İşyeri Sendika Temsilciliği Görevleri ve Karşılaştığı Sorunlar

* İşyeri sendika temsilciliği zor fakat onurlu bir görevdir.
* Sendika yöneticileri, üyeler ve Sendikanın yayınlayacağı bülten, broşür vs. iş saatleri dışında, işverenden müsaade alınmışsa iş saatleri içinde işyerinde işçilere dağıtmak,
* Sendikaca gönderilen yazı, broşür ve ilanları üyelerin bilgilerine sunmak üzere ilan tahtalarına asmak,
* İşyerinde, üyelerin kendi aralarında, üyelerle işveren arasında çıkacak her türlü uyuşmazlığı sulhen halletmek, işyerlerinde huzurlu ve verimli çalışmayı temine gayret göstermek,
* Bunlardan başka sendikaca kendilerine verilen görevi ifa etmektir.
* İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla yerine getirebilir.
* İşyeriyle sınırlı olmak üzere işçilerin dileklerini dinlemek, şikayetlerini çözümlemek,
* işçi ve işveren arasındaki işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek,
* işçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek,
* İş Kanunları ve Toplu İş Şözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmaktır.

O işyerinde şube varsa;
A) Sendika üyelerinin toplu iş sözleşmesi tatbikatından, yasalardan, örf ve adetlerden doğan şikayet ve makul taleplerini Baş temsilci aracılığı ile Şube Başkanlığı’nca veya Başkanla birlikte Baş temsilci tarafından müdür veya ilgili amire ileterek çözmeye çalışmak.

B) Mahallinde halledilemeyen veya daha yüksek sendika kademesinde halli gereken şikayet ve talepler Şube Başkanlığınca Bölge Başkanlığına ve Genel Merkeze işin ehemmiyetine göre, yazı, tel veya telefonla en seri şekilde intikal ettirilir.

O işyerinde şube yoksa;
A)İşyeri baş temsilcisinin yokluğunda temsilcilerden birisi tarafından konu, kısım amiri veya işyeri müdürüne iletilerek halline çalışır.
B) Mahallen halledilemeyen veya kendi yetkilerini aşan şikayetler ve talepler;

a) İşyeri, Şubenin bulunduğu mahalde ise Şube Başkanlığı’na,
b) İşyeri, Şubenin bulunduğu merkez kaza dışında ise, hem Şube Başkanlığı’na ve hem de Bölge Başkanlığına işin önemine göre yazı, telgraf veya telefonla seri bir
şekilde Baş temsilci tarafından bildirilir.

* Temsilciler, Sendika Ana Tüzüğü, Yönetmelikler ve Genel Yönetim Kurulu’nca vazedilen sendika prensipleri dışında herhangi bir teşebbüs ve faaliyette bulunamazlar.
* İşyerinde sendikayı güçlendirmek, sendikasız işçileri sendikalı yapmak ve işyerine yeni gelen işçilerle ilişki kurmak,
* İşyerindeki üyelerin, toplu iş sözleşmesi ve mevzuat çerçevesi dahilinde haklarını korumak ve çözüm bulmak,
* Sözleşmeler gereğince, kurulan komitelerde Şubede görevlendirilmek ve bu komitelerde verilen görevleri yapmak,
* İşyerindeki üyelerin şikayetlerini dinlemek, derlemek ve çözüm yollarını araştırmak,

İşyerinde çalışma saatleri dışında veya işverenden izin alınmak suretiyle iş saatleri içinde sendikaca kendilerine tevdi edilen görevler istikametinde:
1- Sendikanın faaliyetleri hakkında veya sendika üyelerinin mesleki ve kültürel seviyelerini yükseltmek amacıyla sendikanın temin edeceği araçlarlabilgiler vermek,
2- Sendikanın yayınlayacağı bülten, broşür vs. iş saatleri dışında, işverenden müsaade alınmışsa iş saatleri içinde işyerinde işçilere dağıtmak,
3- Sendikaca gönderilen yazı, broşür ve ilanları üyelerin bilgilerine sunmak üzere ilan tahtalarına asmak,
4- İşyerinde, üyelerin kendi aralarında, üyelerle işveren arasında çıkacak her türlü uyuşmazlığı sulhen halletmek, işyerlerinde huzurlu ve verimli çalışmayı temine gayret göstermek,
5- Bunlardan başka sendikaca kendilerine verilen görevi ifa etmektir.

Yorum yapın