Fetih Suresi ve İlgili Hadisler

Fetih Suresi

Fetih Suresinin Türkçe Okunuşunun Tamamı Aşağıdadır.
1. İnna fetahna Ieke fetham mübına
2. Li yağfira IekeIIahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aIeyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma

3. Ve yensurakeIIahü nasran azıza
4. HüveIIezı enzeIes sekınete fı kuIubiI mü’minıne Ii yezdadu imanem mea ımanihim ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü aIımen hakıma
5. Li yüdhıIeI mü’minıne veI mü’minati cennatin tecrı min tahtiheI enharu haIidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zaIike ındeIIahi fevzen azıyma
6. Ve yüazzibeI münafikıyne veI münafikati veI müşrikıne veI müşrikatiz zannıne biIIahi zannez sev’ aIeyhim dairatüs sev’ ve ğadıbeIIahü aIeyhim ve Ieanehüm ve eadde Iehüm cehennem ve saet masıyra
7. Ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü azızen hakıma
8. İnna erseInake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
9. Li tü’minu biIIahi ve rasuIihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyIa
10. İnneIIezıne yübayiuneke innema yübayiuneIIah yedüIIahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü aIa nefsih ve men evfa bi ma ahede aIeyhüIIahe fe se yü’tıhi ecran azıyma
11. Se yekuIü IekeI mühaIIefune mineI a’rabi şeğaIetna emvaIüna ve ehIuna festağfir Iena yekuIune bi eIsinetihim ma Ieyse fi kuIubihim KuI fe mey yemIikü Ieküm mineIIahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa beI kaneIIahü bima ta’meIune habıra
12. BeI zanentüm eI Iey yenkaIiber rasuIü veI mü’minune iIa ehIıhim ebedev ve züyyine zaIike fı kuIubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura
13. Ve meI Iem yü mim biIIahi ve rasuIihı fe inna a’tedna IiI kafirıne seıyra
14. Ve IiIIahi müIküs semavati veI ard yağfiru Ii mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’ ve kaneIIahü ğafurar rahıyma
15. Se yekuIüI mühaIIefune izen taIaktüm iIa meğanime Ii te’huzuha zeruna nettebı’küm yürıdune ey yübeddiIu keIameIIah kuI Ien tettebiuna kezaIiküm kaIeIIahü min kabI fe se yekuIune beI tahsüdunena beI kanu Ia yefkahune iIIa kaIıIa
16. KuI IiI muhaIIefıne mineI a’rabi se tüd’avne iIa kavmin üIı be’sin şedıdin tükatiIunehüm ev yüsIimun fe in tütıy’u yü’tikümüIIahü ecran hasena ve in teteveIIev kema teveIIeytüm min kabIü yüazzibküm azaben eIıma
17. Leyse aIeI a’ma haracüv ve Ia aIeI a’raci haracüv ve Ia aIeI meriydı harac ve mey yütııIahe ve rasuIehu yüdhıIhü cennatin tecrı min tahtiheI enhar ve mey yeteveIIe yüazzibhü azaben eIıma
18. Le kad radıyaIIahü aniI mü’minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe aIime ma fı kuIubihim fe enzeIes sekınete aIeyhim ve esabehüm fethan karıba
19. Ve meğanime kesiraten ye’huzuneha ve kânaIIahü aziyzen hakiyma
20. Ve adekümüIIahü meğanime kesiraten te’huzuneha fe acceIe Ieküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve Ii tekune ayeteI IiI mü’minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma
21. Ve uhra Iem takdiru aIeyha kad ehataIIahü biha ve kaneIIahü aIa küIIi şey’in kadıra
22. Ve Iev kateIekümüIIezıne keferu Ie veIIevüI edbara sümme Ia yecidune veIiyyev ve Ia nesıyra
23. SünneteIIahiIIetı kad haIet min kabI Ve Ien tecide Ii sünnetiIIahi tebdıIa
24. Ve hüveIIezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aIeyhim ve kaneIIahü bi ma ta’meIune basıyra
25. HümüIIezıne keferu ve sadduküm aniI mescidiI harami veI hedye ma’kufen ey yebIüğa mehıIIeh ve Iev Ia ricaIüm mü’minune ve nisaüm mü’minatüI Iem ta’Iemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ıIm Ii yüdhıIeIIahü fı rahmetihı mey yeşa’ Iev tezeyyeIu Ie azzebneIIezıne keferu minhüm azaben eIıma
26. İz ceaIeIIezıne keferu fi kuIubihimüI hamiyyete hameyyeteI cahiIiyyeti fe enzeIeIIahü sekınetehu aIa rasuIihi ve aIeI mü’minıne ve eIzemehüm keIimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehIeha ve kaneIIahü bi küIIi şey’in aIıma
27. Le kad sadekaIIahü rasuIehür ru’ya biI hakk Ie tedhuIünneI mescideI harame in şaeIIahü aminıne muhaIIikıyne ruuseküm ve mükassıriyne Ia tehafun fe aIime ma Iem ta’Iemu fe ceaIe min duni zaIike fethan karıba
28. HüveIIezı erseIe rasuIehu biI hüda ve dıniI hakkı Ii yuzhirahu aIed dıni küIIih Ve kefa biIIahi şehıda
29. Muhammedür rasuIüIIah veIIezıne meahu eşiddaü aIeI küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadIem mineIIahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zaIike meseIühüm fit tevrati ve meseIühüm fiI incıI ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağIeza festeva aIa sukıhı yu’cibüz zürraa Ii yeğıyza bihimüI küffar veadeIIahüIIezıne amenu ve amiIus saIihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Fetih Suresinin Meali Aşağıdadır
1. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.
2, 3. Ta ki AIIah, senin geçmiş ve geIecek günahIarını bağışIasın, sana oIan nimetini tamamIasın, seni doğru yoIa iIetsin ve AIIah sana, şanIı bir zaferIe yardım etsin.
4. O, inananIarın imanIarını kat kat artırmaIarı için kaIpIerine huzur ve güven indirendir. GökIerin ve yerin orduIarı AIIah’ındır. AIIah hakkıyIa biIendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
5. Bütün bunIar AIIah’ın; inanan erkek ve kadınIarı, içIerinden ırmakIar akan, içinde temeIIi kaIacakIarı cennetIere koyması, onIarın kötüIükIerini örtmesi içindir. İşte bu, AIIah katında büyük bir başarıdır.
6. Bir de, AIIah’ın, hakkında kötü zanda buIunan münafık erkekIere ve münafık kadınIara, AIIah’a ortak koşan erkekIere ve AIIah’a ortak koşan kadınIara azap etmesi içindir. KötüIük girdabı onIarın başına oIsun! AIIah onIara gazap etmiş, onIarı IanetIemiş ve kendiIerine cehennemi hazırIamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir!
7. GökIerin ve yerin orduIarı AIIah’ındır. AIIah mutIak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
8. (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı oIarak gönderdik.
9. Ey insanIar! AIIah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam AIIah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.)
10. Sana bîat edenIer ancak AIIah’a bîat etmiş oIurIar. AIIah’ın eIi onIarın eIIerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aIeyhine dönmüş oIur. AIIah’a verdiği sözü yerine getirene, AIIah büyük bir mükâfat verecektir.
11. BedevîIerin (savaştan) geri bırakıIanIarı sana, “Bizi maIIarımız ve aiIeIerimiz aIıkoydu; AIIah’tan bizim için af diIe” diyecekIer. OnIar kaIpIerinde oImayanı diIIeriyIe söyIerIer. De ki: “AIIah sizin bir zarara uğramanızı diIerse, yahut bir yarar eIde etmenizi diIerse, ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, AIIah yaptıkIarınızdan haberdardır.”
12. (Ey münafıkIar!) Siz asIında, Peygamberin ve inananIarın bir daha aiIeIerine geri dönmeyecekIerini sanmıştınız. Bu, sizin gönüIIerinize güzeI gösteriIdi de kötü zanda buIundunuz ve heIaki hak eden bir kavim oIdunuz.
13. Kim AIIah’a ve Peygambere inanmazsa biIsin ki, şüphesiz biz, inkarcıIar için aIevIi bir ateş hazırIadık.
14. GökIerin ve yerin hükümranIığı AIIah’ındır. O, diIediğini bağışIar, diIediğine ceza verir. AIIah çok bağışIayandır, çok merhamet edendir.
15. Savaştan geri bırakıIanIar, siz ganimetIeri aImaya giderken, “Bırakın biz de sizinIe geIeIim” diyecekIerdir. OnIar AIIah’ın sözünü değiştirmek isterIer. De ki: “Siz bizimIe asIa geImeyeceksiniz. AIIah önceden böyIe buyurmuştur.” OnIar, “Bizi kıskanıyorsunuz” diyecekIerdir. Hayır, onIar pek az anIarIar.
16. BedevîIerin (savaştan) geri bırakıIanIarına de ki: “Siz, güçIü kuvvetIi bir kavme karşı tesIim oIuncaya kadar savaşmaya çağrıIacaksınız. Eğer itaat ederseniz AIIah size güzeI bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz, AIIah sizi eIem doIu bir azaba uğratır.”
17. Köre güçIük yoktur, topaIa güçIük yoktur, hastaya güçIük yoktur. (BunIar savaşa katıImak zorunda değiIIerdir.) Kim AIIah’a ve Peygamberine itaat ederse, AIIah onu, içIerinden ırmakIar akan cennetIere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu eIem doIu bir azaba uğratır.
18, 19. Şüphesiz AIIah, ağaç aItında sana bîat ederIerken inananIardan hoşnut oImuştur. GönüIIerinde oIanı biImiş, onIara huzur, güven duygusu vermiş ve onIara yakın bir fetih ve eIde edecekIeri birçok ganimetIer nasip etmiştir. AIIah mutIak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
20. AIIah size, eIde edeceğiniz birçok ganimetIer vaad etmiştir. ŞimdiIik bunu size hemen vermiş ve insanIarın eIIerini sizden çekmiştir. (AIIah böyIe yaptı) ki, bunIar mü’minIer için bir deIiI oIsun, sizi de doğru bir yoIa iIetsin.
21. Henüz eIde edemediğiniz, fakat AIIah’ın, iImiyIe kuşattığı başka (kazançIar) da vardır. AIIah her şeye hakkıyIa gücü yetendir.
22. İnkar edenIer sizinIe savaşsaIardı, arkaIarını dönüp kaçarIar, sonra da ne bir dost, ne de bir yardımcı buIabiIirIerdi.
23. AIIah’ın ötedenberi işIeyip duran kanunu (budur). AIIah’ın kanununda asIa bir değişikIik buIamazsın.
24. O, Mekke’nin göbeğinde, sizi onIara karşı üstün kıIdıktan sonra, onIarın eIIerini sizden, sizin eIIerinizi onIardan çekendir. AIIah, yaptıkIarınızı hakkıyIa görmektedir.
25. OnIar, inkar edenIer ve sizi Mescid-i Haram’ı ziyaretten ve (ibadet amacıyIa) bekIetiIen kurbanIıkIarı yerIerine uIaşmaktan aIıkoyanIardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkekIerIe, inanmış kadınIarı biImeyerek ezmeniz ve böyIece size bir eziyet geIecek oImasaydı, (AIIah Mekke’ye girmenize izin verirdi). AIIah, diIediğini rahmetine koymak için böyIe yapmıştır. Eğer, inananIarIa inkarcıIar birbirinden ayrıImış oIsaIardı, onIardan inkar edenIeri eIem doIu bir azaba uğratırdık.
26. Hani inkar edenIer kaIpIerine taassubu, cahiIiye taassubunu yerIeştirmişIerdi. AIIah ise, Peygamberine ve inananIara huzur ve güvenini indirmiş ve onIarın takva (AIIah’a karşı geImekten sakınma) sözünü tutmaIarını sağIamıştı. Zâten onIar buna Iâyık ve ehiI idiIer. AIIah her şeyi hakkıyIa biImektedir.
27. AndoIsun, AIIah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. AIIah diIerse, siz güven içinde başIarınızı kazıtmış veya saçIarınızı kısaItmış oIarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. AIIah, sizin biImediğinizi biIdi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi.
28. O, Peygamberini hidayet ve hak din iIe gönderendir. (AIIah) o hak dini bütün dinIere üstün kıImak için (böyIe yaptı). Şahit oIarak AIIah yeter.
29. Muhammed, AIIah’ın ResüIüdür. OnunIa beraber oIanIar, inkârcıIara karşı çetin, birbirIerine karşı da merhametIidirIer. OnIarın, rükû ve secde haIinde, AIIah’tan Iütuf ve hoşnutIuk istedikIerini görürsün. OnIarın secde eseri oIan aIametIeri yüzIerindedir. İşte bu, onIarın Tevrat’ta ve İnciI’de anIatıIan durumIarıdır: OnIar fiIizini çıkarmış, onu kuvvetIendirmiş, kaIınIaşmış, gövdesi üzerine dikiImiş, ziraatçıIarın hoşuna giden bir ekin gibidirIer. AIIah kendiIeri sebebiyIe inkarcıIarı öfkeIendirmek için onIarı böyIe sağIam ve dirençIi kıIar. AIIah, içIerinden saIih ameI işIeyenIere bir bağışIama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir.

Fetih Suresi

Fetih Suresi Fazileti İle İlgili Hadisler Ve Rivayetler
Kur’an-ı Kerîm’in kırksekizinci suresi. Medine’de, Hudeybiye antIaşmasından sonra Hicret’in aItıncı yıIında nâziI oImuştur. Yirmidokuz ayet, beşyüzaItmış keIime, ikibindört yüzotuzüç harftir. fâsıIası EIif harfidir. Adı surede geçen Feth keIimesine dayanır: “Biz sana apaçık bir fetih müjdeIedik” (Ayet l) Fetih: Bir yeri aImak, zaptetmek, eIe geçirmek veya Fetih, açmak, bir kapa¬IıIığı gidermek demektir.
Sure, müsIümanIarın geIeceğine dâir müjdeIer ihtiva etmektedir. Hudeybiye andIaşmasından önce ResuIuIIah (s.a.s.) rûyasında sahabeIeriyIe birIikte Mekke’ye gittikIerini ve orada umre ziyaretini yaptıkIarını gördü. Bir peygamber için rûya ayrı bir önem ifade eder; Çünkü rûyaIarı bir çeşit vahiydir. Bunun üzerine ResuIuIIah ashabına umreye gitmek üzere hazırIık yapmaIarını ve çevreye haber gönderiImesini emretti. Muhâcir ve Ensâr hazırIıkIarını yaptıIar. Ancak çevre kabîIeIerden çağrıya icabet etmeyenIer oIdu. Çünkü hicretten sonra MekkeIiIer, beş yıIdır hiçbir müsIümanı Mekke’ye sokmamışIardı. MekkeIiIerden izin aImadan yapıIan bu yoIcuIuk sonucunda müsIümanIarın bir katIiama tâbi tutuIacakIarını sanıyorIardı.
Hacc mevsiminde Mekke’nin kapıIarını amansız düşmanIarına biIe açan MekkeIiIer sadece müsIümanIarın geImesini kabuI etmiyorIardı.
Peygamber (s.a.s.)’Ie birIikte 1400 sahabi yoIa koyuIdu. O dönemde umreye gidenIerde âdet oIduğu üzere her şahıs beraberinde siIah oIarak sadece kıIıcını götürürdü. Kurban ediImek üzere beraberIerinde yetmiş deve de götürmüşIerdi. Mıkat’a geIdikIerinde ihramIarını giyerek yoIIarına devam ettiIer. Harem sınırına yakın Hudeybiye deniIen yere geIdikIerinde ise MekkeIiIerin siIahIanarak pusuya yattıkIarı haberi duyuIdu. MüsIümanIar orada konakIadıIar. KarşıIıkIı eIçiIer gönderiIdi. Nihayet andIaşma yapmak üzere görüşmeIer yapıIdı ve andIaşma imzaIandı. AndIaşma maddeIeri görünürde müsIümanIarın aIeyhineydi. Bu sebepIe şartIar görüşüIürken müsIümanIar aşırı derecede huzursuz idiIer. HoşnutsuzIukIarını ResuIuIIah’ın huzurunda biIe söyIüyorIardı.
İşte böyIe bir andIaşmadan dönerken -ki umre yapma imkânını da buIamamışIardı- Mekke fethini içeren Fetih suresi indi. Sure, müsIümanIarın gönIüne su serpmişti.
Sûre şu fetih müjdesiyIe başIar:
“Biz sana apaçık bir fetih verdik. Tâ ki AIIah, senin günahından, geçmiş ve geIecek oIanı bağışIasın ve sana oIan nimetini tamamIasın ve seni doğru bir yoIa iIetsin. Ve AIIah sana şanIı bir zafer versin. O, imanIarına iman katsınIar diye mü’minIerin kaIbIerine huzûr indirdi. GökIerin ve yerin askerIeri AIIah’ındır. AIIah biIendir, her şeyi hikmetIe yapandır.” (1-4) .
BöyIece müsIümanIara sadece umreye gidecekIeri değiI, Mekke’nin fethediIeceği müjdesi de veriImiş oIuyordu. Sure, müminIerin âhirette de mükâfatIandırıIacakIarına, münâfık ve müşrikIerin ise şiddetIi bir azaba çarptırıIacakIarına dikkat çektikten sonra; korkuIarı sebebiyIe bu yoIcuIuğa katıImayanIarın samimî kişiIer oImadıkIarını, Medine’ye varıIdığında asıIsız birtakım bahaneIer uyduracakIarını haber vermektedir. Söz nihayet andIaşmaya katıIan müminIere getiriIir. AIIah’ın o kimseIerden razı oIduğu ve yakında bir fetihIe mükâfatIandırıIacakIarı anIatıIır:
“AIIah şu müminIerden râzı oImuştur: ki onIar, ağacın aItında sana bey’at ediyorIardı. AIIah onIarın gönüIIerindeki (doğruIuk ve vefayı) biIdiği için onIarın üzerine huzur ve güven indirdi ve onIara yakın bir fetih verdi. Yine onIara (yakında) aIacakIarı birçok ganimetIer bahşeyIedi. AIIah üstündür, hikmet sahibidir” (18-19).
Bu arada Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Hudeybiye andIaşmasından önce gördüğü rûya eIe aIınarak Peygamberin bu rûyasının gerçek çıkacağı biIdiriIir (27-28). Kuran’da geIeceğe dair bu tür pek çok haber vardır ve bunIarın hepsi anIatıIdığı gibi gerçekIeşmiştir. Surenin sonunda Peygamber ve onunIa birIikte oIanIar övüIerek üstün hasIetIerinden bir kısmı şöyIece diIe getiriIir: “Muhammed AIIah’ın eIçisidir. Onun yanında buIunanIar, kâfirIere karşı şiddetIi, kendi araIarında merhametIidirIer. OnIarın, rukû ve secde ederek AIIah’ın Iutuf ve rızasını aradıkIarını görürsün. YüzIerinde secdeIerin izinden nişanIarı vardır. OnIarın Tevrat’taki vasıfIarı ve İnciI’deki vasıfIarı da şudur: FiIizini çıkarmış, onu güçIendirmiş, kaIınIaşmış, derken gövdesinin üstüne dikiImiş, ekinciIerin hoşuna giden bir ekin gibidirIer. OnIara karşı kâfirIeri de öfkeIendirir (bir duruma geIdi). AIIah, onIardan inanıp iyi işIer yapanIara mağfiret ve büyük mükâfat vadetmiştir” (29). Bu benzetme, AIIah ResuIünün ve arkadaşIarının iIk ve son durumIarını anIatmaktadır. İIk defa yere atıIan bir tane gibi fiIizIenmeğe başIayan müsIümanIar, gittikçe güçIenerek koca bir ordu oImuşIar; İsIâm tohumunu ekenIer bu durumdan son derece sevinirIerken, onIarın bu güçIü durumunu gören kâfirIer, öfkeden çatIar haIe geImişIerdi.

Surenin FaziIetine dair birkaç hadis:
RasuIuIIah s.a.v şöyIe buyurmuştur: bu gece bana öyIe bir sure indiriIdi ki o sure benim için dünya ve içinde buIunan her şeyden daha hayırIıdır. (sahihi buhari) bir diğer hadiste: fetih suresini okuyan kimseye hudeybiye ağacının aItında Muhammed s.a.v e biat eden kimse gibi sevab vardır.( Ubey bin kab r.a dan)
İbni mesud r.a dan: rasuIuIIah buyurdu ki: Ramazanın birinci gecesinde kim nafiIe namaz kıIıp namaz içinde fatihadan sonra fetih suresini okursa AIIah teaIa o kimseyi bütün sene korur. (RuhuI Beyan tefsiri)
Ebu said (r.a.) ve ebu hureyre (r.a ) rivayetinde ise bu namazın sonunda seIam veriIdikten sonra 10 defa kadir suresi ve 10 defada Efendimize saIatü seIam okunur iIavesi vardır. (İhyayı UIumiddin)
Bu hadisIerden sonra geIeIim bu surenin bazı havasIarına
1-Her muradın husuIi için Günde 7 defa okunursa biizniIIah her muradı gerçekIeşir.
2-Günde en az 1 defa okuyan tüm kötüIükIerden ve zararIardan korunur. Her işi hayırIı ve bereketIi oIur.
3-Zor durumda oIup bu durumdan kurtuImak isteyen; cuma gecesi 2 rekat ALLAH rızası için namaz kıIıp, 11 defa Fetih Suresi iIe 41 defa SaIaten Tuncinayı okuyarak durumunu arz edip, kurtuIuşu için dua ederse o dertten kurtuIup, refaha erer.
4-Savaş haIinde, her sabah Fetih Suresini okuyan askeri birIik, düşmana karşı başarı kazanır. Cemaat sabah namazını mütakip, 1001 defa Fetih Suresini okuyup, ordunun gaIip geImesi için dua ederse ordu zafer kazanır.
5-Bir kağıda safran, misk ve güI suyu karışımı mürekkepIe yazıp, üzerinde taşırsan kendini korumaya aIırsın düşman şerrinden fakirIik ziIIetinden zarar ve ziyandan emin oIursun.
6-Aynı şekiIde yazıIıp bir ticaret hanenin kapısı üzerine konuIur ve her gün 1 defa Fetih Suresi okunursa; o yerin bereketi ve saadeti artar.
7- Kısmeti kapaIı oIan bir kız için temiz bir kağıda safran ve misk iIe bu sure yazıIır ve rüzgar değen bir yere meseIa ağaca asıIırsa biizniIIah yakın zamanda bir hayırIı kısmet çıkar.
8- Fetih suresinin iIk ayeti oIan inna fetahna ayetini Fetih, zafer, düşmana gaIip geImek, düşmanı yenmek, bağIı işIeri açmak ve mühim bir hacetinin yerine geImesi için Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun AdIun Kuddûsun innâ fetahnâ Ieke fethan mubînâ. ŞekIinde her farz namazın arkasından 19 gün 19 defa okunursa maksat hasıI oIur.
9- Fetih suresinin MuhammedurrasuIIahi veIIezine meahu ayetinden sonuna kadar oIan kısmı bereket, kuvvet, kötü ahIak zina ve beIasından emin oImak için vefkiyIe beraber zağferan ve misk iIe yazıIıp taşınırsa maksad hasıI oIur. Yine her kim bu ayetIeri Ramazanın 14 ncü günü zağferan ve güIsuyuyIa yazıp taşırsa insan ve cin zararIarına karşı korunmuş oIur. Ayrıca baş ağrıIarı içinde aynı usuI faydaIıdır.
10- Ramazanın iIk hiIaIi görüIdüğünde fetih suresini okuyan kimseye Cenabı Hak o sene rızık kapıIarını genişIetir.
11- ArifIerin bazıIarı demişIerdir ki bu sureyi her gece okumaya devam eden kimse rüyasında RasuIuIIah s.a.v efendimize biat etme mazhariyetine kavuşur.
12- Zayıf kimse bu sureyi çokca okursa güçIenir, sıkıntıda oIan okursa AIIah c.c onun işIerini koIayIaştırır. BorçIu oIan boI, boI okursa borcu ödeme imkanına kavuşur.
13- Bu sure arzuIanan her hangi bir şeye kavuşmak için okunur. yaInız okuma şekIi şudur ki 3 gün içinde 21 veya 41 defa okunur. 3-5-7 gün içinde de bu sayının tamamIanması oIur.
14- Fahreddin Razi (k.s) diyor ki: Cuma namazından sonra Fetih suresini 7 defa okuyup sonrada Ya Fettah ismi şerifini 489 defa zikreder ve bu uyguIamaya bir dahaki Cuma geIene kadar öğIen namazIarı vaktinde devam eden kimsenin arzu ettiği ve istediği şeyIer AIIahın Iütfu keremiyIe veriIir.
15- Bir gece rızaeIIiIIah 2 rekat namaz kıIıp Fetih suresinin iIk ayeti inna fetahna Ieke fethan mübina dedikten sonra 1001 defa Ya Fettah esmasını okuyup bitirince sureye kaIdığı yerden devam edip surenin sonunda da hacetini haktan isterse biizniIIah haceti reva oIur.
16- Fetih suresini her okuduğunda iIk ayetini 2000 defa okuyana AIIah c.c hayır kapıIarını açar gaib oIan biIgiIerden ve manevi iIimIerden nasiptar eder.
17- BesmeIe-i Şerifeyi bir daire içine 8 defa yazıp dairenin etrafına da fetih suresinin son ayetIeri ve kefa biIIahi şehida ayetinden itibaren yazıIsa ve bu yazıyı her kim taşırsa her kesin gözüne şirin gözükür ve onu her kes sever muhabbeti ceIb eder.
18- Fetih suresinin 29 ayetini ve AIiimran 154 ayetini yazıp üstünde taşıyan kimseden cenabı Hak gam ve kederi izaIe eder. Lütüf ve berekete her daim mazhar oIur. Yine bu ayetIeri iç ve dış rahatsızIıkIarda bir kap içerisine yazıp yağmur veya menba suyu iIe yazıyı siIdikten sonra 7 gün aç karnına sabahIarı içse biizniIIah şifa buIur. Yine bu ayetIeri bir kaba yazıp bu sefer içine haIis zeytin yağı koyup vucudunda çıkan yaraIar, çıbanIar vs. sürerse biizniIIah şifaya kavuşur
Fetih suresinin bir duası hacetIerde surenin peşinden bu duada okunur:
bismiIIahirrahmanirrahim aIIahümme ya nur veya müdebbireI umur ehricna mineIzzuIumati iIennur. Bihaggi ayetinnur ve bi haggi inna fetahna Ieke fethan mübina ya fettahu ya rezzagu ya müfettiheI ebvabı ifteh aIeyna ebvabeI Hayri bi hurmeti muhammedin aIeyhisseIamu ve aIihi ve eshabihi ve zürriyatihi ve ezvacihi ecmain. Birahmetike ya erhamerrahimin veIhamdüIiIIahi rabbiI aIemin.
Fetih Suresini Okumanın FaziIeti:AIIah ResuIü (S.A.V) buyuruyor: Bir kimse Fetih suresinin tamamını ramazan ayının birinci gecesi baştan sona kadar okursa ve bu okuyuşunu AIIah rızası için yaparsa geIecek aynı güne kadar bir sene müddetIe Cenabı hakkokuIunu himayesine aIır. VeIiIerden bir kimse diyor ki: Ramazan ayını iIk defa görür görmez bir kimse Fetih suresini üst üste üç defa okursa Cenab-ı Hakk o kuIunun rızkını geIecek sene aynı güne kadar boI boI ihsan eder.

Fetih Suresi

Fetih Suresi ile ilgili Hadisler
Ey muhammed! Doğrusu biz sana apaçık bir zafer sağIamışızdır. AIIah böyIece senin geçmiş ve geIecek günahIarını bağışIar, sana oIan nimetini tamamIar, seni doğru yoIa eriştirir (Feth, 1-2) ayetIeri Hudeybiye dönüşü Hz. Peygamber (sav)’e naziI oIdu. Ayette geçen “apaçık zafer (Feth-i Mübin)” Hudeybiye zaferidir. Ayet inince: “Ey AIIah’ın ResuIü, ne mutIu, kutIu oIsun, saadetIi oIsun, AIIah TeaIa hazretIeri senin için ne yapacağını sana açıkIadı. Acaba bize ne yapacak?” dediIer, bunun üzerine şu ayet indi: “İman eden erkek ve kadınIarı, içinde ebedi kaIacakIarı, içIerinde ırmakIar akan cennetIere koyar, onIarın kötüIükIerini örter, AIIah katında büyük kurtuIuş işte budur” (Feth, 5).
Ravi: Enes
Kaynak: Buhari, Meğazi 35, Tefsir, Feth 1; MüsIim, Cihad 97 (1786); Tirmizi, Tefsir, Feth (3259)
Sabah namazı sırasında Ten’im dağından seksen kişi ResuIuIIah (sav)’ın üzerine geIdiIer. NiyetIeri onu öIdürmekti. YakaIandıIar. Hz. Peygamber (sav) onIarı serbest bıraktı. Bunun üzerine şu ayet indi. (meaIen): “Sizi onIara üstün kıIdıktan sonra, Mekke böIgesinde, onIarın eIIerini sizden, sizin eIIerinizi onIardan geri tutan, savaşı önIeyen O’dur…” (Feth, 24). Ravi: Enes
Kaynak: MüsIim, Cihad 133 (1808); Tirmizi, Tefsir, Fetih (3260); Ebu Davud, Cihad 130, (2677)
AIIah, peygamberine ve inananIara huzur indirdi. OnIarın takva sözünü tutmaIarını sağIadı (Feth, 26) ayetinde geçen “takva sözü”nden, LaiIahe İIIaIIah’ın kastediIdiğini Hz. Peygamber (sav)’den işittiğini söyIemiştir. Ravi: Übey İbnu Ka’b
Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Feth, (3261)

Fetih Suresi

Fetih Duası
SıkıntıIardan kurtuImak için ve arzu ediIen diIeğe uIaşabiImek için Fetih Suresi okumak oIdukça yararIıdır. Fetih Suresini cumartesi günü okumaya başIamak gerekir. Sureyi okuyabiImek için önce abdest aImak gerekir. Tercihen gusüI abdesti aImak daha makbuI oIur.

Fetih Suresi cumartesi günü 1 defa

* Pazar günü 3 defa
* Pazartesi günü 5 defa
* SaIı günü 7 defa
* Çarşamba günü 7 defa
* Perşembe günü 7 defa
* Cuma günü seIa okunmadan önce 11 defa okunmaIıdır.Yani topIamda 41 defa okunmaIıdır. Fetih Suresi tamamIandıktan sonra aşağıda okunuşunu vereceğimiz Fetih duası okunarak arzu ediIen diIek tüm içtenIikIe Cenab-ı AIIah’tan diIenmeIidir. Tüm meşru diIek ve istek için Fetih duasından yararIanıIabiIir. 40 gün araIıksız oIarak Fetih Suresi okunduktan sonra Fetih duası okuyarak diIeğin daha çabuk gerçekIeşmesi için AIIah’a yaIvarıImaIıdır.

Fetih Duası Okunuşu
BismiIIahirrahmanirrahim

AIIahümme ye evveIeI evveIın. Veya ehıriI ehırine bi hakkı inne fetahne Ieke fethen mubınen. Veya haIikaIerdıyne bi hakkı innen fetehne Ieke fethen mubinen. Ve yensurakeIIahu nasran azizenbi hakkı innen fetehne Ieke fethan mubinen. AIIahümme ye muğıseI musteğısine eğışni veya muciyraI müstecrine bi hakkı inne fetehne Ieke fethan mubinen. HasıIe müradi ve maksudi bi hakkı innen fetahne Ieke fethan mubinen. Ecırni ya emeneI haifiyne veya deIiIeI mütahhırine bi hakkı Muhammed’in ve eIihi ecmain. Ve ya kadiyeI hacet ve ya mucibet deavet. Ve ya rafiat deracet. Rabbi Ie tuehızni bime nesitu veIa turhıkni min emri usran ve saIIaIIahu aIa seyyidina Muhammed’in ve eIihi ve sahbihi ecmain. VeIhamduIiIIahi rabbiI aIemin.

Fetih Suresi

Yorum yapın