Hazreti Ali’den Nasihat ve Sözler

Hazreti Ali'den Nasihat ve Sözler

Hazreti Ali’den (r.a.) Nasihatler

 • Kişinin imanındaki kemâli, yeminlerinden belli olur.
 • Şu zamanda kardeş geçinenler, ayıp arayan casuslardır.
 • Hakîkî kardeş dar günde yetişendir.
 • Kişinin edebi, altınından hayırlıdır.
 • Zenginliği açıklamak, şükürdendir.
 • Kötüye iyilik et, efendisi ol.
 • Borcun edâsı dindendir.
 • Musîbetleri gizlemek mürüvvettendir.
 • Zühd’ün efdali, gizli olandır.
 • Âile fertlerine edep öğret! Onlara menfaat verir.
 • Ana-babaya iyilik, amellerin en üstünüdür.
 • Ömrün bereketi, güzel amelledir.
 • Cumartesi ve Perşembe sabahları bereket zamanlarıdır.
 • Sabrettiğin zaman, nefsini zaferle müjdele!
 • Midesi, kişinin düşmanıdır.
 • Erken kalk, mes’ud ol!
 • Güler yüz, ikinci bir ihsandır.
 • Dünyayı âhiret karşılığında sat da kazan.
 • Belâ, insana dilinden gelir.
 • Allah korkusuyla ağlamak, göze nurdur.
 • Malın bereketi, zekâtın verilmesidir.
 • İhsanını minnetle yok etme!
 • Ömrün sonu için kıymet yoktur.
 • Ömrün evvelinde kaçırdıklarını, ömrün âhirinde tedârik et!
 • Namazda tembellik, iman zâfiyetindendir.
 • Yemekte elin çokluğu, berekettir.
 • Allah’ tevekkül et, O sana yeter.
 • Hayra yor, hayra er!
 • Günâhı terk ederek köşeye çekil!
 • Kişinin tevâzuu, kendine ikram eder.
 • Kötülükten uzak dur, hürmete mazhar ol!
 • Muhabbet, hürmetle kuvvetlenir.
 • Kötülüğe karşılık vermeyi tehir, ihsandandır.
 • Üç şey helâk eder: Cimrilik, hevâ ü heves ve ucub.
 • İmanın üçte biri hayâ, üçte biri akıl, üçte biri cömertliktir.
 • Hırs ve tamâ gediğini, topraktan başkası örtemez.
 • Âlimin ölümü, dinde gediktir.
 • Ahiretin sevabı, dünya nimetlerinden hayırlıdır.
 • Melikin saltanatı, adâletle daim olur.
 • İhsanını, özür dileyerek çoğalt!
 • İhsana teşekkür, ikramı artırır.
 • Cesedin devamı, gıda ile; ruhun devamı, ibadetle
 • Selâmet elbisesi eskimez.
 • Bulunanla cömertlik et!
 • İyilerle sohbet, ganimet; kötü dostla oturmak, şeytanla ülfettir.
 • Kişinin görüştüğü kendisi gibidir.
 • Kişinin güzelliği, yumuşak huylu olmasındandır.
 • Kendisi için ölüm olmayan (Allah) yücedir.
 • Sözün güzeli, kısa olanıdır.
 • Çokla cömertlik et, aza kanâat eyle!
 • Bâtılın ömrü, muvakkat bir zaman… Hakkın devamı kıyâmete kadardır.
 • Fukarâ ile otur da; şükrün artsın…
 • Fakirin az sadakası, zenginin çoğundan çoktur.
 • Güzel ahlâk ganimet; hiddet, tehlikedir.
 • Kişinin sanatı, definesidir.
 • Yemeğin ekşisi, sözün ekşisinden hayırlıdır.
 • Kişinin hayası, perdesidir.
 • Yumuşak huy, insanın yardımcısıdır.
 • Aslı bozuk olan kimseye, vefâ haramdır.
 • Evlât acısı, ciğer yakar.
 • Erkeğin ziyneti edep, kadının ziyneti zehep (altın)dır.
 • Allah korkusu kalpleri parlatır.
 • Allah’tan kork; başkasından emin ol!
 • Dostun hayırlısı, hayra götürendir.
 • Hâlis muhabbet, ahde vefâdandır.
 • Dini dünyaya değişenin kazancı hebâ olur.
 • Malın hayırlısı, Allah yolunda harcanandır.
 • Nefsine muhâlefet et, rahata er!
 • Kalbin boş olması, kesenin dolu olmasından hayırlıdır.
 • Kişinin dostu, aklının delilidir.
 • Kadının hayırlısı, çok doğuran ve erine muhabbetli olandır.
 • Meliklerin devleti, adâletle ayakta durur.
 • Din kardeşini ziyâret, sevincin devamına sebeptir.
 • Kalbin ilâcı, kazaya rızâdır.
 • İnsanın özü aklına; işi aslına delâlet eder.Gazabına hâkim ol, âkıbetin hayır olsun.
 • Kişinin dîni, dostudur.
 • Cimrinin altını taş mesâbesindedir.
 • Rezillerin devleti, iyilerin âfetidir.
 • Tatlı dil sermâyedir.
 • Bir şeyi zemmetmek, o şeyle meşgul olmaktandır.
 • Sultanların yemeği dudak yakar.
 • Bir günah çok, bin tâat azdır.
 • Azgını azgınlığıyla bırak!
 • Sana ezâ edene mudârâ et, onu utandır. (Şerrinden kurtul.)
 • Allah dostlarından bahsetmek, rahmete vesîledir.
 • Fakirlikle zelîl olan, Allah katında zengindir.
 • Ölümü anmak, kalbe cilâdır.
 • Gençliği hatırlamak keder verir.
 • Kişinin zilleti, tamahındandır.
 • İlim rütbesi, rütbelerin en üstünüdür.
 • Babana hizmet et ki, evlâdında sana hizmet etsin!
 • Doğum ölümün habercisidir.
 • Nefsin rehâveti meşakkat getirir.
 • Dostu görmek, göze cilâ verir.
 • Rızkın seni bulur; müsterih ol.
 • İlmin yok olması, âlimin yok olmasından ehvendir.
 • Dünyanın her yeri belâlarla doludur.
 • İç güzelliği, dış güzelliğinden hayırlıdır.
 • Dostu ziyâret, muhabbeti tazeler.
 • Zayıfların silâhı, şikâyettir.
 • İlmin ayıbı, âlimin kendini methetmesidir.
 • Kişinin görünüşü, karakterini bildirir.
 • Cimri zengin, cömert fakirden daha fakirdir.
 • Az mârifet, çok amelden hayırlıdır.
 • Sabah uykusu rızka mânidir.
 • Câhilin sükûtu, perdesidir.
 • İyilerle sohbet eden, kötülerden emin olur.
 • Allah’tan başkasına ümit bağlayanın gayreti boşadır.
 • Dostun darbesi, düşmanınkinden acıdır.
 • Emsâlinle gez!
 • Kişiyi zulmü yıkar.
 • Kerimin gölgesi geniştir.
 • Zâlimin cezası, erken ölümdür.
 • Allah’tan korkanların mertebeleri yücedir.
 • Akıllı düşman, câhil dosttan hayırlıdır.
 • Hikmet müminin ganîmetidir.
 • Akıllı genç, câhil ihtiyardan hayırlıdır.
 • Kişinin fazîletiyle iftiharı, âile şerefiyle iftihârından evlâdır.
 • Her kalpte bir meşguliyet vardır.
 • Hasmına gâlip gelmen, sabır ve tahammülledir.
 • Kıymeti bilinmeyen nimet elden gider.
 • Bir şeyin parçası, aslından haber verir.
 • Akıllının câhile üstünlüğü, Ay’ın yıldıza üstünlüğü gibidir.
 • Kişinin kurtuluşu doğruluktadır.
 • Kardeş ayrılığı, gönül hüznüdür; kalbi yakar.
 • İnsanın zekâsı, aslına delildir.
 • Hakkı kabul etmek dindendir.
 • İşinde miktarı belli et, hatadan kurtul!
 • Kalp kasveti, tokluktandır.
 • Kişinin sözü, aslından haber verir.
 • Kalbin kuvveti, imanın sıhhatindendir.
 • Harisi öldüren, hırsıdır.
 • Kişinin kıymeti, hoşgörüsündedir.
 • Şerlilere yakın olmak zarar verir.
 • Kişinin kıymeti, ehemmiyet verdiği iş kadardır.
 • Allah kelâmı, kalbe devâdır.
 • Dünya ayıpları üzerinde dâim olmaman, sana kâfidir.
 • İlmin kemâli, hılimdedir.
 • Ölümü bilmen, keder olarak sana yeter.
 • Cömertliğin kemâli, verirken (az oldu diye) özür dilemektir.
 • Cömert kâfir, cennete girmeye, cimri Müslüman’dan daha ümitlidir.
 • Nasihat olarak ölüm yeter!
 • Dert olarak ihtiyarlık kâfidir.
 • Ölüm habercisi olarak ihtiyarlık yeter.
 • Haset edeni, hasedi yer.
 • Yumuşak söz, kalplerin bağıdır.
 • İlim devletine zevâl yoktur.
 • Eceli gören uzun emele düşmez.
 • Her gamma ferahlık, her derde devâ vardır.
 • Şöhret elbisesi giymek, ahmaklıktır.
 • Hasetçide huzur olmaz.
 • Kocalık ömürden sayılmaz. (Çünkü çileli geçer.)
 • Kavmine karşı mülâyim ol da sevil!
 • Kavlinde (sözünde) yumuşak ol da sevil!
 • Hasetçiden başka her düşmanla anlaşmak mümkün.
 • İlim meclisi, cennet bahçesidir.
 • Şerlilerle sohbet, deniz yolculuğu gibi tehlikelidir.
 • Gayreti çok olanın, kederi uzun olur.
 • Çok konuşan, çok pişman olur.
 • Tatlı suyun başı kalabalıktır.
 • Büyüklerin meclisleri, kelâmın kaleleridir. (Sır vermezler.)
 • Kişinin hüneri, dili altındadır. (sözünden anlaşılır.)
 • Arzûlara ulaşmak zenginliktir. (Maddi mânevî)
 • Gece namazlarıyla kalbini nurlandır.
 • İhtiyarlığını günahla karartma!
 • Ayrılık ateşi, cehennem ateşinden şiddetlidir.
 • Müminin nûru, gece namazındadır.
 • Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.
 • Saçın ağardığında, sana ölümden haber verir.
 • Sözü doğru olanın yüzü güzeldir.
 • Emin halde uyu, yatakların iyisinde olursun.
 • Müminin yüz güzelliği takvâ nûrundandır.
 • Yerinde yapılmayan ihsan zulümdür.
 • Başa kakılan sadakanın günahı, sevabından büyüktür.
 • Yalnızlık kötü arkadaştan hayırlıdır.
 • Ahmağın reisliği kısa sürer, tez geçer.
 • Sana düşmanlık etmeyen, dostluk etmiş; gafletle muâmele eden de üzmüş olur.
 • Evlât sâhibinin rızkı geniştir.
 • Yazıklar olsun iyilere kötülük edenlere!..
 • İçi ve dışı çirkin olana yazıklar olsun!
 • Hasetçiye hasedi, en büyük sıkıntıdır.
 • Kişinin gam ve kederi, gayreti nispetindedir.
 • Gayret; namusu korumak, imandandır.
 • Hırslı helâk olur da haberi olmaz.
 • Tiriti hazırlayan yemez; kime kısmetse o yer.
 • Düşmanın nasihatinden uzak dur!..
 • Kişinin helâki, amelini beğenmesindedir.
 • Emânete riâyet etmeyende, iman olmaz.
 • Mürüvveti olmayanın (İnsana itibar etmeyen) din, kâmil değildir.
 • Fazîleti olmayanın, zenginliği olmaz
 • Padişahlara rahat yoktur. (Devamlı maddî mânevi idâre düşüncesindedir.)
 • İyi insan âhireti için, kötü insan da dünyası için gam çeker.
 • Nefsinden sakınman, aslandan kaçmadan daha faydalıdır.
 • Yanındakini getir ki, onunla bilinesin. (Meddi mânevi bilgi)
 • İnsanın kıymeti, gayreti, kıymetidir.
 • Yalancıda kerâmet olmaz.
 • Kanâat ehlinde gam, akıllıda fakirlik olmaz.
 • Taktir olunan sana gelir.
 • Sadaka ömrü uzatır.
 • Saîdin sohbeti, insanı saîd eder. (İyi insan)
 • Sabreden muradına erer.
 • Kalbin hüznü, nefsin rahatındandır.
 • Laf taşıyan, bir saatte, bir kaç aylık fitne ve fesâda sebep olur.
 • Sen rızkını aradığın gibi, o da seni arar.
 • Kişi sadâkatiyle büyüklerin mertebesini kazanır.
 • Sıhhat nimeti, en büyük bahtiyarlıktır.
 • Şerlilerle ünsiyet eden, kötü yoldadır.
 • Helâl lokma kalbi nurlandırır.
 • Kur’an okumak kalplerin şifasıdır.
 • Sadâkat, sâhibini kurtarır.

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin