Filistin Şehitlerimiz İçin Dua

Filistin Şehidlerimiz İçin Dua

Filistin Şehitlerimiz İçin Dua

Rabbenâ, yâ Rabbenâ teqabbel minnâ inneke ente’s-Semî’u’l-Alîm.

Rabbenâ, lâ tüzığ qulûbena, ba’de iz-hedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahmeh;

inneke ente’l-Vehhâb.

Rabbenâ efrığ aleynâ sabran ve sebbit eqdâmenâ, f’ensurnâ ale’l-qavmi’l-kâfirîn.

Rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’nâ; Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû ale’llezîne min qablinâ;

Rabenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâqate lenâ bih; va’fu annâ, v’ağfir lenâ, v’erhamnâ,

ente Mevlâ-nâ; f’ensurnâ ale’l-qavmi’l-kâfirîn.

Ey Âlemlerin Rabbi,

Ey Erhamü’r-Râhimîn,

Ey Ahkamü’l-Hâkimîn!

Ey, ‘Rabbimiz Allah’tır’ dediği için ezâ ve cefâ gören; zulmedilen, yurtlarından sürülen, katliama uğrayan mazlumların, mutaz’afların Rabbi! Yalnız Sana sığınıyor ve yalnız Senden yardım diliyoruz.

Ey Hayr’ün-Nasirîn; Yardım edenlerin en hayırlısı!

Ey Müste’ân; Yalnız kendisinden yardım istenilen!

Ey Hâfiz; Koruyan!

Ey Kadîr!

Ey Muktedir!

Ey Kavî!

Ey mazlumların Rabbi!

Zalimler gürûhuna karşı, mazlum Filistinli kardeşlerimize ve yüreği onlarla birlikte çarpan, onlarla birlikte ağlayan, onlarla birlikte kanayan şu Müslüman ümmete yardım et!

Ey Allah’ım, bozguncular gürûhuna karşı bize yardım et!

Kâfirler gürûhuna karşı bize yardım et!

Küresel istikbâra karşı bize yardım et!

Ümmet-i Muhammed’i ve kahraman intifâda erlerini sahipsiz bırakma Allah’ım!

Bedir ve Uhud’da gönderdiğin gibi, onlara da katından koruyucu ve yardımcılar gönder!

Bizi zâlimlerin elinde rezil ve rüsvâ eyleme Allah’ım!

Bizi inkârcıların elinde oyuncak eyleme Allah’ım!

Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, ezilen, horlanan, zulmedilen, katledilen Müslümanların üzerinden, inkârcı zâlimlerin baskısını, zulmünü kaldır Allah’ım!

Ey Hayr’ül-Mâkirîn; Planı/tuzağı en üstün/en hayırlı/en iyi olan!

İnkârcı Siyonist zalimlerin ve onların hâmisi ve en az onlar kadar zalim olan Amerikalı emperyalistlerin, insanlar ve inananlar için hazırladığı tüm tuzakları boşa çıkar!

Onların tuzaklarını kendi başlarına geçir Allah’ım!

Ey Azîzün Züntikâm; Daima galip ve yüce intikam sahibi!

Ey Cebrail’in, İsrafil’in, Mikail’in ve Azrail’in Rabbi!

Zalimlere, yaptıklarının karşılığını öbür dünyada vereceğin gibi bu dünyada da ver!

Allah ve Resûlüyle savaşanları, Allah’ın diniyle, kitabıyla savaşanları, “Rabbim Allah’tır” diyenlerle savaşanları bu dünyada da rezil ve rüsvâ eyle!

Ey Şedîd’ül – Azâb; Azâbı en şiddetli olan!

Ey Şedîd’ül – İkâb; Cezâsı en şiddetli olan!

Ey Şedîd’ül – Mihâl; Tuzağı en şiddetli olan!

İnkârcı ve işgalci zâlimlere, Siyonist katillere ve destekçilerine çetin ve şiddetli azâbını, gazâbını ve yakalamanı göster!

Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin ordularını yerle bir ettiğin gibi; Mescid-i Aksâ’yı yıkmaya çalışan Siyonist işgal ordularının üzerine de gönder Ebâbil kuşlarını!

Ya Rabbi! Buyuruyorsun ki;”Onlar acıklı azabı görmeden iman etmezler”;

O halde, acıklı azabınla inkarcıların, zalimlerin, hainlerin kalplerine korku sal!

Yâ Rabbi, Nuh Peygamber’in yalvardığı gibi Sana yalvarıyoruz:

“İnsanları Allah’ın yolundan saptıranların saltanatlarını silip süpür” Allah’ım!

Ve “Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi bırakma! Çünkü onları bırakırsan, sana kulluk edenleri saptırırlar ve yalnızca fesatçı ve inatçı nankörlere hayat verirler!”

Ey Allah’ım! “Zulüm işleyenleri ise her zaman helâke uğrat!”

Ey gücü her şeye yeten, kudreti her şeye kâdir olan Allah’ım!

Ey Mâlik’ül Mülk; egemenliğin gerçek sahibi!

Sen, egemenliği dilediğine verir, dilediğinden alırsın!

Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın!

Alçakça yöntemlerle Filistinli kardeşlerimizi katletmeye devam eden ve nihayet, tekerlekli sandalyeye mahkum ama Allah aşkıyla, intifada aşkıyla dolu yüreği hiçbir engel tanımayan Şeyh Ahmed Yasin’i de hunharca şehid eden Siyonist zalimleri yerin dibine batır Allah’ım!

Ey Serî’ül – Hisâb; Hesabı çabucak gören!

Ey Vâhid’ül-Kahhâr; Kahr u perîşân eden yegâne güç!

Ey Cebbâr; İstediğini zorla yaptıran!

Zâlim inkârcıları, Siyonist katilleri ve küresel zorbaları kahr-u perişan eyle!

Onların azabını erteleme Allah’ım; onların azabını çabuklaştır Allah’ım!

Ve yâ Rabbi, Biz inananları bağışla!

Rahmetini esirgeme üzerimizden…

Âmîn! Ve selâmün ale’l-murselîn ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.

Tüm şehitlerimiz için, tüm Filistinli şehitlerimiz için ve şehid Şeyh Ahmed Yasin’imiz için El-Fâtiha!

Yorum yapın