Hizbu’n Nasr Duası

Hizbu'n Nasr Duası

Hizbu’n Nasr duası

Allahım!
Senin yüce kahredici kudretinin eziciliğine,
Ve imdâda yetişen nusretiyin-yardımıyın hızlılığına,
Ve Senin haram sınırlarıyın korumandaki sonsuz gayretine sığınıyoruz!
Âyetlerinle himâyene sığınanlar hakkı için,Biz de Senden istiyoruz-diliyoruz
Yâ Allah! Yâ Allah! Yâ Allah!
Ey Mutlak duyucu-işitici!
Ey Dualara icâbet eden-karşılık veren!
Ey Bize bizden de yakın olan!
Ey En hızlı olan-her işi anında yapan!
Ey intikamları-öçleri alıp, suçluları kesin cezâlandıran!
Ey Galib-i Mutlak ve her an kahretmeye gücü yeten!
Ey Tutup kapıverişi-yakalayışı çok şiddetli olan!
Ey Hiçbir zorbanın gücü kendisini âciz bırakamayan yüce Zât!
Ey Kayserlerin mülkünden nice kibrine kulluk eden inatçıyı, helâk etmek kendisine zor gelmeyen yüce Zât!İçlerinden bize karşı keyd-hile tuzağı kuranlara karşı Sen de onlara karşı kur keydi..
Bize karşı mekr-oyun-düzen içinde olanların mekirlerini döndür-başlarına geçir!
Bizim için durmadan kuyu kazanlara karşı Sen de bir kuyu kaz ve onun içine derhal düşsünler!

Ey Efendimiz!
Bizim için hile ile kandırma ağları-torları hazırlayanların üzerlerine bu işi yapanları sevk et!
Bizi avlamak isteyenlerin üzerlerine, onları avlayacak avcılar gönder!
O hilebâzlar onların elinde esir olsunlar!

Allahım!
“Kâf-Hâ-Ye-Ayn-Sad” hakkı için,
Bizi bu kötülerin şerrinden koru!
Bizim sevdiklerimize göz dikenlerin kendi sevdiklerini fedâ kıl!
Sevdiği evladını kendine düşman kıl!
Onların bu gün-yarın yapacakları kötülükleri için, âcilen intikam alıcıları-başlarına geçiricileri başlarına-üzerlerine musallat kıl!
Allahım! Topluluklarını dağıt!
Allahım! Kılıçlarını körelt-ağızlarını kır!
Allahım! Adetlerini-sayılarını azalt!
Allahım! Onları bir daire içinde çember altına al-hapis et!
Allahım! Üzerlerine azabını gönder!
Allahım! Onları hilm ve lütuf dairesinden çıkart!
Ve onların soyunun-sopunun uzayıp gitmesine izin verme ve ihmal-zaman tanıma ve meded dairesinden de çıkar!
Ve ellerini boyunlarına bağlı kıl! Sıkıla kalsınlar!
Ve kötü emellerine kavuşamamaları için onların kalblerini rabt et-çivile-sıkıştır-mühürle-kördüğüm et!

Allahım!
Onları büsbütün parçala-dağıt!
Seninin dostlarına enbiyâlarına, evliyâlarına, düşmanlarına karşı yardım edip öçlerini aldığın gibi bize de nusret ver-yardım et!
Allahım!
İçimizden ve bizden olanlara ayrılıp giderek düşmanlığa-kötülüğe katılmalarına imkan verme!
Bize acımayanları-merhamet etmeyenleri, günahlarımızdan dolayı bize musallat etme!

“Hâ-Mîm! Onlara yardım edilmez!” emri hükmolunduğunda, işler başladığında bize yardım et! Onları üzerimizde muzaffer kılma!
Allahım! “Hâ-Mîm-Ayn-Sin-Kâf” Hakkı için bizi onarlın korkusundan himaye et!
Allahım! Bizi kötülüklerden koru! Bizi belâlı yerlerde kılma!
Allahım! Senden emellerin üstünde bir ricâ-emeli vermeni dileriz.
Sana yapacağımız ricalardan dolayı düşündüğümüz emellerin de üstünde olanı ver!
Ey fâziletlilerin en fâziletlisi!..
İlâhî Senden istiyoruz!
Çabuk! Çabuk! Acele ver! Bir an önce!
İlâhî dualara icâbet, icâbetlere icâbet eden!
Ey Nuh Kavmi’ne karşı dualarına icâbet eden!
Ey düşmanlarına karşı İbrahim’e (as) yardım eden!
Ey Yusuf’u (as), Ya’kub’a (as) geri gönderen!
Ey Eyyüb’ün (as) dertlerini kaldıran!
Ey Zekeriyya’nın (as) duasını kabul eden!
Ey Metâ oğlu Yunus’un (as) tesbihini kabul eden!
Allahım!
Senden şu dualarını kabul ettiğin dua sahibi enbiyâların, evliyâların yüzü suyu hürmetine-sırları için !
Biz dualarımızı kabul edeceğine ve isteklerimizi vereceğine kesin olarak inanmaktayız!
Mü’min kulların için vâ’d ettiğin vâ’dini bizim için de tamamla!
Senden başka İlâh yoktur!
Sen Subhânsın! Şüphesiz ki ben zâlimlerden oldum!
Tüm ümitlerimiz kesildi, tek ümidimiz Sen’dedir!
Eğer rahmet bolluğun gecikirse, hayal kırıklığına uğrarsak, yine de Sen cevabımızı verirsin!
Eğer rahmetinin gelmesi gecikti diye hayal kırıklığına uğrar isek bunu bizden uzak kıl!
Ve en çabuk Allah Yardımına nâil kıl!

İçimizdeki kördüğümlerin hallinde-çözümlerini hissiyat olarak bize bildir! İçimize doğsun!

Ey düşmanlarına karşı yardım dileyip yalvaranların yardımına ezici gücüyle yetişen!
Dost olarak Allah yeter!
Yardım edici olarak Allah yeter!
Allah ne güzel Vekildir!..
Hiçbir potansiyel güç-havl veya hazır da olan güç-kuvvet yoktur,
Ancak Ali ve Azîm olan Allah’ınki hariç…

Âlemlerde selâm Nuh’a (as) olsun!
Ve mürselinler içinde Efendimiz Muhammed’e (sav) selâm olsun!
Duamızı kabul et!
Âmin! Âmin!
Zulmeden zâlimler kavminin kökünü kes!
Ve hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsusutur..

Allahım!
Salât ü selâmımız Efendimiz Muhammed’e (sav), âilesine ve sahabilerinin cümlesine olsun!

 

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike.

Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike.

Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike.

Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi.

Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ. Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Allâhümme bi-hakki kâf-hâ-yâ-‘ayn-sâd ikfinâ hemme’l-‘ıdâ ve leggihimü’r radâ. Ve’c‘alhüm ve li-külli habîbin fidâ. Ve sellıt aleyhim ‘âcile’n nagmeti fî’l-yevmi ve ğadâ.

Allâhümme beddid şemlehüm.

Allâhümme ferrig cem‘ahüm.

Allâhümme ‘aglil ‘adedehüm.

Allâhümme fülle haddehüm.

Allâhümme’c‘ali’d dâirate aleyhim.

Allâhümme evsıl azâbe ileyhim ve ğalle eydiyehüm. Ve’rbıt ‘alâ gulûbihim ve lâ tübelliğhümü’l âmâle.

Allâhümme mezzighüm külle mümezzegin mezzagtehû li-a‘dâike intisâran li-enbiyâike ve rusülike ve evliyâike.

Allâhümme’ntesir lenâ intesârake li-ahbâbike ‘alâ a‘dâike.

Allâhümme lâ-temekkini’l a‘dâe fînâ velâtüsellıthüm aleynâ bi-zünûbinâ (Hâ-mîm) (7 defa okunacak) humme’ emru ve-câe’n-nasru fe‘aleynâ lâ-yünsarûne. Hâ-mîm Ayn-sîn-gâf himâyetünâ mimmâ nehâfü.

Allâhümme ginâ şerra’l-isvâi velâ-tec‘alnâ mahallen li’l-belvâ.

Allâhümme a‘tınâ emele’r racâî. Yâ Hû yâ Hû yâ Hû. Yâ men bi-fadlihî nes’elü, nes’elüke’l acele’l acele’l acele.
İlâhî’l icâbete.
Yâ men ecâbe seyyidenâ nûhan aleyhi’s selâm.

Yâ men keşefe’d-durra ‘an seyyidinâ Eyyûbe aleyhi’s selâm.

Yâ men ecâbe da‘vete seyyidinâ Zekeriyyâ aleyhi’s selâm.

Yâ men gabile tesbîha seyyidinâ Yûnuse’bne Mettâ aleyhi’s selâm.

Nes’elüke bi-esrâri hâzihi’d-de‘avâti’l müstecâbâti en-tetegabbele minnâ mâ bihî de‘avnâke ve’en-tu‘tıyenâ mâ-se’elnâke. (enciz lenâ va‘deke’llezî ve‘adtehû li-‘ıbâdike’l mü’minîne en lâilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîne) (3 defa okunacak).

Allâhü Ekber seyfullâhi gâtı‘uhüm. Ve kefâ bi’llâhi veliyyen ve kefâ bi’llâhi nasîran ve hasbünâ’llâhü ve ni‘me’l vekîlü ve-lâ havle ve-lâ guvvete illâ bi’llâhi’l aliyyi’l azîm.

Selâmün ‘alâ Nûhin fî’l-âlemîn. (İstecib-lenâ âmîn). (3 defa okunacak)

Fe-gutı‘a dâbiru’l kavmi’llezîne zalemû. Ve’l hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. (Fe-esbehû lâ-yürâ illâ mesâkinühüm, kezâlike neczi’l gavme’l mücrimîne. Ahkâf 25) ve salla’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

Yorum yapın