yahut ahiret ihtiyaçlarından okursa Allah istediğini verir.
 • Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa ,Allah onların şerrinden korur ve Allah´ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder.
 • Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz.
 • Eğer onu hasta olan yazan üzerinde taşırsa iyileşir.
 • Kadın taşırsa kocası ona ikram eder.
 • Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur.
 • Kayıp ise ailesine sağ, salim kavuşur: Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler.
 • Ömrü bereketli olur.

Nevadir-i Kaylubi’den

 • Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselamı rüyasında görür
 • Kim ki Fatiha’yı,İhlas Suresi’ni,Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir.
 • Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder.
 • Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner.
 • Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur.
 • Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.
 • Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur.(Nevadir-i Kaylubi’den alındı.)

 

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin