Hâfız Dîvânı’ndan Seçme Beyitler-1

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 16 Nisan 2021 Kerim Usta

Hâfız Dîvânı'ndan Seçme Beyitler-1
Hâfız Dîvânı’ndan Seçme Beyitler, I
Şirâzi

Elâ-yâ eyyühesâki edir kesen ve navilhâ
Kicışķ âsan nemûd evvel veli uftâd müşkilhâ

Sâki, döndür kadehi, herkese sun, bana da ver.

Çünkü aşk, önce kolay göründü; ama sonradan çok müşkiller meydâna getirdi.

Sâki benûr-ı bâde berefrûz câm-ı mâ
Muţrib bigü ki kâr-ı cihân şud bekâm-ı mâ.

Sâki, kadehimizi şarabın nûruyla parlat. Çalgıcı, sen de çal.

Çünkü âlem, tam istediğim hâle geldi, bize uydu.

Sûfî biyâ ki âyine safist câmrâ
Tâ binger sefâ-yı mey-i lâcl-fâmârâ

Sofi, gel… Kadehin aynası, tertemiz.

Gel de lâl renkli şarabın ayrılığını gör. Neşesini, zevkini seyret

Dil mîreved zi destem sâhib-dilan Hudârâ
Derdâ ki derd-i pinhân hâhedşud âşikârâ

Gönül elden gidiyor! Ey gönül sahipleri, Allah için yardım edin! Yazıklar olsun; gizli dert, açığa çıkacak!

Sâķiyâ berdhîz-u berdih câmrâ
Hâk ber ser kun ġâm-ı eyyâmrâ.

Sâki, kalk… Kadehi doldur ve sun. Dünya gamının başına toprak saç!

Revnaķ-ı cahd-ı sebabest diğer bustanrâ
Mîresed müjde-i gül bülbül-i hoş-elhanrâ.

Gül bahçesine yine gençlik çağının parlaklığı geldi. Güzel nağmeli bülbüle yine gül müjdesi geldi.

Salâh-ı kâr kucâ vu men-î harâb kucâ
Bibin tevâfut-u reh ez kucâst tâ be kucâ.

Ben nerde, nefsimi ıslah etmek nerde? Aradaki aykırılığa bak. Yol, nerden nereye gidiyor.

Eger an Turk-i Şîrâzî bedest âred dîl-î mârâ
Be hâl-i hinduyeş bahşem Semerķand-u Buhârâ…

O Şirazlı güzel, bize iltifat eder, gönlümüzü alır ve aşkımızı kabul eylerse; yanağındaki kara bene Semerkand’ı da bağışlarız Buhara’yı da!

Ey furûġ-ı mâh-ı hüsn ez rây-ı rahşân-ı şumâ
Âb-ı rüy-ı hûbi ez çâh-ı senehdân-ı şumâ.

Sevgili, güzellik ayı yüzünden ziyâlanmakta. Güzellik ise, çene çukurundan şeref bulmakta.

Sabâ be lüţf bigü an ġazâl-i racnâra
Ki ser be kûhu beyâban tu dâde-î mârâ

Ey seher yeli, o güzel ceylana mülâyetle söyle; Bizi dağlara, ovalara sakan sensin!

Be mulâzimân-ı sulţân ki resâned in dücârâ
Ki be şukr-i Pâdşâhî zi nazar meran gedârâ.

O güzellik padişahının yanında bulunanlara bu dileği kim bildirecek? Padişahlık şükrânesi olarak yoksulu gözden çıkarmasın.

Düş ez mescid suy-î meyhâne âmed Pîr-i mâ
Çîst yârân-ı ţarîķat bacdezin tedbîr-i mâ.

Dün gece pîrimiz, mescidden meyhâneye geldi. Yoldaşlar, bundan sonra ne yapalım, ne tedbirde bulunalım ki?

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir