Hoca Dehhani Hakkında Bilgi

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Nisan 2021 Kerim Usta

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı
Hoca Dehhani’nin yaşadığı yıllar tam olarak tesbit edilemezse de şiirlerindeki bilgilerden 14. yüzyıl’ın ilk çeyreğinde doğmuş olduğu  ve 14.yy’ın sonunda ise vefaat ettiği sanılmaktadır. Kimi araştırmacılara göre 13. yy’da yaşadığı kesindir.

Dehhani’nin şiirleri ise gazel ve kaside şeklindedir. Araştırmacılar arasında Dehhânî’den ilk olarak Fuat Köprülü bahsederek yedi şiirle ilim dünyasına  tanıtmıştır. Hayat mecmuasında yayımlanan bir yazıda Köprülü, Millet ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanelerinde Şikari’nin Karaman tarihine dair bir

eserinin Yarcanî’nin Şâhnâme ‘sinde kayıtlı olduğunu söyler. Bu eserde Selçuklu hükümdarı I. Alaaddin Keykubad’ın (saltanatı 1220-1237) Dehhânî’ye bir Selçuklu Şehnâme’si yazmayı emr ettiği ifade edilmektedir. Bu emir üzerine 20.000 beyitlik bir Şâh-nâme yazmıştır. Kayıtlarda olan bu eser ne yazık ki  günümüzde halen bulunamamıştır.

Bugüne kadar yapılan çeşitli araştırmalarda Hoca Dehhani’ye ait bir kaside, yedi gazel olmak üzere toplam sekiz manzume olduğu  araştırmacıların bilgisine sunulmuştur.

Gazeller en az 5, en çok 22 beyitle yazılmış olup, 55 gazel 7 beyitle yazılmıştır. Şair, toplam 106 manzumede 9 bahir ve 15 farklı aruz kalıbı kullanmıştır. Bu kalıplardan en çok kullanılanı muzârî bahrinde düzenlenmiş olan mef û lü / fâ ‘i lâ tü / me fâ ‘î lü / fâ i lün vezni olup, 22 kez tekrarlanmıştır.

Hoca Dehhani Divanı’ndan Örnekler:

Kaside (28b-29b)mef˘ūlü/fā˘ilātü/mefā˘īlü/fā˘ilün

 1. Dünyā maķām-ı Işret ü dār-ı beķā degül
  Cüzvī-durur ana nažarum muslaķā degül
 2. Kim geldi bu maķāma ki bin dürlü derd-ile
  Gitdükde işi nāle vü vā gasretā degül
 3. Nergis gibi göz aç bu gülistān içinde bul
  Bu tāze gül ki hemdem-i hār-ı cefā degül
 4. Yüzün suyını oda döküben bu hāk içün
  Ömrüni virme yile ki bād-ı hevā degül
 5. Ger dilesen ki gācetüni gaķ revā ķıla
  Bu dirlik-ile ölmegil āhir revā degül
 6. Yek-reng ol ki kimse sana garf dutmaya
  Kim hīç elīfün arķası yükden dü-tā degül
 7. Bu düzme sūret-ile nicesi er olasın
  Kim er şi˘ārı sıdķ u safādur ķabā degül
 8. Bū-cehl Agmed-ile egerçi beşer-durur
  sūretde ille ma˘nīde çün Mussafā degül
 9. Niteki ney-şeker ney-ile bir rengedür müdām
  İllā şeker magalli ney-i būriyā degül
 10. Ķoma śevāb yolını ķılma hasā dahı
  Ehl-i śevāb bile ki bu söz hasā degül
 11. İy yār sen elüni özünden tamām yu
  Kim kendözinden el yumayan pārsā degül
 12. Nefs-i merīd-i mürtedi öldürmeyen be-cid
  Tīg-i cihād-ı cehd-ile ehl-i gazā degül
 13. Şol kim günāh-ıla ķara ķılmadı nāmesin
  Ag eyledi yüzini ki gözi ķara degül
 14. Ol genc üstine oturanun çü ejdehā
  Şimdi lagidde mūnisi cüz ejdehā degül
 15. Ķālū belā elest güninde diyenlere
  Renc ü belā vefā vü keremdür belā degül
 16. Işķ bābını oķumayan illā rumūzını
  Ne bā bile ki ol ehl-i velā degül11
 17. Ol kim belā vü mignete sabr eyleyümedi
  Ķālū belā[dan] ana söz açmaķ revā degül
 18. Bundan ķıyās eyle ki Mecnūna Leylīnün
  Cevr ü cefāsı mihr ü vefādur cefā degül
 19. Işķun yolında subg bigi sādıķ olmayan
  Bilün ki gönli sopsolu sıdķ u safā degül
 20. Görsün bu mis vücūdumuzı nice ķıldı zer
  Ol kūr kim dir er nažarı kīmyā degül
 21. Ol sūreti gedā ki mülūke baş egmedi
  Sulsān-ı ma˘nī diniz ana kim gedā degül
 22. Ol pādişeh kim ancılayın bir gedāydan
  Himmet dilemedi iline pādşā degül
 23. Dehhāni sözlerini ķulaguna küpe ķıl
  Her biri dürr-i ma˘nī-durur kehrübā degül
 24. Çıķarma zīnhār ķulagundan anı kim
  Bir gün sana gerek ola yalguz ana degül

Kaynak:

 • Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 15, İstanbul 2015, 1-26.
 • Hoca Dehhani (13.Yüzyıl)-Turkedebiyati.org

Kerim Usta Yayımladı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir