Mustafa Kemal İmzalı Havza Genelgesi

Havza Genelgesi

Havza’dan kolordu komutanlıklarına, vilayetlerine ve mutasarrıflıklara gönderilen genelge.

15. K. Kumandanlığına

Mıntıka-i âcizîde (ve civarında) bulunan vilâyetlerle müstakil mutasarrıflıklara keşide ettiğim telgrafnâmenin suretini aynen takdim ediyorum.İstihbarat Numara: 14

28 Mayıs 35
9’uncu Ordu Müfettişi
Mustafa Kemal

İzmir’in ve maalesef bunu takip eden Manisa’nın işgali tehlike-i müstakbeleyi daha aleni ihsas etmiştir. Tamamiyet-i mülkiyemizin muhafazası için tezahürât-ı milliyenin daha canlı olarak izhâr ve idâmesi lazımdır. Hayat ve istiklâl-i milliyi rahne-dâr eden işgal ve ilhak gibi hadiseler bütün milleti dil-hûn etmektedir.Teessürât zabt olunamıyor. Kabil-i hazm ve tahammül olamayan bu ahvalin derhal ref’ ve izalesini bütün medenî milletlerle büyük devletlerin adl ve tesirinden sabırsızlıkla intizâr zemininde önümüzdeki hafta zarfında Pazartesi başlayıp Çarşamba günü müracaatın arkası alınmak üzere büyük ve heyecanlı mitingler akdiyle tezahürât-ı milliyede bulunulması ve bunun tekmil mülhakata da teşmili ve bütün düvel-i muazzama mümessillerine, Bâb-ı Âliye müessir telgraflar verilmesi ve ecnebi olan yerlerde ecnebilere de hususi tesirler yapılmakla beraber tezahürât-ı milliyede adâb ve sükûnetin fevkalade mahfuziyeti ve Hıristiyan halka karşı bir tariz ve nümayiş ve husumet gibi etvâr alınmaması elzemdir.

Zât-ı âlilerinin bu fikirler etrafında hassas ve müessir bulunmaları cihetiyle işin hüsn-i idare ve muvaffakiyetinden âcizlerinde itminan-ı tam mevcuttur. Neticesinin inba buyrulmasını rica eylerim.

Kaynak:

Sefer Yazıcı, ed. (2015). Milli Egemenlik Belgeleri. Ankara: TBMM Basımevi.

Yorum yapın