Yayım tarihi:

Devamı var:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Mayıs 2020 Kerim Usta

Dipnotlar:
_________________________

[1] Bekir Sıtkı Baykal, “Uzun Hasan’ın Osmanlılara Karşı Katî Mücadeleye Hazırlıkları ve Osmanlı Akkoyunlu Harbinin Başlaması”, Belleten, C. XXI, S. 81-84, T.T.K., Yay., Ankara, 1957, s. 261.

[1] İsmet Miroğlu, “Fetret Devrinden II. Bâyezid’e Kadar Osmanlı Siyasî Tarihi”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. X, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989, s. 234.

[1] Baykal, A.g.mk., s. 262-263.

[1] Ebû Bekr-i Tihrânî, Kitâb-i Diyârbakriyya, Akkoyunlular Tarihi, (Yay. Necati Lugal-Faruk Sümer), C. I-II, T.T.K. Yay., (2. Baskı), Ankara, 1993.

[1] Şerafettin Turan, “Fatih Mehmed-Uzun Hasan Mücadelesi ve Venedik”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. III, S. 4-5, A.Ü.D.T.C.F., Ankara, 1965, s. 65.

[1] Selahattin Tansel, Fatih Sultan Mehmed’in Siyasi ve Askeri Faaliyeti, M.E.B., İstanbul, 1999, s. 263-264; Turan, A.g.mk., s. 66-67.

[1] Tihrânî, A.g.e., C. II, s. 384.

[1] Tihrânî, A.g.e., C. II, s. 385 vd.; Baykal, A.g.mk., s. 263.

[1] Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevârih, (Haz. İsmet Parmaksızoğlu), C. III, K. B. Yay., Ankara, 1992, s. 47-48.

[1] Tansel, A.g.e., s. 265.

[1] Mustafa Çetin Varlık, “Ak Koyunlular”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. VIII, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989, s. 421.

[1] Tursun Bey, Târih-i Ebu’l-Feth, (Haz. Mertol Tulum), İstanbul, 1977, s. 109.

[1] Tansel, A.g.e., s. 266.

[1] Baykal, A.g.mk., s. 264; Turan, A.g.mk., s. 67.

[1] İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, (5. Baskı), T.T.K. Yay., Ankara, 1988, s. 88.

[1] Baykal, A.g.mk., s. 264.

[1] Uzunçarşılı, A.g.e., C. II, s. 89.

[1] Seyfettin Erşahin, Akkoyunlular: Siyasal, Kültürel, Ekonomik ve Sosyal Tarih, Ankara, 2002, s. 80-81.

[1] Turan, A.g.mk., s. 75-76.

[1] Feridun Emecen, “Kuruluştan Küçük Kaynarca’ya”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, Feza Yay., İstanbul, 1999, s. 25-26.

[1] Şehabettin Tekindağ, “Fatih Devrinde Osmanlı-Memlûklu Münasebetleri”, İ. Ü. Tarih Dergisi, S. 30, Mart 1976; geniş bilgi için bu makaleye bakınız.

[1] Uzunçarşılı, A.g.e., C. II, s. 90-91.

[1] Faruk Sümer, “Akkoyunlular”, İslam Ansiklopedisi, C. II, T.D.V.Yay., İstanbul, 1989, s. 272.

[1] Mükrimin Halil Yinanç, “Akkoyunlular”, İslam Ansiklopedisi, C. I, M.E.B., İstanbul, s. 260 .

[1] Tansel, A.g.e., s. 288-289.

[1] Tansel,  A.g.e., s. 290; Aynı sayfanın dipnotunda: “Topkapı Srayı Müzesi Arşivinde 8363 numaralı vesika, son tarafı noksan ve tarihi yoktur”, demektedir. Fatih bu mektubu Mısır sultanına göndermiştir.

[1] Yinanç, “Akkoyunlular”, İ.A., C. I, s. 260; Tansel, A.g.e., s. 291-292.

[1] Baykal, A.g.mk., s. 272; Müellif makalesinin dipnotunda adı geçen fetihnâme için “bak: vesika nr. IV” ve Uzun Hasan’ın mektubu için “bak: Topkapı Müzesi Arşiv Kılavuzu, Nr. I, 6” diyerek belirtmiştir.

[1] İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, T.T.K. Yay., Ankara, 1988, s. 33; Osmanlı Tarihi, C. II, s. 93-94; Tansel, A.g.e., s. 294-295.

[1] Göknur Göğebakan, “Doğu Anadolu’nun Osmanlı Hakimiyetine Girişi”, Türkler, C. IX, Ankara, 2002, s. 462.

[1] Walther Hınz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, (XVI. Yüzyıl’da İran’ın Milli Bir Devlet Haline Yükselişi), (Çev. Tevfik Bıyıkoğlu), T.T.K. Yay., Ankara, 1992, s. 40-41; John E. Woods, Akkoyunlular, (Çev. Sibel Özbudun), Milliyet Yay., İstanbul, 1993, s. 172.

[1] Woods, A.g.e., s. 195; Göğebakan, A.g.mk., s. 462.

[1] Baykal, A.g.mk., s. 270.

[1] Turan, A.g.mk., s. 88.

[1] Turan, A.g.mk., s. 90-91; Dipnotu’nda: Uzun Hasan’ın Kıbrıs Kralı’na ve Rodos Şövalyeler Reisi’ne gönderdiği Arapça mektuplar ile Alâi Bey’e yolladığı Farsça mektubun asılları Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde, sırasıyla; Evrak Nr. 9662, 8344 ve 3127’de bulunduğuna göre bu mektupların Osmanlılar’ın eline düştüğü anlaşılıyor, demektedir.

[1] Turan, A.g.mk., s. 93.

[1] Turan, A.g.mk., s. 95.

[1] Ahmed Feridun Bey, Münşeatü’s-Selâtin, C. I, İstanbul, 1274 h., s. 278-279;Tansel, A.g.e., s. 310-311.

[1] Tansel, A.g.e., s. 313-314; Osmanlı ordusu hakkında bazı kaynaklar farklı rakamlar vermektedir. Aşık Paşa-zâde yüz bin’den fazla olduğunu belirtmiştir.

[1] Erşahin, A.g.e., s. 101.

[1] Turan, A.g.mk., s. 108-109.

[1] Turan, A.g.mk., s. 116-117.

[1] Hınz, A.g.e., s. 54-55.

[1] Halil İnalcık, “Mehmed II.”, İslam Ansiklopedisi, C. VII, M.E.B., İstanbul, 1988, s. 526.

[1] Feridun Bey, A.g.e., C. I, s. 278-279.

[1] İnalcık, “Mehmed II.”, İ.A., C. VII, s. 526; Turan, A.g.mk., s. 120; Tansel, A.g.e., s. 316.

[1] İnalcık, A.g.md., aynı yer; Tansel, A.g.e., s. 317;Turan, A.g.mk., s. 120; Erşahin, A.g.e., s. 102.

[1] Şehabettin Tekindağ, Fatih’den III. Murad’a Kadar Osmanlı Tarihi (1451-1574) , İstanbul, 1977, s. 48.

[1] İnalcık, A.g.md., s. 526; Yinanç, “Akkoyunlular”, İ.A., C. I, s. 260; Turan, A.g.mk., s. 122; Tansel, A.g.e., s. 318.

[1] Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihan-nümâ (Neşri Tarihi), (Yay. Faik Reşit Unat- Mehmet Altay Köymen), C. II,  T.T.K., Yay.,  Ankara, 1987, s. 813-815.

[1] Âşık Paşaoğlu, Âşık Paşaoğlu Tarihi, (Atsız), (2. Baskı), M.E.B., İstanbul, 1992, s. 152-153.

[1] İnalcık, A.g.md., s. 526; Varlık, “Ak Koyunlular”, D.G.B.İ.T., C. VIII, s. 425-426.

[1] Tansel, A.g.e., s. 323; Akkoyunlular’dan beş bin kişi ile yüz yetmiş komutan esir edilmiştir, demektedir.

[1] İnalcık, A.g.md., s. 527; Tekindağ, A.g.e., s. 49; Fatih ile Uzun Hasan’ın anlaşma belgeleri, T.S.M.A., Ev. Nr. 8353, 3130.

[1] Tekindağ, A.g.e., s. 49-50; İnalcık, A.g.md., s. 527.

[1] İlhan Erdem-Mustafa Uyar, “Akkoyunlular Akkoyunlular’ın Tarih Sahnesine Çıkışı”, Türkler, C. VI, Ankara, 2002, s. 878.

[1] Hınz, A.g.e., s. 57-58; Erdem; A.g.mk., s. 878.

[1] İnalcık, A.g.md., s. 527; Tekindağ, A.g.e., s. 50; Yinanç, A.g.md., s. 260.

[1] Turan, A.g.mk., s. 138.

[1] Faruk Sümer, Safevî Devleti’nin Kuruluş ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri’nin Rolü, T.T.K. Yay., Ankara, 1992, s. 1-4; Tekindağ, A.g.e., s. 50; Yinanç, A.g. md., aynı yer.

KAYNAKÇA:

 

AHMED FERİDUN BEY; Münşeatü’s-Selâtin, C. I-II, İstanbul, 1274-1275 h.

Âşık Paşaoğlu, Âşık Paşaoğlu Tarihi, Atsız, (2. Baskı), M.E.B., İstanbul, 1992.

BAYKAL, Bekir Sıtkı; “Uzun Hasan’ın Osmanlılara Karşı Katî Mücadeleye Hazırlıkları ve Osmanlı Akkoyunlu                                                                                                                                                                          Harbinin Başlaması”, Belleten, C. XXI, S. 81-84, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1957, ss. 261-281.

Ebû Bekr-i Tihrânî; Kitâb-i Diyârbakriyya, Akkoyunlular Tarihi, C. I-II, (Yay., Necati Lugal-Faruk Sümer), T.T.K.Yayınları, (2. Baskı), Ankara, 1993.

EMECEN, Feridun; “Kuruluştan Küçük Kaynarca’ya”, Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, Feza Yay., (C. I-II), İstanbul, 1999.

ERDEM, İlhan-Mustafa Uyar; “Akkoyunlular Akkoyunlular’ın Tarih Sahnesine Çıkışı”, Türkler, C. VI, (C. I-XXI), Ankara, 2002, ss. 873-881.

ERŞAHİN, Seyfettin; Akkoyunlular: Siyasal, Kültürel, Ekonomik ve Sosyal Tarih, Ankara, 2002.

GÖĞEBAKAN, Göknur; “Doğu Anadolu’nun Osmanlı Hakimiyetine Girişi”, C. IX, Türkler, Ankara, 2002, ss. 459-469.

HINZ, Walther; Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, (XVI. Yüzyıl’da İran’ın Milli Bir Devlet Haline Yükselişi), (Çev. Tevfik Bıyıkoğlu), T.T.K. Yay., Ankara, 1992.

Hoca Sadettin Efendi; Tacü’t-Tevârih, (Haz. İsmet Parmaksızoğlu), C. I-V, K.B. Yay., Ankara, 1992.

İNALCIK, Halil; “Mehmed II.”, İslam Ansiklopedisi, C. VII, M.E.B., (C. I-XII), İstanbul, 1988, ss. 506-535.

Mehmed Neşrî; Kitâb-ı Cihan-nümâ (Neşri Tarihi), Yay. Faik Reşit Unat- Mehmet Altay Köymen, C. I-II,  T.T.K. Yay.,  Ankara, 1987.

MİROĞLU, İsmet; “Fetret Devrinden II. Bâyezid’e Kadar Osmanlı Siyasî Tarihi”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. X, Çağ Yayınları, (C.I-XV), İstanbul, 1989, ss. 167-286.

SÜMER, Faruk; Safevî Devleti’nin Kuruluş ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri’nin Rolü, T.T.K., Yay., Ankara,1992.

____________ ;  “Akkoyunlular”, İslam Ansiklopedisi, C. II, T.D.V. Yay., (I-XXV devam ediyor), İstanbul, 1989, ss. 270-274.

TANSEL, Selahattin; Fatih Sultan Mehmed’in Siyasi ve Askeri Faaliyeti, M.E.B., İstanbul, 1999.

TEKİNDAĞ, Şehabettin; “Fatih Devrinde Osmanlı-Memlûklu Münasebetleri”, İ. Ü. Tarih Dergisi, S. 30, Mart 1976, ss. 73-86.

____________ ; Şehabettin; Fatih’den III. Murad’a kadar Osmanlı Tarihi (1451-1574) , İstanbul, 1977.

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Ev. Nr. 3127, 3130, 8344 , 8353, 8363, 9662.

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Kılavuzu, Nr. I, 6.

TURAN, Şerafettin; “Fatih Mehmed-Uzun Hasan Mücadelesi ve Venedik”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. III, S. 4-5, A.Ü.D.T.C.F., Ankara, 1965, ss. 63-138.

Tursun Bey; Târih-i Ebu’l-Feth, (Haz. Mertol Tulum), İstanbul, 1977.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı; Osmanlı Tarihi, C. I-VIII, (5. Baskı), T.T.K. Yay., Ankara, 1988.

____________ ; İsmail Hakkı; Anadolu Beylikleri, T.T.K. Yay., Ankara, 1988.

VARLIK, Mustafa Çetin; “Ak Koyunlular”, Doğuştan Gününmüze Büyük İslam Tarihi, C. VIII, Çağ Yay., İstanbul , 1989, ss. 407-439.

WOODS, John E.;  Akkoyunlular, (Çev. Sibel Özbudun), Milliyet Yay., İstanbul, 1993.

YİNANÇ, Mükrimin Halil; “Akkoyunlular”, İslam Ansiklopedisi, C. I, M

Lütfen Dikkat: Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz. Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.

Kerim Usta tarafından

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir