Evrad-ı Bahaiyye

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 6 Nisan 2021 Kerim Usta

 • Bismillahi kafi hüvellah
 • Bismillahil müafi hüvellah
 • Bissmillahillezi la yedurru measmihi şey’ün fil erdı ve la fis semai ve hüves semiy’ul alim
 • Fallahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımiyn
 • Vallahü min veraihim mühıytun bel hüve kur’anün mecidün fi levhin mahfuz
 • Hafizu ales salevati ves salatil vüsta ve kumu lillahi kanitin
 • İn küllü nefsin lemma aleyna hafız
 • Nı’mel hafizu Allah
 • Ya hafıyzu ıhfazna sümme enzele aleyküm min ba’dil ğammi emeneten nüasen yağşa taifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahil ğayral hakkı zannel cahiliyyeti yekulune hel lena minel emri min şey’in kul innel emra küllehu lillahi yuhfune fi enfüsihim ma la yübdune leke yekulune lev kane lena minel emri şey’ün ma kutilna hahüna kul lev küntüm fi büyutiküm le berazelleziyne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim ve li yebteliyellahü ma fi suduriküm ve li yumahhısa ma fi kulubiküm vallahü alimün bi zatis sudur
 • Ellezine yekulune Rabbena innena amenna fağfir lena zünubena ve kına azaben nar
 • Essabirine ves sadikıyne vel kanitine vel münfikıyne vel müstağfirine bil eshar
 • Şehidellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ulül ılmi kaimem bil kıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim
 • İnned dine indellahil İslam
 • Fe sübhanellahi hıyne tümsune ve hıyne tusbihun
 • Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyen ve hıyne tuzhirun
 • Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba’de mevtiha ve kezalike tuhracun
 • İnni tevekkeltü alellahi rabbi ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahızun binasıyetiha inne rabbi ala sıratın müstekıym
 • Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve le nasbiranne ala ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil mütevekkilun
 • Kul len yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve Mevlana ve alellahi fel yetefekkelil mü’minun
 • Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi rizkuha ve ya’lemü müstekarraha ve müstevdeaha küllün fi kitabin mübin
 • Ve keeyyin min dabbetin la tahmilu rizkaha allahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semiy’ul alim
 • Ma yeftehıllahü lin nasi min rahmetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu min ba’dihi ve hüvel azizül hakiym
 • Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellahü kul eferaeytüm ma ted’une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetihi kul hasbiyellahü aleyhi yetevekkelül mütevekkilun
 • Ve ma cealehüllahü illa büşra leküm ve li tatmeinne kulubüküm bihi ve men nasru illa min ındillahil azizil hakim
 • Kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf
 • İkfina verhamna hüvellahül kadirul kahiruz zahirul batınül fatırul latıyfül habiru kavlühül mülkü yevme yünfehu fis suri alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel hakimül habir
 • Ya hannanü ya mennanü ya bediy’as semavati vel erdı ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram
 • Nes’elüke bi ızametil lahutiyyeti en tenkule tıbaana min tıbaıl beşeriyyeh
 • Ve en terfea mühecena mea melaiketikel ulviyyeh
 • Ya muhavvilel havli vel ahvali havil halena ila ahsenil hal
 • Sübhanekellahümme ve bi hamdik
 • Eşhedü en la ilahe illa ente
 • Estağfiruke ve etubu ileyke
 • Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı ilel enami nurühu rahmetün lil alemine zuhuruh
 • Adede men meda minel beriyyeti ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil hadd
 • Salaten la ğayete leha ve lentiha’
 • Ve la emede leha ve lenkıda’
 • Salatekelleti salleyte biha aleyh
 • Salaten daimeten bi devamik
 • Ve ala alihi ve sahbihi ve ıtratihi misle zalik
 • Sübhaneke rabbike rabbil ızzeti amma yesıfune ve selamün alel mürselin

Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn

EVRAD-I BAHAİYYE ARAPÇA YAZILIŞI
(Sayfalar halinde sıralanmıştır. Diğer sayfalar için Konu altından sayfa seçimi yapınız.)

Evrad-bahaiye

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

11 yorum

 1. Arapçası daha açık ve okunaklı olursa iyi olur.kolay okunan hayrat yayınları arapça harfleri kolay okunuyor.lütfen…..

 2. Merhabalar Türkçe anlamı nedir okuduğumu anlamayınca nasıl mana katabilirimki… Yabancı anlamadığımı tekrardan ibaret olur…

 3. Latincesini koydunuz anladık lakin neden arapçası yok…? Bana arapçası lazım…varsa arapçasınıda koyarmısınız siteye?

  1. Seyfettin bey ilginiz ve alakanız için teşekkür ederim. Konunun Devamına en kısa zamanda yüklenecek inşallah. Takip edin…

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir