En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Mayıs 2020 Kerim Usta

Devamı var:

Şam önceleri; Şam, Filistin,Fenike diye üç kısım itibar edilirken, Halep’in gelişmesi ile Halep,Dımaşk(Şam), ve Filistin diye ayrıldı. Suriye vilayeti kuzeyde Halep, batıda Beyrût vilayetleri ile güneyde Kudüs müstakil mutasarrıflığı ile çevrili olup, Şam bölgesinin orta kısmından ibarettir. Suriye arazisinin batı kısmı dağlık olup, orta kısmında vilayetin en yüksek dağı olan Cebel-i Şeyh bulunur. Kuzey batısında ise, Beyrût vilayetinin Trablus ve Lazkiye sancakları sınırında Nâsıriyye dağı uzanır. Şam bölgesini baştan başa Lübnan dağları kaplamış olup, bu dağın bazı yerleri taşlık ise de birçok vâdileri gayet imarlı ve bitektir. Güneydoğu kısımları ise, kumluktur.

Tarihi coğrafya bakımından Şam toprakları üçe ayrılırdı; Kuzeyinde Arem, güneyinde Filistin(arz-ı mukaddes), sahil kenarında ise, Fenike veya Kenan toprakları vardı. Osmanlı Devleti zamanında Şam-Suriye toprakları geçmiş yüzyıllardan daha iyi idare edilmiştir diyebiliriz. Pekçok bayındırlık hizmetleri ve halkın asayişine yönelik faaliyetler olmuştu. Dört yüzyıl kadar süren Osmanlı devri bu bölgeye huzur ve mutluluk getirmişti. Ancak Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başladığı dönemlerde bazı fırsatçı şahıs ve guruplar bu bölgede sıkıntı çıkarmışlardır. Suriye bölgesinde Canbolatlar, Dürzîler, Cezzâr Ahmet Paşa, bir sürede Mısırlı Mehmet Ali paşa isyanlar çıkardılar. Fakat hepside sonunda başarısız olarak Osmanlı Devleti’ne boyun eğmişlerdir.

……

BİBLİYOGRAFYA

*Abdurrahman Şeref, Coğrafya-i Umumî, İstanbul, 1895.
*Ahmet Rifat, Lügati Tarihiyye ve Coğrafiyye,(7 cilt), İstanbul, 1881-1882.
*Ali Cevâd, Memâlik-i Osmaniyye’nin Tarih ve Coğrafya Lugatı,(4 Cilt), İstanbul, 1895.
*Barthold, W. İslam Medeniyeti Tarihi, (Terc. Fuad Köprülü), Ankara, 1977.
*Baykara, Tuncer, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, Ankara, 1988.
*Darkot, Besim,” Irak”, İslam Ansiklopedisi,(13 Cilt), M.E.B., İstanbul.1945-1988.
*El-Belazûrî, Fütuhu’l-Büldân, (Çev. Mustafa Fayda),Ankra, 1987.
*Hartmann, R., “Şam”, İ.A., C.XI İslam Ansiklopedisi,(13 Cilt), M.E.B., İstanbul.1945-1988.
*Hayr, Saffûh, Suriye,Şam,(Dımaşk), 1985.
*Honigmann ,E., “Suriye “, İ.A. İslam Ansiklopedisi,(13 Cilt), M.E.B., İstanbul.1945-1988.
*Keskin, Mustafa, Hindistan Müslüman ları’nın Millî Mücâdele’de Türkiye’ye Yardımları(1919-1923),Kayseri, 1991.
*Kılıç, Remzi, Irak ve Suriye’nin Tarihi Coğrafyası,(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri,1990.
*Kılıç, Remzi,Kanuni Sultan Süleyman Devri Osmanlı-İran Münasebetleri(1520-1566),(Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri, 1994.
*Konrapa, Zekâî, Bolu Tarihi, Bolu, 1964.
*Mehmet Hikmet, Coğrafya-i Ümranî, İstanbul, 1894, s.238.
*Öngör, Sami, Coğrafya Sözlüğü, İstanbul, 1959.
*Saffet Bey, Yeni Resimli ve Haritalı Coğrafya-i Osmani, İstanbul, 1913.
*Samur, Sabahattin, Suriye Vilâyeti’nin İdâri Ve Sosyal Yapısı,(Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 1989.
*Severcan, Şefaettin, Keşfî’nin Selimnâmesi,(Basılmamış eser),Kayseri, 1988.
*Streck, M.,“Bağdat” , İ.A; İslam Ansiklopedisi,(13 Cilt), M.E.B., İstanbul.1945-1988.
*Şemseddin Sami,Kamus’ul-Alâm,(6 Cilt), İstanbul, 1889-1898.
*Yakut El-Hamavî, Mu’cemü’l-Büldân,(5 Cilt), Beyrût, 1968.
*Zekeriyya El-Kazvînî, Asâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l- İbâd, Beyrût, 1969.
*Ali Cevâd, Memâlik-i Osmaniyye’nin Tarih ve Coğrafya Lugatı,(4 Cilt), İstanbul, 1895, C. 1, s. 11-12.
*Şemseddin Sami,Kamus’ul-Alâm,(6 Cilt), İstanbul, 1889-1898, C.VI, s.4420.
*Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, Ankara, 1988, s.136.
*Baykara, a.g.e.,s.137.
*Baykara, a.g.e.,s.139.
*Cevad, a.g.e., C.II.,s.538-539.
*Diyâr-ı Mudâr; Suriye’deki Rakka şehri merkez olmak üzere etrafındaki bölgeye denmektedir.
*Yakut, el-Hamavî, Mu’cemü’l-Büldân,(5 Cilt), Beyrût, 1968, C.II., s.134.
*Besim Darkot,” Irak”, İslam Ansiklopedisi,(13 Cilt), M.E.B., İstanbul,C.5/2,s.667.
*Darkot,a.g.md.,İ.A., C.5/2, aynı yer.
*Remzi Kılıç,Kanuni Sultan Süleyman Devri Osmanlı-İran Münasebetleri(1520-1566),(Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri, 1994,s.137.
*Baykara, a.g.e., s.28.
*Remzi Kılıç, Irak ve Suriye’nin Tarihi Coğrafyası,(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri,1990,s.17.
*Zekeriyya el-Kazvînî, Asâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l- İbâd, Beyrût, 1969, s.351.
*Ahmet Rifat, Lügati Tarihiyye ve Coğrafiyye,(7 cilt), İstanbul, 1881-1882, C.V,s.33.
*Sami Öngör, Coğrafya Sözlüğü, İstanbul, 1959, s.363; Kılıç,Kanuni Sultan Süleyman Devri…, s.137.
*Cevât, a.g.e., C. II, s. 484; Rıfat, a.g.e., C. III, s. 235.
*Saffet Bey, Yeni Resimli ve Haritalı Coğrafya-i Osmani, İstanbul, 1913, s. 63-64.
*Darkot,a.g.md., İ.A.,C. 5/2, s. 669.
*Öngör, a.g.e.,s.363.
*Cevad, a.g.e.,C.II, s.539.
*Rifat, a.g.e., C.IV, s.69.
*Öngör,a.g.e.,s.568.
*Abdurrahman Şeref, Coğrafya-i Umumî, İstanbul, 1895, s.192.
*Sami, a.g.e., C.III,s.1802-1803.
*Sami, a.g.e., C.III, s.1804.
*Sami, a.g.e., C.III., s.1805.
*Sami, a.g.e.,C.IV., s.3137.
*Sami, a.g.e., C.IV., s.3135.
*Safvet Bey, a.g.e., s.180.
*Darkot, a.g.md., İ.A., C.5/2, s.670; Irak hakkında daha fazla bilgi için aynı maddeye bakınız.
*Hamavî, a.g.e., C.I., s.457; M.Streck ,“Bağdat” , İ.A.,, C.II.,s.195; Kazvînî,a.g.e., s.313; W. Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, (Terc. Fuad Köprülü), Ankara, 1977, s.29.
*Hamavî,a.g.e., C.I., s.456; Samî, a.g.e., C.II., s.1324; Şeref, a.g.e., s.193; Barthold, a.g.e., s.29.
*M. Streck, a.g.md., İ.A., C.II., s.197.
*Cevad, a.g.e., C.I., s.181; Samî,a.g.e., C.II., s.1324.
*Samî, a.g.e., C.II., s.1324-1325; Şeref, a.g.e.,s.193.
*Samî, a.g.e., CII., s.1325 vd.
*Rifat, a.g.e., C.II.,s.121; Cevad, a.g.e., C.I., s.182.
*Kılıç, Kanuni Sultan Süleyman Devri,…s.167-168.
*Rifat, a.g.e.,C.IV., s.78.
*E. Honigmann, “Suriye “, İ.A., C.XI.,s.51.
*Cevad, a.g.e., C. II., s.453.
*Öngör, a.g.e.,s.805.
*Sabahattin Samur, Suriye Vilâyeti’nin İdâri Ve Sosyal Yapısı,(Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 1989, s.1.
*Saffûh Hayr, Suriye,Şam,(Dımaşk), 1985, s. 79.
*Samur, a.g.e., aynı yer.
*Öngör, a.g.e., s. 805.
*Hayr, a.g.e., s. 79-80.
*Samur, a.g.e., s. 1-2.
*Samur, a.g.e., aynı yer.
*Mustafa Keskin, Hindistan Müslüman ları’nın Millî Mücâdele’de Türkiye’ye Yardımları(1919-1923),Kayseri, 1991,s.5.
*Zekâî Konrapa, Bolu Tarihi, Bolu, 1964,s.191; Şefaettin Severcan, Keşfî’nin Selimnâmesi,(Basılmamış eser),Kayseri, 1988, s.8-9 ; Selimnâmelere daha fazla bilgi için başvurulabilir.
*Samur, a.g.e., s.2-3.
*Rifat,a.g.e., C.IV., s.79.
*afvet, a.g.e., s.187-188.
*Hamavî, a.g.e., C.II., s.463 (fazla bilgi için aynı yere bakınız).
*Hamavî,a.g.e., C.III., s.312.
*R.Hartmann, “Şam”, İ.A., C.XI., s.298.
*Samî, a.g.e.,C.III, s.2159;., R.Hartmann, a.g.md., C.XI.,s.298.
*R.Hartmann, a.g.md., C.XI., s.298-299; Fazla bilgi için aynı yere bakınız.
*El-Belazûrî, Fütuhu’l-Büldân, (Çev. Mustafa Fayda),Ankra, 1987, s.162.
*Kazvînî, a.g.e.,s.189.
*Cevad. a.g.e., C.II., s.477-478; Rifat,a.g.e.,C.IV.,s.127.
*Samî, a.g.e., C.III., s.2158-2159.
*Samî,a.g.e., C.III., aynı yer; Cevad, a.g.e., C.II., s.481.
*Sami, a.g.e., C.IV., s.2824; Baykara, a.g.e., s.25.
*Sami, a.g.e., C.IV., s.2681-2682; Cevad, a.g.e., C.II., s.453.
*Şeref, a.g.e., s.186-187.
*Sami, a.g.e., C.IV., s.2828-2829.
*Şeref, a.g.e., s.188.
*Sami, a.g.e., C.IV.,s.2684; Cevad,a.g.e., C.II., s.455.
*Samur, . a.g.e., s.33.
*Mehmet Hikmet, Coğrafya-i Ümranî, İstanbul, 1894, s.238; Safvet, a.g.e.,s.188.

Lütfen Dikkat: Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz. Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...