Evrad-ı Bahaiyye

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 6 Nisan 2021 Kerim Usta

 • Üktüb lena ma nekulü bismillahil hamidil mecidir rafiy’ıl vedudil mühıytıl fa’ali fi halkıhi lima yürid
 • Ve hüve akrabü ileyhi min hablil verid
 • Asbahna billahi mü’minen ve bi likaihi müsaddikan ve bi huccetihi mu’terifen ve li sivellahi fil uluhiyyeti cahıden ve alellahi mütevekkilen nüşhidüllahe ve nüşhidü melaiketehu ve kütübehu ve enbiyaehu ve hamelete ve arşihi bi ennehu hüvallahüllezi la ilahe illa hüve vahdehu la şerike lehu ve neşhedü enne muhammeden abdühu ve rasulühu ve ennel cennete hakkun ven nara hakkun ve ennel havda hakkun ve enneş şefaate hakkun ve enne münkeran ve nekiran hakkun ve va’deke hakkun ve ennes saate atiyetün la raybe fiha ve ennellahe yeb’asü men fil kubur
 • Ala zalike nahya ve aleyhi nemutü ve aleyhi nüb’asü ğaden ve la nera azaben in şaellahü teala
 • Allahümme innena zalemna enfüsena fağfirlena evzaranel kebaira vel lememi fe innehu la yağfiruhüma illa ente
 • Vehdina li ahsenil ahlakı fe innehu la yehdi li ahseniha illa ente
 • Lebbeyke ve sa’deyke vel hayru küllühu bi yedeyke nestağfiruke ve netubü ileyke
 • Amenna allahümme bima erselte min rasul
 • Ve amenna allahümme bima enzelte min kitabin fe saddakna
 • Allahümmemle’ evcühena minke hayaen ve kulubena minke hubura
 • Allahümmec’alna lühumen ve zalfen ve la tec’alna daninen ve aminen ve nemimen ve nefacen ve dahısa
 • Allahümme inna neuuzü bike minel hebrameti vel caveti ve minel utüvvi vel hatratihi vel hayluleti vel feyheci ver rat’ı vel atli ver rammai vel fitnetid dehmai vel meıyşetid danka’
 • Allahümmec’al evvele yevmina haza salaha
 • Ve evsetahü felahan ve ahırahu necaha
 • Allahümmec’al evvelehu rahmeten ve evsetahu zehadeten ve ahırahu tekrimeh
 • Allahümmerzukna minel ıyşi erğadehü ve minel umri es’adehu ve miner rizkı evseah
 • Allahümme’fü anna bi afvike vahlüm aleyna bi fadlik
 • Sübhanekallahümme ve bi hamdike la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik
 • Azze caruke ve celle senaüke ve la yühzemü cündüke ve la yuhlefü va’düke ve la ilahe ğayruk
 • Sübhaneke ma abednake hakka ıbadetike ya ma’bud
 • Sübhaneke ma arafnake hakka ma’rifetike ya ma’ruf
 • Sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkur
 • Sübhaneke ma şekernake hakka zikrike ya mezkur
 • Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur
 • Allahümme evzı’na şükra ma en’amte bihi aleyna fe inneke entellahüllezirtefa’te an sıfetil cibilli sıfatü kudratik
 • Ve la dıdde şehdüke hıyne fetartel me’ruşe ve la nidde haczüke hıyne bera’tel hubat
 • Allahümme inna neuzü bike min cahmetin la tedma’ ve min cenanin la yefza’ ve min kalbin la yahşa’ ve min avadil maun
 • Allahümme fehhimna esrarake ve elbisna melabise envarike ve ağmisna fi ramuzil letaifi ve efıd aleyna min avarifil mearif
 • Ya nural envari ya letıyfü ya settarü nes’elüke en tüsalliye ve tüsellime ala seyyidina muhammedin nibrasil enbiyai ve neyyiril evliyai ve izbirkanil asfiyai ve yuhıs sekaleyni ve dıyail hafikayn
 • Ve en terfea vücudena ila felekil ırfan
 • Ve tüsebbite şühudena fi mekamil ıhsan
 • Ya allahü ya nuru ya vasiu ya ğafur
 • Ya menis semaü bi emrihi mebniyyeh
 • Vel ğabraü bi kudratihi medhıyyeh
 • Veş şevahiku bi hıkmetihi mersiyyeh
 • Vel kamerani bi fadlike müdıy’eh
 • Nes’elüke bi ismikellezi terakraket minhül hunnesü vel ezheran
 • Ve tecelcelet minhül ananü hırzen manian ve nuran satıan yekadü senaberkıhi yezhebü bil ebsar
 • Yükallibüllahül leyle ven nehara inne fi zalike le ibraten li ülil ebsar
 • Ta sin mim
 • Ve neuzü billahil azıymi minel mearifi vel ıdameti vel mahzuri vel mümahaleti vel ğımar
 • Ve min keydil füccari ve min havadisil asrani ve min şerril ecürran
 • Ya hafiyzu ıhfazna
 • Ya veliyyü ya vali ya aliyyü ya ali ya men la ilahe illa hüve la ya’lemü ehadün keyfe hüve illa hüve ya allahü ya hayyü ya kayyumü ya hakku ya vahıdü ya ehadü ya samedü ya vehhabü ya fettahu ya muhyi ya mümitü ya kahharu ya selam
 • Selamün kavlen min rabbin rahıym.Fe seyekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul alim
 • Hüvellahüllezi la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
 • Elmelikül kuddusüs selamül mü’minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbirul halikul bariül musavvirul ğaffarul mübdiül müiydül berrul muhsır razzakul kadirul kabidul basitul hafidur rafiul müizzül müzillül mükıytüs sadikul bakır raufün nafiud darrul mühlikül mükaddimül müahhırul afüvvül muğnil müntekımüt tevvabüs semiy’ul alimül besıyr
 • Hasbünellahü ve nı’mel vekiyl
 • Nı’mel Mevla ve nı’men nasıyr
 • Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesıyr
 • Ya daimen bi la fenan ve ya kaimen bi la zeval
 • Ve ya müdebbiran bi la vezir
 • Sehhil leyna ve ala ebeveyna külle asir
 • Allahümme la mania lima a’tayte ve la mu’tıye lima mena’te ve la mübeddile lima hakemte
 • Ve la yenfeu zel ceddi minkel ceddü
 • Sübhaneke rabbiyel aliyyil azıymil hasibil hakemil adlir rakıybil bazihış şamihıl mücibil ğaniyyir raşidis saburil celilil bediın nuril muksitıl camiıl mu’tıl mani’
 • La ilahe illellahül vekilüş şehid
 • La ilahe illallahül metinül mecid
 • La ilahe illalahül vacidül vali
 • La ilahe illellahül macidil müteali
 • A’dedna li külli hevlin la ilahe illellah
 • Ve li külli rağsin elhamdü lillah
 • Ve li külli rahainiş şükrü lillah
 • Ve li külli u’cubetin sübhanellah
 • Ve li külli leznin hasbiyellah
 • Ve li külli ismin estağfirullah
 • Ve li külli şecvin ma şaellah
 • Ve li külli kadain ve kaderin tevekkeltü alellah
 • Ve li külli taatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illa billah
 • Ve li külli musiybetin inna lillahi ve li külliş şecbin istaantü billah
 • Allahümme inna asbahna nüşhidüke ve nüşhidü melaiketike ve hamelete arşike ve enbiyaike ve cemiy’ı halkıke bi enneke entellahüllezi la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke ve enne muhammeden sallellahü aleyhi ve selleme abdüke ve rasulüke ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym
 • Ya rahmaned dünya ve ya rahıymel ahırah
 • Fa’fü anna vağfir lena verhamna ente Mevlana ve ente hayrur rahımiyn
 • Bismillahiş şafi fi hüvellah

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

11 yorum

 1. Arapçası daha açık ve okunaklı olursa iyi olur.kolay okunan hayrat yayınları arapça harfleri kolay okunuyor.lütfen…..

 2. Merhabalar Türkçe anlamı nedir okuduğumu anlamayınca nasıl mana katabilirimki… Yabancı anlamadığımı tekrardan ibaret olur…

 3. Latincesini koydunuz anladık lakin neden arapçası yok…? Bana arapçası lazım…varsa arapçasınıda koyarmısınız siteye?

  1. Seyfettin bey ilginiz ve alakanız için teşekkür ederim. Konunun Devamına en kısa zamanda yüklenecek inşallah. Takip edin…

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir